Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. 132480/386/10.3.2011 Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 292313/2622/03-07-09 (ΦΕΚ 1391/13.7.09 τ.Β') κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά στον καθορισμό διαδικασίας υπαγωγής αιτήσεων ενίσχυσης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων σε προγράμματα ενίσχυσης για την περίοδο 2007-2013 καθώς και της διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους

Σχόλια: Βλέπε και Κ.Υ.Α. 1187/38812/28.3.2013 και Κ.Υ.Α. 4435/144452/22.11.2013.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-05-2011 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Κ.Υ.Α. αριθμ. 132480/386/10.3.2011
Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 292313/2622/03-07-09 (ΦΕΚ 1391/13.7.09 τ.Β') κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά στον καθορισμό διαδικασίας υπαγωγής αιτήσεων ενίσχυσης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων σε προγράμματα ενίσχυσης για την περίοδο 2007-2013 καθώς και της διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους

Κ.Υ.Α. αριθμ. 132480/386

Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 292313/2622/03-07-09 (ΦΕΚ 1391/13.7.09 τ.Β') κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά στον καθορισμό διαδικασίας υπαγωγής αιτήσεων ενίσχυσης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων σε προγράμματα ενίσχυσης για την περίοδο 2007-2013 καθώς και της διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ/267/Α) και ιδίως του άρθρου 37 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 παρ. 22 του Ν. 3840/2010 « Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/53/Α).

2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α).

3. Των άρθρων 1329 του Ν. 2637/1998 περί Σύστασης ... Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)...», όπως τροποποιημένος ισχύει.

4. Του Καν.(Ε.Κ.) 1698/2005 του Συμβουλίου της 20ης Σεπτεμβρίου 2005 για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως τροποποιημένος ισχύει.

5. Του Καν. (Ε.Κ.) 1974/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 «για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν.(Ε.Κ.) 1698/2005 του Συμβουλίου για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)», όπως τροποποιημένος ισχύει.

6. Του Καν.(Ε.Κ.) αριθμ. 1975/2006 της Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2006 «για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με τα μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης».

7. Του Καν.(Ε.Κ.) 1320/2006 για τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται από τον Κανονισμό 1698/2005 του Συμβουλίου.

8. Του Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει.

9. Τον Καν.(Ε.Κ.) 885/2006 της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. (Ε.Κ.) 1290/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την τήρηση των λογαριασμών των Οργανισμών Πληρωμών, τις δηλώσεις δαπανών και εσόδων και τους όρους επιστροφής των δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιημένος ισχύει.

10. Τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων,

11. Του Καν. (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του Καν. (ΕΚ) 1782/2003, (ΕΕ L 265 της 26.9.2006,σ 1)

12. Της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 1985 για την τροποποίηση της οδηγίας 81/645/ΕΟΚ περί του κοινοτικού καταλόγου των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ (Ελλάδα) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 94/516/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1994 που τροποποιεί τα όρια των μειονεκτικών περιοχών στην Ελληνική Δημοκρατία στα πλαίσια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.

13. Την αριθμ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

14. Του Μέτρου 123 Α «Αύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιόδου 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

15. Το Π.Δ. 344/2000 για άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού (ΦΕΚ 297 Α'), όπως τροποποιημένο ισχύει.

16. Το Π.Δ. 402/88 Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα.

17. Τις διατάξεις του Ν. 3698/2008 ΦΕΚ 198 2/10/08 Τεύχος Α' «περί ρυθμίσεων θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 35 αυτού.

18. Το άρθρο 17 του Ν. 1647/1986 (ΦΕΚ 141Α'), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 52 του Ν. 1832/1989 (ΦΕΚ 54Α') σχετικά με δαπάνες και εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές εργασίες πέραν από τα συνήθη καθήκοντα μονίμου και με σύμβαση αορίστου χρόνου προσωπικού καθώς και το Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/τ.Α'/1999) και το Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/ τ.Α'/15.3.2010), και ειδικότερα τα άρθρα 7 και 9 αυτού.

19. Την αριθμ. 2672/3.12.2009 (ΦΕΚ 2408Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».

20. Το υπ' αριθ. 81/2002 με θέμα «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57Α').

21. Το Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165Α').

22. Το Π.Δ. 79/2007 (ΦΕΚ 95Α/3-5-2007) με θέμα «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ' αριθμ, 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ' αριθμ. 2004/41/ΕΚ οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

23. Την αριθμ. 15523/300806 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1187/31-08-06 τ.Β') με θέμα «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ' αριθμ, 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ' αριθμ. 2004/41/ΕΚ οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

24. Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ /221/Α).

25. Της υπ' αριθ. 282966/972007 (ΦΕΚ 1205/Β/2007) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ», όπως αυτή ισχύει.

26. Της υπ' αριθ. 37501/4-3-2009 (ΦΕΚ 485/Β/2009) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωμή των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ) περιόδου 20072013 από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή του».

27. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας υπ' αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ1914/13.10.2010 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα» (ΦΕΚ 1642/ Β/14.10.2010).

28. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7610 τ.Α') και ειδικότερα το άρθρο 186 παρ. ΙΙ τομέας Α αρ. 5 και τομέας Β υποτομέας α καθώς και την παρ. ΙΧ του ίδιου άρθρου.

29. Το Π.Δ. 89/2010 περί διορισμού Υπουργών και Υφυπουργών.

30. Η υπ' αριθμ. 383/2010 (ΦΕΚ 291/Β/18.1.2010) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΕΣ.Α.Η.Δ. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού ΕΣ.Α.Η.Δ. Γ. Ντόλιου»,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση  αντικατάσταση της αριθμ. 292313/2622/3.7.09 (ΦΕΚ 1391/13.7.09/τ.Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

1. Η παρούσα απόφαση καθορίζει τους κανόνες οι οποίοι διέπουν την υπαγωγή αιτήσεων ενίσχυσης στο μέτρο 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων», εφεξής καλούμενου μέτρου, του άξονα 1: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», εφεξής καλούμενου Προγράμματος καθώς επίσης και τις διαδικασίες καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους.

2. Στην παρούσα απόφαση υπάγονται οι επενδύσεις που αφορούν μεταποίηση και εμπορία των προϊόντων του παραρτήματος 1 της Συνθήκης, εκτός αυτών της αλιείας. Οι επενδύσεις αυτές πρέπει να συμβάλλουν στη βελτίωση της κατάστασης του συγκεκριμένου βασικού κλάδου γεωργικής παραγωγής, στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με την στήριξη τους σε θέματα ανάπτυξης καινοτομιών, στη βελτίωση της ποιότητας, της υγιεινής, της ασφάλειας των προϊόντων τους και του περιβάλλοντος, να παρέχουν δε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για τη δυνατότητα εξεύρεσης κανονικών διεξόδων στην αγορά για τα σχετικά προϊόντα λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς στην παραγωγή ή τα ανώτερα όρια της κοινοτικής στήριξης στο πλαίσιο των κοινών οργανώσεων αγοράς. Πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ικανοποιητική συμμετοχή των παραγωγών των βασικών προϊόντων στα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την επένδυση.

3. Το παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης οι οποίες θα υποβληθούν στα πλαίσια της προκήρυξης που θα γίνει μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

1. Ενισχύονται οι επενδύσεις:

α) που διευκολύνουν τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό της μεταποίησης και εμπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αυτών,

β) που συμβάλλουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων από τους ακόλουθους στόχους:

I. τον προσανατολισμό της παραγωγής σε συνάρτηση με τις προβλεπόμενες τάσεις των αγορών ή την ενθάρρυνση της ανάπτυξης νέων διεξόδων για τα γεωργικά προϊόντα,

II. τη βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας των μεταποιητικών επιχειρήσεων.

III. τη βελτίωση ή τον εξορθολογισμό των διαύλων εμπορίας ή των διαδικασιών μεταποίησης,

IV. τη βελτίωση της παρουσίασης ή της προετοιμασίας των προϊόντων, των παραπροϊόντων ή των υπολειμμάτων,

V. την ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και αξιοποίηση μορφών ενίσχυσης ανανεώσιμης ενέργειας συμπεριλαμβανομένης και της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων.

VI. την προώθηση καινοτόμων επενδύσεων,

VII. τη βελτίωση και την παρακολούθηση της ποιότητας,

VIII. τη βελτίωση και την παρακολούθηση των υγειονομικών συνθηκών, και της καλής διαβίωσης των ζώων.

IX. την προστασία του περιβάλλοντος και της εργασιακής ασφάλειας.

γ) προϋπολογισμού αίτησης ενίσχυσης από 100.000 μέχρι 5.000.000 ευρώ για το 80% των πόρων του προγράμματος, ενώ το 20% των πόρων θα διατεθεί για επενδύσεις προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 5.000.000 μέχρι 10.000.000 ευρώ.

2. Αποκλείεται η ενίσχυση:

α) Επενδύσεων για τη μεταποίηση ή την εμπορία προϊόντων που προέρχονται από Χώρες εκτός Ε.Ε.

β) Επενδύσεων παρασκευής και εμπορίας προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων και του μελιού.

γ) Επενδύσεων στο επίπεδο λιανικού εμπορίου

δ) Επενδύσεων που αφορούν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα

ε) Επενδύσεων των οποίων ο προϋπολογισμός της αίτησης ενίσχυσης είναι μικρότερος των 100.000€ ή μεγαλύτερος των 10.000.000€, με τους περιορισμούς που αναφέρονται ανωτέρω.

στ) Επενδύσεων οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στα πλαίσια των ΚΟΑ όπως αυτές εξειδικεύονται κατωτέρω στους αντίστοιχους τομείς ενίσχυσης του παρόντος μέτρου, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που καθορίζονται σε αυτούς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας). Με στόχο την εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας και της βέλτιστης αξιοποίησης της κοινοτικής χρηματοδότησης καθώς και την αποφυγή οποιασδήποτε επικάλυψης μεταξύ πυλώνα I και II, θεσπίστηκαν διοικητικοί κανόνες οι οποίοι περιλαμβάνονται στο ΠΑΑ, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

3. Ανά τομέα ενισχύονται οι επενδύσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Α' της παρούσας.

Άρθρο 3
ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. Για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, ενισχύονται με:

• 50% του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για τον στόχο σύγκλισης.

• 40% του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για το στόχο μη σύγκλισης.

• 65% του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στα μικρά νησιά του Αιγαίου κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93.

Δεν ισχύουν οι περιορισμοί μεγέθους επιχειρήσεων, ως προς το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης στο έδαφος των μικρών νησιών του Αιγαίου.

2. Οι επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 250 και μέχρι 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών πάνω από 50 εκατ. ευρώ και μέχρι 200 εκατ. ευρώ, ενισχύονται με το μισό του μέγιστου ποσοστού που προβλέπεται σύμφωνα με το παράρτημα του Καν. 1698/2005.

3. Τα ποσοστά ενίσχυσης αφορούν περιπτώσεις όπου, τόσο οι πρώτες ύλες, όσο και το αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους αποτελούν προϊόν που καλύπτεται από το Παράρτημα I της Συνθήκης.

4. Το ύψος του συνόλου των οικονομικών ενισχύσεων οι οποίες εγκρίνονται στα πλαίσια της παρούσας, καθορίζεται στο άρθρο 36 της παρούσας.

Άρθρο 4
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της "Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003" σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L124/36/20-5-03 και συγκεκριμένα:

Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι Ατομικές Επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ., Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας) που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης του σχεδίου.

2. Όσον αφορά το μέγεθος των δικαιούχων:

Για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων ή την ίδρυση νέων επιλέξιμες είναι μόνο:

• πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, για τις οποίες προβλέπεται το μέγιστο ποσοστό στήριξης ανάλογα με την περιφέρεια που ανήκουν (σύμφωνα με το Παράρτημα του καν (ΕΚ) 1698/05 του Συμβουλίου «Ποσά και Ποσοστά στήριξης») και του άρθρου 3, παράγραφος 1 της παρούσας.

• όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, της περιοχής των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2019/1993, για τις οποίες προβλέπεται το μέγιστο ποσοστό στήριξης

• επιχειρήσεις, που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. Ευρώ, για τις οποίες προβλέπεται μείωση κατά το ήμισυ των μέγιστων ορίων της ενίσχυσης που προβλέπεται.

4. Η ενίσχυση παρέχεται σε δικαιούχους:

α) των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα,

β) που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά με το περιβάλλον, την υγιεινή, την καλή διαβίωση των ζώων και την εργασιακή ασφάλεια, ανάλογα με τον τομέα της επένδυσης.

γ) που παρέχουν ασφαλείς εγγυήσεις για την εξασφάλιση της ιδίας τους συμμετοχής που δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του επιλέξιμου κόστους πραγματοποίησης της επένδυσης.

5. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής δεν έχουν εφαρμογή σε επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και κοινοπραξίας.

6. Δεν παρέχεται στήριξη σε προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις για την διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (Ε.Ε. C 244/1-10-04).

Άρθρο 5
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1. Δαπάνες για τις οποίες δύναται να παρέχεται ενίσχυση (επιλέξιμες δαπάνες) αφορούν:

α) Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

β) Την κατασκευή ή την βελτίωση ακινήτων.

γ) Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.

δ) Τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.

ε) Την αγορά καινούργιων οχημάτων  ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για την μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης  μεταποίησης, καθώς και την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου,

στ) Τα γενικά έξοδα μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, και συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.

ζ) Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση).

η) Την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κλπ).

θ) Την αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων, software telescripteurs), φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.

ι) Την κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι των 50.000 ΕΥΡΩ.

2. Δαπάνες που δεν ενισχύονται (μη επιλέξιμες) αναφέρονται κατωτέρω:

α) Αγορά οικοπέδου.

β) Αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιές ή καινούργιες και την πιθανή προηγούμενη χρήση τους.

γ) Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (π.χ. προσωρινό υπόστεγο για την φύλαξη υλικών, κλπ).

δ) Συμβολαιογραφικά έξοδα, και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου της επένδυσης.
ε) Εξοπλισμό αναψυχής (τηλεοράσεις, video, κλπ.).

στ) Αγορά οχημάτων εν γένει εκτός
• των ειδικών και αναγκαίων όπως αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο καθώς και
• της εσωτερικής για τις ανάγκες της επένδυσης (πε ρονοφόρα, ανυψωτικά κλπ).,

ζ) Λοιπός εξοπλισμός γραφείων (γραφομηχανές, αριθμομηχανές, έπιπλα κ.λπ.) εκτός των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο 1 εδάφιο θ.

η) Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους.

θ) Μη φυσικές επενδύσεις συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιβαρύνσεων κάθε είδους σε βάρος των δικαιούχων.

Η εκπαίδευση του προσωπικού δεν υπολογίζεται για ενίσχυση εκτός της περίπτωσης που αφορά πιστοποιητικά ποιότητας (π.χ. HACCP), νέες τεχνολογίες.

Διευκρινίζεται ότι η άδεια ανέγερσης των κτιρίων, οι αμοιβές των μηχανικών και αρχιτεκτόνων για τις μελέτες, καθώς και οι εδαφοτεχνικές μελέτες είναι επιλέξιμες και δύνανται να ενισχύονται, ενώ η ασφάλιση του μηχανολογικού εξοπλισμού δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

ι) Αποζημιώσεις που πληρώνονται από τους δικαιούχους σε τρίτους για απαλλοτριώσεις, εκκρεμότητες κλπ.

ια) Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) των δαπανών της επένδυσης.

ιβ) Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού.

ιγ) Αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και εξοπλισμού.

ιδ) Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κ.λ.π.) καθώς και έργα διακόσμησης.

ιε) Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας πέραν των απολύτως αναγκαίων για την εξυπηρέτηση της μονάδας.

ιστ) Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του, εκτός εάν αυτό προσελήφθη ειδικά για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί με την ολοκλήρωσή του.

ιζ) Απρόβλεπτα άνω του 10% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.

ιη) Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς όπου υπάρχει περιορισμός στην παραγωγή από τις ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων.

ιθ) Δαπάνες που αφορούν την απλή αντικατάσταση.

ιι) Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος αποξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρος αυτού στη νέα θέση.

ικ) Σε κάθε περίπτωση, δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης για την υπαγωγή της επένδυσης σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 8 και άρθρο 18, παράγραφος 1 της παρούσας, δεν συνυπολογίζονται στο ενισχυόμενο κόστος. Κατ' εξαίρεση συνυπολογίζονται στο ενισχυόμενο κόστος, ακόμα και αν έχουν πραγματοποιηθεί σε χρόνο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης, οι αμοιβές μηχανικών και αρχιτεκτόνων και οι δαπάνες για την άδεια κατασκευής και εκπόνησης της οικονομοτεχνικής μελέτης υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης ενίσχυσης.

Άρθρο 6
ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. Αρμόδια αρχή για την παραλαβή των αιτήσεων ενίσχυσης είναι η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κεντρική Υπηρεσία.

Οι δικαιούχοι που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στα πλαίσια της παρούσας, υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης σε τέσσερα ή σε πέντε αντίγραφα όταν πρόκειται για τους τομείς Κρέατος, Γάλακτος και Αυγών  Πουλερικών ως εξής:

Α. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κεντρική Υπηρεσία.

α) Στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων, Τμήμα Δημοσίων και Ιδιωτικών Επενδύσεων, σε ένα (1) αντίγραφο του οποίου το πρωτόκολλο είναι το μόνο που λαμβάνεται υπόψη για εμπρόθεσμη υποβολή του σχεδίου και τη σειρά προτεραιότητας όπου αυτή εφαρμόζεται καθώς και ένα πλήρες αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή (CDROM ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ WINDOWS, ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ WORD - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΕ EXCEL - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ PROJECT)

β) Στην αρμόδια «κάθετη» ή οριζόντια καθ' ύλην Υπηρεσία του Υπουργείου που ανήκει ο τομέας της αίτησης ενίσχυσης, σε ένα (1) αντίγραφο

γ) Στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου, σε ένα (1) αντίγραφο προκειμένου για επενδύσεις στους τομείς κρέατος, αυγών  πουλερικών, διάφορα ζώα,

δ) για επενδύσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων που αφορούν μεταποίηση και παστερίωση.

Β. Στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας και στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, στην περιοχή της οποίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επένδυση, σε ένα (1) αντίγραφο.

2. Αιτήσεις ενίσχυσης του ίδιου δικαιούχου, περισσότερες της μιας, που αναφέρονται σε ίδιους ή διαφορετικούς τομείς οι οποίες υποβάλλονται ταυτόχρονα, είτε ξεχωριστά είτε στην ίδια μελέτη ή σχεδόν ταυτόχρονα στην αρμόδια αρχή για έγκριση και αφορούν μία ή περισσότερες περιοχές, δεν θα τυγχάνουν όλες ενίσχυσης και θα καλείται ο δικαιούχος να επιλέξει εκείνη την οποία κρίνει ως απαραίτητη να υλοποιηθεί, ιεραρχώντας τις ανάγκες του.

3. Αιτήσεις που υποβάλλονται σε άλλους φορείς εκτός των οριζομένων θεωρούνται ως μηδέποτε υποβληθείσες.

Άρθρο 7
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

1. Η αίτηση ενίσχυσης που υποβάλλει ο δικαιούχος για ένταξη της στο Μέτρο 123Α πρέπει να έχει την μορφή ολοκληρωμένης τεχνικοοικονομικής μελέτης. Οι μελέτες θα είναι δακτυλογραφημένες σε μέγεθος Α4, δεν θα είναι βιβλιοδετημένες και θα υποβάλλονται σε ντοσιέ (κλασέρ). Στην αρχή κάθε φακέλου θα υπάρχει πίνακας περιεχομένων, καθώς και πλήρη στοιχεία (τηλέφωνο, fax, διεύθυνση) του υπευθύνου εκπροσώπου του δικαιούχου, με τον οποίο θα έρχονται σε επαφή οι υπηρεσίες του Υπουργείου και θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. της επιχείρησης, θα συνοδεύεται δε απαραίτητα από τα κάτωθι δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία:

α) Καταστατικό ή εταιρικό κατά περίπτωση του δικαιούχου. Αιτήσεις εταιριών υπό ίδρυση δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Στις περιπτώσεις δικαιούχων των οποίων η νομική μορφή είναι Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. προσκομίζεται υποχρεωτικά το ΦΕΚ δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού και της τελευταίας τροποποίησής του.

β) Τίτλοι ιδιοκτησίας οικοπέδου και πιστοποιητικό μεταγραφής και βαρών αυτού, στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επένδυση είτε πρόκειται για νέα μονάδα ή για μετεγκατάσταση ή εκσυγχρονισμό ή επέκταση ήδη υπάρχουσας μονάδας. Γίνονται αποδεκτές και οι περιπτώσεις μίσθωσης οικοπέδων και εγκαταστάσεων με συμβολαιογραφικό έγγραφο και πιστοποιητικό μεταγραφής, από το οποίο προκύπτει η μίσθωση του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι ετών από την υποβολή της αίτησης.

γ) Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσεως για τα τρία (3) προηγούμενα έτη αυτού της αίτησης, καθώς επίσης και η υποβολή των αντιστοίχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων της Δ.Ο.Υ. ενός εκάστου των εταίρων που κατέχουν ποσοστό ίσο ή άνω των 10%. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι α. είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης, απαιτείται η προσκόμιση επίσημου αντίγραφου της δημοσίευσής του στον τύπο ή στο αντίστοιχο ΦΕΚ β. δεν είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν ισολογισμό και αποτελέσματα, απαιτείται η προσκόμιση αντίγραφου το οποίο πρέπει να είναι θεωρημένο από τους διορισμένους ελεγκτές. Εάν πρόκειται για νεοσύστατη εταιρεία υποβάλλονται μόνο τα εκκαθαριστικά σημειώματα της Δ.Ο.Υ. των τριών (3) τελευταίων ετών, ενός εκάστου των παραπάνω μετόχων. Οι δικαιούχοι που δεν είναι υποχρεωμένοι να συντάσσουν και δημοσιεύουν ισολογισμό πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν αντίγραφα των εντύπων φορολογίας εισοδήματος Ε3 και Ε5 που υπέβαλλαν τα τρία (3) προηγούμενα έτη αυτού της αίτησης. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις ενίσχυσης αναφέρονται σε μετεγκατάσταση ή εκσυγχρονισμό, θα πρέπει δια των ισολογισμών ή των εντύπων φορολογίας εισοδήματος Ε3 και Ε5 να αποδεικνύεται ότι η δραστηριότητα της μονάδας δεν είχε διακοπεί τα τρία (3) τουλάχιστον τελευταία έτη.

Επενδύσεις που αναφέρονται σε εκσυγχρονισμό, επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων, αυτές πρέπει να λειτουργούν για μια τριετία πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης για τον εκσυγχρονισμό τους.

Εξαιρούνται της παραπάνω διαδικασίας αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν επενδυτικά σχέδια τα οποία υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της 3ης Προκήρυξης (του Μέτρου 2.1) του Γ' Κ.Π.Σ. Οι αιτήσεις αυτές θα εξετάζονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και η έγκρισή τους θα εξαρτάται από την αναγκαιότητα των αιτούμενων εργασιών, η οποία θα τεκμηριώνεται πλήρως, ο δε χρόνος έγκρισης τους θα αποφασίζεται από την Επιτροπή του άρθρου 14.

δ) Πρόσφατη Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να καλύπτουν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Στην περίπτωση που δεν προσκομιστούν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους από την υπηρεσία μας.

ε) Τεχνικά σχέδια (τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, όψεις, τομές), σχέδια διάταξης μηχανολογικού εξοπλισμού και λεπτομερής τεχνική και λειτουργική περιγραφή της προτεινομένης αίτησης ενίσχυσης.

στ) Προσφορές για την προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα αποτελούν την βάση κατάρτισης του προϋπολογισμού στο μέρος που αφορά τον εξοπλισμό.

ζ) Αναλυτικό προϋπολογισμό κόστους κτιριακών εγκαταστάσεων (προμετρήσεις).

η) Αποδεικτικά στοιχεία ίδιων πόρων και γενικά κάθε στοιχείο που τεκμηριώνει τη δυνατότητα του επενδυτή να καλύψει την προβλεπόμενη ιδιωτική συμμετοχή: ίδιοι πόροι  π.χ. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (με αναφορά ότι αφορά το πρόγραμμα), δημιουργία αποθεματικού για επενδύσεις, δημιουργία ειδικού αποθεματικού για τις εταιρίες τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο καθώς και τις συνεταιριστικές οργανώσεις, καταθέσεις των κυρίων μετοχών κ.λ.π.  και δανεισμός: με βεβαίωση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που να δηλώνει το καταρχήν ενδιαφέρον για δανειοδότηση του προτείνοντα, σε περίπτωση που μέρος της επένδυσης καλυφθεί με δάνειο, σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης.

θ) Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο δικαιούχος πρέπει να τηρεί την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία (οδηγία 85/337/ΕΟΚ της 27ης Ιουνίου 1985) που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και να προσκομίσει τα πιο κάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

♦ Έγκριση των περιβαλλοντικών όρων ή Π.Π.Ε. ή απαλλακτικό έγγραφο των αρμοδίων υπηρεσιών, και
♦ Προέγκριση ή έγκριση της άδειας διάθεσης αποβλήτων ή απαλλακτικό έγγραφο των αρμοδίων υπηρεσιών

ι) Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, όπου αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και στις περιπτώσεις Σφαγείων και Πτηνοσφαγείων, άδεια σκοπιμότητας ίδρυσης (Ν. 111/75 «Περί ιδρύσεως Σφαγείων και Πτηνοσφαγείων» και Π.Δ. 490/76 «Περί όρων χορηγήσεως αδείας σκοπιμότητας ιδρύσεως και λειτουργία Πτηνοσφαγείου»). Γίνονται δεκτές αιτήσεις ενίσχυσης υφισταμένων μονάδων των οποίων προσωρινά έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας, εφόσον με την προτεινόμενη αίτηση ενίσχυσης ικανοποιούνται οι όροι της ανάκλησης.

ια) Υπεύθυνη δήλωση ότι το ίδιο αντικείμενο της επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση  επιχορήγηση στον αναπτυξιακό νόμο ή σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Σε περίπτωση διαπίστωσης από τις υπηρεσίες ότι τα ίδια επενδυτικά αντικείμενα έχουν υποβληθεί για ενίσχυση και σε άλλον φορέα υπαγωγής, τότε αναιρείται η έγκριση της αίτησης ενίσχυσης, και εάν έχουν καταβληθεί ενισχύσεις αυτές αναζητούνται εντόκως και ο δικαιούχος της επένδυσης δεν δύναται να υποβάλλει άλλη αίτηση πριν την παρέλευση τριετίας από την ημερομηνία αναίρεσης.

Σε περίπτωση που το παραπάνω διαπιστωθεί προ της εισαγωγής στη Γνωμοδοτική Επιτροπή, η αίτηση δεν εξετάζεται και τίθεται στο αρχείο.

ιβ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου όπως προσδιορίζεται στο Καταστατικό της επιχείρησης για τον ορισμό του υπευθύνου υλοποίησης της πράξης και τον αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού στον οποίο θα καταβάλλονται οι πληρωμές. Το ανωτέρω πρόσωπο είναι το μόνο αρμόδιο για την υποβολή αιτήσεων πληρωμής, τροποποιήσεων, παρατάσεων της αίτησης ενίσχυσης.

ιγ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας. Στην περίπτωση που δεν προσκομιστεί είναι δυνατή, η αυτεπάγγελτη αναζήτηση του από την υπηρεσία μας.

ιδ) Υπεύθυνη δήλωση τήρησης του άρθρου 8 του Καν. 1698/2005 περί «ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και έλλειψη διακρίσεων».

ιε) Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά που αφορούν σε υπεύθυνη δήλωση τήρησης του άρθρου 8 του Καν. 1698/2005 (ιδ), αντίγραφο ποινικού μητρώου (ιγ), απόφαση ΔΣ ή άλλου αρμοδίου οργάνου για καθορισμό υπευθύνου, τραπεζικού λογαριασμού (ιβ), υπεύθυνη δήλωση ότι το ίδιο αντικείμενο της επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση  επιχορήγηση στον αναπτυξιακό νόμο ή σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ια) δύναται να προσκομιστούν και μετά την κατάθεση του φακέλου και όχι αργότερα από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών που προσκομίζονται προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση οριστικής ένταξης της Πράξης στο Μέτρο σε συνέχεια της απόφασης προέγκρισης και δεν αποτελούν λόγο απόρριψης.

2. α. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι προδιαγραφές εκπόνησης και παρουσίασης των οικονομοτεχνικών μελετών του παρόντος άρθρου, προσδιορίζεται το ύψος της δαπάνης της Οικονομοτεχνικής μελέτης που θα λαμβάνεται υπόψη στις επιλέξιμες για ενίσχυση δαπάνες καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά τον τρόπο παρουσίασης της μελέτης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (υποδείγματα πληρωμών, εισηγήσεων κ.λ.π.).

β. Η οικονομοτεχνική μελέτη θα πρέπει να υπογράφεται από Γεωτεχνικό μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου και στις περιπτώσεις που το κόστος της επένδυσης υπερβαίνει τα 500.000 ΕΥΡΩ και από Οικονομολόγο, μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου και να περιλαμβάνει οπωσδήποτε:

(1) αναφορά της υφιστάμενης υποδομής, στις περιπτώσεις μετεγκατάστασης ή εκσυγχρονισμού ή συμπλήρωσης ή επέκτασης για υφιστάμενες μονάδες. Ιδιαίτερα για τον μηχανολογικό εξοπλισμό, θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία του κατασκευαστή, ο αριθμός του μηχανήματος, το έτος κατασκευής και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά (ιπποδύναμη  δυναμικότητα κλπ.)

(2) αναλυτικό προϋπολογισμό κόστους κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων (προμέτρηση, ανάλυση κατά μηχάνημα, κλπ.) σε ΕΥΡΩ με διαχωρισμό του καθαρού ποσού και του ΦΠΑ.

(3) Επαρκής αιτιολόγηση των ευνοϊκών επιπτώσεων της αίτησης ενίσχυσης στους παραγωγούς των πρωτογενών προϊόντων και προσκόμιση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων όπου αυτό είναι πρόσφορο.

(4) Επαρκή στοιχεία, από τα οποία να είναι δυνατή η εκτίμηση της εν γένει επιχειρηματικής δράσης του δικαιούχου και της ικανότητάς του για την διάθεση των τελικών προϊόντων (π.χ. συμβάσεις πωλήσεις προϊόντων κλπ.)

3. Όσα εκ των υποχρεωτικών δικαιολογητικών προσκομίζονται σε αντίγραφα πρέπει να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα.

Σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο δύναται αυτά να ζητηθούν από το φορέα αρμοδίως επικυρωμένα ή πρωτότυπα.

Άρθρο 8
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης μετά από πρόσκληση που δημοσιεύεται 15 ημέρες πριν την έναρξη κάθε περιόδου ισχύος του Π.Α.Α. της Δ' Προγραμματικής Περιόδου, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6, σε τρεις τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και κοινοποιείται στις Περιφέρειες, και ταυτόχρονα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.agrotikianaptixi.gr.

Η Δ/νση Προγραμματισμού και Γ.Δ. υποβάλλει το σχέδιο πρόσκλησης στην Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α. 2007-2013, η οποία εκφράζει παρατηρήσεις /σύμφωνη γνώμη πριν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2. Οι αιτήσεις ενίσχυσης  μελέτες που θα έχουν πληρότητα όλων ανεξαιρέτως των δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 και των εισηγήσεων των Περιφερειών και των Υπηρεσιών του άρθρου 6 της Κ.Υ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αξιολογούνται και βαθμολογούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, αφού εξετασθεί πρώτα η επιλεξιμότητα της πρότασης και η εκτίμηση της φερεγγυότητας  βιωσιμότητας του δικαιούχου καθώς και της αίτησης ενίσχυσης όπως αναφέρεται στα άρθρα 10 και 11 της παρούσας.

3. Ο αριθμός των αιτήσεων ενίσχυσης που θα εγκρίνονται από το ΥΠ.Α.Α.Τ. για χρηματοδότηση στα πλαίσια του Μέτρου 123 Α της Δ' Προγραμματικής περιόδου, θα σχετίζεται με τις διαθέσιμες πιστώσεις και ο αριθμός τους θα εξαρτάται από τον αριθμό των υποβαλλόμενων αιτήσεων που θα πληρούν όλα τα προαναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Άρθρο 9

Η εξέταση για την υπαγωγή ή μη των αιτήσεων ενίσχυσης σε πρόγραμμα ενίσχυσης πραγματοποιείται στα ακόλουθα στάδια:

1. Επιλεξιμότητα Πρότασης και Δικαιούχου σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων - Πληρότητα υποβαλλόμενου φακέλου

2. Εκτίμηση φερεγγυότητας  βιωσιμότητας του δικαιούχου της επένδυσης  εκτίμηση βιωσιμότητας του προτεινομένου σχεδίου.

3. Βαθμολόγηση αίτησης ενίσχυσης σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κριτήρια Επιλογής των Πράξεων - Υπαγωγή εφόσον λάβει τουλάχιστον τη βάση της ανάλογης κατηγορίας βαθμολόγησης. όπως αναφέρονται στα άρθρα 10, 11 και 12

Άρθρο 10
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ - ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

1. Αρμόδια Υπηρεσία για την επιλογή του Δικαιούχου και την επιλεξιμότητα της υποβληθείσας αίτησης ενίσχυσης καθώς και για την πληρότητα του φακέλου του είναι η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 13 η οποία εξετάζει κάθε αίτηση ενίσχυσης εάν εμπίπτει στις εγκεκριμένες ενέργειες και δραστηριότητες του Προγράμματος (επιλεξιμότητα της πρότασης) και την πληρότητα της ως προς τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται σε αυτήν (άρθρο 7).

Τα κριτήρια βαθμολόγησης των επενδυτικών σχεδίων καθώς επίσης και τα εξειδικευμένα κριτήρια επιλογής πράξεων του ΠΑΑ θα καθορίζονται με υπουργική απόφαση.

2. Στην περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις στα εξής και μόνο δικαιολογητικά της αίτησης ενίσχυσης: α) άδεια λειτουργίας ή και εγκατάστασης, β) προκαταρτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση ή απαλλακτικό έγγραφο, γ) έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, δ) προέγκριση ή έγκριση της άδειας διάθεσης αποβλήτων ή απαλλακτικό έγγραφο, τα οποία εκδίδονται από άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, ο εν δυνάμει δικαιούχος οφείλει να τα προσκομίσει εντός δύο μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου γνωστοποίησης των ελλείψεων αυτών, και η Υπηρεσία θέτει τον φάκελο στο αρχείο μέχρι τη συμπλήρωσή του. Ελλείψεις οποιωνδήποτε άλλων δικαιολογητικών της αίτησης ενίσχυσης, εκτός των παραπάνω, αποτελούν λόγο απόρριψης της και ο αιτών ενημερώνεται σχετικά μετά από απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

Εξαιρούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρεται ανωτέρω στο άρθρο 7 ότι είναι δυνατή η προσκόμισή τους πριν την οριστική ένταξη της πράξης στο μέτρο,

3. Αιτήσεις ενίσχυσης που κρίνονται από την υπηρεσία ότι δεν είναι σύμφωνες με τις επιλέξιμες δράσεις του Μέτρου απορρίπτονται από την υπηρεσία με την σύνταξη αιτιολογημένης εισήγησης, κατόπιν απόφασης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

4. Οι παραπάνω εισηγήσεις τίθενται υπόψη της γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 14, οι δε αιτήσεις  μελέτες στην ηλεκτρονική τους μορφή τίθενται στο αρχείο και φυλάσσονται καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας. Μετά την έγκριση των πρακτικών γνωστοποιούνται γραπτώς στους υποψήφιους επενδυτές οι λόγοι απόρριψης των αιτήσεων τους.

Άρθρο 11
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ - ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ.

1. Για την εκτίμηση της φερεγγυότητας του δικαιούχου εξετάζονται στο επίπεδο των μετόχων ή εταίρων που ελέγχουν την πλειοψηφία, τα εξής:

α) τα χαρακτηριστικά του υποψηφίου δικαιούχου της επένδυσης και ειδικότερα η εμπειρία των μετόχων ή στελεχών σε τομείς σχετικούς με την προτεινόμενη επένδυση και η κλίμακα των δραστηριοτήτων του κατά το παρελθόν,

β) η δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων που είναι απαραίτητα για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής στην επένδυση και στο απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης.

Η δυνατότητα αυτή πρέπει να τεκμηριώνεται από την ύπαρξη διαθεσίμων ρευστών, χρεογράφων ή τίτλων ή άλλου είδους περιουσιακών στοιχείων ευκόλως ρευστοποιήσιμων στα χρονικά πλαίσια υλοποίησης της επένδυσης.

2. Η εκτίμηση της βιωσιμότητας του δικαιούχου στις περιπτώσεις επενδύσεων σε υφιστάμενες μονάδες διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος της αίτησης ενίσχυσης ως εξής:

α) για ύψος αίτησης ενίσχυσης μέχρι και 500.000 ΕΥΡΩ, η βιωσιμότητα κρίνεται με βάση την κερδοφορία του δικαιούχου της τελευταίας τριετίας. Δικαιούχοι με Θετικό Μέσο όρο τριετίας στα αποτελέσματα χρήσεως προ αποσβέσεων και φόρων τεκμαίρονται καταρχήν ως βιώσιμοι,

β) για ύψος αίτησης ενίσχυσης ανώτερου των 500.000 ΕΥΡΩ. η βιωσιμότητα εκτιμάται με βάση τις τιμές αριθ μοδεικτών, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Β'.

3. Η εκτίμηση της βιωσιμότητας των προτεινόμενων αιτήσεων ενίσχυσης κρίνεται ως ακολούθως:

Για όλα τα σχέδια η βιωσιμότητα της προτεινόμενης επένδυσης κρίνεται με βάση την ύπαρξη κερδοφορίας που προκύπτει από τα προβλεπόμενα αποτελέσματα προ φόρων και αποσβέσεων, όχι νωρίτερα του 3ου έτους μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

4. Η αδυναμία τεκμηρίωσης της φερεγγυότητας του δικαιούχου και της βιωσιμότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο αυτό, αποτελούν αιτίες αποκλεισμού της επένδυσης από την βαθμολόγησή της, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο. Για τις αποκλειόμενες αιτήσεις ενίσχυσης η αρμόδια υπηρεσία συντάσσει αιτιολογημένη εισήγηση απόρριψης την οποία θέτει για επικύρωση στην Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 14. Μετά την έγκριση των απορριπτικών εισηγήσεων γνωστοποιούνται γραπτώς στους δικαιούχους οι λόγοι απόρριψης των αιτήσεων τους, οι δε αιτήσεις ενίσχυσης  μελέτες στην ηλεκτρονική τους μορφή τίθενται στο αρχείο και φυλάσσονται καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. Οι επενδύσεις που κρίνονται βιώσιμες, κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες επενδύσεων για βαθμολόγηση, ως εξής:

α) Ιδρύσεις νέων μονάδων ή επεκτάσεις παραγωγικής δυναμικότητας υφισταμένων, προϋπολογισμού κατά την αίτηση άνω των 500.000 ΕΥΡΩ σε όλους τους Τομείς εκτός αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο δ) της ίδιας παραγράφου, στις οποίες εφαρμόζεται η βαθμολόγηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Γ' (Ομάδα κριτηρίων Α).

β) Ιδρύσεις νέων μονάδων ή επεκτάσεις παραγωγικής δυναμικότητας υφισταμένων, προϋπολογισμού κατά την αίτηση ίσου ή κάτω των 500.000 ΕΥΡΩ σε όλους τους Τομείς εκτός αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο ε) της ίδιας παραγράφου, στις οποίες εφαρμόζεται η βαθμολόγηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Γ' (Ομάδα κριτηρίων Β).

γ) Μετεγκαταστάσεις  Εκσυγχρονισμοί  συμπληρώσεις υφισταμένων εγκαταστάσεων χωρίς αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας προϋπολογισμού κατά την αίτηση άνω των 500.000 ΕΥΡΩ, σε όλους τους Τομείς εκτός αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο δ) της ίδιας παραγράφου, στις οποίες εφαρμόζεται η βαθμολόγηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Γ' (Ομάδα κριτηρίων Γ).

δ) Ιδρύσεις νέων μονάδων - επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί  μετεγκαταστάσεις υφισταμένων, προϋπολογισμού κατά την αίτηση άνω των 500.000€, στους τομείς: Ζωοτροφές-Δημητριακά-Σπόροι-Άνθη-Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά, στους οποίους εφαρμόζεται η βαθμολόγηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Γ' (Ομάδα κριτηρίων Δ).

ε) Ιδρύσεις νέων μονάδων - επεκτάσεις παραγωγικής δυναμικότητας υφισταμένων, προϋπολογισμού κατά την αίτηση ίσων ή κάτω των 500.000€, στους τομείς: Ζωοτροφές-Δημητριακά-Σπόροι-Άνθη-Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά, στους οποίους εφαρμόζεται η βαθμολόγηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Γ' (Ομάδα κριτηρίων Ε).

2. Εξαιρούνται από την διαδικασία βαθμολόγησης:

α) Αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν Μετεγκαταστάσεις ή και εκσυγχρονισμούς υφισταμένων εγκαταστάσεων προϋπολογισμού κατά την αίτηση ίσων ή κάτω των 500.000 ΕΥΡΩ, σε όλους τους Τομείς του Παραρτήματος Α της παρούσας.

β) Αιτήσεις ενίσχυσης:

♦ που περιλαμβάνουν επενδύσεις προστασίας περιβάλλοντος ή βελτίωσης των υγειονομικών συνθηκών, άνω του 50% του συνολικού κόστους, όπως προσδιορίζεται από την αξιολόγηση της υπηρεσίας, και αφορά δαπάνες για την εκπλήρωση των ανωτέρω προκειμένου να εκδοθούν οι άδειες λειτουργίας.

♦ που αφορούν λειτουργούσες μονάδες οι οποίες είναι υποχρεωμένες δια αποδεικτικών εγγράφων αρμόδιων υπηρεσιών να προβούν σε αναγκαστική μετεγκατάσταση για λόγους προστασίας περιβάλλοντος.

Οι αιτήσεις ενίσχυσης του εδαφίου αυτού δεν εξαιρούνται από την εξέταση της βιωσιμότητας της πρότασης όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11.

Άρθρο 13
ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Αρμόδια − συντονίστρια υπηρεσία για την αξιολόγηση – βαθμολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης είναι η Δ/νση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων.
Η αξιολόγηση γίνεται από αξιολογητές − υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε. του Υπ.Α.Α.Τ. ή των εποπτευομένων από αυτό οργανισμών αντίστοιχης κατηγορίας−οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για το σκοπό αυτό.
Λεπτομέρειες − διοικητικοί κανόνες καθορίζονται με απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

(Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 1187/38812/28.3.2013)

2. α) Οι υπηρεσίες στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας και στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων ή και της Κ.Υ. του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι υποχρεωμένες να απαντήσουν εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση της πληρότητας των αιτήσεων ενίσχυσης από το φορέα εφαρμογής, επί των θεμάτων που τους τίθενται, σύμφωνα με τα υποδείγματα που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

β) Οι κάθετες ή οριζόντιες καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να εκφέρουν την άποψη τους το αργότερο εντός 15 ημερολογιακών ημερών για όλα τα θέματα ανεξαιρέτως, που καθορίζονται στο ανάλογο υπόδειγμα και οποιαδήποτε περικοπή δαπάνης στην αίτηση ενίσχυσης, θα πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς.

Σε περίπτωση παρέλευσης των 15 ημερών η απάντηση θεωρείται θετική.

Η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται για τις αιτήσεις ενίσχυσης με προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 500.000 ευρώ. Για τις αιτήσεις ενίσχυσης με προϋπολογισμό μικρότερο ή ίσο των 500.000 ευρώ οι υπηρεσίες των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας και των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων ή και των Κ.Υ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα εκφέρουν άποψη μόνο στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η παροχή διευκρινήσεων εκ μέρους των για τα διαλαμβανόμενα στην αίτηση ενίσχυσης, μετά από επικοινωνία του Φορέως Εφαρμογής.

(Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 1187/38812/28.3.2013)

3. ....................

(Καταργήθηκε με την απόφαση 1187/38812/28.3.2013)

4. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γ.Δ. μεριμνά για τη σύνταξη της τελικής αιτιολογημένης εισήγησης, σύμφωνα με Υπόδειγμα που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικούς υπολογισμούς και εκτιμήσεις για κάθε αίτηση ενίσχυσης, συνεκτιμώντας και τις απόψεις των άλλων συναρμοδίων Υπηρεσιών, όπου απαιτείται. Οι προτάσεις – εισηγήσεις τίθενται υπόψη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής αναφέροντας την κατηγορία και αιτιολογώντας την βαθμολογία.

Η Δ/νση Προγραμματισμού και Γ.Δ. τηρεί φάκελο για κάθε αίτηση ενίσχυσης, που περιλαμβάνει όλες τις εισηγήσεις και τις βεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών.

(Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 1187/38812/28.3.2013)

Άρθρο 14
ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λειτουργεί Γνωμοδοτική Επιτροπή αιτήσεων ενίσχυσης, έργο της οποίας είναι:

α) Η γνωμοδότηση και η καταρχήν έγκριση ή η απόρριψη των αιτήσεων ενίσχυσης, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του φακέλου κάθε αίτησης υπαγωγής και τις αξιολογήσεις  εισηγήσεις των φακέλων υποψηφιότητας των επενδυτικών σχεδίων.

β) Η γνωμοδότηση επί ορισμένων τροποποιήσεων όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 18, 19 και 22 της παρούσας.

γ) Η γνωμοδότηση για την απόρριψη εγκεκριμένων αιτήσεων ενίσχυσης λόγω αδυναμίας εκτέλεσής τους (παραίτηση δικαιούχου, μη ύπαρξη ίδιας συμμετοχής κ.λ.π.) και την αντικατάστασή τους από άλλα

δ) Η γνωμοδότηση επί θεμάτων μεταβίβασης των επιχειρήσεων ή μετοχών ή εταιρικών μεριδίων κατά το στάδιο υλοποίησης των επενδύσεων ή μετά την ολοκλήρωση τους καθώς και θέματα που αφορούν σε ενοικίαση επενδύσεων που έχουν επιδοτηθεί.

ε) Η γνωμοδότηση για την ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής και την επιστροφή των ενισχύσεων που τυχόν έχουν καταβληθεί, λόγω μη συμμόρφωσης με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσας.
στ) Η γνωμοδότηση για την ακύρωση των προεγκρίσεων λόγω μη προσκόμισης των δικαιολογητικών που αναφέρονται στα άρθρα 16 παράγραφος 2 και 17 της παρούσας.

2. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αιτήσεων ενίσχυσης μπορεί να αναβάλλει την εξέταση κάποιων αιτήσεων ενίσχυσης για επόμενη συνεδρίαση, όταν διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι διερεύνησης ορισμένων στοιχείων που καλείται να προσκομίσει ο δικαιούχος και τα οποία χρήζουν περαιτέρω εξέτασης.

3. Η γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής αιτήσεων ενίσχυσης δεν αποτελεί ανάληψη δέσμευσης για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέχρι την οριστική έγκριση των αιτήσεων ενίσχυσης, η οποία πραγματοποιείται με την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή του εξουσιοδοτούμενου από τον Υπουργό οργάνου.

4. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αιτήσεων ενίσχυσης αποτελείται από:

♦ το Γενικό Γραμματέα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρο,

♦ ένα Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από τους υπηρετούντες στο Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οριζόμενος από τον Υπουργό.

♦ Το Διευθυντή Προγραμματισμού και Γ.Δ.

♦ έναν εκπρόσωπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ 2007-2013.

♦ έναν εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου που ορίζεται από τον οικείο φορέα.

♦ δύο εμπειρογνώμονες οριζόμενοι από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

♦ τους εισηγητές των θεμάτων, ως υπηρεσιακά μέλη, όπως αναφέρονται και καθορίζονται ανωτέρω καθώς και στην απόφαση Υπουργού που αφορά σε λεπτομέρειες  διοικητικούς κανόνες.

5. Η σύνθεση της Επιτροπής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δημοσιευόμενη στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση αυτή ορίζονται επίσης οι αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών, οι εισηγητές, η γραμματειακή υποστήριξη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής καθώς και η διαδικασία λειτουργίας αυτής.

6. Δεν μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της επιτροπής μέλη που είναι σύμβουλοι ή συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στην διοίκηση επιχειρήσεων που έχουν καταρτίσει ή συμμετέχουν στην κατάρτιση ή στην αξιολόγηση επενδύσεων ή αιτήσεων ενίσχυσης δικαιούχων που υπάγονται στο άρθρο 4 κατά την τελευταία 5ετία ή υποβάλλουν αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις της παρούσας.

7. Στον Πρόεδρο, στα μέλη με δικαίωμα ψήφου, τους γραμματείς και αναπληρωτές αυτών, καθώς και στους εισηγητές των θεμάτων, καταβάλλεται αποζημίωση και η διαδικασία θα καθοριστεί με Κ.Υ.Α..

Τα δικαιολογητικά για την καταβολή της εγκεκριμένης αποζημίωσης στον Πρόεδρο, τα μέλη μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου, τους γραμματείς και τους αναπληρωτές αυτών, της Γνωμοδοτικής επιτροπής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

8. Η εξέταση των αιτήσεων ενίσχυσης πραγματοποιείται στους ολοκληρωμένους φακέλους τους από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο 7, καθώς και από τις εισηγήσεις των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οι τελικές εισηγήσεις που συντάσσει η Δ/νση Προγραμματισμού προωθούνται στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για την κατ' αρχήν έγκριση ανεξαρτήτως της κατηγορίας που έχουν καταταχθεί και οι οποίες αναφέρονται σε:

α) Επενδύσεις που αφορούν βελτίωση συνθηκών προστασίας της Δημόσιας Υγείας ή και του περιβάλλοντος στις οποίες δεν υπάρχει βαθμολόγηση.

β) Επενδύσεις ίσων ή κάτω των 500.000 ΕΥΡΩ που αφορούν μετεγκαταστάσεις και εκσυγχρονισμούς σε όλους τους Τομείς, στις οποίες δεν υπάρχει βαθμολόγηση.

γ) Επενδύσεις ίσων ή κάτω των 500.000 ΕΥΡΩ που αφορούν ιδρύσεις  επεκτάσεις, στους Τομείς Ζωοτροφών, Δημητριακών, Σπόρων, Ανθέων, Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών.

δ) Επενδύσεις ίσων ή κάτω των 500.000€ που αφορούν ιδρύσεις  επεκτάσεις, για τους υπόλοιπους τομείς.

ε) Επενδύσεις άνω των 500.000 ΕΥΡΩ που αφορούν μετεγκαταστάσεις και εκσυγχρονισμούς ή συμπληρώσεις σε όλους τους τομείς εκτός αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο ζ) της ιδίας παραγράφου.

στ) Επενδύσεις άνω των 500.000 ΕΥΡΩ που αφορούν ιδρύσεις ή επεκτάσεις. σε όλους τους τομείς εκτός αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο ζ) της ιδίας παραγράφου.

ζ) Επενδύσεις άνω των 500.000 ΕΥΡΩ που αφορούν ιδρύσεις ή επεκτάσεις  εκσυγχρονισμούς  μετεγκαταστάσεις στους Τομείς Ζωοτροφών, Δημητριακών, Σπόρων, Ανθέων, Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών.

Οι αιτήσεις ενίσχυσης εξετάζονται κατά το δυνατόν και εφόσον αυτό είναι εφικτό με σειρά προτεραιότητας την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

9. Στους δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις ενίσχυσης έτυχαν καταρχήν έγκρισης από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή και οι οποίες βρίσκονται εντός των πλαισίων δεσμεύσεων του Προγράμματος, αποστέλλεται από τον Πρόεδρο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, έγγραφο Προέγκρισης, με τα στοιχεία όπως διαμορφώθηκαν μετά την εξέταση της αίτησης, με σκοπό να ετοιμάσουν τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 16, για την οριστική ένταξή τους.

10. Οι δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις ενίσχυσης απορρίφθηκαν από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή του παραπάνω άρθρου, δύνανται κατά την κρίση τους, να υποβάλουν ένσταση επί του αποτελέσματος, εντός 60 ημερών από την κοινοποίησή τους, προσκομίζοντας πρόσθετα δικαιολογητικά ή νέα στοιχεία που δύναται να επηρεάσουν την αρχική απόφαση της Επιτροπής. Οι ενστάσεις θα εξετάζονται μετά την ολοκλήρωση έγκρισης των υποβαλλόμενων αιτήσεων ενίσχυσης κάθε προκήρυξης, στα πλαίσια ισχύος του Προγράμματος, από Δευτεροβάθμια Επιτροπή η οποία θα συσταθεί με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία θα αναφέρονται τα μέλη καθώς και η διαδικασία επανεξέτασης αυτών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, θα ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι σχετικά.

Άρθρο 15
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Έγκρισης αιτήσεων ενίσχυσης συνέρχεται για εξέταση αυτών όταν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός εισηγήσεων αξιολογηθεισών αιτήσεων ενίσχυσης όλων των κατηγοριών ή όπως αποφασιστεί σχετικά. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να είναι συνεχόμενες, οι δε εργασίες της ολοκληρώνονται με την εξέταση όλων των υποβαλλομένων αιτήσεων, μέχρι εξαντλήσεως των διαθεσίμων πιστώσεων.

2. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή συνέρχεται για εξέταση των υπολοίπων θεμάτων της αρμοδιότητάς της εκτός των αναφερομένων στη παράγραφο 1, μία (1) έως δύο (2) φορές τον μήνα, ανάλογα με τον αριθμό των υπαρχόντων θεμάτων ή όπως αποφασιστεί σχετικά.

Άρθρο 16
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

1. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γ.Δ. με βάση την καταρχήν έγκριση των αιτήσεων ενίσχυσης από την Γνωμοδοτική Επιτροπή, και τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών της παραγράφου 2 το παρόντος άρθρου, αποστέλλει στη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013» τα στοιχεία που θα της ζητηθούν προκειμένου να πραγματοποιηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης ώστε να επιβεβαιωθεί η τήρηση των διατάξεων της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. Μετά την ολοκλήρωση του δειγματοληπτικού ελέγχου και την αποστολή των αποτελεσμάτων αυτού η Δ/νση Προγραμματισμού και Γ.Δ. προωθεί άμεσα Σχέδιο απόφασης για Οριστική έγκριση των αιτήσεων ενίσχυσης. Με την έκδοση της οριστικής απόφασης αναλαμβάνεται η δέσμευση για την καταβολή των ενισχύσεων.

2. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται το αργότερο εντός 2 μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου με το οποίο το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τους ειδοποιεί για την καταρχήν έγκριση της αίτησης ενίσχυσης, να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά στην Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γ.Δ. του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

α) Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 17 της παρούσας, στην περίπτωση που έγιναν περικοπές στο αρχικό κόστος του έργου.

β) Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σημείο ιε του άρθρου 7 στην περίπτωση που δεν έχουν ήδη αποσταλεί και συγκεκριμένα: αντίγραφο ποινικού μητρώου, απόφαση ΔΣ ή άλλου αρμοδίου οργάνου για καθορισμό υπευθύνου, τραπεζικού λογαριασμού, υπεύθυνη δήλωση ότι το ίδιο αντικείμενο της επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση  επιχορήγηση στον αναπτυξιακό νόμο ή σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα,
υπεύθυνη δήλωση τήρησης του άρθρου 8 του Καν. 1698/2005 περί «ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και έλλειψη διακρίσεων».

3. Μη συμμόρφωση προς τους παραπάνω όρους και με το χρονοδιάγραμμα της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, σημαίνει ακύρωση της καταρχήν έγκρισης και ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα να επανέλθει με νέα αίτηση για ένταξη μετά την συμπλήρωση διετίας από την προηγουμένη αίτηση, εφόσον υπάρξει νέα προκήρυξη, εκτός αν χορηγηθεί παράταση του ανωτέρω χρονοδιαγράμματος με απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, ύστερα από πλήρως αιτιολογημένους λόγους εκ μέρους του δικαιούχου ο οποίος θα την ζητά με αίτησή του.

4. Το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βάση την καταρχήν έγκριση της αίτησης ενίσχυσης και υπό τον όρο της ικανοποίησης των προϋποθέσεων της προηγουμένης παραγράφου, προβαίνει στην οριστική έγκριση των πράξεων (έργων) αυτών με απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναλαμβάνοντας δέσμευση για την καταβολή των ενισχύσεων.

Στην απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προσδιορίζονται επακριβώς: Ο δικαιούχος της πράξης και ο Α.Φ.Μ. Ο τίτλος της επένδυσης Η τοποθεσία της επένδυσης Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός Οι χορηγούμενες ενισχύσεις Η ίδια συμμετοχή του δικαιούχου Ο αριθμός των δόσεων καταβολής των ενισχύσεων Οι όροι χορήγησης της συνδρομής Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου Ο κωδικός αριθμός της αίτησης ενίσχυσης. Η Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου Ο διακριτικός τίτλος του δικαιούχου Ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα κατατίθενται οι ενισχύσεις

Τα δανειακά κεφάλαια που τυχόν λάβει ο δικαιούχος

Τα διακριτά τμήματα του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης

Η μη τήρηση των όρων χορήγησης της συνδρομής μπορεί να επισύρει την ανάκληση της απόφασης κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 14.

Οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στην αίτηση ενίσχυσης μετά την απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τόσο στα στοιχεία του δικαιούχου ή της επένδυσης όσο και στο χρηματοδοτικό σχήμα της πράξης αποτελεί αντικείμενο τροποποίησης της ανωτέρω απόφασης, η οποία θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 22 της παρούσας.

Άρθρο 17
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. Μετά την εξέταση της αίτησης ενίσχυσης από την Γνωμοδοτική Επιτροπή εάν έχουν διαφοροποιηθεί κάποια στοιχεία της, ή και ο προϋπολογισμός των επιλέξιμων δαπανών, ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να προσαρμόσει την αίτηση ενίσχυσής του στα δεδομένα (δυναμικότητα, γραμμές παραγωγής, ύψος προϋπολογισμού κλπ) που του έχουν εγκριθεί.

2. Είναι δυνατόν με αιτιολογημένη πρόταση ο δικαιούχος να διαφοροποιήσει σε μικρή κλίμακα μέχρι 10% ανά κονδύλιο τις επιμέρους δαπάνες της καταρχήν έγκρισης της αρμόδιας Επιτροπής που εξετάζεται από την αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 6 και του άρθρου 13.

3. Η αναμορφωμένη μελέτη και συγκεκριμένα η αναφορά στην αναμόρφωση των πινάκων Β1, Β2 και Β4 όπου αναλύονται τα νέα στοιχεία της επένδυσης (αναλυτικός προϋπολογισμός πράξης καθώς και κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων δυναμικότητα, ποσότητες, ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού) όπως εγκρίθηκαν από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή και μόνον αυτή θα χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής της επένδυσης και την καταβολή των ενισχύσεων.

Τα προαναφερόμενα στοιχεία σφραγίζονται από τη Δ/νση Προγραμματισμού και Γ.Δ. και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του φακέλου των πράξεων. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και σε κάθε τροποποίηση τους.

Η καταβολή των ενισχύσεων θα πραγματοποιείται από τον Οργανισμό Πληρωμών με βάση την ανάλυση των δαπανών όπως αυτή θα προσδιορίζεται στην οριστική απόφαση έγκρισής της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Άρθρο 18
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Ημερομηνία έναρξης εργασιών θεωρείται η ημερομηνία της υποβολής του πλήρους φακέλου όπως ορίζεται στο άρθρο 10 της παρούσας, της αίτησης ενίσχυσης στην αρμόδια Δ/νση Προγραμματισμού και Γ.Δ. του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και ο Δικαιούχος δύναται εάν το επιθυμεί να ξεκινήσει τις εργασίες για την υλοποίηση της πράξης με δική του ευθύνη. Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης στην Διεύθυνση του άρθρου 13 ισχύει ως έναρξη εργασιών και για τις αιτήσεις ενίσχυσης οι οποίες είχαν απορριφθεί και στη συνέχεια εγκρίθηκαν μετά από απόφαση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Εξέτασης ενστάσεων, εξαιρουμένων εκείνων που είχαν απορριφθεί λόγω ελλείψεως δικαιολογητικών για τις οποίες ως έναρξη εργασιών ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης του νέου φακέλου συμπληρωμένου με όλα τα δικαιολογητικά, εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών στο άρθρο 10, παράγραφος 2 της παρούσας.

2. Δαπάνες εργασιών που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα της ημερομηνίας όπως καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο δεν θεωρούνται επιλέξιμες και δεν υπολογίζονται για ενίσχυση. Εξαιρούνται οι δαπάνες για την διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας, προπαρασκευαστικών μελετών (εδαφοτεχνική, προστασία περιβάλλοντος κλπ), μελετών κατασκευής (αρχιτεκτονική, στατική μελέτη κλπ), των δαπανών της οικονομοτεχνικής μελέτης, δαπανών γεώτρησης και εργασίες διαμόρφωσης και περίφραξης οικοπέδου.

3. Το αργότερο εντός δωδεκαμήνου (12) από την ημερομηνία της οριστικής έγκρισης της πράξης (νομική δέσμευση), ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει υποβάλλει στην οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης Πράξεων του άρθρου 24, αίτηση πληρωμής που να αντιπροσωπεύει δαπάνες (χωρίς Φ.Π.Α.) για εγκεκριμένες εργασίες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εγκεκριμένου κόστους σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 26 του παρόντος. Μη τήρηση του παραπάνω όρου σημαίνει αυτόματα ακύρωση της πράξης. Σε κάθε περίπτωση το ποσό που θα προκύψει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών προς καταβολή, δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο του 20% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης.

4. Σε περιπτώσεις πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες που θα εξετάζονται από την Γνωμοδοτική Επιτροπή Έγκρισης του άρθρου 14 θα χορηγείται παράταση για διάστημα το πολύ δώδεκα (12) μηνών. Με τη παρέλευση και του χρονικού διαστήματος της ως άνω εγκριθείσας παράτασης, κατά την οποία ο δικαιούχος δεν υπέβαλε αίτηση πληρωμής σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 3, η πράξη ακυρώνεται.

Άρθρο 19
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

1. Ο δικαιούχος οφείλει να τηρεί πιστά το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της πράξης όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 4 της παρούσας.

2. Στην περίπτωση που αυτό παρεκκλίνει, τότε οι λόγοι της καθυστέρησης θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένοι. Αιτούμενη παράταση ανώτερη των 12 μηνών από τον χρόνο ολοκλήρωσης που αναφέρεται στην αρχική έγκριση της αίτησης ενίσχυσης εξετάζεται από την Γνωμοδοτική Επιτροπή Έγκρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οποία και θα αποφαίνεται για την τύχη της πράξης. Ομοίως και σε περιπτώσεις διαδοχικών αιτήσεων παράτασης συνολικού χρόνου άνω των 12 μηνών από τον χρόνο ολοκλήρωσης που αναφέρεται στην αρχική έγκριση της αίτησης ενίσχυσης, οι αιτήσεις αυτές εξετάζονται από την Γνωμοδοτική Επιτροπή. Σε περιπτώσεις αιτούμενης παράτασης μικρότερης των 12 μηνών, χορηγείται με απλή εισήγηση της υπηρεσίας χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

3. Αιτήματα παρατάσεων του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της πράξης μπορούν να υποβληθούν από τους δικαιούχους και να εξεταστούν μέχρι δυο φορές συνολικά. Δεν θα εξετάζονται αιτήματα που υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο και οι αιτήσεις θα τίθενται στο αρχείο.

Οι παρατάσεις ολοκλήρωσης δεν θα ξεπερνούν το 50% του χρονοδιαγράμματος του έργου και μέσα στα χρονικά όρια του ΠΑΑ

Άρθρο 20
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

1. Ο δικαιούχος οφείλει να εκτελέσει την επένδυση σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην αίτηση ενίσχυσης που υποβλήθηκε στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έτυχε έγκρισης σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 14, 16 και 17 και μέσα στα χρονικά περιθώρια που προσδιορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (άρθρο 16, παρ. 4).

2. Πέραν της παραπάνω βασικής υποχρέωσης ο Δικαιούχος υποχρεούται παράλληλα:

α) Να ενημερώνει απαραιτήτως για την ακριβή ημερομηνία έναρξης των εργασιών την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γ.Δ. του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

β) Να υποβάλλει στην Δ/νση Προγραμματισμού και Γ.Δ., την οριστική μελέτη της πράξης μαζί με την ισχύουσα οικοδομική άδεια και τα θεωρημένα, από την αρμόδια πολεοδομία, σχέδια, προκειμένου αυτή να διευκολύνεται στις εργασίες παρακολούθησης της πράξης. Η οικοδομική άδεια πρέπει να υποβάλλεται με την έναρξη των εργασιών και όχι αργότερα από την αίτηση αποπληρωμής του, τα δε αντίστοιχα κατασκευαστικά σχέδια πρέπει να υποβάλλονται με την έναρξη των εργασιών.

γ) Να παρέχει κάθε σχετική πληροφόρηση προκειμένου να διευκολύνει τις υπηρεσίες που παρακολουθούν την εκτέλεση της πράξης.

δ) Να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν και να παρέχει πρόσβαση στα λογιστικά του βιβλία σε όλες τις Ελεγκτικές υπηρεσίες του Κράτους και της Ε.Ε.

ε) Να αναρτά κατά την διάρκεια της υλοποίησης της επένδυσης πινακίδα στο χώρο πραγματοποίησης των εργασιών, όπου να επιδεικνύεται η συμβολή του αντίστοιχου Προγράμματος ενίσχυσης της Επένδυσης. Οι λεπτομέρειες του τρόπου επίδειξης και τα υποχρεωτικώς αναφερόμενα στην πινακίδα, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με το Παράρτημα VI του Καν. (ΕΚ) 1974/06.

3. Το ελάχιστο ποσοστό υποχρεωτικής συμμετοχής του δικαιούχου με ίδια κεφάλαια ή και δανεισμό, όπως καθορίζεται στην απόφαση υπαγωγής του άρθρου 16, θα αναλίσκεται κατά προτεραιότητα για την αντιμετώπιση των πρώτων δαπανών του έργου.

4. Ο δικαιούχος προκειμένου να αποδείξει την ανάλωση της ίδιας συμμετοχής του θα πρέπει μέχρι την υποβολή του φακέλου με τα δικαιολογητικά για την καταβολή της πρώτης δόσης της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης να έχει προβεί στις διαδικασίες που ορίζονται στο έγγραφο προέγκρισης δηλ. στην αύξηση του εταιρικού  μετοχικού του κεφαλαίου

Άρθρο 21
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Οποιαδήποτε υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμού, όπως αυτός προσδιορίζεται στην απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του άρθρου 16, παρ. 4 αιτιολογημένη ή μη, επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο το δικαιούχο.

Άρθρο 22
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. Για οποιαδήποτε παρέκκλιση από το αρχικό σχέδιο (τροποποίηση), θα υποβάλλεται αίτηση τροποποίησης στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γ.Δ. πριν από την έναρξη πραγματοποίησης των εργασιών στις οποίες αναφέρεται, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του συνημμένου Παραρτήματος Δ' (συγκριτικός πίνακας) σε τρία (3) αντίγραφα των οποίων όλες οι σελίδες θα μονογράφονται από τον υπεύθυνο εκπρόσωπο του δικαιούχου.

Η αίτηση θα συνοδεύεται απαραιτήτως από τεχνική έκθεση πλήρως τεκμηριωμένη και υπογεγραμμένη από το δικαιούχο της πράξης επίσης σε τρία (3) αντίγραφα.

2. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων, σύμφωνα με τις Διατάξεις των παραγράφων 4 του άρθρου 18 και 2 του άρθρου 19 και του α' μέρους της παραγράφου 4 του παρόντος, εισηγείται στην αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 14, για την αποδοχή ή μη των αιτουμένων τροποποιήσεων.

Οι Διευθύνσεις στις οποίες αποστέλλει η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων αιτήσεις τεχνικών τροποποιήσεων αιτήσεων ενίσχυσης, υποχρεούνται να απαντήσουν διατυπώνοντας τη γνώμη τους εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών το αργότερο.

3. Ο δικαιούχος με δική του ευθύνη μπορεί να προβαίνει σε εργασίες και πριν την λήψη απάντησης εκ μέρους του Υπουργείου, μεταγενέστερα όμως της ημερομηνίας πρωτοκόλλησης της αίτησής του για τροποποίηση στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος προβεί σε εργασίες που αναφέρονται στην τροποποίηση πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης τότε η τροποποίηση δεν εγκρίνεται και ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος.

4. Τροποποιήσεις που αφορούν αλλαγές στα σημεία που προσδιορίζονται επακριβώς στην απόφαση οριστικής έγκρισης των αιτήσεων ενίσχυσης, άρθρο 16, παρ. 4, απαιτούν απόφαση τροποποίησης από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 14. Για τις τεχνικές τροποποιήσεις που αφορούν αλλαγή κτιριακού ή μηχανολογικού εξοπλισμού άνω του 10% των αντίστοιχων εγκριθέντων κονδυλίων, η αρμόδια Διεύθυνση του άρθρου 13, λαμβάνοντας υπόψη αν το κρίνει απαραίτητο και τη γνώμη άλλων Διευθύνσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προωθεί εισήγηση στην Επιτροπή του άρθρου 14 προς έγκρισή τους, ενώ οι τεχνικές τροποποιήσεις κάτω του 10% των αντίστοιχων εγκριθέντων κονδυλίων εγκρίνονται από την αρμόδια Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γ.Δ. Προϋπόθεση αποδοχής των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η τήρηση της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.

3. Τροποποιήσεις που αφορούν αλλαγές στα σημεία που λήφθηκαν υπόψη για την βαθμολόγηση της αίτησης ενίσχυσης βάσει της οποίας εγκρίθηκε η πράξη, δεν γίνονται δεκτές. Επίσης δεν γίνονται δεκτές τροποποιήσεις που αφορούν αλλαγές εγκεκριμένου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με άλλον εξοπλισμό ή εργασίες όταν η προμήθεια του εγκεκριμένου για τον οποίο ζητούν αντικατάσταση αναφέρεται σε μεταχειρισμένο εξοπλισμό.

6. Κατηγορίες τροποποιήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α) Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της αίτησης ενίσχυσης:
♦ Όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 19.

β) Τροποποίηση του εταιρικού ή καταστατικού του δικαιούχου:
♦ Απαιτείται Καταστατικό της νέας εταιρίας (ακριβές αντίγραφο),
♦ Δημοσίευση του νέου καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
♦ Βεβαίωση από το Πρωτοδικείο της περιοχής της επένδυσης, όπου θα αναφέρεται η μη πτώχευση της παλαιάς εταιρίας.

γ) Αλλαγή δικαιούχου της αίτησης ενίσχυσης.
Απαιτούνται:
♦ Παραίτηση του αρχικού δικαιούχου από την πράξη και τις ενισχύσεις υπέρ του νέου (υποψηφίου) δικαιούχου,
♦ Δήλωση του νέου δικαιούχου ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση της πράξης με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην απόφαση έγκρισης της επένδυσης,
♦ Καταστατικό (ή εταιρικό) του νέου δικαιούχου,
♦ Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσεως των τριών (3) τελευταίων ετών, του νέου δικαιούχου καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα της Οικονομικής Εφορίας των τριών (3) τελευταίων ετών αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή νεοσύστατη εταιρία (ενός εκάστου των κυρίων μετόχων), τα οποία θα αποδεικνύουν την ικανότητα του νέου δικαιούχου να εκτελέσει την πράξη,
♦ Βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του νέου δικαιούχου,
♦ Τίτλοι ιδιοκτησίας του οικοπέδου στο οποίο ο νέος δικαιούχος πρόκειται να υλοποιήσει την επένδυση,
♦ Σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ή Γεωργίας

δ) Αλλαγή της θέσης της επένδυσης.
Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:
ι) Εντός των ορίων της μικρότερης διοικητικής μονάδας (Δήμος) στην περιοχή της οποίας έχει εγκριθεί. Δεν χρειάζεται τροποποίηση της απόφασης έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης.
ιι) Εκτός των ορίων της μικρότερης διοικητικής μονάδας (Δήμος) που αναφέρεται στην απόφαση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζει η επηρεαζόμενη περιοχή. Η επηρεαζόμενη περιοχή δεν οριοθετείται σε επίπεδο Διοικητικής διαίρεσης του κράτους, Περιφερειακή Ενότητα ή Περιφέρεια. Είναι δυνατόν η επηρεαζόμενη περιοχή να ευρίσκεται σε γειτονική Περιφερειακή Ενότητα που ανήκει και σε διαφορετική Περιφέρεια και να μην επέρχεται διαφοροποίηση της αρχικά επηρεαζόμενης περιοχής.

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των εμπλεκομένων υπηρεσιών των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων.

Και στις δύο πιο πάνω υποπεριπτώσεις (ι) και (ιι) απαιτούνται όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν την νέα θέση  τίτλοι ιδιοκτησίας  περιβαλλοντικοί όροι κλπ.

ε) Τεχνικές αλλαγές.
Τροποποιήσεις που συνίστανται σε καθαρώς τεχνικές αλλαγές απόλυτα αιτιολογημένες χωρίς αύξηση του εγκριθέντος προϋπολογισμού και χωρίς αλλαγή του αποτελέσματος (π.χ. αλλαγή τρόπου κατασκευής κτιρίων), δεν απαιτούν την έκδοση νέας απόφασης τροποποιητικής της αρχικής. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέρους του μηχανολογικού του εξοπλισμού απαιτείται προσκόμιση προσφορών των νέων μηχανημάτων, αναλυτικά, όπου θα προσδιορίζεται και η τιμή ανά μηχάνημα. Επίσης απαιτείται προσκόμιση των τεχνικών χαρακτηριστικών του νέου μηχανολογικού εξοπλισμού. Σε περίπτωση αλλαγής της διάταξης ή της καλυπτόμενης επιφάνειας των κτιρίων απαιτείται η προσκόμιση των νέων τεχνικών σχεδίων και της αναθεωρημένης οικοδομικής άδειας.

στ) Αλλαγές στον αριθμό των δόσεων.
Εγκρίσεις αύξησης δόσεων σε πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις με τροποποίηση της απόφασης έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης, με απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

ζ) Αλλαγές στο χρηματοδοτικό σχήμα της απόφασης έγκρισης ως προς την συμμετοχή των δικαιούχων με ίδια κεφάλαια δεν γίνονται δεκτές επί έλαττον.

Τα ίδια κεφάλαια δεν μπορεί να είναι μικρότερα του 25% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

7. Για τροποποιήσεις που συνεπάγονται αύξηση της δυναμικότητας εφόσον επιτρέπεται από τα κριτήρια, πρέπει να ληφθεί απόφαση από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Έγκρισης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του άρθρου 13.

8. Αντικαταστάσεις μικρής κλίμακας επουσιωδών στοιχείων της επένδυσης με άλλα που κατά τον δικαιούχου κρίνονται απαραίτητα κατά την φάση της υλοποίησης του έργου, είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές μετά από επαρκή αιτιολόγηση που αξιολογείται από την αρμόδια Διεύθυνση του άρθρου 13 στο στάδιο ολοκλήρωσης της και πιστοποιούνται κατά την τελική πληρωμή.

9. Το εγκεκριμένο ποσό της κατηγορίας των απροβλέπτων είναι δυνατόν να μεταφερθεί στις άλλες κατηγορίες δαπανών σε επόμενα της έγκρισης στάδια.

10. Τροποποιήσεις που δεν γίνονται δεκτές:

α) Αλλαγή δικαιούχου στις περιπτώσεις που δεν υπάγονται στις κατηγορίες που προαναφέρθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας. β) Αλλαγή της επηρεαζόμενης περιοχής γ) Αλλαγή του σχετικού τομέα δ) Μείωση στο ελάχιστο της δαπάνης για προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορά του ποσού σε άλλα κονδύλια κατά περίπτωση που θίγει την βιωσιμότητα και επιλεξιμότητα του έργου. ε) Αδικαιολόγητες τεχνικές αλλαγές στ) Αλλαγή του στόχου ή μεγάλη μείωση των στόχων της αίτησης ενίσχυσης. ζ) Τροποποιήσεις που έρχονται σε αντίθεση με τους στόχους και τις δεσμεύσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

11. Αιτήματα τεχνικών τροποποιήσεων, όπως περιγράφονται ανωτέρω, μπορούν να υποβληθούν από τους δικαιούχους και να εξεταστούν μέχρι δυο φορές συνολικά. Δεν θα εξετάζονται αιτήματα που υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο και οι αιτήσεις θα τίθενται στο αρχείο.

Άρθρο 23
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Εφόσον ο δικαιούχος αδυνατεί να υλοποιήσει την εγκεκριμένη αίτηση ενίσχυσης, οφείλει να προβεί σε παραίτηση υποβάλλοντας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αίτηση παραίτησης, αναφέροντας τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτήν.

Η παραίτηση μπορεί να αφορά το σύνολο ή μέρους της αίτησης ενίσχυσης. Στην δεύτερη περίπτωση και εφόσον το μέρος της πράξης που πραγματοποιήθηκε κριθεί ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα, η πράξη ακυρώνεται, οι δε ενισχύσεις που έχουν καταβληθεί ανακτώνται. Η λειτουργικότητα της πράξης διαπιστώνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία συντάσσει και αποστέλλει στη Δ/νση Προγραμματισμού και Γ.Δ., βεβαίωση περί της λειτουργικότητας ή μη του μέρους της πραγματοποιθείσας επένδυσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Άρθρο 24
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΕΡΓΩΝ)

1. Η παρακολούθηση της υλοποίησης και η χορήγηση βεβαίωσης προόδου εργασιών κάθε αίτηση ενίσχυσης που περιλαμβάνεται σε Πρόγραμμα Ενίσχυσης ανατίθεται σε Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από πρόταση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Γ.Δ.

2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης Πράξεων συγκροτείται για κάθε συγκεκριμένη αίτηση ενίσχυσης  πράξη  ή για το σύνολο των εγκεκριμένων αιτήσεων ενίσχυσης  πράξεων  μιας διοικητικής διαίρεσης που περιλαμβάνονται στην απόφαση της προηγουμένης παραγράφου.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Πράξεων συγκροτείται υποχρεωτικά από υπαλλήλους του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με τις παρακάτω αναφερόμενες ειδικότητες (ένας για κάθε ειδικότητα με τον αναπληρωτή του):
Γεωπόνο κατά προτίμηση ή άλλον Γεωτεχνικό, μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, Πολιτικό Μηχανικό κατά προτίμηση ή Αρχιτέκτονα ή Τοπογράφο Μηχανικό, Μηχανολόγο Μηχανικό κατά προτίμηση ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Οικονομικό υπάλληλο και προκειμένου για έργα Ζωικής Παραγωγής, η Επιτροπή περιλαμβάνει και μέλος με ειδικότητα κτηνιάτρου.

Δεν μπορεί να συμμετέχει στην επιτροπή ως μέλος υπάλληλος ή οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην αξιολόγηση των επενδύσεων.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Πράξεων συγκροτείται αμέσως μετά την θετική γνωμοδότηση  καταρχήν ένταξη  της αίτησης ενίσχυσης από την Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 14. Η σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιείται στους δικαιούχους υλοποίησης, σε αρμόδιες αρχές και στα μέλη της.

3. Αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης Πράξεων είναι:
Η τακτική παρακολούθηση των πράξεων με επιτόπιες μεταβάσεις
Ο έλεγχος της πιστής εκτέλεσης των πράξεων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πράξη (αρχική ή τροποποιημένη).
Ο έλεγχος της πιστότητας των στοιχείων που παρέχει ο δικαιούχος προκειμένου να διαπιστωθεί η πρόοδος της πράξης.
Ο έλεγχος και οι τυχόν διορθώσεις των συγκεντρωτικών και αναλυτικών καταστάσεων δαπανών που υποβάλλονται από τους δικαιούχους της πράξης.
Η χορήγηση της βεβαίωσης προόδου εργασιών που είναι απαραίτητη για την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων.

4. Έργο της Επιτροπής είναι η πιστοποίηση των εργασιών που έγιναν και του κόστους τους σε σχέση με τις προβλεπόμενες εργασίες της εγκεκριμένης μελέτης ή της κατά το άρθρο 17 αναμόρφωσής της. Η Επιτροπή κατά την πιστοποίηση των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν, λαμβάνει υπόψη την ανάλυση που υπάρχει στην εγκεκριμένη μελέτη ή την τροποποίησή της. Εάν η τεχνική περιγραφή της πράξης παρουσιάζει κάποιες ελλείψεις, η Επιτροπή καταφεύγει στην αναζήτηση των απαραίτητων τεχνικών στοιχείων στις προσφορές που υπάρχουν στην εγκεκριμένη μελέτη. Η Επιτροπή πιστοποιεί με ακρίβεια όλες τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν (προβλεπόμενες και μη) και τις αντιπαραθέτει με εκείνες που προβλέπονταν στην εγκεκριμένη μελέτη ή στην τροποποίησή της. Στις περιπτώσεις που παρατηρηθούν διαφορές κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, ανεξαρτήτου αιτίας, και αφορούν είτε το φυσικό ή και το οικονομικό αντικείμενο του έργου πραγματοποιούνται οι σχετικές διορθώσεις επί των συγκεντρωτικών και αναλυτικών καταστάσεων δαπανών, με τη σύμφωνη γνώμη και την αναπροσαρμογή της αίτησης πληρωμής από το δικαιούχο, προκειμένου στη βεβαίωση προόδου εργασιών που χορηγείται από την επιτροπή να αναφέρεται το αποδεκτό από αυτή ποσό.

Ο Δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να προβεί στην προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού από άλλη Εταιρεία από εκείνη της οποίας την προσφορά περιελάμβανε η εγκεκριμένη μελέτη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζει η δυναμικότητα και ο εξοπλισμός που του έχει εγκριθεί.

5. Η Επιτροπή Παρακολούθησης Πράξεων πιστοποιεί την πράξη και διατυπώνει τις τυχόν παρατηρήσεις της για οποιοδήποτε σχετικό θέμα στο πρακτικό που συντάσσει ή στην βεβαίωση που χορηγεί. Η απόφαση τελικής πληρωμής της πράξης ενέχει θέση απόφασης ολοκλήρωσης αυτής.

6. Η Επιτροπή Παρακολούθησης Πράξεων θα πρέπει να ολοκληρώνει την εργασία της για κάθε αίτηση πληρωμής το αργότερο εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της, υπό τον όρο ότι ο φάκελος των δικαιολογητικών είναι πλήρης και ο δικαιούχος έχει παράσχει όλα τα στοιχεία ή διευκρινίσεις που του έχουν ζητηθεί. Μετά την λήξη της περιόδου αυτής κατά την οποία δεν προσκομίσθηκαν τα αιτηθέντα στοιχεία, η Επιτροπή επιστρέφει τον φάκελο στον δικαιούχο, κοινοποιώντας την ενέργεια αυτή στην αρμόδια Υπηρεσία του άρθρου 13.

7. Εφόσον παρίσταται αιτιολογημένη ανάγκη, μετά από πρόταση της αρμόδιας κατά το άρθρο 13, υπηρεσίας, συγκροτείται δευτεροβάθμια Επιτροπή από υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή και των Ειδικών Υπηρεσιών του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, αντιστοίχων ειδικοτήτων όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2, η οποία μετά από επιτόπιο έλεγχο συντάσσει πρακτικό για την πρόοδο της υπό εξέταση πράξεως το οποίο και λαμβάνεται αποκλειστικά υπόψη για τον υπολογισμό των οικονομικών ενισχύσεων.

8. Προκειμένου για κάλυψη επειγουσών αναγκών ή αδικαιολόγητων καθυστερήσεων από την Επιτροπή του παρόντος άρθρου, συγκροτείται Επιτροπή από υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή και των Ειδικών Υπηρεσιών του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών αντιστοίχων ειδικοτήτων της παραγράφου 2, με χωρική αρμοδιότητα το σύνολο της χώρας, της οποίας έργο είναι η πιστοποίηση της πορείας του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των αιτήσεων ενίσχυσης και η υποβολή του φακέλου των δικαιολογητικών πληρωμής στη Δ/νση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων.

Η συγκρότηση της Επιτροπής καθώς και τα μέλη αυτής ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

9. Στα μέλη των Επιτροπών Παρακολούθησης των αιτήσεων ενίσχυσης Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων καταβάλλεται αποζημίωση, και η διαδικασία θα καθοριστεί με Κ.Υ.Α..

Άρθρο 25
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

1. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γ.Δ. σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», ως Φορέας Εφαρμογής, αναλαμβάνει την υποχρέωση Δημοσιότητας και Πληροφόρησης για τους όρους και προϋποθέσεις ενίσχυσης των ενδιαφερομένων Δικαιούχων των αιτήσεων ενίσχυσης και τις υποχρεώσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.

2. Ο δικαιούχος ενημερώνει τη Δ/νση Προγραμματισμού και Γ.Δ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την πορεία της πράξης ανά τετράμηνο, ακόμη και για τις πράξεις που δεν παρουσιάζουν καμία εξέλιξη, σύμφωνα με τις διατάξεις εφαρμογής του ΠΑΑ 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Άρθρο 26
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1. Η ενίσχυση για κάθε οριστικά ενταγμένη αίτηση ενίσχυσης  πράξη  αποδίδεται σε ισάριθμες δόσεις όπως προσδιορίζεται στην απόφαση έγκρισης της πράξης, απολογιστικά και ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης της επένδυσης.

2. Η πρώτη αίτηση πληρωμής υποβάλλεται από τον Δικαιούχο της επένδυσης μετά την πραγματοποίηση δαπανών, για εγκεκριμένες εργασίες τουλάχιστον ίσες με το 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και όχι μικρότερες του 20% της επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης, μετά την προσωρινή περικοπή των υπερβάσεων στις εγκεκριμένες εργασίες ή των γενικών εξόδων και απροβλέπτων, οι οποίες πληρώνονται κατά την τελική πληρωμή.

3. Η τελευταία αίτηση πληρωμής δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκεκριμένες δαπάνες μικρότερες του 20% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Ο αριθμός των δόσεων δύναται να κυμαίνεται από μία (1) έως τέσσερις (4) ανάλογα με το κόστος της πράξης.

4. Ο Δικαιούχος μετά τη λήψη της απόφασης οριστικής ένταξης της αίτησης ενίσχυσης, υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση προς τον Οργανισμό Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ), προκειμένου να λάβει τον αριθμό μητρώου συναλλασσόμενου, ο οποίος είναι απαραίτητος για τις καταβολές των ενισχύσεων της αίτησής ενίσχυσης.

5. Για την καταβολή του κάθε τμήματος της ενίσχυσης, ο δικαιούχος υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας και στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, στα όρια της οποίας υλοποιείται η επένδυση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 6 με τα οποία θα αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι χρηματοδοτικές προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (άρθρο 16) και ότι η πράξη εκτελέστηκε σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη (αρχική ή τροποποιημένη).

6. Οι πιστοποιήσεις εξοπλισμού, από τις Επιτροπές Παρακολούθησης, των επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στα πλαίσια του Μέτρου, θα πρέπει να γίνεται βάσει του σειριακού αριθμού που θα αναγράφεται υποχρεωτικά στα παραστατικά αγοράς, προκειμένου για την πλήρη ταυτοποίηση σε επίπεδο μοναδικότητας μηχανήματος και να επιβεβαιώνεται κατά τον έλεγχο του φυσικού αντικειμένου με αυτόν του μηχανήματος που είναι εγκατεστημένο στο χώρο της επένδυσης.

7. Ο δικαιούχος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας και στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, στα όρια της οποίας υλοποιείται η επένδυση:

α. φάκελο, για την καταβολή της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης, ένα πρωτότυπο και δύο (2) αντίγραφα, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση πληρωμής στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία της αίτησης ενίσχυσης καθώς και για το αν πρόκειται για μερική ή τελική δόση.

2. Αναλυτική κατάσταση πληρωμών, Συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμών και χρηματοδότηση των πραγμα τοποιηθείσων δαπανών σε κάθε μερική πληρωμή καθώς και το υπόδειγμα ολοκλήρωσης της πράξης κατά την τελική πληρωμή. Όλα τα παραπάνω πρέπει να φέρουν οπωσδήποτε την σφραγίδα του δικαιούχου και την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του.

3. Αντίγραφο πολεοδομικής αδείας. Σημειώνεται ότι, στην πρώτη πληρωμή δεν είναι υποχρεωτική η προσκόμισή της δεδομένου ότι μπορεί να μην έχει εκδοθεί ακόμη. Σε αυτή την περίπτωση ο δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο της σχετικής αίτησης που έχει υποβάλλει στην αρμόδια πολεοδομία για την έκ δοσή της. Αντίθετα η προσκόμιση της πολεοδομικής άδειας είναι απαραίτητη στην τελική πληρωμή και η μη ύπαρξή της αποτελεί λόγο αναστολής της εξέτασης του φακέλου πληρωμής μέχρι την προσκόμισή της.

4. Επιμετρήσεις επιβλεπόντων μηχανικών για τις κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 άρθρο 8, περί της εγκυρότητας των παρεχομένων πληροφοριών από τον ίδιο τον δικαιούχο και για το προσωπικό που απασχολήθηκε στην επένδυση.

6. Επικυρωμένο αντίγραφο του συμβολαίου συνάψεως δανείου στο οποίο θα αναφέρονται λεπτομερώς οι όροι του δανεισμού καθώς και βεβαίωση από το αρμόδιο πιστωτικό ίδρυμα από την οποία να προκύπτει το ποσό που έχει εκταμιεύσει ο δικαιούχος και ο χρόνος της εκταμίευσης.

7. Πρακτικό του αρμόδιου οργάνου του δικαιούχου, ανάλογα με τη νομική του μορφή, (πρακτικό μελών εφόσον πρόκειται για Ο.Ε., Ε.Ε. ή απόσπασμα των πρακτικών συνεδρίασης του Δ.Σ. σχετικά με τον τρόπο αύξησης του κεφαλαίου του δικαιούχου για την κάλυψη της υποχρεωτικής συμμετοχής με ίδια κεφάλαια. Διευκρινίζεται ότι, η αύξηση του κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους εξής τρόπους: καταβολή μετρητών από τους εταίρους  μετόχους, κεφαλαιοποίηση αποθεματικών μετά την φορολόγησή τους, κεφαλαιοποίηση αδιάθετων κερδών

8. Καταστατικό, όπου θα διαπιστώνεται η αύξηση του κεφαλαίου και ΦΕΚ όπου απαιτείται. Είναι δυνατόν και εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες δημοσίευσης ο δικαιούχος να προσκομίσει αντί αυτού το έγγραφο της Διεύθυνσης ή του Τμήματος Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προς το Εθνικό Τυπογραφείο για την δημοσίευση του καταστατικού

9. Αποδεικτικά καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου

10. Αποδεικτικά καταβολής των αντίστοιχων φόρων

11. Πιστοποιητικό Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, για τις περιπτώσεις των επενδύσεων που αφορούν μονάδες σφαγής ζώων  πτηνών ή μονάδες επεξεργασίας και μεταποίησης κρέατος (οδηγία 77/99 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31-12-1976 και οδηγία 64/433 ΕΟΚ της 26-6-1964)

12. Οι απαιτούμενες για τη λειτουργία τους άδειες (τελική πληρωμή): άδεια λειτουργίας περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, κ.ά.. Στην περίπτωση που κατά την τελική πληρωμή δεν είναι δυνατή η προσκόμισή τους θα υποβάλλονται αντίγραφα των αιτήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες έκδοσης των σχετικών αδειών, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του φορέα ότι θα προσκομισθούν μόλις εκδοθούν και όχι αργότερα του 18μήνου από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου (ημερομηνία έκδοσης απόφασης τελικής πληρωμής).

13. Στις περιπτώσεις μετεγκατάστασης και συγχωνεύσεων θα πρέπει να διαπιστώνεται η παύση λειτουργίας των υφιστάμενων μονάδων μέσω επιτόπιου ελέγχου του φορέα εφαρμογής (Δ/νση Προγραμματισμού).

β. Φάκελο με τα νόμιμα πρωτότυπα παραστατικά των δαπανών που έχει εκτελέσει ο δικαιούχος και συγκεκριμένα: τα εξοφλημένα τιμολόγια, καθώς και για μηχανολογικό εξοπλισμό τα αντίστοιχα τιμολόγια της εταιρείας η οποία η ίδια κατασκευάζει τον εξοπλισμό, τα δελτία αποστολής, τις εξοφλημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, τις συμβάσεις ανάθεσης έργου ή προμηθειών οι οποίες θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., τα αποδεικτικά κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, τις επιταγές, τις εξοφλητικές αποδείξεις.

Όσον αφορά τα δελτία αποστολής θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναφέρεται σαν τόπος προορισμού των αγαθών ο τόπος υλοποίησης της επένδυσης και να αντιστοιχεί στο τιμολόγιο που θα εκδοθεί.

Ειδικά για την εξόφληση των τιμολογίων ή των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και μετά την τροποποίηση στις διατάξεις του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) από τον Νόμο 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α') άρθρο 19 του κεφ. Β' και ειδικότερα με την ΠΟΛ.1091/14.6.2010 εγκύκλιο εφαρμογής παράγραφος 25α, διευκρινίζεται ότι για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 3.000 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ) και άνω απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού, με δίγραμμη επιταγή, απλή επιταγή ή ακόμη και με τη χρήσης ταχυδρομικής επιταγής  ταχυπληρωμής, έκδοσης του λήπτη του στοιχείου. Στην περίπτωση εξόφλησης από τον λήπτη των στοιχείων, με επιταγή, ο εκδότης αυτής πρέπει για την εφαρμογή της ανωτέρω υποχρέωσης, να αποδεικνύει την συναλλαγή με φωτοαντίγραφο της επιταγής αυτής ή με άλλο πρόσφορο τρόπο ή μέσο έχοντας υπόψη ότι ως προς το είδος και τον τύπο της επιταγής καθώς και τα έννομα αποτελέσματα που συνεπάγεται η χρήση της, εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Ν. 5960/1933 (ΦΕΚ Α'401) περί επιταγών.
Εξόφληση με επιταγές τρίτων δεν καθιστά τη δαπάνη επιλέξιμη ως συγχρηματοδοτούμενη.

Τα εξοφλημένα τιμολόγια θα πρέπει είτε να αναγράφουν την λέξη ΕΞΟΦΛΗΘΗ στο σώμα τους και να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του εκδότη είτε να συνοδεύονται από εξοφλητική απόδειξη στην οποία θα αναφέρεται και ο τρόπος εξόφλησης.

Επίσης, επισημαίνεται ότι τα παραστατικά προελεύσεως εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Ο έλεγχος θα γίνεται επί των πρωτοτύπων παραστατικών, τα οποία θα σφραγίζονται με ευθύνη της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και θα επιστρέφονται στον δικαιούχο προκειμένου να ετοιμάσει δύο σειρές αντιγράφων οι οποίες θα επικυρωθούν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης εκ των οποίων, μία σειρά θα παραμείνει στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας και στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων και μία σειρά θα διαβιβασθεί στην Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γ.Δ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δεν θα γίνονται αποδεκτά παραστατικά τα οποία υποβάλλονται σε αντίγραφα λόγω απώλειας των πρωτοτύπων, εξαιρουμένων των αποδεδειγμένων περιπτώσεων ανωτέρας βίας που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του δικαιούχου.
Μετά τον έλεγχο των φακέλων, την επίσκεψη της Επιτροπής Παρακολούθησης στον χώρο υλοποίησης της αίτησης ενίσχυσης και την πιστοποίηση των εργασιών και δαπανών η Επιτροπή συντάσσει: Το πιστοποιητικό για την πληρωμή της συνδρομής, την βεβαίωση προόδου εργασιών και την βεβαίωση εξόφλησης των τιμολογίων, τα οποία συμπληρώνονται στο φάκελο με τα δικαιολογητικά πληρωμής που προσκόμισε ο δικαιούχος.

Όλα τα υποδείγματα, μετά τον έλεγχο, πρέπει να αναγράφουν στην τελευταία σελίδα, εκτός από τα στοιχεία του δικαιούχου, την ημερομηνία που ελέγχθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και τα ονόματα των μελών της Επιτροπής. Επίσης πρέπει να φέρουν μονογραφή από τα μέλη της Επιτροπής όλες οι σελίδες των υποδειγμάτων και να είναι θεωρημένα από τον Διευθυντή της αρμόδιας υπηρεσίας στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας και στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά πληρωμής και ένα αντίγραφο με τα παραστατικά πληρωμής διαβιβάζονται στην Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γ.Δ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ένα αντίγραφο του φακέλου με τα δικαιολογητικά πληρωμής και ένα αντίγραφο με τα παραστατικά πληρωμής παραμένουν στην αρμόδια υπηρεσία στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας και στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων και ένα αντίγραφο του φακέλου με τα δικαιολογητικά πληρωμής παραδίδεται στο δικαιούχο για το αρχείο του.

Ο φάκελος και τα παραστατικά που αφορούν τις χρηματοδοτούμενες δαπάνες για τα οποία εισπράττονται ενισχύσεις από το ΕΓΤΑΑ φυλάσσονται στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και ΓΔ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αντίστοιχα και από τις λοιπές εμπλεκόμενες υπηρεσίες και το δικαιούχο και είναι διάθεση της Επιτροπής τουλάχιστον επί πέντε έτη μετά από το έτος που πραγματοποιήθηκε η τελική πληρωμή από τον οργανισμό πληρωμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 2, 3 του Καν (ΕΚ) 885/2006, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά».

Η Δ/νση Προγραμματισμού πραγματοποιεί δευτεροβάθμιους ελέγχους σε δείγμα των επενδύσεων από 1% ως 10% ανάλογα με τον κλάδο δραστηριότητας, την ανάλυση κινδύνου παρεκτροπής και τις πληροφορίες που συγκεντρώνει.

Άρθρο 27
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟΥ ΠΟΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

1. Η αρμόδια σύμφωνα με το άρθρο 13 υπηρεσία, κάνει την αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών αφού
πραγματοποιήσει τον τελικό έλεγχο πληρότητας των στοιχείων των δικαιολογητικών εγγράφων, και συμπληρώνει ένα χρηματοοικονομικό δελτίο (check list). Κατά την εξέταση των φακέλων, η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γ.Δ. τηρεί σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλησης αυτών, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφόσον δεν υπάρχουν ελλείψεις και τα δικαιολογητικά είναι σωστά συμπληρωμένα.

2. Το πληρωτέο ποσό των ενισχύσεων, ανά αίτηση πληρωμής προσδιορίζεται από το ποσοστό της Δημόσιας Δαπάνης που αντιστοιχεί στις εκτελεσθείσες επιλέξιμες δαπάνες (επιλέξιμες δαπάνες x ποσοστό ενίσχυσης) και ανάλογα με το κλιμακούμενο ποσοστό ενίσχυσης όπως προσδιορίστηκε με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι επιλέξιμες δαπάνες κατά την μερική πληρωμή της πράξης υπολογίζονται αφού αφαιρεθούν από τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες οι μη επιλέξιμες, οι δαπάνες για γενικά έξοδα απρόβλεπτα και οι υπερβάσεις κόστους των επιμέρους εκτελεσθεισών εργασιών σε σχέση με τις αντίστοιχες της αρχικής ή τροποποιημένης πράξης και εφόσον υπάρχει διαφορά άνω του 3% (από μη επιλέξιμες δαπάνες) μεταξύ του ποσού που πρέπει να καταβληθεί στο δικαιούχο με βάση την αίτηση πληρωμής και του ποσού που πρέπει να καταβληθεί στο δικαιούχο αφού εξετασθεί η επιλεξιμότητα της αίτησης πληρωμής, τότε θα εφαρμόζεται μείωση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Καν. 1975/2006 και ειδικότερα στο άρθρο 31 παρ. 1.

3. Κατά την τελική πληρωμή για τον υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών, αφαιρούνται από τις πραγματοποι θείσες δαπάνες μόνον οι δαπάνες για τις μη επιλέξιμες εργασίες (άρθρο 5) και εφόσον υπάρχει διαφορά άνω του 3% μεταξύ του ποσού που πρέπει να καταβληθεί στο δικαιούχο με βάση την αίτηση πληρωμής και του ποσού που πρέπει να καταβληθεί στο δικαιούχο αφού εξετασθεί η επιλεξιμότητα της αίτησης πληρωμής, τότε θα εφαρμόζεται μείωση κατά το ποσό της διαφοράς τους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Καν. 1975/2006 και ειδικότερα στο άρθρο 31 παρ. 1., επίσης αφαιρούνται οι εγκεκριμένες δαπάνες που δεν έχουν πραγματοποιηθεί από τον Δικαιούχο ενώ είναι δυνατός ο συμψηφισμός δαπανών μεταξύ των διαφόρων κονδυλίων, ανεξαρτήτως κατηγορίας (οικοδομικά, μηχανολογικά κλπ.).

4. Κατά τις τμηματικές πληρωμές είναι δυνατή η πιστοποίηση και συνεπώς η καταβολή επιδότησης έναντι δαπανών που αφορούν την πληρωμή προκαταβολής δηλαδή πριν την έκδοση παραστατικού του Κ.Β.Σ. και που έχει καταβάλει ο δικαιούχος είτε για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού είτε για την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και μόνο όταν συνοδεύονται από ιδιωτικό συμφωνητικό κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και αποδεικτικό κατάθεσης του αναλογούντος ποσού μέσω Τραπέζης και εφόσον ο δικαιούχος έχει προβεί σε έναρξη της επένδυσης και έχει εκτελέσει φυσικό αντικείμενο.

Διευκρινίζεται ότι δεν αναγνωρίζεται για επιδότηση σε κανένα στάδιο, το άνοιγμα της πίστωσης σε δεσμευμένο λογαριασμό σε Τράπεζα για την εισαγωγή εξοπλισμού, επειδή δεν αποτελεί καταβολή χρημάτων εκ μέρους του επενδυτή με βάση εξοφλημένα μέσω Τράπεζας τιμολόγια εκδοθέντα για δαπάνη αντίστοιχη προς την προκαταβολή. Το αυτό ισχύει και για τις προκαταβολές μηχανημάτων που αγοράζονται από το εσωτερικό.

5. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι πληρωμές για προκαταβολή επιλέξιμων δαπανών δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 50% του συνόλου της τμηματικής πληρωμής.

6. Με βάση τα ποσά ενίσχυσης που προκύπτουν από το χρηματοοικονομικό δελτίο που προαναφέρθηκε εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την καταβολή των ενισχύσεων στον δικαιούχο. Το ποσοστό εκτέλεσης της πράξης που αναφέρεται στην βεβαίωση της Επιτροπής Παρακολούθησης Πράξεων, είναι ενδεικτικό της πορείας της πράξης και δεν διαμορφώνει τα ποσά των ενισχύσεων που πράγματι θα καταβληθούν στους δικαιούχους.

Η απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (παρ. 6.) για την αναγνώριση και εκκαθάριση των ενισχύσεων διαβιβάζεται:

α) στον ΟΠΕΚΕΠΕ με συνημμένα τα δικαιολογητικά που θα καθορισθούν σύμφωνα με εγκύκλιό του,

β) σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες που αφορούν την παρακολούθηση των επενδύσεων και Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

γ) στον δικαιούχο υλοποίησης της επένδυσης.

Άρθρο 28
Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Β. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Α1. Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης θα περιλαμβάνει ρήτρα αγοράς με χρηματοδοτική μίσθωση τουλάχιστον ίση με την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου στοιχείου με τελική ημερομηνία λήξης την τελευταία πληρωμή του επενδυτικού σχεδίου. Το ανώτατο ποσό που είναι επιλέξιμο για κοινοτική συγ χρηματοδότηση δεν πρέπει να υπερβαίνει την καθαρή αγοραία αξία του εκμισθούμενου πάγιου στοιχείου. Οι άλλες δαπάνες που σχετίζονται με την σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (φόροι, περιθώριο κέρδους του εκμισθωτή, κόστος αναχρηματοδότησης, γενικά έξοδα, έξοδα ασφαλίσεων κλπ) δεν είναι επιλέξιμες.

Α2. Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία Δ/νση Προγραμματισμού και Γ.Δ. για το έλεγχο της πληρότητας των όρων της προκειμένου να γίνει αποδεκτή.

Α3. Ο μισθωτής είναι ο άμεσος δικαιούχος της οικονομικής ενίσχυσης για τα μισθώματα που καταβάλλει στον εκμισθωτή.

Τα δικαιολογητικά για την δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος.

Α4. Αναγνώριση επιλέξιμης δαπάνης για την καταβολή της αναλογούσας ενίσχυσης της χρηματοδοτικής μίσθωσης αποτελεί η εγκατάσταση του μισθωμένου εξοπλισμού στην μονάδα και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του. Το ίδιο ισχύει και για τα μεταφορικά μέσα που πρέπει να τεθούν σε κυκλοφορία για την αναγνώριση της επιλεξιμότητας δαπανών.

Α5. Η οικονομική ενίσχυση για τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλεται στον δικαιούχο που είναι και ο μισθωτής, σε μία ή περισσότερες δόσεις ανάλογα με τα μισθώματα που έχουν πραγματικά καταβληθεί.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος μισθωτής κατά την αποπληρωμή του επενδυτικού σχεδίου δεν έχει στην κατοχή του το πάγιο στοιχείο για το οποίο του έχουν καταβληθεί μισθώματα υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό των μισθωμάτων που του έχουν καταβληθεί με προηγούμενες δόσεις.

Β1. Η ενίσχυση – επιχορήγηση, καταβάλλεται απευθείας στο φορέα της επένδυσης.

(Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 1187/38812/28.3.2013)

Β2. ....................

(Καταργήθηκε με την απόφαση 1187/38812/28.3.2013)

Β3. Οι συμβάσεις εκχώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.Δ. 321/1969, πρέπει να επιδίδονται με δικαστικό επιμελητή στην αρμόδια Υπηρεσία που εκκαθαρίζει την εκχώρηση.

Β4. Η ύπαρξη εκχώρησης της ενίσχυσης για άλλους λόγους εκτός αυτού που αναφέρεται στην παρ.1 του παρόντος άρθρου, δεν υποχρεώνει το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την καταβολή της, αντίθετα είναι δυνατή, μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 14, η αναστολή ή η ανάκληση της απόφασης υπαγωγής της επένδυσης και η αναζήτηση μερικώς ή ολικώς των ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί.

Άρθρο 29
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

1. Οι ενισχύσεις καταβάλλονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως αυτές καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές εγκυκλίους.

2. Η Δ/νση Προγραμματισμού και ΓΔ συγκροτεί φάκελο πληρωμής προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με τη σχετική Εγκύκλιό του. Τουλάχιστον απαραίτητα δικαιολογητικά, για την καταβολή της ενίσχυσης αποτελούν:

α) Η απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για αναγνώριση και εκκαθάριση δαπάνης του συγκεκριμένου ποσού οικονομικής ενίσχυσης που θα προσδιορίζεται κάθε φορά στο χρηματοοικονομικό δελτίο

β) Απόσπασμα της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑΕ) του ΠΔΕ του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία είναι ενταγμένη η πράξη, και σε βάρος της οποίας αντιμετωπίζεται η δαπάνη (αρχική και κάθε τροποποίησή της).

δ) Τιμολόγιο είσπραξης επιδότησης και εξοφλητική απόδειξη είσπραξης του δικαιούχου για την οικονομική ενίσχυση.

Άρθρο 30
ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

1. Η καταβολή των ενισχύσεων, κοινοτικών και εθνικών υπόκειται στην τήρηση των εξής προϋποθέσεων:

α) Το ποσό της τελευταίας δόσης πρέπει να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 20% των εγκεκριμένων δαπανών, και καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης και έκδοσης της σχετικής απόφασης ολοκλήρωσης της.

β) Το ποσό της υποχρεωτικής συμμετοχής με ίδια κεφάλαια να έχει καταβληθεί και δαπανηθεί όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 20 της παρούσας απόφασης.

γ) Σε περίπτωση που υπάρχει μείωση του επιλέξιμου τελικού κόστους, σε σχέση με το προβλεπόμενο αρχικό επιλέξιμο κόστος, θα μειώνονται αναλογικά και τα ποσά των ενισχύσεων

2. Οι πράξεις πρέπει να εκτελούνται χωρίς παρεκκλίσεις από τις εγκεκριμένες αρχικές ή τροποποιημένες μελέτες. Στην περίπτωση τροποποίησης προηγείται η έγκρισή της και ακολουθεί η καταβολή των ενισχύσεων.

Άρθρο 31
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που έχει εκπνεύσει η προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης όπως ορίζεται στην αρχική απόφαση ένταξης ή στις τροποποιήσεις αυτής, και έχει παρέλθει εξάμηνη αποκλειστική προθεσμία κατά την οποία ο δικαιούχος δεν ενημερώνει την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 24 και την αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 13 για την πορεία της επένδυσης, τους λόγους της καθυστέρησης υλοποίησης και δεν αιτείται παράταση δεόντως αιτιολογημένη, η επένδυση θεωρείται ότι εγκαταλείφθηκε, και μετά από απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής η απόφαση υπαγωγής του άρθρου 16 θεωρείται αυτοδικαίως ως ουδέποτε εκδοθείσα και οι τυχόν καταβληθείσες ενισχύσεις  επιχορηγήσεις καθίστανται αμέσως απαιτητές στο σύνολό τους.

Επιχειρήσεις των οποίων αιτήσεις ενίσχυσης έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος Μέτρου μετά την υπαγωγή τους και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης, οφείλουν:

α) Να τηρούν τους όρους της υπαγωγής.

β) Να μη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, με έγγραφη ενημέρωση εντός ορισμένης προθεσμίας από την επέλευση του λόγου ανωτέρας βίας προς την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων και την οικεία Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας και τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων. Η ανωτέρω προθεσμία (της ενημέρωσης) δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τις (90) ημέρες μετά την πρόκληση των φαινομένων που προκάλεσαν την ανωτέρα βία.

γ) Να μην παύουν τη λειτουργία της επιχείρησης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα, με προηγούμενη γνωστοποίηση στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων και την οικεία Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας και τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων. Εάν ο φορέας αδυνατεί να λειτουργήσει την επιχείρηση, δύναται να την ενοικιάσει μετά την ολοκλήρωση της, κατόπιν απόφασης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής με την προϋπόθεση ότι η ενοικίαση πρέπει να είναι ισχύος 10 τουλάχιστον ετών και ο φορέας λειτουργίας να είναι Ν.Π.Ι.Δ.

δ) Να μη μεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαμήνου από άλλα κυριότητας του δικαιούχου και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης, με υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης εντός τριών (3) μηνών στην αρμόδια υπηρεσία. Αιτήματα αντικατάστασης παγίων για κάθε ενισχυόμενη επένδυση δεν μπορούν να εγκριθούν πάνω από δύο φορές.

ε) Να μην χρησιμοποιούν τα πάγια στοιχεία που έχουν ενισχυθεί για δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών από την απόφαση ολοκλήρωσης της επένδυσης

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να δημιουργήσουν τις νέες θέσεις εργασίας ένα (1) χρόνο μετά την αποπληρωμή τους και να τις διατηρήσουν για τρία (3) χρόνια.

Από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής των αιτήσεων ενίσχυσης στις διατάξεις της παρούσας (άρθρου 16) και μέχρι την παρέλευση 5ετίας από την ολοκλήρωση της επένδυσης, το σύνολο των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων των δικαιούχων των επενδύσεων, δεσμεύεται ως προς τη μεταβίβαση του χωρίς την έγκριση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μεταβίβαση τμήματος ή συνόλου των μετοχών ή εταιρικών μεριδίων γίνεται μετά από υποβολή σχετικής αίτησης στην αρμόδια Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γ.Δ., με αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου και των μετόχων ή εταίρων του και δεν δεσμεύει την κρίση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 14, ούτε της Διοίκησης σχετικά με την έγκριση του αιτήματος μεταβίβασης.

Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος μεταβίβασης, είτε αυτό υποβληθεί πριν από την μεταβίβαση είτε μετά από αυτήν, επιστρέφεται αυτοδικαίως τμήμα της καταβληθείσας ενίσχυσης ανάλογο του ποσοστού των μετοχών ή των μεριδίων που μεταβιβάστηκαν. Η υποχρέωση για επιστροφή βαρύνει εις ολόκληρο και τους μετόχους ή εταίρους που μεταβίβασαν μετοχές ή μερίδιά τους. Η παραπάνω δέσμευση για μη μεταβίβαση των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων χωρίς έγκριση του αρμοδίου οργάνου τίθεται ως όρος στο καταστατικό της εταιρείας και δεν μπορεί να απαλειφθεί πριν από την συμπλήρωση της 5ετίας από την απόφαση ολοκλήρωσης της επένδυσης.

Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί μεταβίβαση πριν την καταβολή της ενίσχυσης χωρίς την έγκριση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η αίτηση ενίσχυσης τίθεται στο αρχείο μέχρι την εξέταση του θέματος από την Γνωμοδοτική Επιτροπή.

Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή:

α) για τις επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες ή εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, από της εισαγωγής των τίτλων τους σε αυτό και για όσο διάστημα είναι εισηγμένοι και,

β) σε περιπτώσεις μεταβιβάσεων λόγω κληρονομικής διαδοχής.

Επίσπευση πλειστηριασμού ή κάθε μορφής εκκαθάρισης επιχείρησης που υπάγεται στις διατάξεις της παρούσας και μέχρι την παρέλευση 5ετίας από την ολοκλήρωση της επένδυσης, είναι άκυρη, αν η σχετική πράξη κατασχέσεως και το πρόγραμμα πλειστηριασμού ή η πράξη διορισμού εκκαθαριστή δεν έχουν κοινοποιηθεί εντός 20 ημερών από της συντάξεως τους στην Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γ.Δ., με ευθύνη του δικαιούχου.

Α. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής πριν από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας:

(α) Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται η ενίσχυση στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2, που αναφέρεται στην παύση λειτουργίας ενισχυθείσας επιχείρησης.

(β) Δύναται να ανακληθεί η απόφαση υπαγωγής και να επιστραφεί η ενίσχυση ή να παρακρατηθεί ή επιστραφεί μέρος αυτής, στις περιπτώσεις μη τήρησης των στοιχείων α' και β' της παραγράφου 2.

Β. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής μετά την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εντός του οριζόμενου στην παράγραφο 2 χρονικού περιορισμού, επιστρέφεται το σύνολο ή μέρος της ενίσχυσης.

Γ. Εάν διαπιστωθεί ότι σε μια επιχείρηση έχει επιβληθεί πρόστιμο λόγω νοθείας των παραγομένων προϊόντων της τότε επιχείρηση αποκλείεται της ενίσχυσης στα πλαίσια του Μέτρου 123 Α.

Στην περίπτωση που τα παραπάνω περί νοθείας διαπιστωθούν μετά την ένταξη της επιχείρησης στο ανωτέρω μέτρο και μέχρι την παρέλευση της 5ετίας από την ολοκλήρωση της υλοποιηθείσας επένδυσης, ανακαλείται η απόφαση ένταξης και επιστρέφονται οι τυχόν καταβληθείσες ενισχύσεις, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 31 της παρούσας. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που επιχειρήσεις παραβαίνουν την ισχύουσα νομοθεσία περί παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ και τήρησης των ισοζυγίων γάλακτος που προκύπτουν από τα στοιχεία του ΕΛΟΓ.

Δ. Εάν διαπιστωθεί μείωση του αριθμού των δημι ουργουμένων θέσεων απασχόλησης, σε σχέση με τις αναφερόμενες στον φάκελο υποψηφιότητας και λήφθηκαν υπόψη για την ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα, επιβάλλεται η αναλογική μείωση ή επιστροφή της Δημόσιας επιχορήγησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο «Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και τις διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους, στα πλαίσια του Π.Α.Α. της Ελλάδας 2007-2013».

Ε. Στην απόφαση υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, καθώς και οι όροι που κρίνονται αναγκαίοι για την εξασφάλιση της υλοποίησης της επένδυσης και του δημοσίου συμφέροντος. Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι έχουν αποσιωπηθεί τέτοια στοιχεία, η γνώση των οποίων θα οδηγούσε στον αποκλεισμό της υπαγωγής της επένδυσης στις διατάξεις του παρόντος ή θα οδηγούσε στο να υπαχθεί με όρους διαφορετικούς ή σε μη πιστοποίηση της ολοκλήρωσης, η απόφαση υπαγωγής: α) εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, αυτή ανακαλείται, και επιστρέφεται το μέρος της επιχορήγησης που τυχόν έχει καταβληθεί, β) εάν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, επιστρέφεται το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης. Οι ανωτέρω συνέπειες επέρχονται εφόσον η διαπίστωση γίνει εντός πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας και από όργανα που είναι κατά νόμο αρμόδια για τον έλεγχο των κατά περίπτωση στοιχείων».

ΣΤ. Κατά τις πληρωμές εφόσον υπάρχει διαφορά άνω του 3% μεταξύ του ποσού (x) που πρέπει να καταβληθεί στο δικαιούχο με βάση την αίτηση (φάκελο) πληρωμής και του ποσού (y) που πρέπει να καταβληθεί στο δικαιούχο αφού εξετασθεί η επιλεξιμότητα της αίτησης πληρωμής, τότε θα εφαρμόζεται μείωση στο ποσό (y). Το ποσό της μείωσης θα ισούται με τη διαφορά μεταξύ των δύο ποσών και θα είναι (xy). Επομένως ο δικαιούχος θα λαμβάνει το ποσό (z)= y(xy).

Η παραπάνω μείωση δεν εφαρμόζεται και ο δικαιούχος λαμβάνει το επιλέξιμο ποσό (y), είτε όταν η διαφορά μεταξύ των ποσών (x) και (y) και είναι μικρότερη ή ίση του 3%, είτε εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για την προσθήκη του μη επιλέξιμου ποσού (Άρθρο 31, παρ. 1 του Καν. (ΕΚ) 1975/2006)».

7. Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών ενισχύσεων, που δίδονται με βάση την παρούσα απόφαση γίνεται με την διαδικασία που περιγράφεται στην ΚΥΑ με θέμα "Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους στο πλαίσιο του Π.Α.Α. 2007-2013".

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ

Άρθρο 32
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

1. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατ' εφαρμογή των Κανονισμών της Ε.Ε. και της Εθνικής Νομοθεσίας που διέπουν την εφαρμογή Προγραμμάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης διεξάγει τακτικούς και έκτακτους δειγματοληπτικούς επιτόπιους ελέγχους τόσο δια των αρμοδίων οργάνων παρακολούθησης των έργων του άρθρου 24, όσο και δια των αρμοδίων υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου:

• Να εξακριβωθεί ότι οι ενέργειες που χρηματοδοτούνται έχουν διεξαχθεί σωστά.
• Να προλαμβάνει και να διώκει τις παρατυπίες.
• Να μεριμνά για την ανάκτηση των απολεσθέντων κεφαλαίων λόγω κατάχρησης ή παράλειψης.

2. Κάθε ποσό το οποίο αποτελεί αντικείμενο ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντος επιστρέφεται, εκτός αν ο δικαιούχος αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για την κατάχρηση ή παράλειψη

3. Στην περίπτωση που από τον έλεγχο, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο διαπιστώνονται παρατυπίες ή καταχρήσεις, τότε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ανάκτηση των ενισχύσεων προβαίνει στην έκδοση πράξης προσδιορισμού του προς επιστροφή ποσού, την οποία γνωστοποιεί στον υπόχρεο. Ο υπόχρεος με την λήψη της πράξεως αυτής οφείλει την άμεση καταβολή του ποσού. Στην περίπτωση μη επιστροφής του προσδιορισθέντος ποσού εντός δύο μηνών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διαβιβάζει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας του υπόχρεου την πράξη προσδιορισμού με σκοπό την βεβαίωση και είσπραξη του χρέους. Στην περίπτωση που από τον έλεγχο, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, διαπιστώνεται παρατυπία που οδηγεί σε καταλογισμό εφαρμόζονται οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. 4941/2011: Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και οι διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους, στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007−2013.

(Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 1187/38812/28.3.2013)

Άρθρο 33
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ

1. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γ.Δ. δια των αρμοδίων οργάνων της παρακολουθεί τις πράξεις και στο στάδιο λειτουργίας τους για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στο άρθρο 31 παρ. 2 της παρούσας.

2. Για τις διαπιστούμενες παρεκκλίσεις ή την παύση της λειτουργίας της πράξης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκτηση μέρους ή του συνόλου των ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί.

Άρθρο 34
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης καταργείται η Κ.Υ.Α. 393393/5188/29-8-2001 σχετικά με την εφαρμογή του Καν.(Ε.Κ.) 1257/99.

Η Κ.Υ.Α. 393393/5188/29−8−2001, όπως έχει τροποποιηθεί, ισχύει μόνο για τις υποχρεώσεις των ενισχυόμενων επιχειρήσεων−συνέπειες μη τήρησης−κυρώσεις.

(Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 1187/38812/28.3.2013)

Άρθρο 35
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως με απόφασή του:

1. καθορίζει και τροποποιεί το ελάχιστο και μέγιστο ύψος προϋπολογισμού των αιτήσεων ενίσχυσης για τα οποία παρέχεται ενίσχυση στα πλαίσια της παρούσας απόφασης,

2. καθορίζει τις προδιαγραφές εκπόνησης και παρουσίασης των οικονομοτεχνικών μελετών, των απαιτούμενων δικαιολογητικών κ.λ.π. όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσας και προβαίνει σε τροποποιήσεις των συνημμένων παραρτημάτων,

3. ρυθμίζει κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας,

4. καθορίζει τα κριτήρια βαθμολόγησης των επενδυτικών σχεδίων καθώς επίσης και τα εξειδικευμένα κριτήρια επιλογής πράξεων του ΠΑΑ.

5. Καθορίζει τις λεπτομέρειες και διοικητικούς κανόνες που αφορούν τους αξιολογητές των αιτήσεων ενίσχυσης.

(Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 1187/38812/28.3.2013)

Άρθρο 36

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης θα αναληφθούν υποχρεώσεις για την περίοδο 2007-2013:

1. Για την υλοποίηση των επενδύσεων προκαλείται Δημόσια Δαπάνη ύψους 320.000.000 Ευρώ η οποία κατανέμεται ενδεικτικά στα έτη 20102015 ως ακολούθως. Για το έτος 2010 10 εκ. ευρώ, για το έτος 2011 25 εκ. ευρώ, για το έτος 2012 40 εκ. ευρώ, για το έτος 2013 60 εκ. ευρώ, για το έτος 2014 85 εκ. ευρώ και για το έτος 2015 100 εκ. ευρώ, με δυνατότητα μεταφοράς σε επόμενα έτη μέχρι τη λήξη του προγράμματος. Η συνδρομή της ΕΕ διασφαλίζεται μέσω του ΕΓΤΑΑ.

2. Οι δαπάνες της απόφασης αυτής βαρύνουν το Π.Δ.Ε.  Σ.Α.Ε. 082/08.

3. Για καταβολή αποζημιώσεων στα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, των Εισηγητών − Αξιολογητών και της Γραμματειακής υποστήριξης − διαχείρισης των Γνωμοδοτικών Επιτροπών του Μέτρου 123Α και του Μέτρου 2.1, των αξιολογητών του άρθρου 13, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της παρούσας, των εισηγητών των καθέτων Δ/νσεων και των Μελών των Επιτροπών Παρακολούθησης στα πλαίσια του Π.Α.Α. 2007−2013 και του Μέτρου 2.1 του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη − Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000−2006», κατά τα στάδια πιστοποίησης και λειτουργίας των Επενδύσεων, θα απαιτηθεί Δαπάνη εκτιμώμενου ύψους 4,5 εκατομμύρια ευρώ η οποία θα καλυφθεί μέσω των προβλεπόμενων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων πιστώσεων. Νομική βάση για την ανάληψη αυτή αποτελεί ο Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/A/27−10−2011).

(Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 1187/38812/28.3.2013)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

1. ΤΟΜΕΑΣ: ΚΡΕΑΣ
Δράση 1.1.: Εκσυγχρονισμός  συμπλήρωση της υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής με ή χωρίς μετεγκατάσταση, ώστε να πληρούν και τις απαιτήσεις για την βιολογική κτηνοτροφία.
Δράση 1.2.: Ίδρυση νέων μονάδων σφαγείων δυναμικότητας μέχρι 400 τον. κρέατος σε νησιωτικές περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής σφαγειοτεχνική υποδομή (πλην Κρήτης και Εύβοιας).
Δράση 1.3.: Εκσυγχρονισμός  επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων τεμαχισμού  τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευα σμάτων.
Δράση 1.4.: Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού  τυποποίησης κρέατος θηραματικών ειδών και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της παραγωγής.
Δράση 1.5.: Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού  τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων, σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής υποδομή, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.
Δράση 1.6.: Εκσυγχρονισμός  συμπλήρωση, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας (αλλαντοποιεία  κονσέρβες κλπ).
Δράση 1.7.: Ολοκλήρωση (β' φάση) της κρεαταγοράς Αθηνών.
Δράση 1.8.: Ίδρυση  επέκταση ή εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων αδρανοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής (rendering) ή συνδεδεμένων εταιρειών με την εταιρεία των σφαγείων, συμπεριλαμβανομένου και εξοπλισμού για παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας.
Δράση 1.9.: Προμήθεια κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων και ίδρυση μικρών εγκαταστάσεων ψυκτικών θαλάμων στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους για τη μεταφορά και συντήρηση ευπαθών και νωπών προϊόντων (κρέας και λοιπά προϊόντα κρέατος) με σκοπό τη χονδρεμπορία των προϊόντων.

2. ΤΟΜΕΑΣ: ΓΑΛΑ
Δράση 2.1: Ίδρυση  επέκταση τυροκομείων εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω επάρκειας γάλακτος, ή στα πλαίσια καθετοποίησης παραγωγής.
Δράση 2.2.: Εκσυγχρονισμός τυροκομείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση ώστε να τηρούνται οι βασικοί όροι υγιεινής και να προωθηθούν τα ποιοτικά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ της χώρας.
Δράση 2.3.: Ίδρυση  επέκταση  εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων επεξεργασίας γάλακτος με απασχολούμενο δυναμικό μικρότερο ή ίσο των 250 υπαλλήλων και κύκλο εργασιών μικρότερο των 50 εκ. €, εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω μη πλήρους αξιοποίησης του γάλακτος σε τοπικό επίπεδο.
Δράση 2.4.: Ίδρυση μικρών μονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος.
Δράση 2.5.: Εκσυγχρονισμός  επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος.
Δράση 2.6.: Ίδρυση  εκσυγχρονισμός  επέκταση, μονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων (τυρόγαλα), που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος.

3. ΤΟΜΕΑΣ: ΑΥΓΑ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

3.1. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΑΥΓΑ
Δράση 3.1.1.: Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών.
Δράση 3.1.2.: Εκσυγχρονισμός  επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών.
Δράση 3.1.3: Ίδρυση μονάδων επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων με βάση τα αυγά.
Δράση 3.1.4.: Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών και προϊόντων που τυποποιούνται με βάση αναγνωρισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα (ειδικές εκτροφές, βιολογικά κ.λ.π.) στα πλαίσια καθετοποίησης των μονάδων.

3.2. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΣΦΑΓΕΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
Δράση 3.2.1.: Ίδρυση πτηνοσφαγείων με πρώτη ύλη προϊόντα ποιότητας, ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών και ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις για βιολογικά παραγόμενα σφάγια και προϊόντα σφαγής.
Δράση 3.2.2.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πτηνοσφαγείων και κυρίως ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις για βιολογικά παραγόμενα σφάγια και προϊόντα σφαγής.
Δράση 3.2.3.: Ίδρυση σφαγείων πουλερικών σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.
Δράση 3.2.4.: Εκσυγχρονισμός  επέκταση υφισταμένων με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων τεμαχισμού  τυποποίησης και μεταποίησης κρέατος πουλερικών.
Δράση 3.2.5.: Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού  τυποποίησης και μεταποίησης κρέατος πουλερικών  κουνελιών κυρίως σε συμπλήρωση υφιστάμενων μονάδων σφαγής πτηνών και κουνελιών.
Δράση 3.2.6.: Ίδρυση γραμμών σφαγής κουνελιών  ινδιάνων εντός υφιστάμενων πτηνοσφαγείων.

4. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΜΕΛΙ
Δράση 4.1.: Εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων τυποποίησης  επεξεργασίας  μεταποίησης  συσκευασία μελιού.
Δράση 4.2.: Ίδρυση μικρών μονάδων τυποποίησης  συσκευασίας μελιού μόνο σε ορεινές  νησιωτικές περιοχές, με προτεραιότητα στις μονάδες τυποποίησης  επεξεργασίας  μεταποίησης βιολογικού μελιού.
Δράση 4.3.: Ίδρυση  εκσυγχρονισμός  επέκταση  μετεγκατάσταση μονάδων για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι, snacks κλπ.
Στον υποτομέα του μελιού καμία από τις ανωτέρω δράσεις δεν εμπίπτει στα πεδία επιλεξιμότητας του Καν. 797/2004.

5. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ - ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
Δράση 5.1.: Ίδρυση  επέκταση σύγχρονων μονάδων αναπήνισης κουκουλιών.
Δράση 5.2.: Εκσυγχρονισμός, βελτίωση υφισταμένων μονάδων αναπήνισης κουκουλιών.
Δράση 5.3.: Ίδρυση  επέκταση μονάδων μεταποίησης σαλιγκαριών.
Δράση 5.4.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων μεταποίησης σαλιγκαριών.

6. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
Δράση 6.1.: Εκσυγχρονισμός καθέτων αποθηκευτικών χώρων δημητριακών και με εγκαταστάσεις αερισμού ή με ψυχρό αέρα.
Δράση 6.2.: Εκσυγχρονισμός  βελτίωση οριζοντίων παλαιών αποθηκών.
Δράση 6.3.: Ίδρυση ξηραντηρίων δημητριακών.
Δράση 6.4.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων ξηραντηρίων δημητριακών.
Δράση 6.5.: Συμπλήρωση  εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας υφισταμένων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων ρυζιού με τοποθέτηση συστημάτων προκαθορισμού ξήρανσης και ψύξης.
Δράση 6.6.: Ίδρυση νέων μονάδων αποφλοίωσης  επεξεργασίας  τυποποίησης ρυζιού.
Δράση 6.7.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων αποφλοίωσης ρυζιού με εξοπλισμό λείανσης, χρωματοδιαλογής και υγροθερμι κής επεξεργασίας και τυποποίησης  συσκευασίας με ή χωρίς μετεγκατάσταση.
Δράση 6.8.: Ίδρυση silos σε κόμβους σύγχρονων διαμετακομιστικών κέντρων.
Δράση 6.9.: Ίδρυση οριζοντίων αποθηκών σε νησιωτικές  ορεινές περιοχές.

7. ΤΟΜΕΑΣ: ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Α) Ελαιόλαδο

Δράση 7.1.: Ελαιοτριβεία
α) Εκσυγχρονισμός, με ή χωρίς μετεγκατάσταση ελαιοτριβείων, αποκλειστικά και μόνο δύο φάσεων, χωρίς αύξηση της δυναμικότητας, με προτεραιότητα σε αυτά που επεξεργάζονται πιστοποιημένη βιολογική πρώτη ύλη.
β) Συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων με δυναμικότητα ανάλογη των συγχωνευθέντων (αφορά και σε όμορους Νομούς), με προϋπόθεση τον εκσυγχρονισμό τους σε ελαιοτριβεία δύο φάσεων.
γ) Ιδρύσεις ελαιοτριβείων δύο φάσεων, αποκλειστικά και μόνο σε ορεινές  νησιωτικές περιοχές από βιολογική πρώτη ύλη.
Δράση 7.2.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση τυποποιητηρίων  συσκευαστηρίων ελαιολάδου, χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.
Δράση 7.3.: Ιδρύσεις  επεκτάσεις  συγχωνεύσεις τυ ποποιητηρίων ελαιολάδου για την παραγωγή επώνυμων ποιοτικών, εμπορεύσιμων συσκευασιών, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος.
Δράση 7.4.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ραφιναριών ελαιολάδου χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.

Β) Άλλα Έλαια

Δράση 7.5.: Ίδρυση  Επέκταση  Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση σποροελαιργείων και Βιομηχανιών σπορελαιουργίας χωρίς αύξηση δυναμικότητας.
Δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του μέτρου επενδύσεις μελών αναγνωρισμένης ΟΕΦ που αφορούν:
- Βελτίωση των συνθηκών αποθήκευσης και αξιοποίησης των καταλοίπων της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών,
- Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων πιστοποίησης της ποιότητας, με βάση σύστημα ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP), για τα οποία η συγγραφή υποχρεώσεων είναι σύμφωνη με τα τεχνικά κριτήρια που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή.

8. ΤΟΜΕΑΣ: ΟΙΝΟΣ
Δράση 8.1.: Εκσυγχρονισμός οινοποιείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση χωρίς αύξηση της δυναμικότητας, για παραγωγή οίνων ποιότητας.
Δράση 8.2.: Συγχώνευση οινοποιείων με παράλληλο εκσυγχρονισμό (κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού) για βελτίωση της ποιότητας και μείωση του κόστους παραγωγής, χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.
Δράση 8.3.: Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας:
α) σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής σε ορεινές και νησιώτικες περιοχές
β) μονάδων παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής αμπελουργίας [Καν.(ΕΟΚ) 2092/91] και συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης.
Δράση 8.4.: Προσθήκη, εκσυγχρονισμός, επέκταση γραμμής εμφιάλωσης οίνου σε οινοποιεία για την κάλυψη των αναγκών εμφιάλωσης της παραγωγής τους.

9. ΤΟΜΕΑΣ: ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

I. Στο επίπεδο της εμπορίας
Δράση 9.1.: Ίδρυση μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων, μανιταριών και ξηρών καρπών.
Δράση 9.2.: Ίδρυση εγκαταστάσεων στατικών ψυγείων και κατασκευή μικρής δυναμικότητας συσκευαστηρίων κηπευτικών με δυνατότητα προμήθειας κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων μόνο στα νησιωτικές περιοχές (πλην Κρήτης και Εύβοιας).
Δράση 9.3.: Εκσυγχρονισμοί ή/και επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων, μανιταριών και ξηρών καρπών.

II. Στο επίπεδο της μεταποίησης

Δράση 9.7.: Μεταποίηση Βιομηχανικής τομάτας Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων, κυρίως όσον αφορά:
♦ την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,
♦ την παραγωγή νέων προϊόντων χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.
Δράση 9.8.: Μεταποίηση φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, μήλα, δαμάσκηνα κ.λ.π.)

α) Κονσερβοποιεία  Χυμοί φρούτων  Αποξηραμένα φρούτα
 Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταμένων μονάδων κονσερβοποίησης οπωροκηπευτικών, βιομηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και λαχανικών κυρίως όσον αφορά:
♦ την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,
♦ την παραγωγή νέων προϊόντων.
 Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης (κονσερβοποίησης) οπωροκηπευτικών (πλην βιομηχανικής τομάτας), βιομηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και λαχανικών.

β) Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταμένων μονάδων χυμοποίησης, κυρίως όσον αφορά:
♦ την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,
♦ την παραγωγή νέων προϊόντων.

γ) Ίδρυση νέων μονάδων χυμοποίησης οπωρών (πλην των εσπεριδοειδών) σύγχρονης τεχνολογίας. δ) Αποξηραμένων φρούτων
Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση μονάδων αποξήρανσης φρούτων (δαμάσκηνα, βερίκοκα κλπ).

ε) Ίδρυση  εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής μαρμελάδων και γλυκών κουταλιού.
στ) Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων, χυμοποίησης εσπεριδοειδών κυρίως όσον αφορά:
♦ την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,
♦ στην ψυκτικές εγκαταστάσεις,
♦ την παραγωγή νέων προϊόντων.

Δράση 9.9.: Μεταποίηση λαχανικών
α) Ίδρυση νέων, εκσυγχρονισμός  επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων παραγωγής τουρσιών και ψητών λαχανικών, κυρίως όσον αφορά:
- στην χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών
- στην παραγωγή νέων προϊόντων

β) Ίδρυση νέων, εκσυγχρονισμός  επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων για την παραγωγή χυμών λαχανικών κύβων ή μιγμάτων αυτών σε ασηπτική συσκευασία.

Δράση 9.10.: Επενδύσεις εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού και αξιοποίησης υπολειμμάτων των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών του τομέα μεταποίησης οπωροκηπευτικών για την παραγωγή λιπασμάτων ή/και ζωοτροφών.

Δράση 9.11.: Μεταποίηση ξηρών καρπών. Ίδρυση νέων μονάδων, εκσυγχρονισμός και επέκταση ή και μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων για παραγωγή προϊόντων πάστας, νιφάδων πραλίνας, παστελιών, snaks κ.λ.π.

Δράση 9.12.: Μεταποίηση σύκων  σταφίδων α) Εκσυγχρονισμός και επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων.

β) Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης  αποξήρανσης σύκων και σταφίδων.

III. Στον τομέα των μονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιων ελαιών
Δράση 9.13.: Εκσυγχρονισμός των μονάδων επεξεργασίας βρωσίμων ελαιών, χωρίς αύξηση δυναμικότητας.
Δράση 9.14.: Ίδρυση  επέκταση μονάδων μόνο για γραμμές συσκευασίας καταναλωτή και γραμμές παραγωγής νέων προϊόντων.
Δράση 9.15.: Μετεγκαταστάσεις που αφορούν την μεταφορά μονάδων από τις αστικές περιοχές, για λόγους που σχετίζονται με τη ρύπανση χωρίς αύξηση δυναμικότητας.
Ιν. Στον τομέα των Γεωμήλων
Δράση 9.16.: Ιδρύσεις νέων μονάδων, εκσυγχρονισμός  επέκταση, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, συμπλήρωση υφισταμένων μονάδων, ή προσθήκη γραμμών σε υφιστάμενες μονάδες μεταποίησης γεωμήλων με προορισμό την παραγωγή νέων προϊόντων όπως:
♦ προτηγανισμένης / κατεψυγμένης πατάτας,
♦ τσιπς ή σνακς πατάτας κ.λ.π.
♦ άλλα νέα προϊόντα
Δεν είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση στο παρόν μέτρο 123 Α επενδυτικά σχέδια του Τομέα που υποβάλλονται από αναγνωρισμένες ή προαναγνωρισμένες από τη Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής Ομάδες Παραγωγών (Συνεταιρισμοί, ΕΑΣ, καθώς και Εταιρείες που έχουν αναγνωρισμένη Ομάδα Παραγωγών).

Κατ' εξαίρεση, δύναται να ενισχυθούν στο Μέτρο 123Α επενδυτικά σχέδια:
• Στα νησιά Αιγαίου και Ιονίου με λιγότερους από 3100 κατοίκους.
• Ομάδων Παραγωγών, στις περιπτώσεις ομοειδών δράσεων των ΚΟΑ, οι οποίες κατατάσσονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου από 500.000€. Η χρήση του οικονομικού αυτού ορίου κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη στοχοθέτηση των προβλεπομένων δράσεων και παράλληλα να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος επικάλυψης, επιτυγχάνοντας βελτιστοποίηση της κοινοτικής συγχρηματοδότησης και των αποτελεσμάτων.
• Ομάδων Παραγωγών αναγνωρισμένων σε ένα ή περισσότερα προϊόντα για παρεμβάσεις προϊόντων που δεν περιλαμβάνονται στις αποφάσεις Αναγνώρισής τους, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού.

10. ΤΟΜΕΑΣ: ΑΝΘΗ
Δράση 10.1.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων μεταποίησης ή εκσυγχρονισμός ή επέκταση υφισταμένων μονάδων.
α) Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός και επέκταση τυποποιημένων δρεπτών ανθέων και γλαστρικών.
β) Ίδρυση ξηραντηρίων ανθέων.
Δράση 10.2.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων εμπορίας (νέες ανθαγορές  κέντρα διανομής) από συλλογικούς φορείς ανθοπαραγωγών.

11. ΤΟΜΕΑΣ: ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
Δράση 11.1.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής πλήρων τυποποιημένων μιγμάτων ζωοτροφών, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, οι οποίες θα εφαρμόσουν HACCP.
Δράση 11.2.: Ίδρυση μονάδων παραγωγής αποκλειστικά βιολογικών πλήρων τυποποιημένων μειγμάτων ζωοτροφών.
Δράση 11.3.: Ίδρυση αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών για την μερική κάλυψη των αναγκών ορισμένων περιοχών της χώρας (ορεινών  νησιωτικών) σε αποθηκευτικούς χώρους ζωοτροφών, με δυνατότητα εγκατάστασης μικρού παρασκευαστηρίου.
Δράση 11.4.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών με δυνατότητα μικρού παρασκευαστηρίου μόνο σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.
Δράση 11.5.: Ίδρυση μονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων και γουνοφόρων ζώων που θα εφαρμόσουν HACCP.
Δράση 11.6.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων και γουνοφόρων ζώων που θα εφαρμόσουν HACCP.

12. ΤΟΜΕΑΣ: ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δράση 12.1.: Ίδρυση  επέκταση μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού.
Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού.

13. ΤΟΜΕΑΣ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
Δράση 13.1.: Ίδρυση  επέκταση μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.
Δράση 13.2.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΟΜΕΙΣ:

Ως προϊόντα ποιότητας είναι αυτά που καθορίζονται από τους Καν.(ΕΟΚ) 2092/91, 2081/92, 2082/92 και Καν.(Ε. Κ.) 1804/99, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, καθώς και αυτά που καθορίζονται από την Εθνική Νομοθεσία και πιστοποιούνται κατάλληλα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Για την εκτίμηση της βιωσιμότητας της υφισταμένης επιχείρησης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Για τα επενδυτικά σχέδια αιτούμενου προϋπολογισμού μικρότερου ή ίσου των 500.000 ΕΥΡΩ, η βιωσιμότητα του Φορέα κρίνεται με βάση τη κερδοφορία της υφισταμένης επιχείρησης κατά τη τελευταία τριετία. Η εξέταση της κερδοφορίας θα γίνεται με βάση το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης της τελευταίας τριετίας. Ο μέσος όρος στα αποτελέσματα προ αποσβέσεων και φόρων πρέπει να είναι θετικός.

β) Για τα επενδυτικά σχέδια αιτούμενου προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 500.000 ΕΥΡΩ, η βιωσιμότητα του Φορέα εκτιμάται με βάση τις τιμές των κατωτέρω αριθμοδεικτών: περιθώριο μικτού κέρδους, περιθώριο καθαρού κέρδους, αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων, κυκλοφοριακή ρευστότητα, ανάπτυξη εργασιών της τελευταίας τριετίας.

Στους ανωτέρω δείκτες θα εφαρμοσθούν τα κριτήρια ως ακολούθως:

Για επιχειρήσεις που δημοσιεύουν ισολογισμό 

Ως βιώσιμος θεωρείται ο φορέας που εκπληρώνει τουλάχιστον 3 από τα 5 ανωτέρω κριτήρια.
Για τους φορείς, που λόγω της εταιρικής τους μορφής δεν υποχρεούνται να δημοσιεύουν ισολογισμό, εξετάζονται τα κριτήρια 1, 2 και 5 και απαιτείται να εκπληρώνεται τουλάχιστον ένα από τα τρία κριτήρια.

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Η βιωσιμότητα της προτεινόμενης επένδυσης, ανεξάρτητα από το ύψος του αιτούμενου προϋπολογισμού, κρίνεται με βάση την ύπαρξη κερδοφορίας της επιχείρησης κατά το τρίτο (3ο) έτος λειτουργίας της από την ολοκλήρωσή της επένδυσης και εκτιμάται από τα προβλεπόμενα αποτελέσματα προ φόρων και αποσβέσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

1. Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΕΣΣΑΑ 20072013): Έγγραφο το οποίο εκπονήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε διάλογο με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής Επιτροπή) και στο οποίο καθορίζονται οι προτεραιότητες της Ελλάδας στον αγροτικό τομέα για την περίοδο 20072013.

2. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 20072013 (ΠΑΑ 2007-2013): Έγγραφο το οποίο υποβλήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας και εγκρίθηκε από την Επιτροπή με την αριθ. Ε(2007) 6015/29-11-2007 απόφαση, όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Άξονας: μία συνεκτική ομάδα μέτρων με ειδικούς σκοπούς οι οποίοι προκύπτουν από την εφαρμογή των μέτρων αυτών και που συμβάλλουν στην επίτευξη καθορισμένων στόχων του ΠΑΑ.

4. Μέτρο: σύνολο πράξεων που συμβάλλουν στην υλοποίηση ενός άξονα του ΠΑΑ.

5. Πράξη: έργο ή ομάδα έργων, μία σύμβαση που ενισχύεται στο πλαίσιο του ΠΑΑ και επιλέγεται από την Διαχειριστική Αρχή/ΕΦΔ/ΦΕ σύμφωνα με καθορισμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια και υλοποιείται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους προκειμένου να επιτευχθούν οι καθορισμένοι στόχοι του προγράμματος.

6. Δικαιούχος (Δ): α) ο φορέας ή το άτομο που λαμβάνει στήριξη (οικονομική ενίσχυση) στο πλαίσιο του ΠΑΑ για να υλοποιήσει μία πράξη ή να εκπληρώσει κάποιες υποχρεώσεις που αναλαμβάνει και β) ένας οργανισμός ή εταιρεία ή φορέας του δημοσίου που έχει την ευθύνη υλοποίησης μιας πράξης.

7. Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ (ΔΑ): είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 20072013 (ΕΥΔ ΠΑΑ), η οποία είναι αρμόδια για την διαχείριση του προγράμματος και μεριμνά για την εφαρμογή του.

8. Φορέας Εφαρμογής (ΦΕ) ή Φορέας: δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας υπεύθυνος για την εφαρμογή Μέτρου/ Υπομέτρου/Δράσης του ΠΑΑ.

9. Οργανισμός Πληρωμών: ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ο οποίος παρέχει, για τις πληρωμές της Δημόσιας Δαπάνης προς τους δικαιούχους επαρκή εχέγγυα βάσει του άρθρου 6 Καν. (ΕΚ) 1290/2005 και υποβάλλει τις δηλώσεις δαπανών προς το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

10. Φορέας πιστοποίησης: φορέας που ορίζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον έλεγχο των λογαριασμών του διαπιστευμένου Οργανισμού Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) ως προς το αληθές, την πληρότητα και την ακρίβεια, έχοντας υπόψη το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που υφίσταται.

11. Δημόσια Δαπάνη: κάθε δημόσια συνεισφορά στη χρηματοδότηση πράξεων, που προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή Τακτικό Προϋπολογισμό), τον προϋπολογισμό περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή τον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), καθώς και κάθε παρόμοια δαπάνη. Κάθε συνεισφορά στη χρηματοδότηση πράξεων, που προέρχεται από τον προϋπολογισμό φορέων του δημόσιου τομέα ή ενώσεων μιας ή περισσότερων περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή φορέων του δημοσίου τομέα υπό την έννοια της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 Μαρτίου 2004 για το συντονισμό διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (1), θα θεωρείται ως δημόσια συνεισφορά.

12. Καθεστώς ενίσχυσης: κάθε πράξη βάσει της οποίας μπορούν να χορηγούνται ατομικές ενισχύσεις σε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα οι οποίες ορίζονται στην εν λόγω πράξη.

13. λοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ): το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπου καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν το ΠΑΑ και απαιτούνται για την διαχείρισή του.

 

2005

2006

2007

Μ.Ο.

Περιθώριο Μικτού Κέρδους

Μικτά Κέρδη Χ 100 Πωλήσεις

 

 

 

>10%

 

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους

Καθαρά Κέρδη Χ 100 Πωλήσεις

 

 

 

>3%

 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφα­λαίων

Καθαρά Κέρδη Χ 100 Ίδια Κεφάλαια

 

 

 

>10%

 

Κυκλοφοριακή Ρευστότητα

Κυκλοφορούν ενεργητικό Βραχ/μες Υποχρεώσεις

 

 

 

>0,4

 

Ανάπτυξη Εργασιών

(Κ.Ε. t / K.E. t - 1) - 1 x 100

Μέσος όρος του ρυθμού ανάπτυξης των εργασιών της τελευταίας τριετίας να είναι θετικός

 


14. Αίτηση ενίσχυσης: η αίτηση που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος προκειμένου μετά την έγκρισή της να υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης στο πλαίσιο του ΠΑΑ.

15. Αίτηση πληρωμής: η αίτηση που υποβάλλει ο δικαιούχος στις αρμόδιες αρχές για την καταβολή της δικαιούμενης ενίσχυσης από το ΠΑΑ.

16. Παρατυπία: κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου που προκύπτει από πράξη ή παράλειψη ενός οικονομικού φορέα, με πραγματικό ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα να ζημιωθεί ο γενικός προϋπολογισμός των Κοινοτήτων είτε με τη μείωση ή ματαίωση εσόδων που προέρχονται από ίδιους πόρους που εισπράττονται απευθείας για λογαριασμό της Κοινότητας, είτε με αδικαιολόγητη δαπάνη για τον κοινοτικό προϋπολογισμό (άρθρο 2, παρ. 1 του Καν.(ΕΚ)1848/2006 και άρθρο 1, παρ. 2 του Καν.(ΕΚ) 2988/1995).

17. Πρώτη διοικητική ή δικαστική διαπίστωση: η πρώτη έγγραφη εκτίμηση εκ μέρους αρμόδιας αρχής, ανεξαρτήτως εάν αυτή είναι διοικητική ή δικαστική, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα, με βάση πραγματικά περιστατικά, ότι έχει διαπραχθεί παρατυπία, με την επιφύλαξη του ενδεχόμενου να οδηγήσει η εξέλιξη της διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας σε αναθεώρηση ή αναίρεση αυτού του συμπεράσματος μεταγενέστερα (άρθρο 2, παρ. 3 του καν.(ΕΚ) 1848/2006 και άρθρο 35 του καν. (ΕΚ) 1290/ 2005 ).

18. Υπόνοια απάτης: κάθε παρατυπία η οποία έχει αποτελέσει το αντικείμενο πρώτης διοικητικής ή δικαστικής διαπίστωσης και έχει οδηγήσει στην κίνηση διαδικασίας σε εθνικό επίπεδο ώστε να καθορισθεί η ύπαρξη εκ προθέσεως πράξης και ιδίως απάτης όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που καταρτίσθηκε βάσει του άρθρου Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 2, παρ. 4 του καν.1848/2006).

19. Δημοσιονομική διόρθωση: η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της Κοινοτικής και Εθνικής συμμετοχής σε μία πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής της από το ΠΑΑ η οποία είναι ανάλογη της παράβασης που διαπιστώνεται.

20. Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό: κάθε καταβληθείσα δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης ή απόφασης με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης.

21. Ανάκτηση: η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

22. Φορέας χρηματοδότησης: ο αρμόδιος φορέας που μεριμνά για την εξασφάλιση πιστώσεων από το ΠΔΕ ή τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης