ΠΟΛ.1332/20.12.1996

Διακίνηση υλικών από τον Ο.Τ.Ε. μεταξύ των εγκαταστάσεών του με μη θεωρημένα φορολογικά στοιχεία

27 Δεκ 1996

Taxheaven.gr
Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 1996
Αρ.Πρωτ.1118436/953/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1332

ΘΕΜΑ: Διακίνηση υλικών από τον Ο.Τ.Ε. μεταξύ των εγκαταστάσεών του με μη θεωρημένα φορολογικά στοιχεία.

Εχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γα' της περίπτωσης γ' και την περίπτωση δ' του άρθρου 38 του Π.Δ/τος 186/92 (ΦΕΚ Α' 84).

2. Την 1107147/1239/0006Α'/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'/7.10.1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Το από 29.10.1996 αίτημα του "Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε.", για τη διακίνηση υλικών από τις αποθήκες του για ιδιοκατασκευές, επισκευές, μεταπλάσεις κ.λπ., με ιδιόκτητα ή μισθωμένα αυτοκίνητα - συνεργεία με
φορολογικά στοιχεία διακίνησης, τα οποία να εκδίδονται από αθεώρητα στελέχη.

4. Τις διευκρινίσεις που δίδονται από τον Ο.Τ.Ε. με τα έγγραφά του 612.1/688290/29.10.96 και 612.1/692211/29.11.96 και ειδικότερα:

α) Οτι για κάθε διακίνηση υλικών εκδίδεται από τον Οργανισμό "Δελτίο διακίνησης υλικών ή Δελτίο Χορήγησης Υλικών", το οποίο συνοδεύει τα υλικά μέχρι τον τελικό προορισμό τους, παράλληλα με τα φορολογικά στοιχεία διακίνησης, στα οποία αποτυπώνονται τα οριζόμενα από τον Κ.Β.Σ. στοιχεία.

β) Οτι σε όλη την Επικράτεια λειτουργούν 545 υποκαταστήματά του, που εφοδιάζονται με υλικά από τις κεντρικές αποθήκες των Αθηνών ή από τις περιφερειακές αποθήκες που λειτουργούν παράλληλα με τα υποκαταστήματα.
γ) Οτι για τις εν λόγω διακινήσεις εκδίδονται τουλάχιστον 300.000 φορολογικά στοιχεία διακίνησης με ηλεκτρονικό υπολογιστή και από 2.000 σειρές χειρόγραφων στελεχών Συγκεντρωτικών Δελτίων Αποστολής για τη διακίνηση υλικών από τα πολυάριθμα συνεργεία επισκευής που λειτουργούν επίσης σ' όλη την επικράτεια.

5. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Για διακίνηση υλικών μεταξύ εγκαταστάσεων ή συνεργείων του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ) - εκτός της διακίνησης αγαθών λόγω πώλησης ή επιστροφής σε προμηθευτές και των διακινήσεων υλικών σε εργολάβους που τους ανατίθεται η εκτέλεση έργων του Οργανισμού αυτού - εγκρίνουμε τα φορολογικά στοιχεία διακίνησης (Δ.Α. και Σ.Δ.Α.) να εκδίδονται από τη μη θεωρημένα στελέχη, με την προϋπόθεση ότι θα εφαρμόζονται όλες οι λοιπές διατάξεις του ΚΒΣ που αναφέρονται στο χρόνο, τον τρόπο και περιεχόμενο των στοιχείων αυτών (άρθρα 11 παρ. 1, 3 & 5, 16 παρ. 1 και 3 και 18 παρ. 1, 3 έως & 7).


Taxheaven.gr