Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: Κ2- 3144/30.3.2011 Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3853/2010 αναφορικά με την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών

Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Κ2-3332/4.4.2011.
Βλέπε και Κ1-1471/19.5.2011.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-03-2011 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. πρωτ.: Κ2- 3144/30.3.2011
Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3853/2010 αναφορικά με την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών

Αθήνα, 30- 03 - 2011
Αριθμ. Πρωτ. : Κ2- 3144

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Βασ. Μανταλοβα Σωτ. Μασγανας Μ. Λέζου Α. Οικονομάκη
Τηλέφωνο : 210 38 93 383 210 38 93 481 210 38 93 566 210 38 93 303
TELEFAX : 210 38 38 981
E-Mail    : [email protected]

θέμα: «Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3853/2010 αναφορικά με την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών»

 
Ενόψει εφαρμογής από 4/4/2011 των διατάξεων του Ν. 3853/2010 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90 Α' 17-6-2010) σας γνωρίζουμε τα εξής αναφορικά με τις εταιρείες που θα συσταθούν σύμφωνα με την νέα διαδικασία:

Α. Ανώνυμες Εταιρείες που συστήνονται από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (Συμβολαιογράφους) - άρθρο 7 Ν. 3853/2010.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της K1-802/23.3.2011 Κ.Υ.Α., ο Συμβολαιογράφος, ο οποίος ενεργεί ως Υπηρεσία Μιας Στάσης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης της εταιρείας, διαβιβάζει ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία την εκδοθείσα βεβαίωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας σύστασης στις Περιφέρειες για τις Α.Ε., ενώ εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη σύσταση τους ακολουθεί και η διαβίβαση έντυπου αντιγράφου του καταστατικού της εταιρείας. Ομοίως, ο Συμβολαιογράφος, ο οποίος ενεργεί ως Υπηρεσία Μιας Στάσης, διαβιβάζει εντός
δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη σύσταση της εταιρείας τον πλήρη φυσικό φάκελο αυτής, στην κατά τόπο, με βάση την έδρα της εταιρείας, αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Ο φυσικός φάκελος που διαβιβάζεται περιλαμβάνει απλό αντίγραφο του καταστατικού και των επισυναπτόμενων σ' αυτό εγγράφων και πρωτότυπα τα λοιπά έγγραφα και δηλώσεις.

Μετά τη διαβίβαση του φακέλου παύει η αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Μιας Στάσης. Αρμόδια πλέον για τις καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. είναι η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3419/2005 ως ισχύει.

Δεδομένου ότι ο έλεγχος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 αναφορικά με τις πράξεις και τα στοιχεία των ανωνύμων εταιρειών που υποβάλλονται σε δημοσιότητα εξακολουθεί να ισχύει, (βλ. άρθρα 7α και του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3419/2005 ως ισχύει), οι αρμόδιες Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερόμενου άρθρου 4 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 17 της K1-802/23.3.2011 Κ.Υ.Α., πρέπει να διαβιβάζουν τα στοιχεία του φακέλου που τηρούν για τις συσταθείσες μετά την 4/4/11 Ανώνυμες Εταιρείες στις αρμόδιες κατά τόπο Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, προκειμένου αυτές να είναι σε θέση να ασκούν τον έλεγχο των πράξεων και στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, όπως οι πράξεις και τα στοιχεία αυτά απαριθμούνται αναλυτικά στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (ως συνημμένη κατάσταση).

Ειδικότερα εφιστούμε την προσοχή σας στα κατωτέρω:

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει δεν υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας οι τροποποιήσεις του καταστατικού των ανωνύμων εταιρειών των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ.

Συνεπώς, τα σχετικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. από τις κατά τα ανωτέρω νεοσυσταθείσες ανώνυμες εταιρείες ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3419/2005 ως ισχύει (άρθρο 2 παρ. 2 περ. β') από αυτές και εν συνεχεία, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προχωρεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρο 2 και 7 του Ν. 3419/2005, στην καταχώρηση των στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και στις ενέργειες που ορίζονται στο άρθρα 13 και 16 του Ν. 3419/2005 (δημοσιεύσεις στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ καθώς και καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. και δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπου του Γ.Ε.ΜΗ.), χωρίς παρέμβαση της αρμόδιας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας.

β) Για όλες τις λοιπές περιπτώσεις πλην της ανωτέρω υπό στοιχείο α' περίπτωσης απαιτείται έλεγχος από την αρμόδια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας. Συνεπώς πρέπει να ακολουθείται από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. η διαδικασία του άρθρου 4 του Ν. 3419/2005 ως ισχύει (παράγραφοι 1 και 2).

Η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ προβαίνει στην παραλαβή, πρωτοκόλληση και έλεγχο νομιμότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. β του Ν. 3419/2005 από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και στον έλεγχο πληρότητας, σαφήνειας, ακρίβειας και νομιμότητας σύμφωνα με τις διατάξεις τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3419/2005.

Εν συνεχεία ακολουθεί η διαβίβαση στην αρμόδια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3419/2005.

Η Υπηρεσία της Περιφερειακής ενότητας ασκεί την αρμοδιότητά της σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 εντός των προθεσμιών που ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920 και κατόπιν κοινοποιεί αυθημερόν με ηλεκτρονικά μέσα την ή τις διοικητικές πράξεις που εκδίδει στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Μόλις η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. παραλάβει τις σχετικές διοικητικές πράξεις προχωρεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρο 2 και 7 του Ν. 3419/2005, στην καταχώρηση των στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και στις ενέργειες που ορίζονται στο άρθρα 13 και 16 του Ν. 3419/2005 (δημοσιεύσεις στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ καθώς και καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. και δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπου του Γ.Ε.ΜΗ.).

Β. Λοιπές εταιρείες (Ομόρρυθμες Εταιρείες, Ετερόρρυθμες Εταιρείες (κάθε μορφής), Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης) που συστήνονται από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης - άρθρα 5 και 6 Ν. 3853/2010.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της K1-802/23.3.2011 Κ.Υ.Α., η Υπηρεσία Μιας Στάσης διαβιβάζει ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία την εκδοθείσα βεβαίωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας σύστασης στα κατά τόπους αρμόδια Πρωτοδικεία για τις προσωπικές εταιρείες και τις ΕΠΕ, ενώ εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη σύσταση τους ακολουθεί και η διαβίβαση έντυπου αντιγράφου του καταστατικού της εταιρείας. Ομοίως, η Υπηρεσία Μιας Στάσης, διαβιβάζει εντός δεκαπέντε εργάσιμων (15) ημερών από τη σύσταση της εταιρείας τον πλήρη φυσικό φάκελο αυτής, στην κατά τόπο, με βάση την έδρα της εταιρείας, αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Εφόσον η Υπηρεσία Μιας Στάσης είναι συμβολαιογράφος, ο φυσικός φάκελος που διαβιβάζεται περιλαμβάνει απλό αντίγραφο του καταστατικού και των επισυναπτόμενων σ' αυτό εγγράφων και πρωτότυπα τα λοιπά έγγραφα και δηλώσεις.

Για κάθε περαιτέρω καταχώρηση που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων (Εμπορικός Νόμος ως ισχύει, Ν. 3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ως ισχύει και Ν. 3419/2005 ως ισχύει), οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3419/2005 ως ισχύει, αρμόδιες για παραλαβή, την πρωτοκόλληση και τον έλεγχο νομιμότητας των σχετικών αιτήσεων και των συνοδευτικών εγγράφων, καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας των νομικών πράξεων, των δηλώσεων, των εγγράφων και των λοιπών στοιχείων που αφορούν τους υπόχρεους και δικαιολογούν την καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή, καθώς και αποκλειστικά αρμόδιες για την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Συνεπώς προβαίνουν στις σχετικές ενέργειες σύμφωνα με τις διατάξεις των ως άνω νόμων (ιδία άρθρα 2 και 7 του Ν. 3419/2005).

Περαιτέρω εφιστούμε την προσοχή σας στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3419/2005, αναφορικά με την υποχρέωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. δημοσίευσης ανακοίνωσης στο Εθνικό Τυπογραφείο (τεύχος ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ.) περί της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ πράξης ή στοιχείου των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης καθώς και στις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3419/2005, περί των δημοσιεύσεων στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..

Γ. Εταιρείες που συστήνονται από 4/4/2011 μη υπαγόμενες στο πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. Κ1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470 Β)

Οι εταιρείες που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. K1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470 Β) δεν συστήνονται μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης, αλλά ειδικότερα:

α. Οι Α.Ε. που συστήνονται από μετατροπή, συγχώνευση και διάσπαση καθώς και οι πάσης μορφής νέες εταιρείες που προέρχονται από μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις, υποβάλλουν προς την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. αίτηση καταχώρισης σε αυτό συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3419/2005 και επειδή για τις ανώνυμες εταιρείες που συστήνονται καθώς και για τις ανώνυμες εταιρείες που μετατρέπονται σε Ε.Π.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε. απαιτείται έλεγχος από την αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. διαβιβάζει τα ανωτέρω δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, για έλεγχο και έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.
Με την έκδοση της σχετικής εγκριτικής απόφασης, η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας διαβιβάζει στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. την εγκριτική απόφαση.
Η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει στην καταχώριση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και αποστέλλει την σχετική ανακοίνωση δημοσίευσης της σύστασης της εταιρείας στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ-ΓΕΜΗ.

β. Εφόσον η συστηνόμενη με τον τρόπο αυτό είναι ΕΠΕ, Ο.Ε. ή Ε.Ε., η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., μετά την υποβολή σ’ αυτή των απαιτούμενων δικαιολογητικών προβαίνει στην καταχώρηση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ και, στην περίπτωση της ΕΠΕ, αποστέλλει σχετική ανακοίνωση δημοσίευσης της σύστασης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ-ΓΕΜΗ.

Δ. Υφιστάμενες εταιρείες κάθε μορφής των οποίων η σύσταση και λειτουργία έγινε πριν την 4/4/2011.

Για την περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών των οποίων η σύσταση έγινε πριν την 4/4/2011 και έχουν αριθμό μητρώου ανωνύμων εταιρειών (ΑΡΜΑΕ), ακολουθείται η προϊσχύουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 διαδικασία οπότε ο φάκελος της εταιρίας θα βρίσκεται στην οικεία περιφέρεια (φυσικός), και όχι στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ.

Συνεπώς οι σχετικές καταχωρήσεις θα συνεχίσουν να γίνονται στο Μητρώο Α.Ε. και ο ενδιαφερόμενος θα απευθύνεται στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, προκειμένου η τελευταία να ασκήσει την εγκριτική ή εποπτική αρμοδιότητα , σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, και να προβεί στη σχετική καταχώρηση στο ΜΑΕ.

Η αντίστοιχη με την ανωτέρω διαδικασία θα ακολουθείται και για τις ΟΕ, ΕΕ (κάθε μορφής) και ΕΠΕ των οποίων η σύσταση έγινε πριν την 4/4/2011, θα ακολουθείται δηλαδή η διαδικασία που ίσχυε μέχρι την 04/04/2011.

Ε. Εταιρείες κάθε μορφής των οποίων η διαδικασία σύστασης ξεκίνησε πριν την 4/4/2011 αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί.

Για τις εταιρείες κάθε μορφής για τις οποίες έχει υπογραφεί η συμβολαιογραφική πράξη ή οποιοδήποτε απαιτούμενο από την κείμενη νομοθεσία συστατικό έγγραφο και για τις οποίες στις 04/04/2011 δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασης με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (καταχώρηση στο οικείο κατά περίπτωση μητρώο εταιρειών) θα ακολουθηθεί η διαδικασία εγγραφής τους στην Υπηρεσία Μιας Στάσης.

(Η παράγραφος Γ τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με νέες παραγράφους Γ,Δ και Ε με την απόφαση Κ2-3332/4.4.2011)


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης