Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: 1114200/8853/0016/27.12.2006 Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω των Τραπεζών

Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1192/30.7.2013 και την ΠΟΛ.1040/1.4.2016. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1200/21.8.2013 η φράση "Γ.Γ.Π.Σ.", τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε από τη φράση "Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων".

Καταργήθηκε με την ΠΟΛ.1158/2018.Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αρ. πρωτ.: 1114200/8853/0016/27.12.2006
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω των Τραπεζών

Αρ. πρωτ.: 1114200/8853/0016/27.12.2006 Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών πρ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αριθμ. 11142200/8853/0016

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω των Τραπεζών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1947/1991 (Φ.Ε.Κ. 70/Α΄) «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 2362 /1995 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού».

3. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ/1264/14.10.2005 (Φ.Ε.Κ. 1432/Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 όμοια (ΦΕΚ 204 Β΄).

4. Την ανάγκη βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών επιστροφής φόρου εισοδήματος για την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

5. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Η επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, που προκύπτει από την εκκαθάριση της οικείας αρχικής δήλωσης και η οποία εκκαθάριση διενεργείται από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, πραγματοποιείται μέσω των Τραπεζών: ΕΘΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ALPHA BANK, ΓΕΝΙΚΗ, ΑΤΤΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΓΝΑΤΙΑ, ΛΑΪΚΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, PROTONBANK, MILLENNIUM BANK, ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ASPIS BANK, PROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤ. ΤΡΑΠΕΖΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

(Όπως συμπληρώθηκε με την ΠΟΛ.1192/30.7.2013 και την ΠΟΛ.1040/1.4.2016)

2. Για την ένταξη των φορολογουμένων στο σύστημα επιστροφής του φόρου εισοδήματος:

α. Ο φορολογούμενος σημειώνει στη δήλωσή του την Τράπεζα και τον αριθμό του ΙΒΑΝ λογαριασμού (Ταμιευτηρίου, Όψεως η τρεχούμενο) σε πίστωση του οποίου επιθυμεί να μεταφερθεί το επιστρεφόμενο ποσό του φόρου εισοδήματος.

β. Εφόσον δεν έχει τραπεζικό λογαριασμό ή δεν επιθυμεί την πίστωση του λογαριασμού του με το επιστρεφόμενο ποσό, θα δηλώνει μια από τις παραπάνω Τράπεζες, στην οποία θέλει να δοθεί εντολή από το Δημόσιο να του καταβληθεί το επιστρεφόμενο ποσό του φόρου εισοδήματος.

3. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων θα παράγει σε μαγνητικό μέσο (CD) δύο αρχεία, από τα οποία το ένα θα περιλαμβάνει τους δικαιούχους της περίπτωσης α΄ και το άλλο τους δικαιούχους της περίπτωσης β΄ της προηγούμενης παραγράφου.

4. Τα μαγνητικά μέσα που θα περιέχουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσης θα συνοδεύονται:

α. Από ειδική εντολή του εξουσιοδοτουμένου, δια της παρούσης, προϊστάμενου της Δ/νσης Λογαριασμών του Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή του νόμιμου αναπληρωτή αυτού, για την χρέωση του λογαριασμού 200/1 «Ελληνικό Δημόσιο−Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών», που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, με πίστωση των Λογαριασμών των Τραπεζών.

β. Από έγγραφο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στο οποίο θα αναφέρονται:

αα) Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων επιστροφής φόρου που περιλαμβάνει το κάθε μαγνητικό μέσο.

ββ) Το συνολικό ποσό του επιστρεφόμενου φόρου στους δικαιούχους και

γγ) Η ημερομηνία πίστωσης των δικαιούχων.

5. Σε περίπτωση απεργίας διαρκείας της Τράπεζας την οποία ο φορολογούμενος είχε σημειώσει στην δήλωσή του για την επιστροφή του φόρου εισοδήματος, η επιστροφή θα γίνεται από τις άλλες Τράπεζες μέσω άτοκου μεταβατικού λογαριασμού.

Άρθρο 2

Η ανωτέρω ειδική εντολή, με ενσωματωμένη ή συνημμένη την ανακεφαλαιωτική κατάσταση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που θα περιλαμβάνει τα ποσά που πρέπει να μεταφερθούν στις Τράπεζες σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του ανωτέρω άρθρου 1, είτε σε λογαριασμούς καταθέσεων, είτε σε άτοκους μεταβατικούς λογαριασμούς και το σύνολο αυτών ολογράφως και αριθμητικώς, θα αποστέλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος για την μεταφορά του συνολικού ποσού, σε πίστωση των λογαριασμών των Τραπεζών, με χρέωση του λογαριασμού 200/1 «Ελληνικό Δημόσιο − Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών».

Άρθρο 3

1. Μετά την παραλαβή των μαγνητικών μέσων και ειδικών εντολών, οι Τράπεζες θα προβαίνουν στις εξής ενέργειες:

α. Θα ελέγχουν εάν ο λογαριασμός που έχει δηλωθεί από τον φορολογούμενο είναι λανθασμένος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν μπορεί να πιστωθεί. Στην περίπτωση αυτή θα μεταφέρουν το επιστρεφόμενο ποσό σε μεταβατικό άτοκο λογαριασμό με βάση τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου, ενημερώνοντας σχετικά την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για τις κατ’ αρχήν απορρίψεις εντός δύο (2) ημερών από την παραλαβή των μαγνητικών μέσων. Την πέμπτη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή των μαγνητικών μέσων με τους δικαιούχους της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1, θα πιστώνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που περιέχονται στο μαγνητικό μέσο με τα αναγραφόμενα σ’ αυτό ποσά και με βάση την σχετική ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την πίστωση του λογαριασμού τους.

β. Τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή του μαγνητικού μέσου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1, με την ειδική εντολή για την πίστωση του λογαριασμού τους από την Τράπεζα της Ελλάδος, οι Τράπεζες θέτουν στην διάθεση των δικαιούχων, μέσω μεταβατικών άτοκων λογαριασμών, με βάση τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) τα ποσά που δικαιούνται και τα οποία περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο μέσο.

2. Στις περιπτώσεις που η επιστροφή γίνεται από μεταβατικό άτοκο λογαριασμό, με βάση τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου, η ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος που αποστέλλεται από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον ίδιο ή από τον εξουσιοδοτημένο απ’ αυτόν στην Τράπεζα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παραστατικό ταμείου αυτής. Ο εξουσιοδοτημένος για να εισπράξει το επιστρεφόμενο ποσό, πρέπει να επιδείξει στην Τράπεζα και την Αστυνομική ταυτότητα του δικαιούχου ή ένα από τα στοιχεία του άρθρου 6 του ν. 1599/1986 ή φωτοαντίγραφο αυτών θεωρημένο από οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή.

Άρθρο 4

1. Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση λάθους, να ζητά από τις Τράπεζες με αιτιολογημένη εντολή του:

α. Την επιστροφή χρηματικών ποσών που έχουν πιστωθεί σε άτοκους μεταβατικούς λογαριασμούς, με βάση τον Α.Φ.Μ., εφόσον τα σχετικά ποσά δεν έχουν αναληφθεί από τους δικαιούχους τους.

β. Την επιστροφή με αντιλογισμό και με την συναίνεση των Τραπεζών του ποσού του επιστρεφόμενου φόρου της ίδιας χρήσης στο λογαριασμό κατάθεσης του δικαιούχου. Προϋπόθεση για την επιστροφή αυτή είναι η ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου κατά την εκτέλεση της εντολής αντιλογισμού από την Τράπεζα. Σε περίπτωση μη επαρκούς υπολοίπου, οι Τράπεζες θα δίνουν στην Δ/νση Εισπρ. Δημοσίων Εσόδων τα στοιχεία του δικαιούχου του λογαριασμού καταθέσεων ( ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αρ. αστ. ταυτότητας, αρ. διαβατηρίου κ.λπ.), προκειμένου να προβεί σε καταλογισμό των ποσών που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα. Η επιστροφή θα πραγματοποιείται οίκοθεν από τις Τράπεζες, μετά από FAX της Δ/νσης Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, σε πίστωση του λογαριασμού 200/1 «Ελληνικό Δημόσιο − Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών», που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι Τράπεζες θα απαντούν με FAX μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα αν πραγματοποιήθηκε ή όχι η επιστροφή του ποσού στο Δημόσιο.

2. Τα ποσά που τηρούνται στις Τράπεζες σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό, με βάση τον Α.Φ.Μ. και δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι και της 20ης Δεκεμβρίου κάθε οικ. έτους, θα επιστρέφονται στο Δημόσιο σε πίστωση του λογαριασμού 200/1 «Ελληνικό Δημόσιο − Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» και με VALEUR 21η Δεκεμβρίου.

Στη συνέχεια οι Τράπεζες αποστέλλουν στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων:

α. Μαγνητικό μέσο με τα μη πληρωθέντα ποσά ανά δικαιούχο το σύνολο των οποίων πρέπει να συμφωνεί με την εντολή της κάθε Τράπεζας, προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την πίστωση του λογ/σμού 200/1 «Ελληνικό Δημόσιο − Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών.»

β. Μαγνητικό μέσο με τα πληρωθέντα ποσά ανά δικαιούχο το οποίο θα περιέχει το Υποκ/μα της Τράπεζας και την ημερομηνία πληρωμής. Στο μέσο αυτό θα περιλαμβάνονται και οι δικαιούχοι που κατά την διάρκεια του έτους έγινε αντιλογισμός του ποσού επιστροφής τους.

Άρθρο 5

1. Οι Τράπεζες που μετέχουν σ’ αυτό το σύστημα αποστέλλουν στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων πίνακα των Υποκαταστημάτων τους με τα στοιχεία της διεύθυνσής τους (οδό, αριθμό, ταχ. κώδικας, επωνυμία) και τον κωδικό τους αριθμό.

2. Τα μαγνητικά μέσα που αποστέλλει η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προς τις τράπεζες θα περιέχουν αρχείο με 3 τύπους εγγραφών (RECORDS)

α. HEADER RECORD

β. RECORD με τα στοιχεία του φορολογουμένου.

γ. TRAILER RECORD.

Τα ως άνω RECORDS κατά σειρά έχουν την εξής δομή:

Α. HEADER RECORD
1. Τύπος record (πάντα τον αριθμό 1) 1 χαρακτήρας
2. Κωδικός της Τράπεζας 3 χαρακτήρες
3. Ημερομηνία κατάθεσης
και εντολής 8 χαρακτήρες
4. Ημερομηνία διαθεσιμότητας
(valeur) 8 χαρακτήρες
5. Κενά. 75 χαρακτήρες
−−−−−−−−−−
Σύνολο 95

Β. Το RECORD με τα στοιχεία του φορολογούμενου
1. Τύπος record (πάντα τον αριθμό 2) 1 χαρακτήρας
2. Κωδικός Τράπεζας 3 χαρακτήρες
3. Κωδικός Χώρας (πάντα GR) 2 χαρακτήρες
4. Αριθμός Λογαριασμού 25 χαρακτήρες
5. Αριθμός Φορ. Μητρώου 10 χαρακτήρες
6. Ποσό Επιστροφής 9 χαρακτήρες (χωρίς πρόσημο)
7. Χρέωση ή Πίστωση (πάντα τον αριθμό 2) 1 χαρακτήρας
8. Επώνυμο 18 χαρακτήρες
9. Όνομα 6 χαρακτήρες
10. Πατρώνυμο 3 χαρακτήρες
11. Ημερομηνία διαθεσιμότητας (valeur) 8 χαρακτήρες
12. Ημερομηνία κατάθεσης από τη Γ.Γ.Π.Σ. 8 χαρακτήρας
13. Κενά 1 χαρακτήρας
−−−−−−−−−−
Σύνολο 95

Γ. TRAILER RECORD
1. Τύπος record (πάντα τον αριθμό 3) 1 χαρακτήρας
2. Κωδικός Τράπεζας 3 χαρακτήρες
3. Πλήθος records 6 χαρακτήρες
4. Το συνολικό ποσό εντολής 12 χαρακτήρες (χωρίς πρόσημο)
5. Κενά 73 χαρακτήρες
−−−−−−−−−−
Σύνολο 95

Η Ένωση Τραπεζών θα δώσει στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων τον αλγόριθμο για τα ψηφία ελέγχου για να γίνεται έλεγχος των λογαριασμών προς αποφυγή λαθών.

Δ. Μετά τις 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους θα στέλνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε μαγνητικό μέσο δύο αρχεία ως εξής:

α. Αρχείο των ανεξόφλητων θα έχει ίδια δομή με εκείνη που στέλνει η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε κάθε παρτίδα (με header − trailer και αναλυτικά records).

β. Αρχείο των εξοφλημένων μέσω άτοκου μεταβατικού λογαριασμού με βάση τον Α.Φ.Μ. και θα έχει την εξής δομή:

1. Αριθμός φορολογικού μητρώου 10 χαρακτήρες
2. Κωδικός Τράπεζας 3 χαρακτήρες
3. Κωδικός Υποκ/τος εξόφλησης 4 χαρακτήρες
4. Ημερομηνία εξόφλησης 8 χαρακτήρες
5. Ποσό 9 χαρακτήρες (χωρίς πρόσημο)
6. Αριθμός ταμείου πληρωμής 4 χαρακτήρες
7. Αριθμός πράξης πληρωμής 4 χαρακτήρες
8. FILLER 3 χαρακτήρες
−−−−−−−−−−
Σύνολο 45 χαρακτήρες

Άρθρο 6

α. Από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ. 1032543/1540/0016/2002 (Φ.Ε.Κ. 577/Β΄) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή που ισχύει από 2.1.2007 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης