Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΛΤΕ ΑΠ 7950/159/22.2.2011 Ρύθμιση του περιεχομένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέματος

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-04-2011 ]
Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

ΕΛΤΕ ΑΠ 7950/159/22.2.2011
Ρύθμιση του περιεχομένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέματος

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2011
ΑΠ 7950 /159

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ   

Πληροφ.:Κ. Περδικάκη Τηλέφωνο:210-3332476 Fax: 210-3332821

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση του περιεχομένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέματος»


Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις
α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ Α/98).
β. 1) Του Π.Δ. 185/2009 Ανασύσταση του Υπ. Οικονομικών, συγχώνευση του Υπ. Οικονομίας & Οικ/κών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ Α 213/7-10-2009).
2) Του Π.Δ. 189/2009 'Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων' (ΦΕΚ A /221/5-11-2009).
γ. Του ν.3148/2003 (ΦΕΚ Α' 136/5.6.2003; «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα Ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ιδίως, τις διατάξεις του άρθρου 9 και του άρθρου 5 παρ. 2 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 3581/2007.
δ. Του ν.3693/2008 (ΦΕΚ Α' 174/2008) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 15, 27 και 39 αυτού.
ε. Του π.δ. 74/2009 (ΦΕΚ Α' 94 /19.6.2009) «Οργανισμός Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων» (Ε.Λ.Τ.Ε.).
στ. Του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α' 166/2008) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις».
2.    Την Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ. Ε. ((Πρόληψη και Καταστολή της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» (004/2009/Ε.Λ.Τ.Ε.).
3.    Την Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. ((Καθορισμός περαιτέρω ελεγκτικών εργασιών ως 'υποχρεωτικών έλεγχων'» (αρ.Αποψ.57971/1060/20-12-2010 ΦΕΚ τ.Α' 2170/31-12-2010).
4.    Την από 6.5.2008 Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «σχετικά με την εξωτερική διασφάλιση της ποιότητας για τους νόμιμους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που διενεργούν έλεγχο των οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος» (2008/362/ΕΚ, EEL 120/20/7.5.2008).
5.    Την από 15.11.2000 Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας του υποχρεωτικού λογιστικού ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Ελάχιστες υποχρεώσεις» (2001/256/ΕΚ, EE L 091/31.3.2001)
6.    Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμό 3673/94/28.01.08 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 45/2008) και την τροποποίηση της με αριθμό 17779/524/3.04.09 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 154/10.04.09), όπως ισχύουν, με τις οποίες διορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε).
7.    Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με αριθμοί001939ΕΞ (ΦΕΚ τ Β /77 /29-01-10) «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών ».
8.    Το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕ με αριθμό 42/19-11-2010 με
θέμα «Ρύθμιση του περιεχομένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέματος»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Τη ρύθμιση του περιεχομένου, του πλαισίου διενέργειας και αναφοράς επί των ποιοτικών ελέγχων, καθώς και άλλων σχετικών θεμάτων ως εξής.


Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί

1.    Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται ως προς όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των παραγράφων 2 έως 8 του άρθρου 2 του ν. 3693/2008 που αναλαμβάνουν και πραγματοποιούν ελεγκτικές εργασίες, οι οποίες ρυθμίζονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων («Ε.Λ.Τ.Ε.») ως «υποχρεωτικοί έλεγχοι».
2.    Για τους σκοπούς της παρούσας ως ελεγχόμενοι φορείς νοούνται, τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Άρθρο 2
Συχνότητα και περιεχόμενο ποιοτικών ελέγχων

1.Οι ποιοτικοί έλεγχοι διενεργούνται τουλάχιστον άπαξ κάθε τρία χρόνια ως προς τους ελεγχόμενους φορείς που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, και τουλάχιστον άπαξ κάθε έξι χρόνια, εφόσον οι ως άνω φορείς δεν διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος.

2.Το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου («Σ.Π.Ε.»), προκειμένου να επιλέξει τους ελεγχόμενους φορείς, που θα υπαχθούν σε ποιοτικό έλεγχο, λαμβάνει υπόψη του ενδεικτικώς, τα ακόλουθα:

-Το βαθμό συγκέντρωσης κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον στον ελεγχόμενο φορέα. Για την εκτίμηση της συγκέντρωσης κινδύνου λαμβάνονται υπόψη ιδίως ο αριθμός ή/και η κεφαλαιοποίηση των οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος, που ελέγχει ο ελεγχόμενος φορέας.
-Το βαθμό συγκέντρωσης κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον, ανάλογα με   τις   εκάστοτε   συνθήκες  αγοράς,   στις   οντότητες   δημοσίου ενδιαφέροντος ,που ελέγχει ο ελεγχόμενος φορέας.
-Την δυνητική διακύβευση της ανεξαρτησίας του ελεγχόμενου φορέα εξαιτίας της τυχόν συγκέντρωσης των πηγών εσόδων του σε περιορισμένο αριθμό ελεγχόμενων οντοτήτων.
-Επίκαιρα ζητήματα, κρίσιμα λογιστικά και ελεγκτικά θέματα. -   Διαπιστωθείσες στο παρελθόν παραβάσεις και τα ευρήματα των ποιοτικών ελέγχων, που η Ε.Λ.Τ.Ε. έχει ήδη διενεργήσει.
-Καταγγελίες και αναφορές που έχουν περιέλθει σε γνώση της Ε.Λ.Τ.Ε. Η ως άνω αναφορά ενδεικτικών κριτηρίων επιλογής των προς έλεγχο φορέων δεν έχει την έννοια κατάταξης των κριτηρίων αυτών κατά σειρά βαρύτητας.

3. Περιεχόμενο των ποιοτικών ελέγχων δύναται να αποτελούν: (α) Η αξιολόγηση του σχεδιασμού του εσωτερικού συστήματος ποιοτικού ελέγχου που υποχρεούται να διατηρεί ο ελεγχόμενος φορέας, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 3693/2008, καθώς και ο έλεγχος της αποτελεσματικής τήρησης αυτού.
(β) Η αξιολόγηση των ελεγκτικών εργασιών επί των υποχρεωτικών ελέγχων που αναλαμβάνει ο ελεγχόμενος φορέας, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ελέγχου και την κείμενη νομοθεσία.
(γ) Η αξιολόγηση του περιεχομένου της πιο πρόσφατης Έκθεσης Διαφάνειας, που έχει δημοσιεύσει το ελεγχόμενο ελεγκτικό γραφείο, σε σχέση με τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 36 του ν. 3693/2008, ως το ελάχιστο περιεχόμενο της Έκθεσης Διαφάνειας.
4. Πέραν των οριζομένων στην παράγραφο 3, περιεχόμενο των ποιοτικών έλεγχων δύναται να αποτελεί και η αξιολόγηση της επάρκειας των μέτρων και διαδικασιών, που έχουν υιοθετήσει οι νόμιμοι ελεγκτές του άρθρου 2 παρ.2 του ν. 3693/2008 και τα ελεγκτικά γραφεία του άρθρου 2 παρ. 3 του ιδίου νόμου σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων, από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και της υπ' αριθ. 004/2009 Κανονιστικής Πράξης της Ε.Λ.Τ.Ε., όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 3
Πρόσωπα που διενεργούν τους ποιοτικούς ελέγχους

1.Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από φυσικά πρόσωπα, εντεταλμένους ελεγκτές της Ε.Λ.Τ.Ε. Τα πρόσωπα αυτά έχουν κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία και έχουν λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση σε θέματα διενέργειας ποιοτικών ελέγχων.

2.Οι εντεταλμένοι ελεγκτές της Ε.Λ.Τ.Ε. υποχρεούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στην τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 του ν. 3693/2008 και 11 του ν. 3148/2003.

3.Για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της αντικειμενικότητας των ποιοτικών ελέγχων, τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισμούς:

(α) Δεν επιτρέπεται να ασκούν το επάγγελμα του νόμιμου ελεγκτή ή να εργάζονται για λογαριασμό νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου ή να συνδέονται κατά οποιονδήποτε τρόπο με ελεγχόμενο φορέα.

(β) Δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε ποιοτικό έλεγχο νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, στο οποίο κατά την προηγούμενη διετία εργάστηκαν ως εταίροι ή υπάλληλοι ή συνδέονταν κατά οποιοδήποτε τρόπο με ελεγχόμενο φορέα.

(γ) Δεν συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ αυτών και του ελεγχόμενου φορέα, επί του οποίου θα πραγματοποιήσουν ποιοτικό έλεγχο.

(δ) Δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν οποιασδήποτε φύσεως αμοιβή από τους ελεγχόμενους φορείς ή τα δίκτυα αυτών.

4. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1, υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Σ.Π.Ε. πριν από την έναρξη έκαστου ποιοτικού ελέγχου που τους ανατίθεται, «δήλωση ανεξαρτησίας», με την οποία θα δηλώνουν ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δήλωση ανεξαρτησίας που έχει υποβληθεί από πρόσωπο της παραγράφου 1, περιέχει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο («Δ.Σ.») της Ε.Λ.Τ.Ε., μετά από εισήγηση του Σ.Π.Ε., αποφασίζει κατά περίπτωση:

(α) την απομάκρυνση του ως άνω προσώπου από τον ποιοτικό έλεγχο συγκεκριμένου ελεγχόμενου φορέα ή

(β) την απομάκρυνση του ως άνω προσώπου από την εν γένει διαδικασία πραγματοποίησης ποιοτικών ελέγχων.

5.Οι εντεταλμένοι ελεγκτές της παραγράφου 1 του παρόντος ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε., μετά από εισήγηση του Σ.Π.Ε.

6.Οι εντεταλμένοι ελεγκτές τελούν υπό την εποπτεία του Σ.Π.Ε.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις συνεργασίας

1. Οι ελεγχόμενοι φορείς έχουν την υποχρέωση πλήρους και απρόσκοπτης συνεργασίας με την Ε.Λ.Τ.Ε. και τους  εντεταλμένους ελεγκτές της στο πλαίσιο της διενέργειας ποιοτικού ελέγχου.

2. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει συμμόρφωση των εποπτευόμενων με κάθε αίτημα της Ε.Λ.Τ.Ε. και των εντεταλμένων ελεγκτών της, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, σχετικά με:

(α) Την προετοιμασία και διαθεσιμότητα όλων των απαραίτητων εγγράφων, στοιχείων και πληροφοριών, καθώς και του αρμοδίου προσωπικού του ελεγχόμενου φορέα προς την Ε.Λ.Τ.Ε. και τους εντεταλμένους ελεγκτές της, για την απρόσκοπτη διεκπεραίωση του ποιοτικού ελέγχου της Ε.Λ.Τ.Ε..

(β) Την παροχή πρόσβασης και τη διαβίβαση κάθε έγγραφου, στοιχείου και πληροφορίας που σχετίζονται, ή μπορεί να σχετίζονται με τον υπό εκτέλεση ποιοτικό έλεγχο της Ε.Λ.Τ.Ε. και βρίσκεται στην κατοχή του ελεγχόμενου φορέα.

(γ) Την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων μέσω συνεντεύξεων, γραπτών αναφορών ή κάθε άλλου πρόσφορου κατά την κρίση της Ε.Λ.Τ.Ε. μέσου.

3. Οι ελεγχόμενοι φορείς δεν μπορούν να επικαλεστούν λόγους επαγγελματικού ή άλλης φύσεως απορρήτου για τη μη συμμόρφωση τους με τις προβλεπόμενες στις ως άνω παραγράφους υποχρεώσεις τους.


Άρθρο 5
Διαδικασία έναρξης ποιοτικών ελέγχων

1. Το Σ.Π.Ε. καταρτίζει ετησίως πρόγραμμα για τη διενέργεια των ποιοτικών ελέγχων και ενημερώνει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος τους ελεγχόμενους φορείς, που πρόκειται να υπαχθούν σε ποιοτικό έλεγχο.

2. Η Ε.Λ.Τ.Ε. δύναται, προκειμένου για την επιλογή των ελεγχόμενων φορέων που θα ενταχθούν στο ετήσιο πρόγραμμα ποιοτικών ελέγχων του Σ.Π.Ε., να ζητά από τους ελεγχόμενους φορείς την παροχή πληροφοριών πριν την έναρξη των ετήσιων ποιοτικών ελέγχων της. Οι ελεγχόμενοι φορείς υποχρεούνται να παρέχουν άμεσα στην Ε.Λ.Τ.Ε τις πληροφορίες αυτές.

3. Η Ε.Λ.Τ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε έκτακτους και αιφνιδιαστικούς ποιοτικούς ελέγχους κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. αυτής, οποτεδήποτε οι εν λόγω ποιοτικοί έλεγχοι κρίνονται απαραίτητοι για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 παρ.1 της παρούσας.

Άρθρο 6
Διαδικασία έκδοσης της Έκθεσης Ποιοτικού Ελέγχου - Κοινοποίηση ευρημάτων στον ελεγχόμενο φορέα

1. Μετά την πραγματοποίηση ποιοτικού ελέγχου, το Σ.Π.Ε. υποβάλει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, προς τον ελεγχόμενο φορέα σχέδιο έκθεσης ποιοτικού ελέγχου που διενεργήθηκε. Ο ελεγχόμενος φορέας υποχρεούται να υποβάλει στο Σ.Π.Ε. τις παρατηρήσεις του επί του σχεδίου έκθεσης, εντός εύλογης προθεσμίας από την κοινοποίηση του εν λόγω σχεδίου σε αυτόν, που καθορίζεται από το Σ.Π.Ε..

2. Το Σ.Π.Ε. αξιολογεί τις παρατηρήσεις του ελεγχόμενου φορέα επί του σχεδίου έκθεσης. Κατά τη διαδικασία αυτή, το Σ.Π.Ε. δύναται να ζητήσει από τον ελεγχόμενο φορέα τις όποιες απαραίτητες διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων παρατηρήσεων. Κατόπιν ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, το Σ.Π.Ε. δύναται να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

(α) υιοθέτηση του σχεδίου έκθεσης ως «Οριστική Έκθεση Ποιοτικού Ελέγχου»,
(β) αναθεώρηση του σχεδίου έκθεσης ποιοτικού ελέγχου,
(γ) συνέχιση του ποιοτικού ελέγχου για τη συγκέντρωση πληροφοριών απαραίτητων για την οριστικοποίηση της Έκθεσης Ποιοτικού Ελέγχου.

3. Η οριστική Έκθεση Ποιοτικού Ελέγχου κοινοποιείται στον ελεγχόμενο φορέα, τηρούμενης της εμπιστευτικότητας.

4. Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε., μετά από εισήγηση του Σ.Π.Ε., δύναται να επιβάλει στον ελεγχόμενο φορέα την υποχρέωση να γνωστοποιήσει τα ευρήματα του ποιοτικού ελέγχου στις επιτροπές ελέγχου των οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος που ελέγχει.


Άρθρο 7
Διαδικασίες αναφορικά με αδυναμίες και τυχόν παραβάσεις

1.Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε., μετά από εισήγηση του Σ.Π.Ε., δύναται να προβαίνει σε υποδείξεις στους ελεγχόμενους φορείς, ως αποτέλεσμα της διενέργειας του ποιοτικού ελέγχου.

2.Οι ελεγχόμενοι φορείς υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις ως άνω υποδείξεις της Ε.Λ.Τ.Ε. εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο καθορίζεται από το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε., μετά από εισήγηση του Σ.Π.Ε. Η μη συμμόρφωση με τις προαναφερόμενες υποδείξεις της Ε.Λ.Τ.Ε. συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παρ. 4 του ν. 3148/2003.

3. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. θεωρεί, μετά από εισήγηση του Σ.Π.Ε., ότι ο ελεγχόμενος φορέας έχει προβεί ή ενδέχεται να έχει προβεί σε παραβατική πράξη ή συμπεριφορά ή σε παράλειψη συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία, κινεί την πειθαρχική διαδικασία που ορίζεται στον ν. 3148/2003, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 8
Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων ποιοτικών ελέγχων

Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. δημοσιεύει ετησίως ή όταν κρίνει απαραίτητο:
(α) Συγκεντρωτικές εκθέσεις με αντικείμενο θέματα και παρατηρήσεις που προκύπτουν από τους ποιοτικούς ελέγχους που διενεργεί.
(β) Ατομικές εκθέσεις για κάθε ελεγκτικό γραφείο με συμπεράσματα, που προέκυψαν από τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων σε αυτό. Οι εκθέσεις αυτές δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν εξατομικευμένες αναφορές στις ελεγχόμενες από το ελεγκτικό γραφείο οντότητες, ή στους απασχολούμενους από το ελεγκτικό γραφείο νόμιμους ελεγκτές, που υποβλήθηκαν σε ποιοτικό έλεγχο.Άρθρο 9
Συμμόρφωση των νόμιμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων

Η μη συμμόρφωση των ελεγχόμενων φορέων με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την παρούσα Κανονιστική Πράξη, συνεπάγεται, πέραν των λοιπών κυρώσεων, και την αποβολή τους, από το σύστημα διασφάλισης ποιότητας της ελεγκτικής εργασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του ν. 3148/2003, όπως ισχύει.

Άρθρο 10 Λοιπές διατάξεις

1.    Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.
2.    Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (τεύχος Β).


Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας


ΗΛΙΑΣ ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης