Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: Δ16 1053568 ΕΞ 2011/5.4.2011 Καθορισμός της Διαδικασίας Ενημέρωσης των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με την υποβολή Δηλώσεων και τις Εισπράξεις Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου μέσω των Υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-05-2011 ]
Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Αρ. πρωτ.: Δ16 1053568 ΕΞ 2011/5.4.2011
Καθορισμός της Διαδικασίας Ενημέρωσης των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με την υποβολή Δηλώσεων και τις Εισπράξεις Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου μέσω των Υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου

Αθήνα, 5 Απριλίου 2011
Αρ. Πρωτ.: Δ16 1053568 ΕΞ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τμήματα Α' & Δ'

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 20
Ταχ.Κωδ.: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103614716
FAX: 2103611752

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
Β) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
ΤΜΗΜΑ Β'


ΘΕΜΑ: Καθορισμός της Διαδικασίας Ενημέρωσης των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με την υποβολή Δηλώσεων και τις Εισπράξεις Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου μέσω των Υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. του ν. 3853/2010 (ΦΕΚ 90/2010, τ.Β.) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις»,

2. της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αριθ. K1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470, τ.Β΄),

3. των άρθρων 17 έως 31 του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204, τ.Α΄), «Καθορισμός Συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και ρύθμιση άλλων θεμάτων» όπως ισχύει,

4. της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249, τ.Α΄) «Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις»,

5. του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 τ. Α΄) «Περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού», όπως ισχύει,

6. του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90, τ.Α΄) «Περί Κώδικος Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»,

7. του π.δ. 16/89 (ΦΕΚ 6, τ.Α΄) «Κανονισμός Λειτουργίας των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)»,

8. της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285/28.12.2000, τ.Β΄) «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις»,

9. της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με αρ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ 1725/3.11.10, τ.Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά».


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Με την παρούσα καθορίζεται ότι η Υπηρεσία μιας Στάσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 3853/2010 (ΦΕΚ 90/17.6.2010 τ.Β), δύναται να παραλαμβάνει τις δηλώσεις Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (Φ.Σ.Κ.) για τις υπό σύσταση εταιρείες, που προβλέπονται στην ΚΥΑ με αριθ. K1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470, τ.Β΄) και να εισπράττει τον αναλογούντα φόρο. Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) υποχρεούται να αποδίδει αυτόν στον λογαριασμό «200/Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού» του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στη Τράπεζα Ελλάδος, βάσει των άρθρων 13 και 14 της ανωτέρω Κ.Υ.Α.

Η Υπηρεσία μιας Στάσης υποχρεούται να αποστέλλει ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και τα στοιχεία των δηλώσεων Φ.Σ.Κ. που περιλαμβάνονται και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της αίτησης απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

Η διαβίβαση της αίτησης πιστοποιεί ταυτόχρονα ότι το ποσό που αναγράφεται στη Δήλωση Φ.Σ.Κ. έχει κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και ότι έχουν υποβληθεί και ελεγχθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδοση του Α.Φ.Μ. σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθ. K1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470, τ.Β΄).

Ο Α.Φ.Μ. αποδίδεται άμεσα από το Υπουργείο Οικονομικών και συσχετίζεται αυτόματα με τη δήλωση του Φ.Σ.Κ. Ως ημερομηνία υποβολής δήλωσης και καταβολής του Φ.Σ.Κ. καταχωρείται η ημερομηνία απόδοσης του Α.Φ.Μ.

Η Κεντρική Υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. υποχρεούται να μεταφέρει την επόμενη εργάσιμη ημέρα στο λογαριασμό του Δημοσίου που τηρείται στη Τράπεζα Ελλάδος «200/ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού» το συνολικό ποσό του Φ.Σ.Κ. και να στείλει μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και στη Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Δ16)/Κλιμάκιο ΚΕ.Π.Υ.Ο. συγκεντρωτική κατάσταση μεταφοράς χρημάτων ημέρας από τον λογαριασμό Γ.Ε.ΜΗ. στο λογαριασμό του Δημοσίου «200/Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού» για όσες περιπτώσεις έχει ολοκληρωθεί η απόδοση Α.Φ.Μ.

Η Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου (Δ24) της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού δημιουργεί Εκτός Προϋπολογισμού, Λογαριασμό Χρηματικής Διαχείρισης για την παρακολούθηση της καταβολής του φόρου.

Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού προβαίνει με βάση την ημερήσια συγκεντρωτική κατάσταση του Γ.Ε.ΜΗ. και την απόδειξη της Τράπεζας Ελλάδος, στις απαραίτητες εγγραφές στα ημερολόγια εισπράξεων και πληρωμών.

Η Γ.Γ.Π.Σ., μετά την απόδοση Α.Φ.Μ., δημιουργεί όλες τις απαραίτητες εγγραφές που χρειάζεται στα υποσυστήματα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΤΑΧΙS και αποστέλλει τις εγγραφές αυτές στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. σε χρονικό διάστημα που καθορίζεται ανάλογα με τον όγκο των εγγραφών. Ειδικότερα ως προς τον Φ.Σ.Κ. ενημερώνει το υποσύστημα «Άλλων Φόρων» με τις υποβληθείσες δηλώσεις και το υποσύστημα Εσόδων με τη βεβαίωση, το ηλεκτρονικό παραστατικό πίστωσης, στις ατομικές μερίδες φορολογουμένων καθώς και όλα τα απαραίτητα τηρούμενα βιβλία των Δ.Ο.Υ.

Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. υποχρεούται να αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) ηλεκτρονικά αρχεία που περιλαμβάνουν τριμηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις στις οποίες περιγράφονται αναλυτικά τα εισπραχθέντα ποσά, η ημερομηνία είσπραξης φόρων και τελών καθώς και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που περιγράφονται στο άρθρο 14 παρ. 11 της Κ.Υ.Α. με αριθ. K1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470, τ.Β΄).

Το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Δ16) σε συνεργασία με την Διεύθυνση Εφαρμογών Η/Υ της Γ.Γ.Π.Σ. πραγματοποιεί μηνιαίο έλεγχο της κίνησης του εκτός προϋπολογισμού λογαριασμού στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού σε συσχέτιση με τον καταβληθέντα Φ.Σ.Κ. σύμφωνα με τις παραληφθείσες δηλώσεις αυτού.

Η διαδικασία του ως άνω ελέγχου και της συσχέτισης είναι ανεξάρτητη και δεν συνιστά προϋπόθεση για την εκτέλεση από τη Γ.Γ.Π.Σ. της δημιουργίας των εγγραφών στα υποσυστήματα του ΟΠΣ ΤΑΧΙS και στην ενημέρωση των Δ.Ο.Υ. με αυτές.

Εάν από τον έλεγχο με τα ποσά από τις υποβληθείσες δηλώσεις προκύψει μικρότερη κατάθεση από το Γ.Ε.ΜΗ., τότε αυτό ενημερώνεται από την Δ16 εγγράφως, καταθέτει άμεσα τη διαφορά και καταλογίζεται σε αυτό ο οφειλόμενος τόκος υπερημερίας με καταλογιστική πράξη του αρμόδιου επιθεωρητή, ο οποίος θα ερευνήσει την υπόθεση.

Εάν από τον έλεγχο με τα ποσά από τις υποβληθείσες Δηλώσεις προκύψει μεγαλύτερη κατάθεση από το Γ.Ε.ΜΗ., τότε η διαφορά θα καλυφθεί με ισόποσα μικρότερη κατάθεση την επόμενη ημέρα.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις που από τον έλεγχο με τα ποσά από τις υποβληθείσες Δηλώσεις προκύψουν διαφορές, το Γ.Ε.ΜΗ. υποχρεούται να αποστέλλει στη Γ.Γ.Π.Σ. αναλυτικό αρχείο ανά Α.Φ.Μ. των εισπραχθέντων ποσών ΦΣΚ και ανά ημέρα απόδοσης Α.Φ.Μ.

Οι δηλώσεις Φ.Σ.Κ. υποβάλλονται και ο αναλογών φόρος καταβάλλεται υποχρεωτικά μέσω Γ.Ε.ΜΗ. για όσες υπό σύσταση επιχειρήσεις υποχρεούνται να λάβουν ΑΦΜ μέσω αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 13 της Κ.Υ.Α. με αριθ. K1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470, τ.Β΄). Σε περίπτωση που εκ παραδρομής παραληφθεί και εισπραχθεί δήλωση ως άνω από τη Δ.Ο.Υ., αυτή θεωρείται ως «εκ παραδρομής παραληφθείσα» και διαγράφεται, ενώ τυχόν καταβληθέντα ποσά, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, επιστρέφονται και αποδίδονται με εντολή μεταφοράς προς τον τραπεζικό λογαριασμό της κεντρικής υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. Αντίγραφο της εντολής μεταφοράς χορηγείται στον ενδιαφερόμενο για να το προσκομίσει στο Γ.Ε.ΜΗ., προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης