ΠΟΛ.1312/3.12.1996

Τροποποίηση απόφασης αριθ. 1067780/82/Γ0013/9.6.1994 (ΦΕΚ 549 Β)

3 Δεκ 1996

Taxheaven.gr
Αθήνα 3 Δεκεμβρίου 1996
Αριθ. Πρωτ.:1129486/481/Γ0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13Η)
ΤΜΗΜΑ Γ'

ΠΟΛ.: 1312

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση απόφασης αριθ. 1067780/82/Γ0013/9.6.1994 (ΦΕΚ 549 Β').

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α') και του άρθρου 14 του Ν.1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α') όπως ισχύουν.

2. Τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ή τμήματος αυτής, όπως συνθήκες περιβάλλοντος και θέας, εξυπηρέτηση (υποδομή, συγκοινωνία κ.λπ.), εμπορικότητα δρόμων, πολεοδομικές ρυθμίσεις (συντελεστής δόμησης οικοπέδου κ.λπ.).

3. Τις ιδιαιτερότητες των ακινήτων, όπως ιδία χρήση (οικόπεδο, διαμέρισμα, κατάστημα, αποθήκη, βιομηχανικό κτίριο κ.λπ.), πρόσοψη (σε αίθριο, σε πλατεία κ.λπ.), όροφος, επιφάνεια, παλαιότητα κτιρίου, συνιδιοκτησία, ειδικές συνθήκες (σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, απαλλοτρίωση κ.λπ.) δέσμευση (διατηρητέο κτίριο, αρχαιολογική έρευνα κ.λπ.).

4. Την ανάγκη εφαρμογής, κατά τη μεταβίβαση ακινήτων, των σχετικών με το αντικειμενικό σύστημα διατάξεων ενιαίως.

5. Την απόφασή μας αριθμ. 1067780/82/Γ0013/9.6.1994 (ΦΕΚ 549 Β'), όπως ισχύει.

6. Την αριθ. 1107147/1239/006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922 τ.Β'/1996) απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

7. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την απόφασή μας αριθ. 1067780/82/Γ0013/9.6.1994 (ΦΕΚ 549/Β') όπως ισχύει, και ορίζουμε τα ακόλουθα:

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 αναδιατυπώνεται και συμπληρώνεται ως εξής:

"1. Το αντικειμενικό σύστημα εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας κατά τη μεταβίβαση ακινήτων με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής, εφόσον τα ακίνητα βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης και μόνον αν αυτά (ακίνητα) βρίσκονται σε περιοχές που έχουν ενταχθεί στο σύστημα. Οταν ένα οικόπεδο είναι κατά ένα τμήμα του εντός οικισμού πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων και το υπόλοιπο τμήμα του είναι εκτός του οικισμού και εκτός του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, τότε στον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας του εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα για το τμήμα του με μέγεθος που αντιστοιχεί στην αρτιότητα της περιοχής. Η αξία της υπόλοιπης επιφάνειας του οικοπέδου, πέραν του αρτίου και μέχρι εξαντλήσεως του εμβαδού του, υπολογίζεται με τα συγκριτικά στοιχεία της περιοχής".

2. Στο τέλος του 4ου εδαφίου, της παραγράφου 1 του άρθρου 2 προστίθενται τα εξής:

"Σε περίπτωση που το κτίριο είναι κενό κατά το χρόνο της φορολογίας, ως χρήση λαμβάνεται η αναφερόμενη στην αντίστοιχη οικοδομική άδεια και σε περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια η χρήση αποδεικνύεται από τον τίτλο κτήσης, τη φορολογική δήλωση ή άλλο έγκυρο αποδεικτικό στοιχείο για την τελευταία πριν τη διακοπή χρήση του κτιρίου. Αν τμήματα του ίδιου κτιρίου έχουν διαφορετικές χρήσεις ή τρόπο κατασκευής ή παλαιότητα ή στάδιο αποπεράτωσης, ο υπολογισμός της αξίας των κτισμάτων γίνεται χωριστά για κάθε τμήμα με το αντίστοιχο έντυπο".

3. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

"Τα παραπάνω δεν ισχύουν σε περίπτωση επαγγελματικής στέγης η οποία θεωρείται ισόγεια όταν έχει είσοδο και μία πρόσοψη στο ισόγειο, έστω και αν έχει και άλλη ή άλλες προσόψεις σε δρόμους που βρίσκονται σε διαφορετικά, λόγω κλίσεως του εδάφους, επίπεδα".

4. Συμπληρώνεται η παρ. 20 του άρθρου 2 ως εξής:

"Εάν κτίσματα παλαιά και ημικατεστραμμένα ή ακόμη και διατηρητέα στερούνται στέγης, η αξία τους λογίζεται μηδενική, κατά την έκταση και τον όροφο που είναι χωρίς στέγη, εφόσον η αφαίρεση της στέγης οφείλεται σε καταστροφή και δεν περιλαμβάνεται στα πλαίσια εργασιών επισκευής".

5. Συμπληρώνεται η παράγραφος 22 του άρθρου 2, ως εξής:

"Αν το εναπομένον τμήμα του κτίσματος μετά την απαλλοτρίωση είναι μικρότερο του 50% της συνολικής επιφάνειας των κτισμάτων και μικρότερο των 50 μ2 ανά όροφο, εφαρμόζεται και γι' αυτό ο συντελεστής του απαλλοτριωτέου".

6. Συμπληρώνεται η παράγραφος 7 του άρθρου 5, ως εξής:

"Για οικόπεδα που βρίσκονται σε οικισμούς πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων και έχουν εμβαδό μεγαλύτερο από 550 τ.μ. ή σε οικισμούς προϋφιστάμενους του έτους 1923 και έχουν εμβαδό μεγαλύτερο από 550 τ.μ. και εφόσον εξαντλείται η μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια, σ' αυτές τις οικοπεδικές επιφάνειες ως Συντελεστής Οικοπέδου (Σ.Ο.), λαμβάνεται αυτός που προκύπτει από τους παρακάτω μαθηματικούς τύπους, ως εξής:

α) Σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων:

Σ.Ο.τελ. = [1+ (Ε-550)Χ0,40] Χ Σ.Ο.


550

β) Σε οικισμούς προϋφιστάμενους του έτους 1923:

Σ.Ο.τελ. = [1+ (Ε-500)Χ0,40] Χ Σ.Ο.


550

7. Η παράγραφος 12 του άρθρου 5 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:

"Αν το οικόπεδο:

α) Δεν είναι οικοδομήσιμο και δεν μπορεί να τακτοποιηθεί ώστε να γίνει οικοδομήσιμο μετά τη σύνταξη και κύρωση της πράξης αναλογισμού ή πράξης εφαρμογής, τότε εφαρμόζεται συντελεστής 0,60.
Στην κατηγορία των οικοπέδων που δεν είναι οικοδομήσιμα και δεν μπορούν να τακτοποιηθούν υπάγονται τα τυφλά ή τα μη άρτια γενικά οικόπεδα, δηλαδή τα οικόπεδα που στερούνται του προσώπου ή του εμβαδού της αρτιότητας και δεν μπορούν να τακτοποιηθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο αυτοτελώς, αλλά είναι αναγκαστικά προσκυρωτέα σε όμορες ιδιοκτησίες.

β) Δεν είναι οικοδομήσιμο, αλλά μπορεί να τακτοποιηθεί, ώστε να γίνει οικοδομήσιμο μετά τη σύνταξη και κύρωση της πράξης αναλογισμού ή πράξης εφαρμογής, εφαρμόζεται συντελεστής 0,80.
Στην κατηγορία των οικοπέδων που δεν είναι οικοδομήσιμα, αλλά μπορούν να τακτοποιηθούν, ώστε να γίνουν οικοδομήσιμα, υπάγονται όλα τα οικόπεδα τα οποία εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλεως αλλά δεν είναι άμεσα οικοδομήσιμα γιατί δεν έχει συνταχθεί και κυρωθεί η πράξη αναλογισμού ή πράξη εφαρμογής. Στην ίδια κατηγορία υπάγονται και τα τυφλά οικόπεδα που μπορούν να καταστούν οικοδομήσιμα καθώς και οικόπεδα των οποίων η οικοδομησιμότητα ή μη, βεβαιώνεται μόνο μετά τη σύνταξη και κύρωση της πράξης τακτοποίησης.
Για να θεωρηθεί ότι ένα οικόπεδο ή τμήμα του δεν είναι οικοδομήσιμο και μπορεί ή δεν μπορεί να τακτοποιηθεί, απαιτείται σχετικό έγγραφο θεωρημένο από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.

γ) Εχει κηρυχθεί απαλλοτριωτέο, κατά την έννοια της παρ. 22 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής 0,80.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα οικόπεδα τα οποία υποχρεωτικά τίθενται σε κοινή χρήση, όπως δρόμοι, πλατείες, χώροι πρασίνου ή προορίζονται για χώρους κοινής ωφέλειας.

δ) Τελεί υπό αναστολή οικοδομικών αδειών, η οποία δεν έχει αρθεί, εφαρμόζεται συντελεστής 0,90.
Η αναστολή οικοδομικών αδειών αποδεικνύεται από το σχετικό φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δημοσιευθεί το οικείο Προεδρικό Διάταγμα ή η απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

ε) Είναι δεσμευμένο λόγω αρχαιολογικής έρευνας, εφαρμόζεται συντελεστής 0,70. Δεσμευμένο λόγω αρχαιολογικής έρευνας θεωρείται το οικόπεδο του οποίου για αόριστο χρονικό διάστημα απαγορεύεται η οικοδομική αξιοποίηση. Απαιτείται βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής για την επιφάνεια του οικοπέδου που δεσμεύεται. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αν τμήμα μόνο του οικοπέδου δεν είναι οικοδομήσιμο ή είναι απαλλοτριωτέο ή δεσμευμένο, ο υπολογισμός της αξίας γίνεται χωριστά για το τμήμα αυτό και χωριστά γαι το υπόλοιπο τμήμα του οικοπέδου. Κατά τον υπολογισμό της αξίας τα οικόπεδα ή τμήματα αυτών εξετάζονται αυτοτελώς και εφαρμόζονται όλοι οι συντελεστές που αντιστοιχούν σ' αυτά εκτός του κριτηρίου βάθους. Ως Σ.Α.Ο. όμως λαμβάνεται για όλα τα τμήματα αυτός που αντιστοιχεί στο ενιαίο οικόπεδο.
Σε οικόπεδα ή τμήματα οικοπέδων που δεν είναι οικοδομήσιμα και τα οποία συνενώνονται εκούσια με όμορα οικόπεδα (άρτια και οικοδομήσιμα ή μη), δεν εφαρμόζονται οι μειωτικοί συντελεστές των περιπτώσεων α' και β'. Εκούσια είναι η συνένωση όταν δεν γίνεται σε εκτέλεση πράξης αναλογισμού ή εφαρμογής κι όχι όταν η αποζημίωση καθορίζεται εξωδικαστικώς με συμβιβαστικό τρόπο".

8. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 8 έως και 14, καθώς και του άρθρου 16.

9. "Ορίζεται ότι για τον υπολογισμό της αξίας των κτισμάτων σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, βιομηχανικών και βιοτεχνικών κτιρίων, γεωργικών και κτηνοτροφικών κτιρίων, αποθηκών αυτοτελών, ξενοδοχείων και γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων, νοσηλευτηρίων και ευαγών ιδρυμάτων, εκπαιδευτηρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων, μουσείων, θεάτρων, κινηματογράφων, συνεδριακών κέντρων, αιθουσών διαλέξεων, συναυλιών, εκθεσιακών κέντρων και γενικά κτισμάτων ειδικών κτιρίων που δεν υπάγονται στις προαναφερθείσες κατηγορίες, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 6 έως και 11 της αριθ. 1129485/479/Γ0013/ΠΟΛ. 1310/3.12.1996, απόφασης του Υπουργού Οικονομικών".

10. Αναδιατυπώνονται οι παράγραφοι, 3, 4 και 5 του άρθρου 15 ως εξής:

"3. Κατοικία ή διαμέρισμα και ειδικοί χώροι (των οποίων η αξία υπολογίζεται με τα έντυπα Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8 και Κ9) που βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο και είναι συνεχόμενα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, για τον υπολογισμό της αξίας τους λαμβάνονται ως αυτοτελείς ιδιοκτησίες.

4. Επαγγελματική στέγη, που βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο (όροφο) με ειδικούς χώρους (των οποίων η αξία υπολογίζεται με τα έντυπα Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8 και Κ9) και είναι συνεχόμενη αυτών ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, λογίζεται ως αυτοτελής ανεξάρτητη ιδιοκτησία εφόσον έχει δική της είσοδο σε δρόμο ή σε στοά ή στον ακάλυπτο χώρο και δεν επικοινωνεί εσωτερικά με τον ειδικό χώρο. Αν όμως η επαγγελματική στέγη επικοινωνεί εσωτερικά ή βρίσκεται σε εσωτερικό χώρο του ειδικού κτιρίου, λογίζεται ως ειδικός χώρος.

5. Σε περιπτώσεις κτιρίων σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης καθώς και βιομηχανικών - βιοτεχνικών κτιρίων εφόσον συντρέχει περίπτωση προσδιορισμού αξίας μηχανολογικού εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων, οι οποίες αποτελούν συστατικά του ακινήτου, αυτός διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και κατά το ποσόν του προσαυξάνεται η λοιπή φορολογητέα αξία του ακινήτου. Απαιτείται η προσκόμιση του σχετικού εγγράφου".

11. Η απόφαση αυτή, με την οποία δεν πραγματοποιείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από τις 30.12.1996.


Taxheaven.gr