Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1309/28.11.1996 Εκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων για τις αποδοχές ή τις συντάξεις και τις κάθε είδους φορολογούμενες αμοιβές που καταβλήθηκαν σε δικαιούχους, καθώς και για το φόρο που παρακρατήθηκε από αυτές κατά το έτος 1996


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-11-1996 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1309/28.11.1996
Εκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων για τις αποδοχές ή τις συντάξεις και τις κάθε είδους φορολογούμενες αμοιβές που καταβλήθηκαν σε δικαιούχους, καθώς και για το φόρο που παρακρατήθηκε από αυτές κατά το έτος 1996


Αθήνα 28 Νοεμβρίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1127972/2401/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ: 1309

ΘΕΜΑ: ΄Εκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων για τις αποδοχές ή τις συντάξεις και τις κάθε είδους φορολογούμενες αμοιβές που καταβλήθηκαν σε δικαιούχους, καθώς και για το φόρο που παρακρατήθηκε από αυτές κατά το έτος 1996.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.2238/1994 κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο απασχολεί κατά σύστημα έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό ή καταβάλλει συντάξεις, επιχορηγήσεις, επιδόματα και κάθε άλλη παρόμοια παροχή, έχει υποχρέωση να παρακρατεί φόρο τον οποίο αποδίδει στο Δημόσιο. Η υποχρέωση αυτή, υπάρχει και όταν τα ανωτέρω πρόσωπα καταβάλλουν αμοιβές σε ελεύθερους επαγγελματίες, εργολήπτες κατασκευής τεχνικών έργων κ.λπ.


2. Από τις διατάξεις των άρθρων 62, 83, 86 και 87 του Ν.2238/1994 προκύπτει ότι όσοι παρακρατούν φόρο μεταξύ άλλων και από εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών είναι υποχρεωμένοι να χορηγούν έγκαιρα, σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, μία μόνο βεβαίωση σε κάθε δικαιούχο. Στις βεβαιώσεις αυτές πρέπει να αναγράφονται οι κάθε είδους αποδοχές, τόσο από τακτικές όσο και από πρόσθετες αμοιβές, φορολογούμενες ή απαλλασσόμενες, οι τυχόν κρατήσεις που βαρύνουν τον δικαιούχο, τα ποσά του φόρου που αναλογούν, καθώς και τα ποσά που παρακρατήθηκαν. Ιδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση.
Τονίζεται ότι όσοι από τους υποχρέους εφαρμόζουν μηχανογραφικό σύστημα, μπορούν να εκδώσουν τις βεβαιώσεις αυτές σε μηχανογραφικά έντυπα, τα οποία όμως, πρέπει να αναφέρουν τα στοιχεία που περιέχονται στο σχετικό έντυπο της βεβαίωσης.

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι, λόγω μεταθεσής τους εργάσθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 1996 σε περισσότερα από ένα καταστήματα του ίδιου εργοδότη, και εφόσον αυτά έχουν υποχρέωση υποβολής δικής τους οριστικής δήλωσης ΦΜΥ, για τις αμοιβές που καταβάλλουν και τους φόρους που αναλογούν και παρακρατούν, θα χορηγείται μία και μοναδική βεβαίωση από κάθε κατάστημα, με τον ακριβή χρόνο απασχόλησης του κάθε εργαζομένου. Επισημαίνεται ότι στη βεβαίωση που θα χορηγήσει το κάθε κατάστημα πρέπει να σημειώνεται σ' αυτή, ότι στον υπόψη εργαζόμενο έχει χορηγηθεί και δεύτερη βεβαίωση αποδοχών.
3. Για να μπορέσουν έγκαιρα να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση οι πιο πάνω υπόχρεοι, οι οποίοι απέκτησαν το εισόδημα και οφείλουν να το δηλώσουν, πρέπει οι υπεύθυνοι των οικονομικών διευθύνσεων των υπηρεσιών ή των επιχειρήσεων, που έχουν καταβάλει τις σχετικές αμοιβές σε αυτούς, να φροντίζουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του Ν.2238/1994, για την έγκαιρη έκδοση και χορήγηση των οικείων βεβαιώσεων μέχρι τις 15.2.1997 το αργότερο. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε οι ανωτέρω υπεύθυνοι όπως φροντίσουν για τις σχετικές προπαρασκευαστικές ενέργειες που είναι αναγκαίες. Επίσης, παρακαλούμε όπως τα ζητήματα που σχετίζονται με την ορθότητα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος ή την έκδοση και χορήγηση των βεβαιώσεων, γενικά, που τυχόν σας απασχολούν, να τεθούν υπόψη της διεύθυνσης φορολογίας εισοδήματος το αργότερο μέχρι τις 10.1.1997, για να μπορέσει έγκαιρα να τα επιλύσει και να παράσχει σχετικές οδηγίες.

4. Σημειώνεται ότι όσοι αρνούνται να χορηγήσουν τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων ή τις χορηγούν εκπρόθεσμα, καθώς και αυτοί χορηγούν αναληθή βεβαίωση ή αναγράφουν τις συνολικές αποδοχές σε περισσότερες από μία βεβαιώσεις, υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιμο έως 300.000 δρχ.

5. Ειδικότερα οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας των υπηρεσιών ή των επιχειρήσεων κ.τ.λ. που απασχολούν κατά σύστημα μισθωτούς ή καταβάλλουν συντάξεις κ.τ.λ., με την ευθύνη και τις φροντίδες των κατά νόμο προϊσταμένων, πρέπει όπως αναφέρουμε και παραπάνω, να εκδώσουν έγκαιρα μία (1) και μοναδική βεβαίωση αποδοχών για κάθε δικαιούχο, για όλα τα εισοδήματα από μισθούς, υπερωρίες, επιδόματα από τη συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές κ.τ.λ., τα οποία αποκτήθηκαν μέσα στο 1996.

6. Οσοι φορείς δεν χρησιμοποιούν μηχανογραφικά μέσα για τη μισθοδοσία όσων εργάζονται σε αυτούς ή τη χορήγηση συντάξεων και άλλων παροχών στους συνταξιούχους θα εκδώσουν σε δύο αντίτυπα τη μοναδική βεβαίωση αποδοχών. Οι φορείς αυτής της κατηγορίας εφόσον δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλουν οριστική
δήλωση (Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. την ταμιακή υπηρεσία των οποίων ασκεί το δημόσιο κ.τ.λ.), το ένα από τα δύο αντίτυπα της βεβαίωσης αυτής θα το στείλουν στο ΚΕΠΥΟ για επεξεργασία μέχρι 31.3.1997. Σε περίπτωση που οι πιο πάνω φορείς έχουν υποχρέωση να υποβάλουν οριστική δήλωση μισθωτών υπηρεσιών θα συνυποβάλουν
μαζί με τη δήλωση αυτή το ένα από τα παραπάνω αντίτυπα της βεβαίωσης στην αρμόδια ΔΟΥ.
Οι φορείς που χρησιμοποιούν μηχανογραφικά μέσα για τη μισθοδοσία όσων εργάζονται σε αυτούς και απασχολούν περισσότερους από 50 μισθωτούς ή χορηγούν συντάξεις και άλλες παροχές σε περισσότερους από 50 συνταξιούχους, υποχρεούνται να υποβάλουν σε μαγνητικά μέσα το σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και προαιρετικά για φορείς που απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα. Οι φορείς αυτών των κατηγοριών εφόσον έχουν υποχρέωση να υποβάλουν οριστική δήλωση συνυποβάλλουν με τη δήλωση αυτή τα μαγνητικά μέσα στην αρμόδια ΔΟΥ, ενώ οι μη υπόχρεοι υποβολής οριστικής δήλωσης τα στέλνουν στο ΚΕΠΥΟ, όπως πιο πάνω αναφέραμε.

Οι ΔΟΥ αφού ελέγξουν αν για όλους τους δικαιούχους που αναγράφονται στην οικεία δήλωση υπάρχουν βεβαιώσεις ή μαγνητικά μέσα κατά περίπτωση, θα διαβιβάσουν τις οριστικές δηλώσεις με τις βεβαιώσεις ή μαγνητικά μέσα κατά περίπτωση στο ΚΕΠΥΟ το αργότερο μέχρι τις 31.5.1997.

7. Εφιστάται, ιδιαίτερα η προσοχή των εκκαθαριστών στον τρόπο έκδοσης και χορήγησης των βεβαιώσεων στις περιπτώσεις καταβολής κάθε είδους καθαρών αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και συντάξεων που καταβάλλονται αναδρομικά, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, σε μισθωτούς ή συνταξιούχους με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, καθώς και δεδουλευμένων καθαρών αποδοχών που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, λόγω έκδηλης οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη και εφόσον έγινε επίσχεση της εργασίας από τους μισθωτούς ή αν ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης.

Τονίζεται ότι τα παραπάνω ποσά που καταβλήθηκαν στο μισθωτό ή συνταξιούχο αναδρομικά μέσα στο 1996, για τα οποία παρακρατήθηκε φόρος με ποσοστό δεκαπέντε τα εκατό (15%), θα αναγραφούν στην ίδια βεβαίωση αποδοχών μαζί με τις άλλες αποδοχές του έτους στον πίνακα ΙΙ αυτής "αμοιβές που φορολογούνται", αλλά σε
ξεχωριστή σειρά από τις αποδοχές ή συντάξεις του τρέχοντος έτους, συνολικά ανεξάρτητα αν αφορούν περισσότερα από ένα έτη, μειωμένα κατά ποσοστό 20%.

Συνεπώς, στη στήλη της βεβαιώσεως αποδοχών "καθαρό ποσό" θα αναγραφεί το 80% των ποσών αυτών.
Το υπόλοιπο 20%, το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Ν.2238/1994 δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο θα αναγραφεί στον πίνακα ΙΙΙ της βεβαίωσης αποδοχών "αμοιβές που απαλλάσσονται από το φόρο ή δεν θεωρούνται εισόδημα ή φορολογούνται αυτοτελώς".

Διευκρινίζεται ότι ποσά που καταβάλλονται αναδρομικά για άλλους λόγους πλην των ανωτέρω π.χ. λόγω ταμιακών δυσχερειών, δεν έχουν τη μείωση του 20% και διέπονται από τις φορολογικές διατάξεις που ίσχυαν στο έτος που ανάγονται για να φορολογηθούν. Επιπλέον διευκρινίζεται ότι, στις βεβαιώσεις αποδοχών έτους 1996 των υπαλλήλων του υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από αυτό, καθώς και του προσωπικού των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, θα εμφανισθούν ποσά φόρου εισοδήματος και
κρατήσεων τόσο για το ποσό που έλαβαν με την 2042663/4709/0022/30.6.1995 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όσο και για το ποσό που χορηγήθηκε με τη 2028566/4431/0022/26.4.1996 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί αναδρομικής καταβολής ειδικής αποζημίωσης - ειδικού επιδόματος, εφόσον βέβαια τα ποσά φόρου και κρατήσεων δεν είχαν εμφανισθεί στις βεβαιώσεις αποδοχών έτους 1995 (σχετ. 1006708/150/Α0012/29.1.1996 και 1028489/606/Α0012/8.3.1996 έγγραφά μας).

8. Το έντυπο (Φ-01.042) των οικείων βεβαιώσεων, που θα χρησιμοποιηθεί από τους υποχρέους κατά το οικον. έτος 1997, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθεύονται από τις κατά τόπους ΔΟΥ.

9. Σημειώνεται ότι το έντυπο (Φ.01.042) των οικείων βεβαιώσεων θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες (μισθούς, συντάξεις, υπερωρίες, επιδόματα κ.τ.λ..), που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, καθώς και τα εισοδήματα αυτής της κατηγορίας που φορολογούνται αυτοτελώς (π.χ. εφημερίες ιατρών ΕΣΥ, αποζημίωση Ν.2112/1920 κ.τ.λ.).
Το έντυπο αυτό της βεβαίωσης θα χρησιμοποιηθεί επίσης και για τις αμοιβές που λαμβάνουν οι δικηγόροι ως πάγια αντιμισθία (από 1.1-31.12.1996) για την παροχή νομικών υπηρεσιών σε τράπεζες, επιχειρήσεις κ.τ.λ. καθώς επίσης και για τις αμοιβές που λαμβάνουν οι ξεναγοί (από 1.1-31.12.1996) που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.1545/1985.
Για τις αμοιβές όμως που αποτελούν εισόδημα άλλων κατηγοριών, π.χ. αυτές που καταβάλλονται σε εργολήπτες κατασκευής τεχνικών έργων κ.τ.λ. ή σε πρόσωπα που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, καθώς και για αμοιβές που αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες ή από εμπορικές επιχειρήσεις (μισθοί δικαιούχων για υπηρεσίες σε Α.Ε. της οποίας είναι μέλη του Δ.Σ.) ή άλλα παρόμοιας φύσης έσοδα που φορολογούνται αυτοτελώς, δεν θα συμπληρώνεται το έντυπο αυτό (Φ-01.042). Σ' αυτήν την περίπτωση πρέπει να εκδίδονται και να χορηγούνται απλές βεβαιώσεις,
οι οποίες πρέπει να φέρουν τον τίτλο της Υπηρεσίας ή του Εργοδότη που τις εκδίδει, τα ποσά των αμοιβών, των κρατήσεων που βαρύνουν το δικαιούχο, του φόρου που παρακρατήθηκε, καθώς και την υπογραφή του εκδότη ή του νόμιμου εκπροσώπου του.

10. Επίσης, έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν ότι, πολλές υπηρεσίες και επιχειρήσεις μειώνουν το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες με τις κρατήσεις για ενυπόθηκους τόκους δανείων, σε αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.2238/1994, οι οποίες ορίζουν ρητά ποιές κρατήσεις (ασφαλιστικές εισφορές, χαρτόσημο κ.τ.λ.) αφαιρούνται από το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, στις οποίες και δεν περιλαμβάνονται οι τόκοι ενυπόθηκων δανείων του μισθωτού ή συνταξιούχου.

11. Για την ορθή συμπλήρωση των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του Ν.2238/1994 σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2065/1992, κάθε παροχή, ανεξαρτήτως της ονομασίας της, που δίδεται από τους εργοδότες στους μισθωτούς (υπαλλήλους, εργάτες κ.τ.λ.), θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και υπάγεται στη φορολογία, ανεξαρτήτως αν αποτελεί οργανικό μισθό ή όχι. Για να απαλλαγεί από τη φορολογία, κάθε επίδομα ή παροχή που θεσπίσθηκε υπέρ δικαιούχων, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στο άρθρο 6 του Ν.2238/1994 ή στο νόμο που τα χορηγεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα κάθε είδους επιδόματα και παροχές φορολογούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2238/1994, με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ίδιου νόμου.
Συνεπώς, οι κάθε είδους αποδοχές ή συντάξεις που καταβάλλονται στους εργαζομένους ή συνταξιούχους, πρέπει να γράφονται στον πίνακα ΙΙ της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων.
Εξαιρετικά αποδοχές ή συντάξεις ή άλλες παροχές, που απαλλάσσονται από το φόρο σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, πρέπει να γράφονται στον πίνακα ΙΙΙ της βεβαίωσης με ρητή αναφορά των διατάξεων (άρθρο, νόμος) που προβλέπουν την απαλλαγή.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι σε περίπτωση που δεν αναγράφονται ρητά οι σχετικές διατάξεις που παρέχουν την απαλλαγή από το φόρο ή αναφέρονται ανακριβώς, τα υπόψη ποσά δεν θα υπολογίζονται από την Υπηρεσία ως απαλλασσόμενα και θα φορολογούνται κανονικά.

12. Με βάση τα προηγούμενα για τη φορολογική μεταχείριση των κάθε είδους αποδοχών, συντάξεων ή άλλων παροχών, ενδεικτικά σας παραθέτουμε ορισμένα επιδόματα ή παροχές που φορολογούνται ή απαλλάσσονται από το φόρο στο σύνολό τους ή κατά ένα ποσοστό ή με ειδικό τρόπο ή αυτοτελώς.

Α. Φορολογούμενα στο σύνολο (Πίνακας ΙΙ)

α) Επίδομα θέσης και ευθύνης (Ε.14944/ΠΟΛ. 334/13.11.86)

β) Επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού (1098857/1619/1993)

γ) Επίδομα τροφής (1108319/1733/Α0012/ΠΟΛ. 1228/1993)

δ) Οι διπλές αποδοχές δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. που βρίσκεται με εκπαιδευτική άδεια στη αλλοδαπή (1017662/228/Α0012/ΠΟΛ. 1051/1992).

ε) Αποζημίωση που καταβάλλεται σε εκπαιδευτικούς, (δημόσιους ή ιδιωτικούς) για την απασχόλησή τους για εισαγωγή σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή για τη συμμετοχή τους σε επιτροπές συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών επιλογής σπουδαστών αντίστοιχα (1042457/1993, 1065760/848/1993 δ/γές Υπ. Οικ.).

στ) Επίδομα βιβλιοθήκης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (παρ. 1 Αρθρο 8 Ν.2158/93).

Β. Απαλλασσόμενα στο σύνολό τους (Πίνακας ΙΙΙ).

α) Επίδομα πτητικό, καταδυτικό, ναρκαλιείας κ.τ.λ.. (Περιπτ. στ' παράγρ. 5 Αρθρο 6, Ν.2238/94) .

β) Επίδομα εξωϊδρυματικό (Περίπτωση ε', παράγρ. 5, Αρθρο 6, Ν.2238/94).

γ) Μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνει σε ποσοστό το 80%). (Περίπτ. θ', παράγρ. 5, Ν.2238/94).

δ) Εξοδα κίνησης που καταβάλλονται σε δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους ΝΠΔΔ όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση του αρμ. Υπουργού και του Υπ. Οικ. (περίπτ. β', παραγρ. 4, του άρθρου 45 του Ν.2238/94).

ε) Επίδομα στεγαστικό που καταβάλλεται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος. (περίπτ. η', παράγρ. 5, άρθρο 6 Ν.2238/1994).
Γ. Απαλλασσόμενα κατά ποσοστό 50% (Πίνακας ΙΙΙ).

α) Το 50% της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους δικαιούχους από λογ/σμούς ΔΕΤΕ (περίπτ. η', παράγρ. 9, άρθρο 51, Ν.1882/90), ΔΕΧΕ (περίπτ. ι', παράγρ. 9, άρθρο 51, Ν.1882/90) και ΔΙΒΕΕΤ (παράγρ. 9, άρθρο 24, Ν.1884/90) σύμφωνα με το 2ο εδάφιο της περίπτ. α' της παραγρ.4, του άρθρου 45 του Ν.2238/94.

β) Το 50% της καταβαλλόμενης σύμφωνα με την περίπτ. β' της παραγρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.1517/85 κατ' αποκοπή μηνιαίας αποζημίωσης στους καθηγητές. κ.τ.λ.. ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και τους σχολικούς συμβούλους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (1076371/1022/Α0012/ΠΟΛ. 1213/1993 και 1006104/69/Α0012/1993) (β' εδάφιο, περίπτ. α', παράγρ. 4, άρθρο 45, Ν.2238/94).

γ) Το 50% του επιδόματος για δαπάνες βιβλιοθήκης που καταβάλλεται στους ιατρούς ΕΣΥ, σύμφωνα με την παράγραφο 2 άρθρου 30 Ν.1397/1983 (1034713/1993 δ/γή Υπ. Οικονομικών).

Δ. Φορολογούμενα με ειδικό τρόπο ή αυτοτελώς.

Το τμήμα του εισοδήματος, για υπηρεσίες ενεργού εφημερίας που αποκτούν οι ιατροί, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο ΕΣΥ, οι πανεπιστημιακοί ιατροί που δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελμα και οι ειδικευμόμενοι ιατροί που διέπονται από τις διατάξεις του Ν.1397/83, που φορολογείται αυτοτελώς πρέπει να γράφεται στον Πίνακα ΙΙΙ της βεβαίωσης, ενώ το τμήμα εκείνο που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις γράφεται στον Πίνακα ΙΙ της βεβαίωσης σε ιδιαίτερη (χωριστή) σειρά.

13. Επίσης, για την ορθή συμπλήρωση των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1, του άρθρου 57 του Ν.2238/94, ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α' έως στ' της ίδιας παραγράφου, μειώνεται κατά
ποσοστό 5% κατά την παρακράτησή του.

14. Οι στήλες της βεβαίωσης που αναφέρονται στην εισφορά ΟΓΑ φόρου θα συμπληρωθούν μόνο για τις ειδικές περιπτώσεις που επιβάλλεται αυτή (αμοιβές αξιωματικών των εμπορικών πλοίων, καθώς και του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας). Ειδικότερα, προκειμένου για βεβαιώσεις αποδοχών που χορηγούνται σε ναυτικούς πρέπει να αναγράφονται απαραιτήτως και τα ακόλουθα στοιχεία:

- το όνομα και η σημαία του πλοίου στο οποίο υπηρετεί ο ναυτικός

- το νόμισμα στο οποίο καταβλήθηκαν οι αμοιβές του ναυτικού (δραχμές, δολλάρια κ.τ.λ.)

- ο ΟΓΑ φόρου που υπολογίζεται υποχρεωτικά στις αμοιβές του ναυτικού πρέπει να αναγράφεται χωριστά από το φόρο εισοδήματος.

15. Προκειμένου για βεβαιώσεις αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων που συμμετείχαν κατά τη διάρκεια του έτους σε απεργία ή στάση εργασίας, οι κρατήσεις που διενεργούνται για το χρόνο της απεργίας ή στάσεις εργασίας αυτών, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις βεβαιώσεις αυτές μαζί με τις άλλες κρατήσεις υπέρ των Ασφαλιστικών Ταμείων και το σύνολο αυτών να αφαιρείται από το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα. Επίσης, στο ίδιο έντυπο κοντά στις κρατήσεις και σε ξεχωριστή σειρά με την ένδειξη "περικοπτόμενες αποδοχές λόγω συμμετοχής σε απεργία ή στάση εργασίας", θα εμφανίζονται οι αποδοχές που περικόπησαν λόγω συμμετοχής του δημόσιου υπαλλήλου σε απεργία ή στάση εργασίας (1083449/2031/Α0012/ΠΟΛ. 1033/1992)

16. Τα ομόλογα που χορηγήθηκαν στους δικαστικούς λειτουργούς, όπως έγινε δεκτό με την 1043035/501/Α0012/ΠΟΛ.1119/1993 δ/γή Υπουργείου Οικονομικών, θεωρούνται εισόδημα του χρόνου λήξης αυτών. Συνεπώς, τα ποσά των ομολόγων αυτών θα εμφανίζονται στις οικείες βεβαιώσεις αποδοχών του έτους μέσα στο οποίο λήγουν. Στην ίδια βεβαίωση θα αναγράφεται και ο φόρος που αντιστοιχεί και παρακρατήθηκε
για τα ομόλογα αυτά.

17. Τα ποσά των αποζημιώσεων που δεν θεωρούνται εισόδημα, επειδή οι εργαζόμενοι προσκόμισαν στους εργοδότες τους τα σχετικά παραστατικά στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. δεν εμφανίζονται στις βεβαιώσεις αποδοχών.

18. Τέλος, στην ένδειξη της βεβαίωσης "είδος υπηρεσίας" προκειμένου για καθηγητές Πανεπιστημίου και λέκτορες πρέπει να γράφεται ο τίτλος της θέσης που κατέχουν.

19. Κατά τα λοιπά ισχύουν γενικά οι οδηγίες που αναφέρονται στο έντυπο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων για τη συμπλήρωσή του.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

1) Η βεβαίωση αυτή χορηγείται υποχρεωτικά από τον εργοδότη που καταβάλλει κάθε είδους αποδοχές (μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις ή οποιαδήποτε περιοδική παροχή για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία σε μισθωτούς ή συνταξιούχους και ανεξάρτητα αν τα ποσά αυτά φορολογούνται ή απαλλάσσονται από το φόρο ή δε θεωρούνται εισόδημα ή φορολογούνται αυτοτελώς με ειδικό τρόπο). Διευκρινίζεται ότι για όλα αυτά τα εισοδήματα (μισθοί, ημερομίσθια, συντάξεις, υπερωρίες, επιδόματα από συμμετοχή σε συμβούλια κ.τ.λ.) ο κάθε φορέας, πρέπει να δώσει μια και μοναδική βεβαίωση αποδοχών.

2) Αντίτυπα της βεβαίωσης αυτής ή μαγνητικά μέσα κατά περίπτωση θα υποβάλλονται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. οδός Αριστογείτονος 19, 176 81 Καλλιθέα (Σχετικές Ε. 11271/18/13.12.1978, 1012127/101/Α0012/ΠΟΛ. 1030/27.1.1993, 1026579/258/Α0012/ΠΟΛ. 1069/17.2.1993
και 1027074/313/Α0012/ΠΟΛ. 1118/23.3.1993 και 1006297/88/ΠΟΛ. 1009/Α0012/17.1.1995 διαταγές Υπουργείου Οικονομικών.

3) Η βεβαίωση αυτή πρέπει να εκδίδεται και να χορηγείται στους δικαιούχους το αργότερο μέχρι 15 Φεβρουαρίου του οικείου οικονομικού έτους.

4) Συμπλήρωση ένδειξης "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ - ΦΟΡΕΑ".
Σε κάθε μία από τις ενδείξεις, ονοματεπώνυμο - πατρώνυμο ή επωνυμία, είδος επιχείρησης κ.τ.λ. πρέπει να γραφτούν τα αντίστοιχα στοιχεία του εργοδότη - φορέα. Εφιστάται η προσοχή σας στη συμπλήρωση του τετραγώνου με τον Αριθ. Φορολογ. Μητρώου για τα Νομικά Πρόσωπα και τα Φυσικά Πρόσωπα που είναι επιτηδευματίες ή τον Αριθ. Φορολ. Μητρώου ή Ταυτότητας για τα Φυσικά Πρόσωπα
που δεν είναι επιτηδευματίες.

5) Συμπλήρωση πίνακα Ι "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ".

Η συμπλήρωση των ζητουμένων στοιχείων πρέπει να γίνει με προσοχή κατ' αντιστοιχεία των επιμέρους ενδείξεων. Διευκρινίζεται ότι στην ένδειξη του αριθμού της ταυτότητας, εφόσον δεν υπάρχει Αριθ. Φορολογ. Μητρώου, θα γραφτεί το γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου και ο αριθμός που ακολουθεί π.χ. Α.394713 για όσους έχουν πολιτικές ή μόνο ο αριθμός π.χ. 2532710 για τις ταυτότητες των στρατιωτικών. 1/4σοι δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα αλλά έχουν υποβάλλει αίτηση για έκδοση αυτής θα γράψουν τον αριθμό της προσωρινής ταυτότητας. Ακόμη η ένδειξη "Αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ." θα συμπληρωθεί εφόσον υπάρχει το στοιχείο αυτό. Γι' αυτό οι εργοδότες κ.τ.λ. πρέπει να φροντίσουν να πληροφορηθούν από τους μισθωτούς ή συνταξιούχους αυτό το στοιχείο. Στην ένδειξη "Είδος υπηρεσίας", η οποία θα συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση του μισθωτού, θα γράφεται η συγκεκριμένη υπηρεσία που προσέφερε ο μισθωτός (π.χ. Φοροτεχνικός υπάλληλος, καθηγητής φιλόλογος, γεωπόνος, δημοσιογράφος, τεχνίτης ξυλουργός, πωλητής εμπορικού καταστήματος κ.τ.λ.).

6) Συμπλήρωση πίνακα ΙΙ "ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ" και πίνακα ΙΙΙ "ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ 'Η ΔΕ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Ή ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ".

Στον πίνακα ΙΙ πρέπει να γράφονται όλες οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στο μισθωτό ή συνταξιούχο οι οποίες φορολογούνται, ενώ στον πίνακα ΙΙΙ γράφονται οι αμοιβές εκείνες που δεν φορολογούνται κ.τ.λ. ή το τμήμα εκείνο των αμοιβών που δεν φορολογείται ως και ο σχετικός νόμος απαλλαγής.
Επιπλέον τονίζονται και τα εξής:

α) Ο φόρος που έχει παρακρατηθεί δεν αποτελεί κράτηση και επομένως δεν αφαιρείται από τις ακαθάριστες αποδοχές.

β) Η εισφορά ΟΓΑ στο φόρο δεν αφαιρείται από τις ακαθάριστες αποδοχές.

γ) Οι κρατήσεις για την εξόφληση δανείων, που χορηγήθηκαν στο μισθωτό ή συνταξιούχο δεν αφαιρούνται από τις ακαθάριστες αποδοχές.

δ) Από τα έξοδα κίνησης των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. δεν υπόκεινται στη φορολογία εισοδήματος, μόνο εκείνα που παρέχονται με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.

ε) Οι κρατήσεις που αφορούν τις αμοιβές που δεν φορολογούνται δεν αφαιρούνται από τις αποδοχές που φορολογούνται.

στ) Το τμήμα του εισοδήματος για υπηρεσίες ενεργού εφημερίας που αποκτούν οι γιατροί οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας που φορολογείται αυτοτελώς, πρέπει να γράφεται στον πίνακα ΙΙΙ της βεβαίωσης, ενώ το τμήμα που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις γράφεται στον πίνακα ΙΙ της βεβαίωσης.

ζ) Τα τυχόν ποσά που χορηγούνται και απαλλάσσονται ή δεν θεωρούνται εισοδήματα ρητά από το νόμο π.χ. επίδομα πτητικό ή καταδυτικό κ.τ.λ. πρέπει να γράφονται στον πίνακα ΙΙΙ της βεβαίωσης, όπως επίσης και η διάταξη (άρθρο - νόμος) που ορίζει την απαλλαγή τους.

7. Μετά την υπογραφή του εκδότη της βεβαίωσης θα γράφονται καθαρά τα στοιχεία του υπογράφοντος.

8. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το έντυπο αυτό δεν θα χρησιμοποιηθεί από τους εργοδότες που παρακρατούν φόρους από αμοιβές εργολάβων κ.τ.λ. από εισοδήματα κινητών αξιών και αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών.


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης