Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1323/13.12.1996 Προθεσμία υποβολής στην αρμόδια ΔΟΥ της αίτησης για τον έλεγχο των πραγματοποιηθεισών επενδύσεων του άρθρου 1 του Ν.1892/90


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-12-1996 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

ΠΟΛ.1323/13.12.1996
Προθεσμία υποβολής στην αρμόδια ΔΟΥ της αίτησης για τον έλεγχο των πραγματοποιηθεισών επενδύσεων του άρθρου 1 του Ν.1892/90


Αθήνα 13 Δεκεμβρίου 1996
Αριθ. Πρωτ.: 1086306/10474/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 12η
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1323

ΘΕΜΑ: Προθεσμία υποβολής στην αρμόδια ΔΟΥ της αίτησης για τον έλεγχο των πραγματοποιηθεισών επενδύσεων του άρθρου 1 του ν. 1892/90.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της αριθμ. 1056252/10303/Β0012/διαταγής μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:


1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 της αριθμ. 1025990/ΠΟΛ.1060/1991 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν.1892/90, για να δικαιούται η επιχείρηση να σχηματίζει αφορολόγητη έκπτωση από τα καθαρά της κέρδη για παραγωγικές επενδύσεις που πραγματοποιεί θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια για τη φορολογία της ΔΟΥ με επισυναπτόμενη κατάσταση των δαπανών των πραγματοποιηθεισών επενδύσεων, εντός τετραμήνου από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης που ολοκληρώθηκε η επένδυση και με την οποία θα ζητά τον
έλεγχο των δαπανών της επένδυσης αυτής.

2. Με τις διατάξεις της 323110/1952 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η οποία είχε κυρωθεί με το Ν.2252/1952, προεβλέπετο ότι οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων, οι οποίες κατά τις κείμενες διατάξεις έληγαν την τελευταία ημέρα του μήνα, μετατίθεντο στη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα.
Ενόψει των διατάξεων αυτών, με την 1040321/ ερμηνευτική εγκύκλιο του Ν.1892/90 είχε γίνει δεκτό ότι η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 7 της 1025990/ΠΟΛ.1060/1991 απόφασης αίτηση ελέγχου και η κατάσταση επενδύσεων μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τη 10η ημέρα του πέμπτου μήνα μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, εντός της οποίας πραγματοποιήθηκε η επένδυση, καθόσον η πιο πάνω κατάσταση αποτελεί ουσιαστικά δήλωση των πραγματοποιηθεισών επενδύσεων και ως τοιαύτη (δήλωση) ενέπιπτε στις διατάξεις της αριθμ. 323110/1952 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών περί παρατάσεως της προθεσμίας υποβολής για ένα ακόμη δεκαήμερο.

Επίσης, αν μια επιχείρηση παραλείψει να υποβάλει εμπροθέσμως τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή δεν υποβάλει καθόλου αυτά, χάνει το δικαίωμα σχηματισμού αφορολόγητης έκπτωσης από τα κέρδη αυτής, έστω και αν πράγματι προέβη στην πραγματοποίηση της επένδυσης.

3. Η αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο απόφαση καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν.2065/92, με αποτέλεσμα για να αναγνωρισθούν οι αφορολόγητες εκπτώσεις που σχηματίζουν οι επιχειρήσεις σύμφωνα με τα άρθρα 12-14 του ίδιου νόμου, θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να υποβάλουν τα προβλεπόμενα από την παρ. 7 της 1025990/ΠΟΛ.1060/1991 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δικαιολογητικά, μέσα σε 4 μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης που ολοκληρώθηκε η επένδυση.

4. Στη συνέχεια, με την αριθμ.1056252/10303/ΠΟΛ.1186/Β0012/20.6.1996 διαταγή μας, έγινε δεκτό ότι, τα οριζόμενα από την παρ. 7 της 1025990/1060/1991 απόφασης δικαιολογητικά που αφορούσαν το οικονομικό έτος 1996, θεωρήθηκε ότι υποβλήθησαν εμπρόθεσμα μόνο από τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του
Ν.2238/1994, δηλαδή από τις ανώνυμες εταιρίες, ΕΠΕ, συνεταιρισμούς και αλλοδαπές επιχειρήσεις με μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, εφόσον η υποβολή τους είχε γίνει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1996.
Η ρύθμιση αυτή έγινε για να μη χάσουν το δικαίωμα διενέργειας αφορολογήτων εκπτώσεων του Ν.1892/1990 ορισμένες ανώνυμες εταιρίες, οι οποίες, παρά το γεγονός ότι πραγματοποίησαν επενδύσεις του άρθρου 1 του νόμου αυτού, υπέβαλαν τα πιο πάνω δικαιολογητικά μέχρι την 10η Μαϊου 1996, παραπλανήθηκαν από διάφορες
εκδόσεις βιβλίων περί φορολογικών κινήτρων, οι οποίες κυκλοφόρησαν περί τα τέλη του προηγούμενου έτους και τις αρχές του τρέχοντος έτους και οι οποίες ανέφεραν (εσφαλμένα) ότι η προθεσμία υποβολής των διαλαμβανομένων δικαιολογητικών λήγει στις 10 Μαϊου και όχι στις 30 Απριλίου, που ήταν η νόμιμη προθεσμία.

5. Ηδη, μετά την έκδοση της διαταγής που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, ορισμένες ατομικές επιχειρήσεις και προσωπικές εταιρίες, οι οποίες είχαν υποβάλλει στις ΔΟΥ την αίτηση και κατάσταση των πραγματοποιηθεισών επενδύσεων μεταξύ της 30 Απριλίου και 10 Μαϊου 1996, ζήτησαν να ισχύσουν και γι' αυτές όσα έγιναν δεκτά για τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994.

6. Κατόπιν των ανωτέρω και για λόγους ίσης μεταχείρισης των μικρών επιχειρήσεων προς τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994, γίνεται δεκτό με την παρούσα ότι, τα δικαιολογητικά της παρ. 7 της 1025990/1060/1991 απόφασης, τα οποία υπέβαλαν οι ατομικές επιχειρήσεις, προσωπικές εταιρίες, αφανείς εταιρίες και κοινωνίες μέχρι 10 Μαϊου 1996 για τις παραγωγικές επενδύσεις του άρθρου 1 του Ν.1892/1990, που ολοκλήρωσαν μέσα στη χρήση 1995, θεωρείται ότι αυτά υποβλήθησαν εμπρόθεσμα.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης