ΠΟΛ.1335/27.12.1996

Διευκρινίσεις για την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεωνΣχόλια:


27 Δεκ 1996

Taxheaven.gr
Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 1996
Αρ.Πρωτ.: 1137300/10778/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 12η
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1335

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων.

Σε συνέχεια της 1129550/15706/ερμηνευτικής εγκυκλίου μας αναφορικά με την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Αναπροσαρμογή Αποσβέσεων


1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 της 1115944/ΠΟΛ. 1281/30.10.1996 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2065/92, οι αποσβέσεις επί της αξίας κάθε κτιρίου που έχουν γίνει μέχρι και την προηγούμενη από το χρόνο της αναπροσαρμογής διαχειριστική χρήση αναπροσαρμόζονται στο σύνολό τους με βάση τους συντελεστές που προβλέπονται από την παράγραφο 4 της ίδιας απόφασης ανάλογα με το χρόνο κτήσης αυτού.

2. Από τις πιο πάνω διατάξεις, που αποτελούν επανάληψη των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν. 2065/1992, προκύπτει ότι η αναπροσαρμογή των αποσβέσεων θα γίνει χωριστά για κάθε κτίριο και με βάση το συνολικό ποσό των αποσβέσεων που έγιναν σε κάθε κτίριο μέχρι 31.12.1995, προκειμένου για επιχειρήσεις που
κλείνουν ισολογισμό με 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους και μέχρι 30.6.1996 για τις επιχειρήσεις που κλείνουν ισολογισμό με 30 Ιουνίου, όπως αναφέρεται και στην 1129550/15706/ΠΟΛ 1315/3.12.1996 εγκύκλιό μας.

3. Στην ίδια εγκύκλιο και συγκεκριμένα στο αριθμητικό παράδειγμα, για τον υπολογισμό της αναπόσβεστης αξίας ("Η. Εκπτωση αποσβέσεων που ενεργούνται στο ποσό της υπεραξίας) αναφέρθηκε από παραδρομή ότι οι αποσβέσεις που έγιναν από 1.1.1996 έως 30.6.1996 ύψους 400.000 δρχ. δεν αναπροσαρμόζονται.

4. Ενόψει των ανωτέρω και προς αποφυγή πιθανού σφάλματος κατά την αναπροσαρμογή των αποσβέσεων από επιχειρήσεις που έκλεισαν ισολογισμό με 30 Ιουνίου 1996, σας γνωρίζουμε ότι οι ενεργηθείσες μέχρι του χρόνου αυτού αποσβέσεις θα αναπροσαρμοσθούν, σύμφωνα με τους συντελεστές που προβλέπονται από την Απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών.

Β. Αναπροσαρμογή Αξίας Κτιρίων

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2065/92, ως χρόνος αναπροσαρμογής λαμβάνεται η ημερομηνία καταχώρησης των σχετικών λογιστικών εγγραφών στα τηρούμενα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

2. Με την 1129485/479/απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προσδιορίζεται με αντικειμενικό τρόπο η αξία κτισμάτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που δεν ίσχυε το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού. Οι νέες αυτές αξίες ισχύουν, σύμφωνα με την παράγραφο 2 της απόφασης, από 30
Δεκεμβρίου 1996 και μετά.

3. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, οι επιχειρήσεις που θα καταχωρήσουν στα βιβλία τους τις εγγραφές αναπροσαρμογής μέχρι και την 29η Δεκεμβρίου 1996, ως αναπροσαρμοσμένη αξία των κτισμάτων, που ευρίσκονται εκτός των περιοχών που ισχύει το αντικειμενικό σύστημα, μπορούν να λάβουν είτε αυτή που προκύπτει από την εφαρμογή των συντελεστών αναπροσαρμογής, είτε την πραγματική, εφόσον η δεύτερη είναι μικρότερη. Αντίθετα, αν οι εγγραφές αναπροσαρμογής γίνουν την 30η ή 31η Δεκεμβρίου 1996, ως αναπροσαρμοσμένη αξία των ίδιων κτισμάτων πρέπει να ληφθεί η οριζόμενη στην 1129485/479/ΠΟΛ. 1310/3.12.1996 απόφαση αξία, εφόσον βέβαια αυτή είναι μικρότερη αυτής που προκύπτει με τη χρήση των συντελεστών αναπροσαρμογής.

4. Ενόψει των ανωτέρω και για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης όλων των επιχειρήσεων, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι οι αξίες των κτισμάτων ακινήτων που προσδιορίστηκαν με την 1129485/479/απόφαση δεν θα ισχύουν για την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων που θα γίνει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1996.


Taxheaven.gr