Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1321/6.12.1996 1. Απαλλαγή από Φ.Π.Α. της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών που προορίζονται για την ανέγερση των κτιρίων και τον πάγιο εξοπλισμό του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΚΑΕΚ-CEDEFOP) 2. Επιστροφή Φ.Π.Α. στις εργοληπτικές επιχειρήσεις (εργολάβους) που εκτελούν οικοδομικά έργα προς χρήση του ΕΚΑΕΚ - CEDEFOP


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-12-1996 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1321/6.12.1996
1. Απαλλαγή από Φ.Π.Α. της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών που προορίζονται για την ανέγερση των κτιρίων και τον πάγιο εξοπλισμό του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΚΑΕΚ-CEDEFOP) 2. Επιστροφή Φ.Π.Α. στις εργοληπτικές επιχειρήσεις (εργολάβους) που εκτελούν οικοδομικά έργα προς χρήση του ΕΚΑΕΚ - CEDEFOP


Αθήνα 6/12/96
Αρ. Πρωτ.: 1131209/6307/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α/Ι

ΠΟΛ.: 1321

ΘΕΜΑ:
1. Απαλλαγή από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών που προορίζονται για την ανέγερση των κτιρίων και τον πάγιο εξοπλισμό του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΚΑΕΚ-CEDEFOP).
2. Επιστροφή Φ.Π.Α. στις εργοληπτικές επιχειρήσεις (εργολάβους) που εκτελούν οικοδομικά έργα προς χρήση του ΕΚΑΕΚ-CEDEFOP.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παραγράφου 2 του 2ου άρθρου και της παραγράφου 4 του 3ου άρθρου της σύμβασης έδρας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΚΑΕΚ - CEDEFOP) που κυρώθηκε με το 1ο άρθρο του Ν.2337/1995 (ΦΕΚ 190 Α'/12.9.1995) και

β) του σημείου β' του 3ου άρθρου του ίδιου ως άνω νόμου.

2. Τις κατωτέρω διατάξεις του Ν.1642/1986, όπως ισχύει και ειδικότερα:

α) της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22,

β) της παραγράφου 2 του άρθρου 22,

γ) της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27,

δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 58.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 15 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ.

4. Την αριθ. 1031790/2051/575/ΠΟΛ.1078/1991 απόφασή μας.

5. Την αριθ. 257/1996 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών.

6. Την αριθμ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 922 Β'/7.10.1996) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

7. Την ανάγκη ορισμού των προϋποθέσεων υλοποίησης των απαλλαγών από Φ.Π.Α. που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους 1 έως 4 της παρούσας.

8. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον προϋπολογισμό του κράτους, δεδομένου ότι ορίζει τις προϋποθέσεις εφαρμογής διατάξεων των Ν.1642/1986 και Ν.2337/1995.

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε τις προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) των πράξεων παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, που προβλέπονται από το άρθρο τρίτο σημείο β' του Ν.2337/1995 και το 3ο άρθρο παράγραφος 4 της σύμβασης έδρας, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την
ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΚΑΕΚ - CEDEFOP), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ίδιου ως άνω νόμου, ως εξής:

Αρθρο 1

Πράξεις για τις οποίες παρέχεται απαλλαγή από Φ.Π.Α.
Με την τήρηση των προϋποθέσεων που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση, απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α.:

α) Το τιμολόγιο παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, το οποίο εκδίδει, κατά τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), ως ανάδοχος του έργου, προς το Ελληνικό Δημόσιο, για την εκτέλεση του έργου ανέγερσης των μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων και τον πάγιο εξοπλισμό προς χρήση του ΕΚΑΕΚ - CEDEFOP, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μεταξύ τους συμφωνία και στη συμφωνία του Ελληνικού Δημοσίου με το ΕΚΑΕΚ - CEDEFOP.

β) Το τιμολόγιο παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, το οποίο εκδίδει, κατά τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., η εργοληπτική επιχείρηση προς τον ανάδοχο του έργου Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), για την εκτέλεση του έργου που αναφέρεται στη προηγούμενη περίπτωση α', σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη μεταξύ τους εργολαβική σύμβαση και στη συμφωνία του Ελληνικού Δημοσίου με τον ΟΕΚ.

γ) Το τιμολόγιο παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, το οποίο εκδίδει, κατά τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., οποιαδήποτε άλλη εργοληπτική επιχείρηση προς το ΕΚΑΕΚ - CEDEFOP, για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σχετικών με την κατασκευή, ανακαίνιση ή επέκταση κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων και γηπέδων που προορίζονται
να χρησιμοποιηθούν είτε ως έδρα του ΕΚΑΕΚ - CEDEFOP, είτε ως κατοικία του διευθυντή αυτού, κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 4 του 3ου άρθρου της σύμβασης έδρας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΕΚΑΕΚ - CEDEFOP που κυρώθηκε με το Ν.2337/1995.

Αρθρο 2
Προϋποθέσεις απαλλαγής από Φ.Π.Α.

1. Για τη χορήγηση των απαλλαγών από Φ.Π.Α., που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

α) Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), που ενεργεί ως ανάδοχος του έργου, κάθε φορά που τιμολογεί χωρίς Φ.Π.Α. τον κύριο του έργου (Δημόσιο), υποχρεούται να λαμβάνει από αυτόν βεβαίωση ότι, το τιμολόγιο εκδίδεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές συμβάσεις που κυρώθηκαν με το Ν.2337/1995, για τη μερική ή ολική εκτέλεση του αναληφθέντος έργου προς χρήση του ΕΚΑΕΚ - CEDEFOP.

β) Η εργοληπτική επιχείρηση στην οποία ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) αναθέτει την κατασκευή του έργου που θα διατεθεί προς χρήση του ΕΚΑΕΚ - CEDEFOP, υποχρεούται να λαμβάνει από τον ΟΕΚ σχετική βεβαίωση από την οποία θα προκύπτει ότι το τιμολόγιο που εκδίδει προς αυτόν (ΟΕΚ) χωρίς Φ.Π.Α., αφορά την
μερική ή ολική εκτέλεση του αναληφθέντος έργου που θα διατεθεί προς χρήση του ΕΚΑΕΚ - CEDEFOP.

γ) Κάθε άλλη εργοληπτική επιχείρηση, η οποία εκτελεί οικοδομικές εργασίες σε ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως έδρα του ΕΚΑΕΚ - CEDEFOP ή ως κατοικία του διευθυντή του CEDEFOP και εκδίδει τιμολόγιο προς το Ευρωπαϊκό αυτό Κέντρο χωρίς Φ.Π.Α., υποχρεούται να λαμβάνει από το ΕΚΑΕΚ - CEDEFOP σχετική βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι, το τιμολόγιο αφορά οικοδομικές εργασίες που έγιναν άμεσα στα ακίνητα του ΕΚΑΕΚ - CEDEFOP, τα οποία χρησιμοποιούνται ως έδρα του ή ως κατοικία του διευθυντή του.

2. Οι ως άνω βεβαιώσεις, που προβλέπονται στη παράγραφο 1, επισυνάπτονται, από τους λήπτες αυτών, στα στελέχη των τιμολογίων που εκδίδουν χωρίς Φ.Π.Α., προκειμένου να δικαιολογηθεί η απαλλαγή από Φ.Π.Α.

Αρθρο 3
Επιστροφή Φ.Π.Α. στις εργοληπτικές επιχειρήσεις κατασκευής έργων προς χρήση του ΕΚΑΕΚ - CEDEFOP

Το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. των εργοληπτικών επιχειρήσεων που εκτελούν έργα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από το ΕΚΑΕΚ - CEDEFOP, επιστρέφεται σ' αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν.1642/1986, με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με την αρ. πρωτ. 1031790/2051/575/ΠΟΛ.1078/1991 απόφασή μας, λαμβανομένων επιπλέον υπόψη των προϋποθέσεων και των περιορισμών, σχετικά με την επιστροφή του Φ.Π.Α. που αναφέρονται στο άρθρο 11 της συγγραφής υποχρεώσεων, με βάση την οποία ο ΟΕΚ έχει δημοπρατήσει το έργο ανέγερσης κτιριακών εγκαταστάσεων και τον εξοπλισμό τους, προς χρήση του ΕΚΑΕΚ - CEDEFOP.
Για το σκοπό αυτό, η εργοληπτική επιχείρηση υποχρεούται επίσης να προσκομίζει, στην αρμόδια για την επιστροφή του Φ.Π.Α. Δ.Ο.Υ., κατάσταση εις διπλούν με συνημμένα τα πρωτότυπα παραστατικά (τιμολόγια προμηθευτών ή υπηρεσιών, διασαφήσεις εισαγωγής κ.λπ.), τα οποία πρέπει να είναι θεωρημένα από τον ΟΕΚ, προκειμένου η αρμόδια Δ.Ο.Υ. να ελέγξει το ύψος του επιστρεπτέου φόρου που αιτείται η εργοληπτική επιχείρηση. Η αρμόδια για την επιστροφή του Φ.Π.Α. Δ.Ο.Υ. με την παραλαβή της αίτησης επιστροφής του φόρου, ελέγχει την ακρίβεια συμπλήρωσης της κατάστασης κατά αύξοντα αριθμό καταχώρησης παραστατικού και παραδίδει στην αιτούσα επιχείρηση το αντίγραφο της κατάστασης αυτής, αφού προηγουμένως ενεργήσει βεβαίωση επ' αυτής ότι παραλήφθηκαν τα αναφερόμενα στην κατάσταση παραστατικά του Κ.Β.Σ., βάσει των οποίων θα υπολογιστεί η επιστροφή του φόρου. Τα παραστατικά αυτά παραδίδονται στην επιχείρηση θεωρημένα και από τη Δ.Ο.Υ., μετά την έκδοση της απόφασης περί επιστροφής Φ.Π.Α. ή την απόρριψη της σχετικής αίτησης επιστροφής.

Αρθρο 4
Εναρξη Ισχύος

Η απόφαση αυτή που ισχύει από την έκδοσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης