Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 21/31.3.2011 Διακανονισμός οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών - Προεξόφληση ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3943/31-3-2011 (ΦΕΚ66Α)


Σχόλια: Βλέπε και εγκύκλιο Ο.Α.Ε.Ε. 33/12


Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-04-2011 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 21/31.3.2011
Διακανονισμός οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών - Προεξόφληση ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3943/31-3-2011 (ΦΕΚ66Α)


ΑΘΗΝΑ 31/3/2011
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/109/31069

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ)
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18
ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ
ΤΗΛΕΦ: 210 5229978
FAX: 210 5285599

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 21

ΘΕΜΑ : «Διακανονισμός οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών - Προεξόφληση ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3943/31-3-2011 (ΦΕΚ66Α)».

Α. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3943/2011 αναστέλλεται ως την 31/12/2012 η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης κατά των οφειλετών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι είτε έχουν εκπέσει της ρύθμισης οφειλών του Ν 3863/2010 (ΦΕΚ 115Α) ή αντίστοιχων προηγούμενων ρυθμίσεων, είτε δεν έχουν υπαχθεί σε αυτές, εφόσον υπαχθούν στο καθεστώς του παρακάτω προσωρινού διακανονισμού.

Προϋποθέσεις της αναστολής αυτής και της υπαγωγής στον προσωρινό διακανονισμό για τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι την 31/12/2010 είναι:

1. η υποβολή σχετικής αίτησης του οφειλέτη στις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού,

2. η ανελλιπής καταβολή των από 1/1/2011 και εφεξής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών,

3. η καταβολή ποσού που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.

Ειδικά για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ, το ποσό της διμηνιαίας καταβολής υπολογίζεται με βάση την εισφορά που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος υπαγωγής στον διακανονισμό, χωρίς να υπολείπεται των εκατόν πενήντα ευρώ (150 €). Σε περίπτωση που έχουν διακόψει την ασφάλιση τους στον Οργανισμό αυτόν, ως εισφορά θεωρείται η αντιστοιχούσα στην ασφαλιστική κατηγορία όπου βρίσκονταν κατά το χρόνο διακοπής της ασφάλισης. Τυχόν αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών ή αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας ή απαλλαγή κλάδου υγείας κατά τη διάρκεια της ρύθμισης δεν θα αναπροσαρμόζει το ποσό της δόσης το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι τη λήξη του διακανονισμού.

Ο ανωτέρω διακανονισμός ισχύει από 15/3/2011 μέχρι 31/12/2012.

Στο διακανονισμό αυτό δύναται να υπαχθούν και οι εξής κατηγορίες οφειλετών:

1. Όσοι οφείλουν εισφορές και για το χρονικό διάστημα από 1/1/2011 και εφεξής, εφόσον καταβάλουν τις οφειλές αυτές εφάπαξ ή τις ρυθμίσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3863/2010.

2. Για το υπόλοιπο της οφειλής τους, όσοι έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του Ν 3863/2010 ή άλλων αντίστοιχων προηγούμενων ρυθμίσεων, με την προϋπόθεση ότι με αίτησή τους θα ζητήσουν την διακοπή της προηγούμενης ρύθμισης και για το μέρος της οφειλής που δεν έχει εισπραχθεί θα υπολογισθεί με τις τρέχουσες εισφορές, τα αντίστοιχα τέλη καθυστέρησης και τις λοιπές επιβαρύνσεις, με παράλληλη απώλεια των ευεργετημάτων που τους είχαν παρασχεθεί δυνάμει των προηγούμενων ρυθμίσεων. Για το λόγο αυτό οι ασφαλισμένοι θα πρέπει απαραιτήτως να ενημερώνονται αναλυτικά για το ύψος της υπολειπόμενης οφειλής τους καθώς και για τους όρους του νέου διακανονισμού στον οποίο θα ενταχθούν.

Αρμόδια Όργανα

Αρμόδια Όργανα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές, πρόσθετα τέλη, πρόστιμα και λοιπές επιβαρύνσεις ανεξαρτήτου ποσού οφειλής είναι οι Προϊστάμενοι των οικείων Περιφερειακών Τμημάτων ΟΑΕΕ.

Ειδικότερα αιτήσεις οφειλετών του ΟΑΕΕ, το ποσό οφειλής των οποίων υπερβαίνει τις ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000 €) δύναται να εξεταστούν από την Ειδική Επιτροπή Εσόδων και βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 55 του Ν 3863/2010 (π.χ. το μέγεθος του κινδύνου για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, ο αριθμός των απασχολούμενων κ.λ.π.) προκειμένου να τύχουν ευνοϊκότερης ρύθμισης ως προς το ποσό της δόσης, το οποίο αντιστοιχεί στο 0,80% της ως άνω κεφαλαιοποιημένης οφειλής. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% ούτε μεγαλύτερο του 40% των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.

Υποβολή αίτησης- Δικαιολογητικά

Για την υπαγωγή στον προσωρινό διακανονισμό υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σχετική αίτηση στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ. Η αίτηση συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά όπως αυτά σας έχουν δοθεί με προηγούμενες οδηγίες και δεν απαιτείται καταβολή παραβόλου. Αυτονόητο είναι ότι όσοι ασφαλισμένοι υπήχθησαν στη ρύθμιση του Ν 3863/2010 και έχουν υποβάλλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά δεν θα υποβάλουν αυτά ξανά.

Όροι διακανονισμού

Για οφειλές από 800 € και άνω δίνεται η δυνατότητα της καταβολής ποσού έναντι της ληξιπρόθεσμης έως 31/12/2010 οφειλής, η οποία κεφαλαιοποιείται και επιβαρύνεται με τα αντίστοιχα τέλη και τις λοιπές προσαυξήσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος χωρίς έκπτωση.

Το ποσό της κάθε διμηνιαίας δόσης προσδιορίζεται σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί των τρεχουσών εισφορών και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατόν πενήντα ευρώ (150 €). Σε περίπτωση διακοπής της ασφάλισης ως εισφορά θεωρείται η αντιστοιχούσα στην ασφαλιστική κατηγορία όπου βρισκόταν ο ασφαλισμένος κατά το χρόνο διακοπής της ασφάλισης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στον ανωτέρω διακανονισμό είναι:

1. Η καταβολή των από 1/1/2011 και εφεξής των τρεχουσών εισφορών . Άρα οι ασφαλισμένοι που θα προσέλθουν σε πρώτη φάση στις υπηρεσίες του Οργανισμού για τον διακανονισμό θα πρέπει να έχουν πληρώσει το 1ο δίμηνο του 2011 (ανεξαρτήτως εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης καταβολής). Στην περίπτωση που το 1ο δίμηνο του 2011 συμπεριλαμβάνει ποσό δόσης και εφόσον ο ασφαλισμένος έχει ενημερωθεί για τους όρους του νέου διακανονισμού και επιθυμεί την υπαγωγή του σε αυτόν, με αίτηση του θα ζητήσει τη διακοπή της προηγούμενης ρύθμισης. Το Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ θα επανεκπτυπώνει το 1ο δίμηνο του 2011 χωρίς ποσό δόσης, το οποίο δίμηνο θα πρέπει να καταβληθεί προκειμένου εν συνεχεία ο ασφαλισμένος να υπαχθεί στον εν λόγω διακανονισμό.

2. Η καταβολή της πρώτης δόσης (που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% των τρεχουσών εισφορών) το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

3. Στην περίπτωση που στο χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος και μέχρι την εμπρόθεσμη καταβολή της πρώτης δόσης εκδοθεί και δίμηνο με τρέχουσες εισφορές, αυτό απαραιτήτως θα πρέπει να εξοφληθεί εμπρόθεσμα διαφορετικά θα επέρχεται απώλεια του διακανονισμού.

4. Στην περίπτωση που οφείλονται εισφορές και για το χρονικό διάστημα από 1/1/2011 και εφεξής, αυτές θα πρέπει να καταβληθούν εφάπαξ, διαφορετικά ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν 3863/2010. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι παράλληλα με τον παρόντα διακανονισμό, ο ασφαλισμένος δύναται να υπαχθεί και στη ρύθμιση του Ν 3863/2010 με ότι όρους προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για το χρονικό διάστημα από 1/1/2011 και εφεξής

5. Σε περίπτωση που δεν έχει αποπληρωθεί κατά τα ως άνω το σύνολο της οφειλής έως τις 31/12/2012 , παύει από 1/1/2013 η περίοδος αναστολής των μέτρων εισπράξεως και το υπόλοιπο της οφειλής εξοφλείται είτε εφάπαξ σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για υπαγωγή στον διακανονισμό, είτε με εκ νέου ρύθμιση του κατά τα άρθρα 53-62 του Ν 3863/2010 σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την ημερομηνία υποβολής του νέου αιτήματος για υπαγωγή στην ρύθμιση του Ν 3863/2010.

Όσοι ασφαλισμένοι επιθυμούν κατά τη λήξη του διακανονισμού να εξοφλήσουν εφάπαξ το υπόλοιπο της οφειλής τους θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ μέχρι την 30/11/2012, ώστε το 6ο δίμηνο του 2012 που θα εκδοθεί να συμπεριλαμβάνει πέραν από την τρέχουσα εισφορά και το υπόλοιπο της κεφαλαιοποιημένης οφειλής όπως αυτή είχε προσδιορισθεί κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για υπαγωγή στον διακανονισμό.

Αντίθετα για τους ασφαλισμένους που δεν υποβάλλουν αίτηση για εφάπαξ εξόφληση, το 6ο δίμηνο του 2012 θα εκδοθεί με την τρέχουσα εισφορά και το ποσό της δόσης όπως αυτή έχει προσδιορισθεί κατά τα ανωτέρω. Κατά συνέπεια τα υπόλοιπα οφειλόμενα χρονικά διαστήματα θα πρέπει να ρυθμιστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3863/2010 και θα υπολογιστούν με το τρέχον ασφάλιστρο και τα αντίστοιχα τέλη καθυστέρησης και λοιπές επιβαρύνσεις που θα ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής του νέου αιτήματος για υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν 3863/2010.

Εάν μετά την υπαγωγή στο διακανονισμό διαπιστωθούν οφειλές που δεν έχουν συμπεριληφθεί σε αυτόν, δεν θα υπάρχει απώλεια δικαιώματος συνέχισης του παραπάνω διακανονισμού, καθόσον πρόκειται για καταβολή ποσού έναντι της ληξιπρόθεσμης οφειλής. Στην περίπτωση που ο διακανονισμός εξοφληθεί εφάπαξ κατά τη λήξη του, τυχόν δίμηνα που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην κεφαλαιοποιημένη οφειλή θα συμπεριληφθούν στο 6ο δίμηνο του 2012.

Η είσπραξη των διμηνιαίων δόσεων θα γίνεται μαζί με τις αντίστοιχες τρέχουσες εισφορές.

Απώλεια δικαιώματος

Απώλεια δικαιώματος επέρχεται:

α) Από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή τρεχουσών εισφορών, στην περίπτωση που στο χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος και μέχρι την εμπρόθεσμη καταβολή της πρώτης δόσης έχει εκδοθεί δίμηνο μόνο με τρέχουσες εισφορές.

β) Από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή του ποσού της ταχυπληρωμής που συμπεριλαμβάνει τρέχουσα εισφορά και δόση.

γ) Από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή του ποσού της ταχυπληρωμής που περιλαμβάνει μόνο δόση στην περίπτωση διακοπής του επαγγέλματος.

Σε κάθε περίπτωση απώλειας δικαιώματος οι οφειλόμενες εισφορές καθίστανται άμεσα απαιτητές στο σύνολο τους και υπολογίζονται με το τρέχον κάθε φορά ασφάλιστρο και τα αντίστοιχα προβλεπόμενα τέλη καθυστέρησης και λοιπές επιβαρύνσεις.

Εάν ο ασφαλισμένος απολέσει ολοκληρωτικά το δικαίωμα της τμηματικής εξόφλησης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση για ρύθμιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3863/2010.

Εφάπαξ εξόφληση

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιθυμεί να εξοφλήσει την οφειλή του εφάπαξ θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 3863/2010 περί της εφάπαξ εξόφλησης κατά τα γνωστά.

Χορήγηση βεβαίωσης ταμειακής ενημερότητας

Στους ασφαλισμένους που έχουν υπαχθεί στον διακανονισμό κατά τα ανωτέρω (υποβολή αίτησης, κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, καταβολή της πρώτης δόσης, έκδοση απόφασης) χορηγείται βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας διάρκειας δύο (2) μηνών (ως συνημμένο υπόδειγμα) υπό την προϋπόθεση ότι ο διακανονισμός τηρείται έναντι όλων των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης στην οποία υπάγεται ο ασφαλισμένος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. ΟΑΕΕ.9/11 εγκύκλιο οδηγία.

Με δεδομένο ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στον παρόντα διακανονισμό και την έκδοση της σχετικής απόφασης είναι η καταβολή της πρώτης δόσης, στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιθυμεί άμεσα να του χορηγηθεί ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει να καταβάλει, άμεσα και μόνο στα ΕΛΤΑ την πρώτη δόση και να επιστρέψει στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ την απόδειξη πληρωμής.

Μέχρι τη μηχανογραφική εφαρμογή του ανώτερου διακανονισμού από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, για τις περιπτώσεις που θα πρέπει να χορηγηθεί άμεσα η ταμειακή ενημερότητα, η πρώτη δόση θα καταβάλλεται στο Περιφερειακό Τμήμα και εν συνεχεία όλα τα σχετικά δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στο Τμήμα Εσόδων για να διαβιβαστούν στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ για την καταχώρηση της καταβολής στο μηχανογραφικό σύστημα είσπραξης εισφορών κατά τα γνωστά.

Θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας.

Για τους ασφαλισμένους που θα υπαχθούν στην ως άνω ρύθμιση το βιβλιάριο ασθενείας θα θεωρείται για ένα (1) τρίμηνο με την προϋπόθεση καταβολής της πρώτης δόσης, στη συνέχεια δε, ανά τρίμηνο με την προϋπόθεση τήρησης των όρων του διακανονισμού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα:

α) Να δίνει εντολές παρακράτησης μέρους ή του συνόλου της χρηματικής απαίτησης του ασφαλισμένου κατά τρίτων προσώπων, για την είσπραξη της οποίας ζητείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

β) Να προβαίνουν σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του ασφαλισμένου κατά του φορέα και μέχρι του ύψους των ληξιπρόθεσμων οφειλών του. Στις ανωτέρω περιπτώσεις το παρακρατούμενο ή συμψηφιζόμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της προβλεπόμενης δόσης.

2. Δίνεται η δυνατότητα καταβολής ποσού έναντι της οφειλής ως προκαταβολή σε όσους ασφαλισμένους επιθυμούν να μειώσουν το ποσό της οφειλής.

3. Υπάρχει η δυνατότητα διμηνιαίας καταβολής ποσού έναντι της οφειλής σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% της τρέχουσας εισφοράς για τους ασφαλισμένους που το επιθυμούν.

Εφιστούμε την προσοχή στους Προϊστάμενους των Περιφερειακών Τμημάτων του ΟΑΕΕ, οι οποίοι σε συνεργασία με τους «πυρήνες» θα πρέπει να ενημερώσουν πλήρως τους υπαλλήλους της μονάδας τους, ώστε να δίνονται οι απαραίτητες διευκρινήσεις στους ασφαλισμένους για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων. Για την πληρέστερη ενημέρωση αυτών, σε κάθε ασφαλισμένο που υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή στον διακανονισμό θα πρέπει να δίνεται το συνημμένο έντυπο με τις οδηγίες.

Για την μηχανογραφική εφαρμογή του ανωτέρω διακανονισμού θα ακολουθήσουν σύντομα οδηγίες από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

Με την ευκαιρία της προσέλευσης των ασφαλισμένων στα Περιφερειακά Τμήματα του Οργανισμού για υπαγωγή στις ανωτέρω διατάξεις θα πρέπει να γίνεται έλεγχος –επικαιροποίηση των στοιχείων των ασφαλισμένων όπως ΑΦΜ, επαγγελματική έδρα, ΑΜΚΑ, αριθμός δελτίου ταυτότητας κ.λ.π. και εφόσον διαπιστώνεται αλλαγή θα γίνεται άμεση διόρθωση στην εικόνα του μητρώου στο μηχανογραφικό σύστημα είσπραξης εισφορών.

Β. ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ ο οποίος επιθυμεί να προκαταβάλει τις ασφαλιστικές του εισφορές δικαιούται έκπτωση που ανέρχεται σε 1% επί των εισφορών για τον πρώτο μήνα προπληρωμής προσαυξανόμενο κατά 1% για κάθε επόμενο μήνα προπληρωμής και μέχρι 12 συνεχόμενους μήνες.

Για την προεξόφληση των εισφορών θα υποβάλλεται σχετική αίτηση ως συνημμένο υπόδειγμα, στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ, στην οποία ο ασφαλισμένος θα δηλώνει πόσους μήνες επιθυμεί να προεξοφλήσει. Ως πρώτος μήνας που δύναται να προεξοφληθεί λογίζεται ο επόμενος της αιτήσεως. Η καταβολή των εισφορών που επιθυμεί να προεξοφλήσει ο ασφαλισμένος θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός του μήνα της αιτήσεως διαφορετικά δεν θα θεωρείται προεξόφληση και το οποίο καταβληθέν ποσό θα συμψηφίζεται. Δεδομένου ότι οι εισφορές είναι αυτές που ο ασφαλισμένος έχει υποχρέωση να καταβάλει θα πρέπει να γίνεται έλεγχος του ασφαλιστικού του φακέλου προκειμένου να διαπιστώνεται εάν ο ενδιαφερόμενος έχει καταταγεί σε ορθή ασφαλιστική κατηγορία, και να εντοπίζεται ο χρόνος τυχόν μετάταξης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία ώστε το ποσό που θα προκαταβληθεί να ανταποκρίνεται στις εισφορές που υποχρεούται ο ασφαλισμένος να καταβάλει.

Για την μηχανογραφική υποστήριξη της εν λόγω διάταξης θα ακολουθήσουν οδηγίες από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

Της παρούσης να λάβουν ενυπόγραφα όλοι οι υπηρετούντες υπάλληλοι στην μονάδα σας.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης