Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1314/3.12.1996 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 1997


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-12-1996 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1314/3.12.1996
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 1997


Αθήνα 3 Δεκεμβρίου 1996
Αριθ. Πρωτ: 1128910/2435/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1314

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 1997.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε ότι ο υπολογισμός του φόρου που πρέπει να παρακρατείται από 1 Ιανουαρίου 1997, κατά την καταβολή μισθών, ημερομισθίων, συντάξεων, και λοιπών παροχών θα γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του Ν.2238/1994. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:


Α. Παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, τους συνταξιούχους (από φορείς κύριας ασφάλισης) και τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου. (περίπτωση α', παραγράφου 1, άρθρου 57, Ν.2238/1994)

1.- Οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας θα προσδιορίσουν το μήνα Ιανουάριο του έτους 1997, το μηνιαίο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου αφαιρώντας από το ακαθάριστο ποσό του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε καταβαλλόμενης παροχής μόνο τα ποσά των νόμιμων κρατήσεων για υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, τέλη
χαρτοσήμου και εισφορά ΟΓΑ, που για την καταβολή τους βαρύνεται ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος.

Διευκρινίζεται ότι ο φόρος εισοδήματος δεν εμπίπτει στην έννοια των κρατήσεων που βαρύνουν το δικαιούχο και συνεπώς δεν εκπίπτει από το ακαθάριστο ποσό του μηνιαίου ή του ετήσιου εισοδήματος του μισθωτού ή του συνταξιούχου. Στην έννοια του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος του μήνα Ιανουαρίου 1997 περιλαμβάνεται η σύνταξη ή ο μισθός και οποιεσδήποτε άλλες αμοιβές της ίδιας περιόδου (υπερωρίες επίδομα παραγωγής, πριμ παρουσίας, προσαύξηση για απασχόληση νυχτερινή - Κυριακών - αργιών κ.λπ.) που συνεντέλλονται (δηλαδή συνεκκαθαρίζονται) μαζί, σε μία μισθοδοτική κατάσταση με το μισθό και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι αμοιβές αυτές καταβάλλονται κάθε μήνα και δεν εμφανίζουν μεγάλη απόκλιση από μήνα σε μήνα.

Στη συνέχεια, οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας θα διενεργούν αναγωγή του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος, προκειμένου να προσδιορισθεί κατά προσέγγιση το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου.
Ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε άλλης παροχής που εμπίπτει στην έννοια του μισθού, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, επί 12 μηνιαίους μισθούς, συν δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και
επίδομα αδείας.

Σημειώνεται ότι αν στο μισθωτό καταβάλλεται και κάποια άλλη πρόσθετη παροχή (π.χ. ένα μηνιάτικο ως επίδομα ισολογισμού κ.τ.λ..), για τον υπολογισμό του συνολικού ετήσιου εισοδήματος θα προστίθεται και η παροχή αυτή.
Προκειμένου για νεοδιορισθέντες υπαλλήλους ή νέους συνταξιούχους, ο προσδιορισμός του ετήσιου καθαρού εισοδήματος έτους 1997 θα γίνεται με βάση τα δεδομένα του πρώτου μήνα έναρξης της εργασίας ή καταβολής της σύνταξης, όπως αναλύθηκε πιο πάνω επί 12 μηνιαίους μισθούς, συν δώρο Χριστουγένων, δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας.

2. Με βάση το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου για το 1997, όπως προϋπολογίζεται τον Ιανουάριο του έτους αυτού, επιλέγεται ο οικείος συντελεστής φόρου από τον παρακάτω πίνακα που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του Ν.2238/1994.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Ετήσιο καθαρό εισόδημα Συντελεστής
(δραχμές) φόρου %
Μέχρι 1.600.000 0%
Από 1.600.001 - 2.000.000 2%
Από 2.000.001 - 2.500.000 3%
Από 2.500.001 - 3.000.000 4,5%
Από 3.000.001 - 3.500.000 6%
Από 3.500.001 - 4.500.000 8%
Από 4.500.001 - 5.500.000 12%
Από 5.500.001 - 7.000.000 16%
Από 7.000.001 - 10.000.000 20%
Από 10.000.001 - 15.000.000 24%
Από 15.000.001 - και πάνω 30%

3. Ο επιλεγείς οικείος συντελεστής παρακράτησης χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του φόρου που πρέπει να παρακρατείται στο μηνιαίο καθαρό εισόδημα (συντάξεις, μισθοί και οποιεσδήποτε άλλες αμοιβές του συνεντέλλονται μαζί με το μισθό και ελήφθησαν υπόψη για την επιλογή του οικείου συντελεστή) της περιόδου 1/1-31/12/1997, και ανεξάρτητα αν τους επόμενους μετά τον Ιανουάριο, μήνες αυξηθεί ο μισθός ή η σύνταξη που αποτέλεσαν τη βάση επιλογής του προσήκοντος συντελεστή παρακράτησης. Δηλαδή, και επί του τμήματος των αυξήσεων παρακρατείται φόρος με τον ίδιο συντελεστή, που προέκυψε τον μήνα Ιανουάριο του έτους 1997, ανεξάρτητα αν από τις αυξήσεις μεταβλήθηκε το επίπεδο του ετήσιου εισοδήματος του δικαιούχου και ο αντίστοιχος προς αυτό συντελεστής. Περαιτέρω, το ποσό του προκύπτοντος μηνιαίου φόρου, με βάση τον επιλεγέντα συντελεστή παρακράτησης φόρου, μειώνεται ως εξής:

α) Για το σύζυγο με ποσοστό δέκα τοις εκατό εφόσον δεν τον βαρύνουν παιδιά.

β) Για το φορολογούμενο που είναι έγγαμος ή άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος στον οποίο έχει ανατεθεί επιμέλεια τέκνων, με τα ακόλουθα ποσοστά:

- δεκαπέντε τοις εκατό (15%), όταν βαρύνεται με ένα παιδί.
- είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), όταν βαρύνεται με δύο παιδιά.
- σαράντα τοις εκατό (40%), όταν βαρύνεται με τρία παιδιά.
- πενήντα πέντε τοις εκατό (55%), όταν βαρύνεται με τέσσερα παιδιά και πάνω.
γ) Για τη σύζυγο που αποκτά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

Αν ο σύζυγος δεν αποκτά καθόλου εισόδημα ή αν η σύζυγος βαρύνεται με παιδιά από προηγούμενο γάμο, τα ποσοστά που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση β', μειώνουν το φόρο που προκύπτει στο εισόδημα της συζύγου που είναι μισθωτός ή συνταξιούχος.

5. Τονίζεται ότι, για την ορθή εφαρμογή όσων ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο ως τέκνα που βαρύνουν το φορολογούμενο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.2238/1994, θεωρούνται:

α) τα ανήλικα άγαμα τέκνα,

β) τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή του εξωτερικού,

γ) τα άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση, εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία,

δ) τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία, εξήντα εφτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.

Τα πιο πάνω τέκνα θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών ή το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) δραχμών αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα εφτά
τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.

6. Για να τύχουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι των παραπάνω μειώσεων φόρου πρέπει να υποβάλλουν στους εργοδότες τους, το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους και σε κάθε μεταγενέστερη μεταβολή, δήλωση οικογενειακής κατάστασης των τέκνων τους που συνοικούν μαζί τους και τους βαρύνουν.

Β. Παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών στους αμειβομένους με ημερομίσθιο, εφόσον η σχέση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου.
(Περίπτωση β', παραγράφου 1, άρθρου 57, Ν.2238/1994).
Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, με ημερομίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου, αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, το ποσό παρακράτησης υπολογίζεται με την εφαρμογή συντελεστή στο ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου, ο οποίος ορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%) για ημερομίσθιο πάνω από έξι χιλιάδες
(6.000) δραχμές. Συνεπώς, αν το ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου είναι μικρότερο των 6.000 δραχμών δεν θα γίνεται καμιά παρακράτηση φόρου. Για τα ποσά αυτών των ημερομισθίων θα αποδίδεται μόνο το οφειλόμενο χαρτόσημο 1% πλέον της εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20%.

Τονίζεται ότι, αν στον ημερομίσθιο εργάτη καταβάλλονται και πρόσθετες αμοιβές (π.χ. υπερωρίες, επίδομα παραγωγής κ.λπ.) ο συντελεστής παρακράτησης του φόρου θα υπολογίζεται με βάση το ποσό του μέσου ημερομισθίου της περιόδου που καταβάλλονται οι αμοιβές.

Γ. Παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών κατά την καταβολή αμοιβών για υπερωριακή εργασία, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κ.τ.λ.
(Περίπτωση γ', παραγράφου 1, άρθρου 57, Ν.2238/1994)
Στις καθαρές αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα, αποζημιώσεις καθώς και στις κάθε άλλου είδους, πρόσθετες αμοιβές ή παροχές, οι οποίες καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές, εφόσον αυτές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 15% στο συνολικό καθαρό ποσό, όσο και αν είναι αυτό.
Η παρακράτηση του φόρου ενεργείται ανεξαρτήτως εάν το ύψος του συνολικού ποσού των τακτικών και πρόσθετων αποδοχών του δικαιούχου είναι τέτοιο, ώστε ο φόρος υπολογιζόμενος με βάση τους πιο πάνω συντελεστές απέδιδε μεγαλύτερο ποσό ή να είναι αφορολόγητο λόγω ποσού. Επομένως, ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται αυτοτελώς σε κάθε πρόσθετη αμοιβή, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν τακτικές αποδοχές του μισθωτού.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που οι πρόσθετες αμοιβές και ο μισθός καταβάλλονται στο μισθωτό μαζί, σε μία μισθοδοτική κατάσταση, δηλαδή είναι ενσωματωμένες στο μισθό, η παρακράτηση του φόρου θα γίνεται όπως άλλωστε αναφέρουμε και πιο πάνω (κεφάλαιο Α' παράγραφος 1), στο συνολικό καθαρό ποσό, με βάση τους συντελεστές φόρου που αναφέρονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του Ν.2238/1994.
Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι για αμοιβές που εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του Ν.2238/1994 (υπερωριακή εργασία, επιδόματα κ.λπ.) που δεν καταβάλλονται τακτικά ή που εμφανίζουν μεγάλη απόκλιση από μήνα σε μήνα ανεξάρτητα αν συνεντέλλονται ή όχι στην ίδια μισθοδοτική κατάσταση με το μισθό, η παρακράτηση φόρου διενεργείται με συντελεστή 15%.

Σημειώνεται ότι για καταβαλλόμενες αναδρομικά μισθολογικές ή συνταξιοδοτικές διαφορές που αφορούν περίοδο του έτους 1997, ανεξάρτητα από το αν συνεντέλλονται ή όχι με το μισθό ή τη σύνταξη, διενεργείται παρακράτηση φόρου με βάση το συντελεστή που έχει ήδη προκύψει το μήνα Ιανουάριο. Αντίθετα για καταβαλλόμενες αναδρομικά μισθολογικές ή συνταξιοδοτικές διαφορές που αφορούν περίοδο πριν από το έτος 1997, ανεξάρτητα από το αν συνεντέλλονται ή όχι μαζί με το μισθό ή τη σύνταξη, διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15%.

Δ. Παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών σε αναδρομικά εισοδήματα (περίπτωση δ', παραγράφου 1, άρθρου 57, Ν.2238/1994).
Στα εισοδήματα που αναφέρονται στο άρθρο 46 του Ν.2238/1994 που καταβάλλονται σε μισθωτούς ή συνταξιούχους αναδρομικά, δηλαδή σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, με βάση νόμο, δικαστική απόφαση, συλλογική σύμβαση, καθώς και όταν ο δικαιούχος εισπράττει καθυστερημένες δεδουλευμένες αποδοχές, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, λόγω έκδηλης οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη του και εφόσον έγινε επίσχεση εργασίας από τους μισθωτούς ή αν ο εργοδότης κηρύχτηκε σε κατάσταση πτώχευσης, ο φόρος που παρακρατείται υπολογίζεται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο
καταβαλλόμενο ποσό.

Ε. Παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών σε επικουρικές συντάξεις, βοηθήματα κ.τ.λ.

(Περίπτωση ε', παραγράφου 1, άρθρου 57, Ν.238/1994).
Ο υπολογισμός του παρακρατούμενου φόρου, στο καθαρό ποσό των συντάξεων ή άλλων παροχών που καταβάλλονται από ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοηθείας, διενεργείται ως ακολούθως:

α) Αν το καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει τις εξακόσιες χιλιάδες (600.000) δρχ. ετησίως, με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).

β) Αν το καθαρό ποσό της παροχής, υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) δρχ. ετησίως, με συντελεστή δέκα ετοις εκατό (10%).

γ) Αν το καθαρό ποσό της παροχής δεν υπερβαίνει τις εξακόσιες χιλιάδες (600.000) δρχ. ετησίως, με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), εφόσον πρόκειται για παροχές αυτού του είδους που καταβάλλονται από το δεύτερο και καθένα μετά το δεύτερο φορείς.
Στην περίπτωση, που δικαιούχος λαμβάνει μία μόνο παροχή αυτού του είδους μέχρι ποσού ετήσιου καθαρού εισοδήματος εξακοσίων χιλιάδων (600.000) δρχ., δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου.

Αν ο δικαιούχος λαμβάνει παροχές από δύο, τρεις ή περισσότερους φορείς μέχρι ποσού 600.000 δρχ., ετησίως, από τον καθένα χωριστά, τότε ο ένας από αυτούς τους φορείς (εκείνος που καταβάλλει τις μεγαλύτερες παροχές δεν διενεργεί παρακράτηση).

ΣΤ. Παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών με αμοιβές αξιωματικών και κατωτέρου πληρώματος του εμπορικού ναυτικού και ιπτάμενου προσωπικού πολιτικής αεροπορίας.
(Παράγραφος 4, άρθρου 9 και παράγραφος 1, άρθρου 57, Ν.2238/1994).
Στις αμοιβές των αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού για τις υπηρεσίες που παρέχουν σε πλοία, καθώς και για τις αμοιβές του ιπτάμενου προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας, η παρακράτηση φόρου ενεργείται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994, όπως ισχύουν κάθε φορά. Επιπλέον επιβάλλεται υπέρ του ΟΓΑ ειδική εισφορά επί του φόρου εισοδήματος με ποσοστό 10% και στην περίπτωση που το εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 240.000 δρχ. και ο αναλογών φόρος το ποσό των 60.000 δρχ. επιβάλλεται και πρόσθετο
ποσοστό 5% επί του τμήματος του φόρου που υπερβαίνει το όριο αυτό (Ν.4169/1961).
Επίσης επιβάλλεται χαρτόσημο με ποσοστό 1% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.

Ζ. Λοιπές Οδηγίες

Ο φόρος που παρακρατείται, σύμφωνα με τα ανωτέρω (Κεφάλαια Α-ΣΤ), περιπτώσεις α' έως και στ', παραγράφου 1 άρθρου 57 Ν.2238/1994, μειώνεται κατά ποσοστό 5% κατά την παρακράτησή του.

Επισημαίνεται ότι κατά την παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών δεν λαμβάνεται υπόψη η εκπιπτόμενη δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά των 500.000 δρχ. για τον ίδιο το φορολογούμενο και για κάθε ένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, είναι νεφροπαθείς κ.τ.λ. Η έκπτωση αυτής της δαπάνης υπολογίζεται με την εκκαθάριση του φόρου από τις αρμόδιες ΔΟΥ με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των δικαιούχων.

2. Ακόμα με τις διατάξεις της περίπτωσης θ' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Ν.2238/1994 απαλλάσσονται της φορολογίας οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνουν σε ποσοστό το 80%.
Συνεπώς κατά την καταβολή μισθών, συντάξεων και πάγιας αντιμισθίας στους πιο πάνω δικαιούχους δεν θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος.

3. Περαιτέρω σημειώνεται ότι με την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του Ν.2238/1994, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται και το εισόδημα που αποκτούν οι δικηγόροι ως πάγια αντιμισθία για την παροχή νομικών υπηρεσιών καθώς και το εισόδημα που αποκτούν οι ξεναγοί οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.1545/1985. Συνεπώς, κατά την καταβολή στους δικαιούχους των εισοδημάτων αυτής της κατηγορίας έχουν εφαρμογή όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω για την παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

4. Ακόμα διευκρινίζεται ότι όταν το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες καταβάλλεται ελεύθερο φόρου, εισόδημα που υπόκειται σε φόρο, είναι το ποσό από το οποίο, μετά την έκπτωση του φόρου που πρέπει να παρακρατηθεί σε αυτό, προκύπτει το εισόδημα που καταβάλλεται στο δικαιούχο.

5. Παρακαλούμε όπως η διαταγή αυτή, με τη φροντίδα των αρμοδίων υπηρεσιών και διευθύνσεων των υπουργείων και των νομαρχιών, να κοινοποιηθεί σε όλους τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας ώστε η παρακράτηση του φόρου να γίνεται κανονικά από αυτούς και να αποφεύγονται τα δικαιολογημένα παράπονα των ενδιαφερομένων.

6. Τέλος, για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:

α) Εστω ότι ο Α' μισθωτός είναι άγαμος και λαμβάνει τον Ιανουάριο του 1997 ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές 230.000 δρχ. και ότι οι κρατήσεις του υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων κ.τ.λ. ανέρχονται σε 30.000 δρχ. το μήνα. Ο φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα από τις μηνιαίες καθαρές αποδοχές του μισθωτού από την επιχείρηση θα υπολογισθεί ως κατωτέρω:

Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα
Ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές 230.000 δρχ.
Μείον κρατήσεις ασφαλιστικών ταμείων κ.τ.λ. 30.000 δρχ.


Καθαρές μηνιαίες αποδοχές 200.000 δρχ.
Ετήσιο καθαρό εισόδημα 200.000 Χ 12
συν δώρο 2.800.000 δρχ.
Χριστουγέννων/Πάσχα, επίδομα αδείας

Συνεπώς ο συντελεστής παρακράτησης φόρου θα είναι 4,5% ο οποίος αντιστοιχεί στο ποσό ετήσιου καθαρού εισοδήματος: 2.500.001 - 3.000.000 δρχ.
Υπολογισμός φόρου που αναλογεί κάθε μήνα:

200.000 δρχ. Χ 4,5% = 9.000 δρχ.
Στο ποσό αυτό του φόρου δεν αναγνωρίζεται καμία μείωση, λόγω οικογενειακής κατάστασης.
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης 9.000 Χ 5% = 450 Δρχ.
Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα 9.000 - 450 = 8.550 δρχ.

β) Εστω ότι ο ανωτέρω μισθωτός είναι έγγαμος με σύζυγο χωρίς εισόδημα και δύο ανήλικα τέκνα.

Ο φόρος που πρέπει να του παρακρατείται κάθε μήνα θα υπολογισθεί ως κατωτέρω:

Φόρος που αναλογεί σύμφωνα με τα ανωτέρω στις μηνιαίες καθαρές αποδοχές του 9.000 δρχ.
Μείωση φόρου λόγω οικογενειακής κατάστασης 9.000 Χ 25% = 2.250 δρχ.
Φόρος που αναλογεί μετά τη μείωση λόγω οικογενειακής κατάστασης 6.750 δρχ.
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης, 6.750 Χ 5% = 338 δρχ.
Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα 6.750 - 338 = 6.412 δρχ.

γ) Εστω ότι και η σύζυγος του ανωτέρω φορολογουμένου είναι μισθωτός με μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές 170.000 δρχ. και ότι οι κρατήσεις της υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων ανέρχονται σε 20.000 δρχ. το μήνα.
Ο φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα θα υπολογισθεί ως κατωτέρω:

Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα:
150.000 δρχ. Χ 12 συν δώρο Χριστουγέννων - Πάσχα, επίδομα αδείας = 2.100.000 δρχ.
Συνεπώς ο συντελεστής παρακράτησης φόρου είναι 3% στο ποσό των μηνιαίων καθαρών αποδοχών.
Μηνιαίος φόρος που αναλογεί 150.000 Χ 3% = 4.500 δρχ.
Μείωση φόρου λόγω οικογενειακής κατάστασης 4.500 Χ 10% = 450 δρχ.
Φόρος που αναλογεί μετά τη μείωση λόγω οικογενειακής κατάστασης 4.050 δρχ.
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης, 4.050 Χ 5% = 203 δρχ.
Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα 4.050 - 203 = 3.847 δρχ.

δ) Εστω ότι φορολογούμενος με τρία ανήλικα τέκνα δεν αποκτά μέσα στη χρήση κανένα εισόδημα και ότι η σύζυγός του είναι συνταξιούχος, με καθαρή μηνιαία σύνταξη 240.000 δρχ.
Ο φόρος που πρέπει να παρακρατείται από τη σύνταξη θα υπολογισθεί ως εξής:

Αναγωγή σε ετήσια καθαρή σύνταξη:
240.000 δρχ. Χ 12 συν δώρο Χριστουγέννων/Πάσχα, επίδομα αδείας = 3.360.000 δρχ.
Συντελεστής παρακράτησης φόρου 6%.
Μηνιαίος φόρος που αναλογεί, 240.000 Χ 6% = 14.400 δρχ.
Μείωση φόρου λόγω οικογενειακής κατάστασης, 14.400 Χ 40% = 5.760 δρχ.
Φόρος που αναλογεί μετά τη μείωση λόγω οικογενειακής κατάστασης (τέκνα της)
14.400 - 5.760 = 8.640 δρχ.
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης, 8.640 Χ 5% = 432 δρχ.
Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα, 8.640 - 432 = 8.208 δρχ.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης