Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1325/13.12.1996 Γενική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών - Ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών οφειλετών και άλλες διατάξεις


Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-12-1996 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1325/13.12.1996
Γενική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών - Ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών οφειλετών και άλλες διατάξεις


 Αθήνα 13 Δεκεμβρίου 1996
Αριθ.Πρωτ.: 1133403/10980-20/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 16/12/1996/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1325

ΘΕΜΑ: Γενική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών - Ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών οφειλετών και άλλες διατάξεις.

Σας κοινοποιούμε κατωτέρω, ως έχουν, τις διατάξεις των παραγρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρ. 21, καθώς και τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 8 του άρθρ. 22 του Ν.2443/1996 (ΦΕΚ 265/3.12.1996 τ. Α') "Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις" για ενιαία αντιμετώπιση των οποίων σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

Α. Γενική Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών


Με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρ. 21 του ανωτέρω νόμου γίνεται γενική ρύθμιση των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων μέχρι 30.9.1996 χρεών προς το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ. ή Τελωνεία), με εξαίρεση το φόρο Εισοδήματος οικονομικού έτους 1996 Φυσικών και Νομικών προσώπων, καθώς και των τελών κυκλοφορίας έτους 1996 και εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγρ. 1 έως και 13, πλην της παραγρ. 6 (απαλείφεται επειδή σήμερα δεν υφίστανται πλέον δόσεις της ρύθμισης του Ν.2166/1993) του άρθρ. 15 του Ν.2198/1994.

Για τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και καταβολής της α' δόσης από τους ενδιαφερομένους, καθώς και τις παρατάσεις των αρχικών ημερομηνιών, έχετε ήδη ενημερωθεί (σχετικές οι αριθμ. 1114717/9423/εγκύκλιος και 1124420/10204/18.11.1996 και 1128180/29.11.1996 Α.Υ.Ο.). Κατά τα λοιπά, έχουν εφαρμογή οι οδηγίες που σας έχουν δοθεί στο παρελθόν με τις εγκυκλίους μας αριθμ. 1029946/2353/ΠΟΛ.106/15.3.1994 (περιπτ.Α') και 1046702/3795/ΠΟΛ.1093/19.4.1994.

Β. Ρύθμιση Χρεών Φαρμακευτικών Εταιριών προς τον ΕΟΦ

Με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρ. 21 του ανωτέρω νόμου ρυθμίζονται τα χρέη των φαρμακευτικών επιχειρήσεων προς τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), που έχουν βεβαιωθεί στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μετά την 31η Δεκεμβρίου 1993 από ελέγχους του ΕΟΦ που ανάγονται, όμως, σε χρήσεις μέχρι του έτους 1993. Ηδη με τις αριθμ.1114717/9423/25.10.1996/ΠΟΛ.1278, 1124420/10204/18.11.1996 και 1128180/10739/29.11.1996 εγκυκλίους μας σας ενημερώσαμε για την εν λόγω ρύθμιση, καθώς και για τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και καταβολής της α' δόσης, ενώ για περισσότερες οδηγίες σας παραπέμψαμε στην ΠΟΛ.1069 περ. Β' παραγρ. 1 και στην περίπτωση ΣΤ' της αριθμ. 1055735/4631/18.5.1994 εγκύκλιό μας.
Για τις περιπτώσεις εκείνες που βεβαιωθούν ποσά σε βάρος Φαρμακευτικών Εταιριών από τον ΕΟΦ σε μεταγενέστερο διάστημα και εφόσον αφορούν χρήσεις μέχρι και το 1993 ρυθμίζονται, κατά τα ανωτέρω, με ημερομηνία κατάθεσης αίτησης και καταβολής της α' δόσης την τελευταία εργάσιμη, για τις Δημόσιες Υπηρεσίες,
ημέρα του επομένου από τη βεβαίωσή τους μήνα.

Γ. Ρύθμιση Χρεών Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών (Π.Α.Ε.) & Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων

Με τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρ. 21 του ανωτέρω νόμου ρυθμίζονται οι βεβαιωμένες μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 1996 οφειλές στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των Π.Α.Ε. και των Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων.
Τα βασικά σημεία της ρύθμισης αυτής είναι τα εξής:

α. Οι μηνιαίες δόσεις είναι σαράντα οκτώ (48) και περιλαμβάνουν μόνο ποσοστό 30% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν στα συγκεκριμένα χρέη κατά την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης απαλλασσομένων των Π.Α.Ε. και αθλητικών σωματείων από την καταβολή του υπολοίπου ποσοστού 70% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον θα είναι συνεπείς στη ρύθμιση.

β. Περιλαμβάνονται στη ρύθμιση τα βεβαιωμένα μέχρι 30.9.1996 χρέη με ποσό κάθε μηνιαίας δόσης όχι μικρότερο των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δρχ.

γ. Η καταβολή κάθε μηνιαίας δόσης μπορεί να γίνει είτε απευθείας από την Π.Α.Ε. ή το Ερασιτεχνικό Αθλητικό Σωματείο που αφορά είτε μέσω της Ε.Π.Α.Ε. με παρακράτηση από το ποσό της επιχορήγησης του ΠΡΟ.ΠΟ που δικαιούται. Στην περίπτωση δε που το ποσό της παρακράτησης δεν καλύπτει τη μηνιαία δόση της ρύθμισης το υπόλοιπο ποσό θα καταβάλλεται από την υπόχρεο Π.Α.Ε. ή σωματείο, εμπρόθεσμα.

δ. Με την κατάθεση της αίτησης μέχρι 3.1.1997 θα επισυνάπτεται και έγγραφη προσωπική εγγύηση του Προέδρου της ενδιαφερομένης Π.Α.Ε. ή Σωματείου που θα δηλώνει ότι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον συνυπόχρεος με την Π.Α.Ε. ή το Αθλητικό Ερασιτεχνικό Σωματείο, παραιτούμενος της ενστάσεως της διζήσεως
για την εμπρόθεσμη εξόφληση του χρέους στις ορισθείσες προθεσμίες των δόσεων, ενώ θα δηλώνεται υπεύθυνα και ο τρόπος εξόφλησης κάθε δόσης (απευθείας ή μέσω της Ε.Π.Α.Ε.) που επιθυμεί η Π.Α.Ε. ή Σωματείο, ώστε η αρμόδια Δ.Ο.Υ. να ενημερώσει άμεσα την Ε.Π.Α.Ε. για την παρακράτηση του ποσού από το ΠΡΟ.ΠΟ και
απόδοσή του μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα στη Δ.Ο.Υ. του υποχρέου. Επίσης, μπορούν να υπαχθούν στην εν λόγω ρύθμιση τυχόν ανεξόφλητα υπόλοιπα χρεών που είχαν ρυθμιστεί με το άρθρ. 13 Ν.2021/1992 και άρθρ. 22 Ν.2166/1993.
Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι 31.1.1997 από τους ενδιαφερομένους.

ε. Στην περίπτωση που οι Π.Α.Ε. ή τα Αθλητικά Σωματεία απωλέσουν το ευεργέτημα της ρύθμισης λόγω μη καταβολής δύο (2) συνεχόμενων μηνιαίων δόσεων, έχουν ως συνέπεια, εκτός από τα οριζόμενα στην παραγρ. 8 του άρθρ. 15 Ν.2198/1994, και τη βεβαίωση σε βάρος τους του ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής για το οποίο έχουν απαλλαχθεί, των δόσεων εκείνων που έχουν εξοφλήσει μέχρι την απώλεια της ρύθμισης. Η βεβαίωσή του γίνεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με σχετική πράξη του.

στ. Οι ενδιαφερόμενοι που θα ρυθμίσουν τις οφειλές τους, θα έχουν τα κατωτέρω επί πλέον ευεργετήματα, εφόσον βέβαια δεν έχουν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Τη μη λήψη σε βάρος τους μέτρων:

αα. Της ποινικής δίωξης (άρθρ. 25 Ν.1882/1990) και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα (άρθρ. 27 Ν.1882/1990).

ββ. Της προσωπικής κράτησης (άρθρ. 46) και κλεισίματος επιχειρήσεων (άρθρ. 48) Ν.2065/1992 και άρθρ. 7 Ν.2120/1993.

ζ. Σε περίπτωση που έχουν ληφθεί τα παραπάνω μέτρα, αυτά αναστέλλονται, όπως επίσης και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων. Επισημαίνεται ότι δεν αναστέλλονται οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα "χέρια τρίτων", τα ποσά, όμως, που θ' αποδίδονται από αυτές θα πιστώνονται στις δόσεις της ρύθμισης, εφόσον δεν συμψηφίζονται με άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί.
Επίσης, η συνέπεια του οφειλέτη στη ρύθμιση δεν εμποδίζει το Δημόσιο να λάβει εξασφαλιστικά μέτρα για τα χρέη που έχουν ρυθμιστεί.

η. Απαιτήσεις των Π.Α.Ε. ή Αθλητικών Σωματείων που θα ρυθμίσουν ως ανωτέρω τα χρέη τους και θα είναι ενήμεροι, δε θα συμψηφίζονται με τα χρέη αυτά, αλλά μόνο με τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση.

θ. Τους χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, εφόσον και οι εγγυητές πρόεδροι δεν οφείλουν στο Δημόσιο, αλλά και δεν καθυστερεί η πληρωμή οποιασδήποτε δόσης της ρύθμισης.

ι. Οσες Π.Α.Ε. ή Αθλητικά Σωματεία δεν τηρήσουν τη ρύθμιση, αποβάλλονται και δε μπορούν να συμμετάσχουν στις αθλητικές διοργανώσεις της κατηγορίας τους.

ια. Θεωρούνται τα φορολογικά στοιχεία και βιβλία.

ιβ. Για τα χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτές, αναστέλλεται η παραγραφή για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της ρύθμισης, ανεξάρτητα αν ο οφειλέτης είναι συνεπής σ' αυτήν ή όχι και δε συμπληρώνεται αν δεν παρέλθει ένα εξάμηνο από την παύση της αναστολής.

ιγ. Τέλος, στον ανωτέρω τρόπο καταβολής μπορούν να υπαχθούν και τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο των Π.Α.Ε. ή Αθλητικών Σωματείων που θα προκύψουν είτε από φορολογικούς ελέγχους, είτε από οριστικές αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων και θ' αφορούν περίοδο μέχρι και 30.9.1996.
Με την υπαγωγή και αυτών των χρεών στη ρύθμιση, θα γίνεται αναπροσαρμογή των αρχικών δόσεων και θα καταβάλλεται υποχρεωτικά το σύνολο της διαφοράς που θα προκύψει των δόσεων, ύστερα από την αναπροσαρμογή, μέχρι την ημερομηνία καταβολής της δόσης που ακολουθεί την αναπροσαρμογή.

Δ. Ρυθμίσεις Χρεών Οφειλετών Σεισμόπληκτων Περιοχών

Με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρ. 22 του ανωτέρω νόμου υπάγονται στη ρύθμιση των παραγρ. 1 έως και 6 του άρθρ. 9 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α') χρέη οφειλετών προς το Δημόσιο ορισμένης περιοχής του Ν. Λευκάδος, όπως αυτή καθορίζεται στην αριθμ. 256/13.7.1994 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 123/21.7.1974 τ. Α'), καθώς και χρέη οφειλετών των περιοχών που περικλείονται από τα διοικητικά όρια των Δήμων ή Κοινοτήτων των Νομών Φλώρινας, Ημαθίας, Λάρισας, Τρικάλων και Καστοριάς, όπως καθορίζονται αυτά στις αριθμ. 32/23.1.1995 (ΦΕΚ 16/31.1.1995 τ. Α') και 75/4.4.1996 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 65/11.4.1996 τ. Α'), τις οποίες και επισυνάπτουμε για ενημέρωσή σας.
Με τη διάταξη αυτή παρέχεται το δικαίωμα της ρύθμισης των ληξιπροθέσμων μέχρι 31.12.1995 χρεών προς το Δημόσιο, που είναι βεβαιωμένα στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των ανωτέρω περιοχών, που καθορίζουν οι αριθμ. 256/1994, 32/1995 και 75/1996 Π.Υ.Σ., σε σαράντα οκτώ (48) , κατ' ανώτατο όριο, ίσες μηνιαίες δόσεις, που το ποσό της κάθε δόσης δε μπορεί να είναι μικρότερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) δρχ., χωρίς να επιβαρύνονται με τις αναλογούσες σ' αυτά προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
Στη ρύθμιση αυτή μπορούν να υπαχθούν και τα βεβαιωμένα χρέη σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. της χώρας που οφείλονται από επιχειρήσεις που έχουν την κύρια εγκατάστασή τους αποκλειστικά στις περιοχές που καθορίζουν οι ανωτέρω Π.Υ.Σ., καθώς και η αριθμ. 266/18.7.1995 Π.Υ.Σ., που κοινοποιήσαμε στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των Νομών Αχαϊας και Φωκίδας με το αριθμ. έγγραφό μας.

Π.χ. στη ρύθμιση αυτή υπάγονται τα ληξιπρόθεσμα μέχρι 31.12.1995 χρέη της οφειλέτιδας ΧΙ, που είναι βεβαιωμένα στην Δ.Ο.Υ. Α' Θεσσαλονίκης, αλλά προέρχονται από επιχείρησή της με κύρια εγκατάσταση στο Αίγιο.
Η αίτηση για τη ρύθμιση των ληξιπροθέσμων μέχρι 31.12.1995 χρεών των παραπάνω κατηγοριών πρέπει να κατατεθεί στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. το αργότερο μέχρι 3.1.1997, ήτοι μέσα σ' ένα μήνα από τη δημοσίευση του Ν.2443/3.12.1996. Η καταβολή της α' δόσης πρέπει να γίνει από τους υποχρέους μέχρι την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα από τη δημοσίευση του Ν.2443/1996, ήτοι μέχρι 31.1.1997, ενώ οι επόμενες την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου κ.ο.κ.

Ε. Μη Λήψη του Μέτρου της Απαγόρευσης Εξόδου από τη χώρα σε βάρος Διοικούντων Επιχειρήσεις του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα

Με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρ. 22 του παραπάνω νόμου προστίθεται παραγρ. 5 στο άρθρο 27 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α'), με την οποία το παραπάνω διοικητικό μέτρο δε λαμβάνεται σε βάρος προσώπων που συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια των επιχειρήσεων του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, όπως καθορίζεται από
τις ισχύουσες διατάξεις ή είναι εκπρόσωποι αυτών και έχουν τοποθετηθεί στη θέση αυτή με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού, για χρέη βεβαιωμένα σε βάρος του νομικού προσώπου και υπέρ του Δημοσίου. Τυχόν ληφθέντα μέτρα για τα ως άνω χρέη του νομικού προσώπου, ανακαλούνται και οι σχετικές δίκες καταργούνται.
Η ισχύς της ανωτέρω διάταξης, σύμφωνα με την παραγρ. 2 του άρθρ. 25 του παραπάνω νόμου, αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (3.12.1996).

ΣΤ. Κατάργηση πρόβλεψης και δεύσμευσης ποσού προσωπικών επιταγών που κατατίθενται στις Δ.Ο.Υ. για εξόφληση οφειλών προς το Δημόσιο

Με τις διατάξεις της παραγρ. 8 του άρθρ. 22 του ανωτέρω νόμου καταργείται η προβλεπόμενη με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρ. 25 του Ν.2214/1994 διαδικασία πρόβλεψης και δέσμευσης του ποσού στην περίπτωση προσκόμισης προσωπικής επιταγής άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δρχ. στις Δ.Ο.Υ. για εξόφληση χρεών προς το Δημόσιο.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης