Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΔ 5015043 ΕΞ 4.4.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α ) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΔ 5015043 ΕΞ 4.4.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α ) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΔ 5015043 ΕΞ 4.4.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α ) «Κ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 04 Απριλίου 2011
Αρ.Πρωτ.:ΔΕΦΚΔ 5015043ΕΞ2011

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
(ως προς την περίπτωση 3 της παραγράφου Ι και την παράγραφο ΙΙ)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.-ΤΜΗΜΑΤΑ Β', Γ'& Δ'
Δ/ΝΣΗ 18" -ΤΜΗΜΑΤΑ Α'& Β'
Δ/ΝΣΗ 17Η-ΤΜΗΜΑ Β'   

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Κ.Μελανίτου, Κ.Γαλαζούλα
Κ.Κούκουνα, Λ. Αυγερινού
Τηλέφωνο: 210.69.87.406,210.69.87.462,
210.69.87.503, 210.69.87.497
FAX: 210.69.87.408


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α ) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 25 παράγραφος 1 και 3, 30 παράγραφος 1, 2, 3 και 5 και 47 παράγραφος 6 του Νόμου 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», ΦΕΚ 66/Α/31.03.2011 και οι οποίες ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης.

Συμπληρωματικά παρέχονται οι κατωτέρω οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων, όπου κρίνεται αναγκαίο.

Με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 30 επέρχονται ορισμένες ρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων ως εξής:

I. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΩΣ 3,5 ΤΟΝΟΥΣ ΜΕ ΑΠΟΣΥΡΣΗ - ΑΥΤ/ΤΑ Ο.Δ.Δ.Υ.- ΑΥΤ/ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ως άνω νόμου, τα επιβατικά οχήματα και τα αυτοκίνητα τύπου jeep που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 98/69/ΕΚ Φάση Β (EURO 4) υπάγονται στους συντελεστές της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», εφόσον μέχρι και την 29.06.2011 τελωνισθούν και καταβληθούν γι' αυτά οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Για τον τελωνισμό των παραπάνω οχημάτων που θα τελωνισθούν και καταβληθούν για αυτά οι οφειλόμενες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις μέχρι και τις 29.06.2011 ισχύουν οι ακόλουθοι κωδικοί εθνικής φορολογίας:


ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞ/ΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΑ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞ/ΣΗΣ
Μέχρι 900 cc 5% 1826 92 1872 168 21%
Από 901 - 1400 12% 1830 93 1872 168 21%
Από 1401 - 1600 20% 1832 94 1872 168 21%
Από 1601 - 1800 30% 1834 95 1872 168 21%
Από 1801 - 2000 40% 1836 96 1872 168 21%
Από 2001 cc και πάνω 50% 1840 97 1874 169 25%


2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ως άνω νόμου προβλέπεται απαλλαγή κατά περίπτωση από το προβλεπόμενο από τις σχετικές διατάξεις τέλος ταξινόμησης, ανάλογα με τον κυλινδρισμό του κινητήρα καινούργιων φορτηγών αυτοκινήτων μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους, που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 98/69/ΕΚ «Φάση Β» ή μεταγενέστερης Οδηγίας ή Κανονισμού και παραλαμβάνονται σε αντικατάσταση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ή όμοιων φορτηγών που αποσύρονται από την κυκλοφορία για καταστροφή και των οποίων η άδεια κυκλοφορίας στη χώρα μας έχει εκδοθεί μέχρι την 31/12/1998 και έχουν καταβληθεί γι' αυτά τα τέλη κυκλοφορίας του έτους διαγραφής και των τυχόν οφειλομένων προηγούμενων ετών.

Η αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718 ΕΞ2011/11.02.2011 (Φ.Ε.Κ.246/Β') Κ.Υ.Α. που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.3899/2010, ισχύει και για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης.

Για τον αυτόματο υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης, στη θέση 44 του ΕΔΕ και 37β της ΔΕΦΚ, οι κωδικοί ατέλειας που θα συμπληρώνονται είναι οι ακόλουθοι :

Φ85: Για φορτηγά οχήματα κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι και 1600 cc - απαλλαγή 60%.

Φ86: Για φορτηγά οχήματα κυλινδρισμού κινητήρα από 1601 cc μέχρι και 3.500 cc - απαλλαγή 50%.

Φ87: Για φορτηγά οχήματα (διπλοκάμπινα) κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι και 3.500 cc - απαλλαγή 40%.

Επίσης σας γνωρίζουμε πως τα πεδία «Αριθμ. κυκλοφορίας του αποσυρόμενου οχήματος» και «Ημερομηνία ταξινόμησης», συμπληρώνονται και στις περιπτώσεις απόσυρσης των φορτηγών, όπως ορίζονται με τις ανωτέρω διατάξεις , σύμφωνα με την παράγραφο 3 της αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ 5008261 ΕΞ2011/21.02.2011 Ε.Δ.Υ.Ο .

3. Επιπλέον, σε συνέχεια της αριθμ.πρωτ.Δ18Β 5054857 ΕΞ 2010/28.12.2010 Ε.Δ.Υ.Ο., με την οποία παρασχέθηκαν για ομοιόμορφη εφαρμογή οδηγίες, αναφορικά με τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας για το έτος 2011 των Ι.Χ. επιβατικών οχημάτων που τελούν σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγης καθώς και των οχημάτων των εκποιούμενων από το Δημόσιο ή τον Ο.Δ.Δ.Υ., σας γνωρίζουμε ότι για το θέμα αυτό σχετική διάταξη έχει περιληφθεί στο άρθρο 25 , παράγραφος 1 του κοινοποιούμενου νόμου.

II. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Με την παράγραφο 3 περίπτωση α) του άρθρου 30 του ως άνω νόμου, με την οποία τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166/Α'), το δικαίωμα παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης παρέχεται και στους ανάπηρους 'Ελληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον έχουν κατοικία στην Ελλάδα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (ΦΕΚ 151/Α'), όπως το άρθρο αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 12 του κοινοποιούμενου νόμου και το οποίο επισυνάπτεται. Ειδικότερα το δικαίωμα παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου από τις ανωτέρω κατηγορίες αναπήρων πολιτών χορηγείται με την προϋπόθεση ύπαρξης φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, δηλαδή την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή στη χώρα μας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Επίσης, με την περίπτωση γ) της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου καταργείται η περίπτωση β) της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 2227/1994 (ΦΕΚ 129/Α'), με την οποία προβλεπόταν η ατελής εισαγωγή επιβατικών αυτοκινήτων από ανάπηρους πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την προϋπόθεση μεταξύ άλλων ότι εργάζονταν ή έχουν εργαστεί στη χώρα μας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ   
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Κ. ΝΗΧΩΡΙΤΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης