Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΦΠΑ Οδηγίες ΦΠΑ Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2010

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-03-2011 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΦΠΑ Οδηγίες
ΦΠΑ Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΟΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 (009/10)

ΦΥΛΛΑΔΙΟ NO 34
ΑΘΗΝΑ 2011

Το παρόν φυλλάδιο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ . vwwv.gsis.gr και του Υπουργείου Οικονομικών vwvw.minfin.gr.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. Υποκείμενοι στο φόρο που εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. εντός της διαχειριστικής περιόδου.
2. Πίνακας αντιστοιχίας διατάξεων.
3. Τρόπος αναγραφής των ποσών σε ευρώ.
4. Υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. ανεξαρτήτως υπολοίπου.
5. Επισημάνσεις για τις επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών.
6. Συμπλήρωση Πίνακα ΣΤ' του εντύπου της εκκαθαριστικής.
7. Τρόπος καταχώρησης στην εκκαθαριστικής δήλωση του μερίσματος και της πάγιας αντιμισθίας των δικηγόρων.

1. Οι υποκείμενοι στο φόρο που εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς προαιρετικά ή υποχρεωτικά εντός της διαχειριστικής περιόδου (π.χ. δικηγόροι, νοσοκομεία, συμβολαιογράφοι, άμισθοι υποθηκοφύλακες, δικαστικοί επιμελητές, καλλιτέχνες, συγγραφείς και ερμηνευτές έργων τέχνης, απαλλασσόμενες επιχειρήσεις λόγω τζίρου, εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, αγρότες που διαθέτουν τα προϊόντα τους στις λαϊκές αγορές) στην εκκαθαριστική δήλωση που υποβάλλουν θα δηλώσουν μόνο τις πράξεις που πραγματοποίησαν από την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς έως τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου (π.χ. δικηγόρος που εντάχθηκε στο κανονικό καθεστώς 01/07/2010 με λήξη διαχειριστικής περιόδου την 31/12/2010 θα δηλώσει στην εκκαθαριστική δήλωση ως διαχειριστική περίοδο 01/07/2010-31/07/210 και μόνο τις πράξεις της περιόδου αυτής ). Με τον ίδιο τρόπο θα συμπληρωθεί και ο κωδικός 615 της εκκαθαριστικής δήλωσης στον οποίο δηλώνονται τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν για τη φορολογία εισοδήματος.

Οι επιχειρήσεις του άρθρου 39 του Κώδικα Φ.Π.Α. που τηρούσαν Α' κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ. και εντός της διαχειριστικής περιόδου εντάχθηκαν σε μεγαλύτερη κατηγορία υποβάλλουν εκκαθαριστική για το σύνολο της διαχειριστικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα που τηρούσαν βιβλία Α' κατηγορίας και το διάστημα που τηρούσαν βιβλία ανώτερης κατηγορίας.

2. Με το Κώδικα Φ.Π.Α., ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α') έγινε κύρωση των κωδικοποιημένων διατάξεων του Φ.Π.Α. Στο εξής για τις ισχύουσες διατάξεις του Φ.Π.Α. θα γίνεται αναφορά στον Κώδικα Φ.Π.Α., όπως ισχύει.

Λόγω της αλλαγής που επήλθε στην αρίθμηση των άρθρων, στην σελίδα 44 του παρόντος φυλλαδίου, παρατίθεται πίνακας αντιστοιχίας, μεταξύ των άρθρων του ν. 1642/86 και των άρθρων του Κώδικα Φ.Π.Α, για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.

3. Τα ποσά σε ΕΥΡΩ αναγράφονται υποχρεωτικά με τη χρήση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων μετά την υποδιαστολή π.χ. 45,00 ή 45,65.

4. Με το ν.3427/2005 (ΦΕΚ 312Α') για πράξεις που διενεργούνται από 1ης Ιανουαρίου 2006 υποβάλλονται όλες οι περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. ανεξάρτητα από το αποτέλεσμά τους χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό.

5. α) Για τις επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών το βάσει δήλωσης ποσό του φόρου, που πληρώσατε με τις ειδικές δηλώσεις Φ. Π.Α για τη μεταβίβαση των υποκειμένων σε Φ. ΠΑ. ακινήτων, που αφορούν τη διαχειριστική σας περίοδο, χωρίς τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα αναγράφεται στον κωδ. 703 «Πιστωτικό υπόλοιπο προηγ. διαχειρ. περιόδου και λοιπά προστιθέμενα ποσά» του Πίνακα Γ.δ. και όχι στον κωδ. 701 του ίδιου Πίνακα.

β) Στον κωδικό 701 της εκκαθαριστικής δήλωσης δεν θα αναγραφεί τυχόν ποσό που καταβλήθηκε με έκτακτη δήλωση από κατασκευαστικές επιχειρήσεις λόγω του ότι το απολογιστικό κόστος διηρημένης ιδιοκτησίας ήταν μεγαλύτερο από την φορολογηθείσα αξία στην ειδική δήλωση Φ.Π.Α. εκκαθαριστικής, είτε σχεδιάζοντάς τον χειρόγραφα ή με Η/Υ, αλλά με την ίδια ακριβώς γραμμογράφηση και να συνυποβληθεί με την εκκαθαριστική δήλωση του έτους 2010. Οδηγίες για την συμπλήρωσή και υποβολή του παρέχονται στον κωδ. 702 του Πίνακα Γ.

6. Στο έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2010 δεν υπάρχει ο Πίνακας ΣΤ' (κωδ. 351-359), που υπήρχε στις εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. έκδοσης 2007 και προηγουμένων ετών.

Σε περίπτωση που απαιτείται η συμπλήρωσή του, θα πρέπει ο Πίνακας να συνταχθεί σε ξεχωριστό έντυπο, είτε αποκόπτοντάς τον από παλαιότερο έντυπο εκκαθαριστικής, είτε σχεδιάζοντάς τον χειρόγραφα ή με Η/Υ, αλλά με την ίδια ακριβώς γραμμογράφηση και να συνυποβληθεί με την εκκαθαριστική δήλωση του έτους 2010. Οδηγίες για την συμπλήρωσή του παρέχονται στον κωδ. 702 του Πίνακα Γ.

7. Ειδικά για την περίπτωση των υποκειμένων στο φόρο που παρέχουν δικηγορικές υπηρεσίες, επισημαίνεται ότι:
- το μέρισμα που εισπράττεται από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο δεν υπάγεται στις διατάξεις του Φ.Π.Α. (αφορά πράξη εξαιρούμενη χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών) και δεν περιλαμβάνεται στον κύκλο εργασιών για σκοπούς Φ.Π.Α. Ωστόσο δεδομένου ότι το μέρισμα καταχωρείται στα βιβλία του Κ.Β.Σ. αυτό θα καταχωρείται και στους κωδικούς 611 και 613 της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.
- το ποσό που εισπράττεται ως πάγια αντιμισθία και κατά τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες αφορά πράξη που δεν υπάγεται στις διατάξεις του Φ.Π.Α. και δεν περιλαμβάνεται στον κύκλο εργασιών για σκοπούς Φ. ΠΑ. Το ποσό αυτό δεν θα καταχωρείται στην εκκαθαριστική δήλωση.

 

6. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Εάν, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 181 Α'/16-9-2009) επιλέξατε την τμηματική καταβολή του ΦΠΑ τότε στον Κωδ. 701 της εκκαθαριστικής δήλωσης θα αναγραφούν τα ποσά του Κωδ. 511 των περιοδικών δηλώσεων. Ο κωδικός 511 της περιοδικής δήλωσης περιλαμβάνει το συνολικό χρεωστικό ποσό για την συγκεκριμένη φορολογική περίοδο.

Σημειώνεται ότι η τμηματική καταβολή ήταν σε ισχύ για περιοδικές δηλώσεις που έληξαν από 20/10/2009 έως και περιοδικές δηλώσεις που αφορούν το δεύτερο τρίμηνο του 2010 (βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του ΚΒΣ) ή τον Ιούνιο του 2010 (βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ).

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

α. Το έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης του έτους 2010 (έκδοση 2010 009/10-ΦΠΑ χρώματος πράσινο) καθορίζεται με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1026/9.2.2011.
Το έντυπο 009/10 - Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2010, Φ1 TAXIS της εκκαθαριστικής δήλωσης που επισυνάπτεται ως παράρτημα στην ανωτέρω απόφαση ισχύει μέχρι την έκδοση νέου εντύπου εκκαθαριστικής δήλωσης.
Στην περίπτωση που το έντυπο χρησιμοποιείται από υποκείμενους: α) των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε άλλη ημερομηνία εντός του 2011 από οποιαδήποτε αιτία ή λόγω οριστικής παύσης εργασιών ή διακοπής των υπαγομένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων, β) που επήλθε οριστική παύση εργασιών λόγω θανάτου εντός του 2011 ,θα διορθώνονται χειρόγραφα οι συντελεστές Φ.Π.Α. 5,5% και 11% σε 6,5% και 13% αντίστοιχα εφόσον δηλώνονται πράξεις που αναγράφονται στους κωδικούς 601,602, 631,632, 651,652,671,672. Επισημαίνεται ότι το έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης του έτους 2001 (έκδοσης 2002 - 009 - ΦΠΑ χρώματος καφέ) θα χρησιμοποιείται από τους υποκείμενους στις περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης για τις προηγούμενες του 2001 διαχειριστικές περιόδους (αρχικής ή τροποποιητικής).

β. Αν πριν την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης, διαπιστωθούν διαφορές σε κάποια ή κάποιες φορολογικές περιόδους μεταξύ των στοιχείων των περιοδικών δηλώσεων και των πραγματικών δεδομένων που προκύπτουν, θα πρέπει να συμπληρωθεί μια σωστή περιοδική δήλωση με τα πραγματικά δεδομένα της φορολογικής περιόδου στην οποία διαπιστώθηκαν λάθη και να υποβληθεί ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ πριν την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σημειώνεται ότι, κάθε φορολογική περίοδος θεωρείται αυτοτελής ως προς την υποχρέωση υποβολής της περιοδικής δήλωσης και της καταβολής τυχόν χρεωστικού ποσού που προκύπτει, έτσι τυχόν ποσό φόρου που καταβλήθηκε επιπλέον του οφειλόμενου σε προγενέστερη φορολογική περίοδο δεν καλύπτει αυτοδίκαια το φόρο που οφείλεται σε μεταγενέστερη φορολογική περίοδο. Ως εκ τούτου θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική περιοδική δήλωση της προγενέστερης φορολογικής περιόδου και το πιστωτικό υπόλοιπο που θα προκύψει να μεταφερθεί για συμψηφισμό στη μεταγενέστερη φορολογική περίοδο. Επίσης, αν σε κάποια φορολογική περίοδο καταβληθεί χρεωστικό ποσό μικρότερο του οφειλόμενου και σε μεταγενέστερη υποβληθεί δήλωση για να καταβληθεί ισόποσο ή και μεγαλύτερο ποσό του οφειλόμενου από την προγενέστερη περίοδο, το σφάλμα δεν θεραπεύεται με υπολογισμό της δέουσας προσαύξησης στην εκκαθαριστική δήλωση της οικείας χρήσης. Πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική περιοδική δήλωση της προγενέστερης φορολογικής περιόδου με τα σωστά στοιχεία και τη σωστή προσαύξηση μέχρι την ημερομηνία υποβολής της τροποποιητικής αυτής δήλωσης και τροποποιητική περιοδική δήλωση της μεταγενέστερης περιόδου, που καταβλήθηκαν τα επιπλέον ποσά (οπότε η τροποποιητική δήλωση της μεταγενέστερης περιόδου θα προκύψει λογικά πιστωτική).

γ. Η εκπρόθεσμη υποβολή και η μη υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης, αποτελούν παραβάσεις για τις οποίες επιβάλλεται πρόστιμο από 117 έως 1170 ΕΥΡΩ, στην περίπτωση που δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή. Το πρόστιμο αυτό κατά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς περιορίζεται στο ένα τρίτο (1/3).

2. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ

Υποχρέωση να υποβάλλουν εκκαθαριστική δήλωση έχουν οι υποκείμενοι στο φόρο που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή και απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου. Η υποχρέωση αυτή υπάρχει και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιήθηκε οικονομική δραστηριότητα, όπως και στην περίπτωση που η επιχείρηση δήλωσε ότι βρίσκεται σε αδράνεια. Υποχρέωση να υποβάλλουν εκκαθαριστική δήλωση έχουν και:

α) οι επιχειρήσεις παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών, καθώς και οι εισαγωγείς βιομηχανοποιημένων
καπνών και γενικά οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές και οι εγγεγραμμένοι επιτηδευματίες,

β) οι επιχειρήσεις παραγωγής και οι λοιποί εγκεκριμένοι αποθηκευτές πετρελαιοειδών προϊόντων,

γ) οι επιχειρήσεις παραγωγής και λοιποί εγκεκριμένοι αποθηκευτές αλκοόλης και αλκοολούχων
ποτών,

δ) οι επιχειρήσεις παραγωγής, εισαγωγής και ενδοκοινοτικής απόκτησης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών (καινούργιων ή μεταχειρισμένων), καθώς και οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 45 και 46 του Κώδικα Φ.Π.Α..
Σημειώνεται ότι, αναφορικά με τους εγκεκριμένους αποθηκευτές των παραπάνω περιπτώσεων α'- γ', καθώς και τους εγγεγραμμένους επιτηδευματίες ή εισαγωγείς της παραπάνω περίπτωσης α', με τις Α.Υ.Ο. Δ.634/435/29.4.93 και Δ. 635/436/29.4.93 παρασχέθηκε δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. εισροών, με βάση συνοδευτική κατάσταση και σφράγιση των πρωτότυπων τιμολογίων ή παρόμοιων αποδεικτικών στοιχείων, από την αρμόδια τελωνειακή αρχή. Για το λόγο αυτό η εκκαθαριστική δήλωση αποσκοπεί κυρίως:

α) Στην αναπροσαρμογή των αξιών και φόρων εκροών, β) Στο διακανονισμό του φόρου εισροών (πίνακες Ζ', Η'), γ) Στη συλλογή στοιχείων των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, των αξιών και φόρων εκροών/εισροών και άλλων οικονομικών πληροφοριακών στοιχείων, απαραίτητων για τις ενδοκοινοτικές επαληθεύσεις του VIES και την εκτίμηση των ιδίων πόρων της Ευρ. Ένωσης, καθώς και στη συλλογή στατιστικών στοιχείων, δ) Στην τυχόν εκκαθάριση του φόρου που προκύπτει από διακανονισμούς κ.λ.π. ή στην άσκηση αιτήματος επιστροφής Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κώδικα Φ.Π.Α..
Υποχρέωση να υποβάλλει εκκαθαριστική δήλωση έχει και το υπό ίδρυση νομικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση, μέσα στη νόμιμη προθεσμία κατά τη διάρκεια του ιδρυτικού σταδίου και μετά την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών που θα υποβληθεί, όταν το νομικό πρόσωπο συσταθεί ή η ατομική επιχείρηση λειτουργήσει με ταυτόχρονη υποβολή της σχετικής δήλωσης έναρξης εργασιών (με προέλευση "από ίδρυση"). Επισημαίνεται ότι υποχρέωση έχουν και

ε) Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. εφόσον πραγματοποιούν παράδοση προϊόντων δικής τους παραγωγής από δικό τους κατάστημα ή από λαϊκές αγορές, ή πραγματοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις προς άλλο κράτος - μέλος ή άλλες πράξεις για τις οποίες οφείλουν να ενταχθούν στον κανονικό καθεστώς, στ) Οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ (ΤΑΞΙ) οι οποίοι ανήκουν πλέον στο κανονικό καθεστώς, ζ) οι εκμεταλλευτές μέχρι 7 ενοικιαζομένων δωματίων.

3. ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ

Δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν εκκαθαριστική δήλωση:

α) Οι υποκείμενοι στο φόρο, που ενεργούν αποκλειστικά πράξεις απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, έστω και αν για ορισμένες πράξεις λήψης αγαθών ή υπηρεσιών ή ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών κατέβαλαν τον αναλογούντα φόρο με έκτακτη περιοδική δήλωση.

β) Τα μη υποκείμενα στο φόρο φυσικά πρόσωπα, έστω και αν ως λήπτες αγαθών και υπηρεσιών κατέβαλαν τον αναλογούντα φόρο με έκτακτη περιοδική δήλωση,

γ) Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. εφόσον δεν πραγματοποιούν πράξεις που αφορούν παράδοση προϊόντων δικής τους παραγωγής από δικό τους κατάστημα ή από λαϊκές αγορές, ή δεν πραγματοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις προς άλλο κράτος - μέλος.

δ) Τα μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα, έστω και αν ως λήπτες αγαθών και υπηρεσιών ή για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που πραγματοποίησαν κατέβαλαν το φόρο με έκτακτη περιοδική δήλωση.

ε) Οι υποκείμενοι που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των απαλλασσομένων μικρών επιχειρήσεων της παραγρ. 2 του άρθρ. 39 του Κώδικα Φ.Π.Α., περιλαμβανομένων και των αλιέων με σκάφος έως 6 μέτρα.

στ) Οι αμιγείς πρατηριούχοι και λιανοπωλητές βιομηχανοποιημένων καπνών της παραγράφου 6 του άρθρου 44 του Κώδικα Φ.Π.Α..

ζ) Οι αλιείς του ειδικού καθεστώτος της Α.Υ.0.1145339/6602/140/Ε0014/ ΠΟΛ.1320/30.12.1998 εφόσον έχουν σκάφη μεγαλύτερα των 6 και ως 12 μέτρων, καθώς και οι σπογγαλιείς. η) Οι εκμεταλλευτές σκαφών στη λίμνη Ιωαννίνων που αποδίδουν Φ.Π.Α. σύμφωνα με την Α.Υ.Ο.Ο. 1035360/2772/434/Β0014/ΠΟΛ.1065/4.4.2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

θ) Οι εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων που αποδίδουν Φ.Π.Α. σύμφωνα με την Α.Υ.Ο.Ο. 108 2341/5668/657/ΠΟΛ.1114/30.7.2008.

4. ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ

Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, όπως αυτή ορίζεται από τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος και του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (KB.Σ.).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ.1026/9.2.2011 οι εκκαθαριστικές δηλώσεις υποβάλλονται:

α) Για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31/12/2010:

ί. Μέχρι την 12η Απριλίου 2011 για υποκείμενους, οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής
περιόδου τηρούσαν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του KB.Σ.

ii. Μέχρι την 23η Μαΐου 2011 για υποκείμενους, οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ' κατηγορίας του KB.Σ., καθώς και το Δημόσιο. Οι υποκείμενοι αυτοί έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν:

- τις αρχικές εμπρόθεσμες εκκαθαριστικές δηλώσεις αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.

- τις τροποποιητικές και τις εκπρόθεσμες δηλώσεις στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή,

β) Για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε άλλη ημερομηνία εντός του 2010 από οποιαδήποτε αιτία ή λόγω οριστικής παύσης εργασιών ή διακοπής των υπαγομένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων:

ί. Μέχρι την 20η ημέρα του τρίτου μήνα από το τέλος του μήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγομένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων, εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του KB.Σ.

ii. Μέχρι την 20η ημέρα του πέμπτου μήνα από το τέλος του μήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγομένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων, εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία Γ' κατηγορίας του K.B.Σ. Οι υποκείμενοι αυτοί έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν:

- τις αρχικές εμπρόθεσμες εκκαθαριστικές δηλώσεις αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.

- τις τροποποιητικές και τις εκπρόθεσμες δηλώσεις στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή, γ) Για υποκείμενους που επήλθε οριστική παύση εργασιών λόγω θανάτου εντός του 2010:

ί. Μέχρι την 20η ημέρα του τρίτου μήνα από το τέλος του μήνα της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης οριστικής παύσης εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Κώδικα Φ.Π.Α.), αν κατά τη λήξη της διαχειριστικής αυτής περιόδου τηρούσε βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του KB.Σ. ii. Μέχρι την 20η ημέρα του πέμπτου μήνα από το τέλος του μήνα της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης οριστικής παύσης εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Κώδικα Φ.Π.Α.), αν κατά τη λήξη της διαχειριστικής αυτής περιόδου τηρούσε βιβλία Γ' κατηγορίας του KB.Σ. Οι υποκείμενοι αυτοί έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τις εκκαθαριστικές δηλώσεις στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή.

2. Οι ανωτέρω προθεσμίες, ισχύουν και για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης:

α) κατ' έτος κατά τη διάρκεια του ιδρυτικού τους σταδίου,

β) κατά τη διακοπή των εργασιών στο τέλος του ιδρυτικού τους σταδίου.

Εάν οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ., οι προθεσμίες καθορίζονται από την κατηγορία των βιβλίων που τηρούσαν κατά τη λήξη της περιόδου για την οποία έχουν υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης. Εάν δεν τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ., οι προθεσμίες καθορίζονται από την επιλογή τους να ακολουθούν τις προθεσμίες υποβολής των υποκειμένων που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' Κατηγορίας του Κ.Β.Σ. αντίστοιχα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3. Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου (TAXISnet) να κάνει αποδεκτή την υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων μέσω της ηλεκτρονικής μεθόδου, η δήλωση θα υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. έως την μεθεπόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.

4. Εφόσον η αρχική εμπρόθεσμη χρεωστική δήλωση υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet και απορρίφθηκε λόγω λανθασμένης καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου, η δήλωση θα υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. έως την πέμπτη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Τονίζεται ότι σε περίπτωση που εταιρεία τίθεται σε εκκαθάριση είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει:

Μια εκκαθαριστική δήλωση για το διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης και μια εκκαθαριστική δήλωση για το διάστημα που διαρκεί η εκκαθάριση.

Π.χ. Επιχείρηση τίθεται σε εκκαθάριση (δήλωση μεταβολών) 28/3/07 και αυτή περαιώνεται στις 10/9/2009. Θα υποβάλει μια εκκαθαριστική δήλωση για το διάστημα 1/1/07 έως 27/3/07 και μια άλλη εκκαθαριστική για το διάστημα 28/3/07 έως 10/9/09.

5. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ

Η δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet εφόσον πρόκειται για αρχική εμπρόθεσμη εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες προβλέπεται η υποβολή σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΑΥΟ ΠΟΛ.1026/9.2.2011. Η υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2010 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet μπορεί να πραγματοποιηθεί από 21 Φεβρουαρίου 2011. Οδηγίες για την εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet έχουν δοθεί με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1178/7.12.2010.

Οι υποκείμενοι έχουν την υποχρέωση την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που αφορούν στη διαχειριστική περίοδο για την οποία υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση. Σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης. Οι υποκείμενοι που:

ί. έχουν υποχρέωση συνυποβολής με την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. έτους 2010 των ειδικών καταστάσεων των Α.Υ.Ο. 1103551/8478/ Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 (ΦΕΚ 675 Β/ 2-8-1993) και 1013633/8911/1807/0014/ ΠΟΛ.1029/2.2.1995 (ΦΕΚ 105 Β717-2-1995) ή

ii. επιθυμούν την υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης με επιφύλαξη,
έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν την εκκαθαριστική δήλωση με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet και να αποστείλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τις ειδικές καταστάσεις ή την επιφύλαξη αντίστοιχα, με συστημένη επιστολή, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Η υποβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σε έντυπη μορφή, των εκκαθαριστικών δηλώσεων προβλέπεται στις εξής περιπτώσεις:

- Των αρχικών εμπροθέσμων εφόσον:
συντρέχει πραγματική αδυναμία υποβολής των δηλώσεων με ηλεκτρονικό τρόπο, κατά την κρίση των Προϊστάμενων των Δ.Ο.Υ. Πραγματική αδυναμία υποβολής ενδεικτικά συντρέχει στην περίπτωση υποκειμένων, εγκατεστημένων σε απομακρυσμένες περιοχές και χωρίς εξοικείωση με τη χρήση του διαδικτύου.
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου (TAXISnet) να κάνει αποδεκτή την υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων μέσω της ηλεκτρονικής μεθόδου, ως προθεσμία στην περίπτωση αυτή ορίζεται η μεθεπόμε¬νη τοπικά εργάσιμη ημέρα.
υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet και απορρίφθηκαν λόγω λανθασμένης καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου, η προθεσμία υποβολής στην περίπτωση αυτή παρατείνεται έως την πέμπτη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

- Των αρχικών εμπροθέσμων τις οποίες υποβάλλουν υποκείμενοι που: επήλθε οριστική παύση εργασιών τους λόγω θανάτου εντός του 2010.
Υπάγονται στις διατάξεις περί μετασχηματισμού, μετατροπής, συγχώνευσης, διάσπασης ή απορρόφησης εντός του έτους 2010. Στην περίπτωση που είναι δυνατή η υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet αίρεται η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή.
Υποβάλλουν την εκκαθαριστική τους δήλωση πριν την 21 Φεβρουαρίου από την οποία παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης. Έχουν εποχιακή επιχείρηση ή επιχείρηση σε νησί που δεν εδρεύει Δ.Ο.Υ. και αποστέλλουν την δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με συστημένη επιστολή στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή της ηλεκτρονικά.

- Των τροποποιητικών και εκπροθέσμων.

6. ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ.

Το έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα. Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται από τον ίδιο τον υποκείμενο ή και από οποιονδήποτε τρίτο για λογαριασμό του. Όταν η δήλωση υποβάλλεται από τρίτο, αυτός υποχρεούται να επιδεικνύει την ταυτότητά του.

Η αποστολή της δήλωσης ταχυδρομικά δεν επιτρέπεται. Εξαιρετικά όταν η επιχείρηση εδρεύει σε νησί που δεν εδρεύει Δ.Ο.Υ. ή είναι εποχιακή επιχείρηση μπορεί να στείλει την εκκαθαριστική της δήλωση με συστημένη επιστολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση αυτή εφιστάται η ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δοθεί στην ορθότητα της συμπλήρωσης. Αν υπάρχει ποσό για καταβολή θα εσωκλείεται στην επιστολή και ισόποση επιταγή, σε διαταγή της αρμόδιας για την παραλαβή της δήλωσης Δ.Ο.Υ. ή απευθείας σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου. Ως ημερομηνία υποβολής της δήλωσης θεωρείται η ημερομηνία αποστολής της (σφραγίδα ταχυδρομείου). Η ημερομηνία έκδοσης της επιταγής εξυπακούεται ότι θα είναι η ίδια ή προγενέστερη της αποστολής της επιστολής. Ταχυδρομική παραλαβή εκπρόθεσμων εκκαθαριστικών δηλώσεων θα γίνεται δεκτή, μόνο εφόσον έχει υπολογιστεί ορθά η προσαύξηση και το σύνολο για καταβολή καλύπτεται από την επιταγή. Αν η επιταγή υπολείπεται του ποσού για καταβολή δεν θα γίνεται αποδεκτή η δήλωση και τότε, επιστρέφονται ταχυδρομικά στον αποστολέα όλα τα αντίτυπα της εκκαθαριστικής δήλωσης ανυπόγραφα μαζί με την επιταγή. Και στην περίπτωση της ταχυδρομικής υποβολής, αν δεν υπάρξει πρόβλημα, το ένα αντίτυπο επιστρέφεται ταχυδρομικά στο δηλούντα υπογεγραμμένο από τον παραλαβόντα ή και τον ταμία. Σε περίπτωση δε, που η δήλωση παραλαμβάνεται μηχανογραφικά επιστρέφεται επίσης και αντίγραφο του αποδεικτικού - είσπραξης (διπλοτύπου).
Σημειώνεται ότι με το νόμο 3427/2005 (ΦΕΚ312Α') για πράξεις που διενεργούνται από 1ης Ιανουαρίου 2006 υπάρχει υποχρέωση υποβολής όλων των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. ανεξάρτητα από το αποτέλεσμά τους χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό.

Οι υποκείμενοι έχουν την υποχρέωση την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που αφορούν στη διαχειριστική περίοδο για την οποία υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση. Σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης.
Στην εκκαθαριστική δήλωση θα πρέπει να εμφανίζονται τα οικονομικά δεδομένα της διαχειριστικής περιόδου συγκεντρωτικά, για το σύνολο των δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων της επιχείρησης (κεντρικό και υποκαταστήματα).
Επισημαίνεται ότι με το ν. 3453/2006 (ΦΕΚ 74Α77.4.2006) από 1ης Ιανουαρίου 2006 παύει να ισχύει η υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων ΦΠΑ από λογιστή - φοροτεχνικό.

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ν.2166/1993

Οι επιχειρήσεις που μετασχηματίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2166/93, για τη σύνταξη και υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης θα πρέπει να συμβουλευθούν την Εγκύκλιο 1055240/439/0015/ΠΟΛ.1131/9.5.1995.

Σύμφωνα με την παραπάνω Εγκύκλιο οι μετατρεπόμενες, συγχωνευόμενες ή απορροφώμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. για τις πράξεις που πραγματοποίησαν μέχρι το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού. Ως ημερομηνία αφετηρίας για την προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης θεωρείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού.

Η προερχόμενη από το μετασχηματισμό εταιρεία, υποβάλλει εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. για την πρώτη διαχειριστική της περίοδο στην οποία συμπεριλαμβάνει και τις πράξεις που πραγματοποίησαν οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του χρόνου σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού και του χρόνου ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού.

8. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

Για την πρόληψη των συνεπειών ανακρίβειας ή παράλειψης υποβολής δήλωσης, ο υποκείμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει δήλωση με επιφύλαξη, που ν' αφορά, είτε συγκεκριμένη φορολογητέα αξία, είτε εφαρμογή διαφορετικού συντελεστή κτλ. Η επιφύλαξη πρέπει να είναι ειδική και αιτιολογημένη, να συμπληρώνεται σε χωριστό χαρτί και να υποβάλλεται μαζί με τη δήλωση. Η επιφύλαξη αυτή δεν αναστέλλει την είσπραξη του φόρου.

9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ο υποκείμενος στο φόρο μπορεί να τροποποιήσει την αρχική του δήλωση όταν αυτή είναι ελλιπής ή λανθασμένη. Οι τροποποιητικές δηλώσεις συμπληρώνονται, όπως και οι αρχικές με τη σωστή συμπλήρωση όλων των ενδείξεων.

Τροποποιητικές δηλώσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και πριν την καταχώρηση της πράξης προσδιορισμού του φόρου στο οικείο βιβλίο.

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση εκπροθέσμων τροποποιητικών εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ με πιστωτικό ή μηδενικό αποτέλεσμα δεν επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 4 του ν.2523/1997 όπως ισχύει.

10. ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ

Οι υποκείμενοι στο φόρο που διακόπτουν τη δραστηριότητά τους ή η διαχειριστική τους περίοδος λήγει μέσα στο έτος 2011 θα υποβάλουν την εκκαθαριστική δήλωση στο έντυπο 009/10 Φ.Π.Α. (χρώματος πράσινο).

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Οι υποχρεώσεις των υποκειμένων στο φόρο, αναφορικά με τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές είναι:

1. Τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα που ενεργούν πράξεις με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύει, και ειδικότερα αυτές που απορρέουν από τα άρθρα 36 και 38 αυτού. Ήτοι:

α) να δηλώνουν την έναρξη ή την παύση της πραγματοποίησης ενδοκοινοτικών συναλλαγών (αγαθών και υπηρεσιών) που περιλαμβάνονται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες. Η δήλωση αυτή πραγματοποιείται με «την υποβολή δήλωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών» στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

β) για τις παραδόσεις που πραγματοποιούν προς υποκείμενο στο φόρο ή προς νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο σε άλλο κράτος μέλος, να υποβάλλουν ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων, έντυπο Φ4 (ο ΑΦΜ/ΦΠΑ του αντισυμβαλλομένου πρέπει να επαληθεύεται πριν από κάθε συναλλαγή μέσω του συστήματος VIES),

γ) για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που πραγματοποιούν από υποκείμενο στο φόρο άλλου κράτους - μέλους, να υποβάλλουν ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, έντυπο Φ5 (ο ΑΦΜ/ΦΠΑ του αντισυμβαλλομένου πρέπει να επαληθεύεται πριν από κάθε συναλλαγή μέσω του συστήματος VIES),

δ) για τις ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών καθώς και για τις ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών που πραγματοποιούν να υποβάλλουν ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών παρεχόμενων υπηρεσιών, έντυπο Φ4 ή ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών, έντυπο Φ5 εφόσον οι υπηρεσίες δεν απαλλάσσονται από το φόρο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στο κράτος μέλος του λήπτη των υπηρεσιών.

Οι ανωτέρω ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών είναι αυτές που φορολογούνται στο κράτος μέλος του λήπτη, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ και όχι κάθε είδους υπηρεσίες που παρέχονται μεταξύ υποκειμένων εγκατεστημένων σε διαφορετικά κράτη μέλη.

Η υποχρέωση αυτή, καθώς και η υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 .α ανωτέρω, ισχύει και για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, τις απαλλασσόμενες μικρές επιχειρήσεις, τους υποκείμενους στο φόρου που ενεργούν αποκλειστικά απαλλασσόμενες πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών. Για τις ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών, τα πρόσωπα αυτά υποβάλλουν έκτακτη δήλωση για την καταβολή του φόρου, ανεξαρτήτως του ύψους των ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών και δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν εκκαθαριστική δήλωση. Έκτακτη δήλωση για την καταβολή του φόρου υποχρεούνται να υποβάλλουν και τα ΝΠΔΔ, τα οποία διαθέτουν ΑΦΜ/ΦΠΑ για τη δήλωση των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών, χωρίς να υποχρεούνται στην υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης.

Όσον αφορά την ενδοκοινοτική παροχή ή λήψη υπηρεσιών ο χρόνος δήλωσης των πράξεων αυτών στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες είναι η και λήξη κάθε ημερολογιακού έτους, εφόσον: ί) πρόκειται για υπηρεσίες που παρέχονται συνεχώς από τον παρέχοντα και η παροχή τους συνεχίζεται και μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους και ii) δεν συνεπάγονται τμηματικές καταβολές έναντι λογαριασμού ή πληρωμές στη διάρκεια της περιόδου παροχής των. (ο ΑΦΜ/ΦΠΑ του αντισυμβαλλομένου πρέπει να επαληθεύεται πριν από κάθε συναλλαγή μέσω του συστήματος VIES).

ε) στην περίπτωση είσπραξης προκαταβολών που αφορούν ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών ή ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών, τα ποσά αυτά πρέπει να δηλώνονται στην περιοδική δήλωση και στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες κατά το χρόνο της είσπραξης στους αντίστοιχους κωδικούς για τις πράξεις που αφορούν. Για το λόγο αυτό ο υποκείμενος στο φόρο στην περίπτωση είσπραξης προκαταβολής υποχρεούται στην έκδοση «Ειδικού στοιχείου για σκοπούς ΦΠΑ επί ενδοκοινοτικών πράξεων», σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1002/4.1.2010 (σχετική η ΑΥΟ ΠΟΛ.1100/24.6.2010).
Στην περίπτωση που η αντιπαροχή καταβάλλεται πριν την λήψη των υπηρεσιών ή την ενδοκοινοτική απόκτηση των αγαθών από το λήπτη ή αποκτώντα, ως προκαταβολή, τα ποσά αυτά πρέπει να δηλώνονται στην περιοδική δήλωση και τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες κατά το χρόνο έκδοσης του σχετικού στοιχείου - είσπραξης της προκαταβολής από τον παρέχοντα, στ) αν οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών ξεπέρασαν την περσινή χρονιά ή ξεπεράσουν την τρέχουσα χρονιά το ποσό των 130.000 ΕΥΡΩ (κατώφλι εξομοίωσης έτους 2011 για τις αφίξεις) ή οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις ξεπέρασαν την περσινή χρονιά ή ξεπεράσουν την τρέχουσα χρονιά το ποσό των 90.000 ΕΥΡΩ (κατώφλι εξομοίωσης έτους 2011 για τις αποστολές) να υποβάλλουν δήλωση Intrastat κάθε μήνα, χωριστά για τις αφίξεις και τις αποστολές, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην κοινή Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 1099733/8159/0014/15988/1274/ΠΟΛ.1253/22.7.1993 και την αριθμ. 24300/ΙΓ34/29-12-94 απόφαση της Γεν. Γραμματέως της ΕΣΥΕ,

ζ) να υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. καθώς και ετήσια εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι τις ίδιες ως άνω υποχρεώσεις έχουν και οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές αγαθών που υπάγονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης (ΕΦΚ) και οι εγγεγραμμένοι επιτηδευματίες ή εισαγωγείς βιομηχανοποιημένων καπνών οι οποίοι θα πρέπει στις περιοδικές τους δηλώσεις να αναφέρουν την αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων που πραγματοποίησαν.

2. Τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών (του άρθρου 41 του κώδικα Φ.Π.Α.) ή που πραγματοποιούν μόνο παραδόσεις αγαθών - παροχές υπηρεσιών που δεν του παρέχουν κανένα δικαίωμα έκπτωσης, καθώς και τα μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα, οφείλουν να αποκτούν ΑΦΜ/ΦΠΑ και να εγγράφονται στο σύστημα VIES για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που πραγματοποιούν, εφόσον, το ύψος των συναλλαγών αυτών, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας, υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ (λαμβάνονται υπόψη οι αποκτήσεις από όλα τα κράτη μέλη κατά την προηγούμενη ή κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο, ενώ η υποχρέωση αυτή ισχύει χωρίς όριο για τα καινούρια μεταφορικά μέσα και τα προϊόντα που υπάγονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης). Τα πρόσωπα αυτά εφόσον το επιθυμούν μπορούν να αποκτούν ΑΦΜ/ΦΠΑ και να εγγράφονται στο σύστημα VIES για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που πραγματοποιούν ανεξαρτήτως ποσού (με δήλωσή τους στη Δ.Ο.Υ. η οποία ισχύει τουλάχιστον για δύο διαχειριστικές περιόδους). Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα σημεία α', γ', ε' και στ' της παραγράφου 1.

3. Τέλος επισημαίνεται ότι οι ιδιώτες δεν έχουν τις υποχρεώσεις των δύο προηγούμενων παραγράφων.

4. Για τη συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης, προκειμένου για ενδοκοινοτικές συναλλαγές, στις περιπτώσεις που η αξία του οικείου φορολογικού στοιχείου έχει εκφραστεί σε ξένο νόμισμα, λαμβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία, όπως προσδιορίζεται με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 19 του Κώδικα Φ.Π.Α. Στο Παράρτημα υπάρχει πίνακας ισοτιμιών των κυριότερων ξένων νομισμάτων για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ενδοκοινοτικών συναλλαγών για τα έτη 2009 και 2010.

5. Με την ΑΥΟ 1091535/7452/1652/Δ0014/ΠΟΛ.1127/25.9.2009 ορίστηκε:

- Ο τύπος, το περιεχόμενο, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχομένων υπηρεσιών.

- Ο τύπος, το περιεχόμενο, ο τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών και

- Η υποχρεωτική υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου (TAXIS net).

Επίσης, με την εγκύκλιο 1091531/7453/1653/Δ0014/25.09.2009, κοινοποιήθηκαν οδηγίες για τη συμπλήρωση των εντύπων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων και την υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01.01.2010. Σημειώνεται ότι, για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01/01/2010 και εφεξής, η υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγματοποιείται για κάθε ημερολογιακό μήνα.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΑΟΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

Κωδ. 001. Γράψτε την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας κατά τη λήξη της διαχειριστικής σας περιόδου.

Κωδ.002. Γράψτε ημερολογιακά (από - έως) τη διαχειριστική περίοδο που αφορά η εκκαθαριστική δήλωση.

Κωδ. 004. Γράψτε το έτος μέσα στο οποίο λήγει η διαχειριστική σας περίοδος και για το οποίο υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση.

Κωδ. 005 - 007. Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την υπηρεσία.

Κωδ. 008. Γράψτε τον αριθμό του φακέλου σας εάν η επιχείρηση είναι Α.Ε.

Κωδ. 009 - 010. Διαγραμμίστε με (Χ) το αντίστοιχο τετραγωνίδιο αν η δήλωση είναι
τροποποιητική ή με επιφύλαξη.

2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Α' (Κωδ. 021- 044)

Κωδ. 021-028. Γράψτε με κεφαλαία γράμματα ευανάγνωστα και χωρίς συντμήσεις τα στοιχεία σας.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι, η επωνυμία θα αναγράφεται όπως ακριβώς είναι στο καταστατικό σας και όχι με τη χρήση σφραγίδας.
Η λεκτική περιγραφή της κύριας δραστηριότητας του δηλούντος πρέπει να αναγραφεί λεπτομερειακά ώστε να προκύπτει σαφώς η παραγωγή ή η εμπορία συγκεκριμένων αγαθών ή η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Κωδ. 031. Γράψτε τον αριθμό του φορολογικού σας Μητρώου (ΑΦΜ). Ο αριθμός αυτός θα αναγράφεται υποχρεωτικά ως εννεαψήφιος. Σε όσους υπόχρεους έχει χορηγηθεί οκταψήφιος ΑΦΜ θα προστίθεται πριν από αυτόν το ψηφίο (0) μηδέν.

Κωδ. 032. Γράψτε τα αρχικά γράμματα του είδους της ταυτότητας, όταν είστε φυσικό πρόσωπο π.χ.
Α.Τ. για τις ταυτότητες πολιτών (αστυνομικές) Κ.Α. για τις ταυτότητες κέντρου αλλοδαπών ΔΙ. για τα διαβατήρια.
Επίσης γράψτε το γράμμα και τα ψηφία του αριθμού της ταυτότητας αρχίζοντας από την αρχή του εννιαθέσιου πεδίου (π.χ. Σ.3/5/6/2/7/1// /). Για όσους στερούνται ταυτότητας (Χ.Τ.) το πεδίο αυτό συμπληρώνεται με 999999999.

Κωδ. 033. Διαγραμμίστε με (Χ) το τετραγωνίδιο δεξιά της λέξης ΝΑΙ, εφόσον είστε εγγεγραμμένος στο Μητρώο VIES, ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιήσατε ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις ή παραδόσεις αγαθών), κατά την τρέχουσα χρήση. Στην αντίθετη περίπτωση, διαγραμμίστε με (Χ) το τετραγωνίδιο δεξιά της λέξης ΟΧΙ.

Κωδ. 034. Διαγραμμίστε με (Χ) το τετραγωνίδιο, αν πραγματοποιείτε πωλήσεις από απόσταση. Ως πωλήσεις από απόσταση, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Κώδικα Φ.Π.Α., ως ισχύει, θεωρούνται οι πωλήσεις αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από την Ελλάδα προς άλλο κράτος μέλος της EE, εφόσον:

1) η παράδοση γίνεται προς τους παρακάτω εγκαταστημένους σε άλλο κράτος μέλος:
α) υποκείμενους χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους (π.χ. γιατρούς, σχολεία κλπ ή ενταγμένους στο καθεστώς των απαλλασσόμενων από ΦΠΑ μικρών επιχειρήσεων),
β) αγρότες του ειδικού καθεστώτος,
γ) μη υποκείμενα νομικά πρόσωπα
και εφόσον οι παραπάνω δεν είναι γραμμένοι στο σύστημα VIES,
δ) μη υποκείμενα φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες),

2) δεν αφορά καινούργια μεταφορικά μέσα, αγαθά που εγκαθίστανται ή συναρμολογούνται, αγαθά που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. ή αγαθά για τα οποία εφαρμόζονται τα άρθρα 45 (προκειμένου για μεταχειρισμένα ή για αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας) και 46 (πωλούνται μέσω δημοπρασίας),

3) οι εν λόγω πωλήσεις υπερβαίνουν στην τρέχουσα διαχειριστική περίοδο ή έχουν υπερβεί στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο τα 100.000 ή 35.000 ΕΥΡΩ ανάλογα με το κράτος μέλος προορισμού, ή προαιρετικά, ανεξάρτητα από τα όρια αυτά, η επιχείρηση θέλει οι παραπάνω πωλήσεις της να φορολογούνται στο άλλο κράτος μέλος. (Σημειώνεται ότι αν γίνονται πωλήσεις, θεωρούμενες κατά τα παραπάνω ως «από απόσταση», υποχρεωτικά ή προαιρετικά, υπάρχει η υποχρέωση υποβολής σχετικής δήλωσης μεταβολών Μητρώου, καθώς και η λήψη Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. στο κράτος μέλος αποστολής).

Κωδ. 041. Διαγραμμίστε με (Χ) το αντίστοιχο τετραγωνίδιο με τα γράμματα Α,Β,Γ ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ., που τηρούσατε κατά τη λήξη της διαχειριστικής σας περιόδου. Αν κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής σας περιόδου τηρήσατε δύο κατηγορίες βιβλίων, διαγραμμίστε με (Χ) μόνο τη μεγαλύτερη κατηγορία. Διαγραμμίστε με (Χ) το τετραγωνίδιο με αριθμό 1 εφόσον διενεργείτε υποκείμενες στο φόρο δραστηριότητες και δεν έχετε υποχρέωση τήρησης βιβλίων από τον Κ.Β.Σ. (π.χ. Δημόσιες Υπηρεσίες).

Οι περιπτώσεις ΑΒ, ΑΓ αφορούν εκείνους που τηρούν Β' ή Γ' κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ. αντίστοιχα αλλά διατηρούν παράλληλα και κλάδους που σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ. προβλέπεται η τήρηση βιβλίου αγορών (π.χ. πρατήρια υγρών καυσίμων).

Κωδ. 042. Διαγραμμίστε με (Χ) το τετραγωνίδιο με τον αριθμ. 1, αν τηρήσατε βιβλία του Κ.Β.Σ. υποχρεωτικά από το νόμο, το τετραγωνίδιο με τον αριθμ. 2 αν τα τηρήσατε προαιρετικά και τέλος το τετραγωνίδιο με τον αριθμ. 3 αν είστε υπό ίδρυση επιχείρηση και τηρήσατε βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας. Αν δεν τηρήσατε βιβλία δεν θα διαγραμμίσετε τα πιο πάνω τετραγωνίδια.

Κωδ. 043. Διαγραμμίστε με (Χ) το τετραγωνίδιο με τον αριθμ. 1 ή με τον αριθμ.2, ανάλογα με το καθεστώς που ήταν ενταγμένη η επιχείρησή σας κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Αν η επιχείρηση ήταν ενταγμένη και σε ειδικό καθεστώς των αριθμών 3, 4, 5, 6 και 7 διαγραμμίστε επί πλέον με (Χ) το αντίστοιχο τετραγωνίδιο.
Εάν είστε επιχείρηση με βιβλία Α' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και έχετε επιλέξει το ειδικό καθεστώς απόδοσης του φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 9 του Κώδικα Φ.Π.Α., διαγραμμίστε με (Χ) το τετραγωνίδιο με τον αριθμό 8.

Κωδ. 044. Διαγραμμίστε με (Χ) το τετραγωνίδιο με τον αριθμ. 1, αν η ένταξή σας στο καθεστώς Φ.Π.Α. κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου ήταν υποχρεωτική και το τετραγωνίδιο με τον αριθμ. 2 αν ήταν προαιρετική.

3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Β' (Κωδ. 061)

Συμπληρώστε, με κεφαλαία, τις ενδείξεις που αφορούν το επώνυμο, το όνομα, τη διεύθυνση, τον Α.Φ.Μ. κλπ., σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στον πίνακα Α' και διαγραμμίστε το τετραγωνίδιο του κωδ. 061:

α) Με τον αριθμό 1, αν τα στοιχεία αφορούν το φορολογικό αντιπρόσωπο που πραγματοποιεί στην Ελλάδα πράξεις για λογαριασμό του υποκειμένου στο φόρο που είναι εγκαταστημένος σε τρίτη χώρα ή σε άλλο κράτος - μέλος.

β) Με τον αριθμό 2, αν αφορούν το νόμιμο εκπρόσωπο (διαχειριστή Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε., σύνδικο πτώχευσης, εκκαθαριστή, εκπρόσωπο Α.Ε., εκπρόσωπο ανηλίκου κτλ.), γ) Με τον αριθμό 3, αν αφορούν τον αντίκλητο.

4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Γ' (Κωδ. 101-710) (σελίδα 2 του εντύπου)

Ο πίνακας αυτός είναι ο σπουδαιότερος από τους πίνακες της δήλωσης, γιατί σ' αυτόν συγκεντρώνονται τα συνολικά δεδομένα της διαχειριστικής περιόδου, που φορολογούνται ή απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. Όλα τα δεδομένα των εκροών και εισροών γράφονται στις αντίστοιχες ενδείξεις, αφού προηγουμένως αφαιρεθούν οι επιστροφές και εκπτώσεις, οι οποίες αφορούν τη διαχειριστική περίοδο, με την προϋπόθεση ότι τα φορολογικά στοιχεία έχουν ημερομηνία μέχρι και την τελευταία ημέρα της διαχειριστικής περιόδου π.χ. 31.12.2010. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που έχει διενεργηθεί προσωρινός έλεγχος για φορολογικές περιόδους της εν λόγω διαχειριστικής περιόδου και η πράξη προσδιορισμού του φόρου έχει οριστικοποιηθεί ή έχει ασκηθεί προσφυγή, πριν την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης στον πίνακα αυτό θα συμπεριληφθούν και τα δεδομένα του προσωρινού ελέγχου. Ο πίνακας διαιρείται σε πέντε μέρη, στο α' για τις εκροές, στο β'για τις εισροές, στο γ' για τους ειδικούς λογαριασμούς, στο δ' για τα προστιθέμενα ποσά και στο ε' για τα αφαιρούμενα ποσά από το σύνολο του φόρου των εισροών. α. Εκροές φορολογητέες - φόρος εκροών

Για διευκόλυνσή σας, στον κατωτέρω πίνακα αναγράφονται οι μεταβολές των συντελεστών που επήλθαν κατά το έτος 2010.

Μέχρι 14-3-2010

15-3 έως 30-6-2010

Από 1 -7-2010

Από 1-1-2011

19%

21%

23%

23%

9%

10%

11%

13%

4,5%

5%

5,5%

6,5%*

13%

15%

16%

16%

6%

7%

8%

9%

3%

4%

4%

5%

 

Αν είστε ενταγμένοι στο τεκμαρτό καθεστώς Φ.Π.Α., συμπληρώστε τις στήλες κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο, γράφοντας τις φορολογητέες εκροές σας (ακαθ. έσοδα), όπως προέκυψαν μετά την αναγωγή των φορολογητέων εισροών των εμπορεύσιμων αγαθών σας (αγορών- εισαγωγών - ενδοκοινοτικών αποκτήσεων) κατά συντελεστή Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί με την εγκύκλιο 1092542/5473/691/0014/ΠΟΛ.1071/25.2.2002.

Αν είστε εγκεκριμένος αποθηκευτής αγαθών με Ε.Φ.Κ. αναγράψτε την αξία των πωλήσεών σας (συμπεριλαμβανομένου και του Ε.Φ.Κ.), όπως αυτά προκύπτουν από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. παραστατικά.

Αν είστε εγγεγραμμένος επιτηδευματίας ή εισαγωγέας βιομηχανοποιημένων καπνών αναγράψτε τις πραγματικές σας πωλήσεις αφού τις αποφορολογήσετε με εσωτ. υφαίρεση.

Κωδ. 101-103,201-203,601-603. Γράψτε κατά συντελεστή ΦΠΑ την αξία των φορολογητέων εκροών, συμπεριλαμβανομένων και των πωλήσεων παγίων, αυτοπαραδόσεων, ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών (άρθρο 14 παρ. 2α') και πράξεων λήπτη, προκαταβολών που καταβάλατε και αφορούν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, που πραγματοποιήσατε με τους συντελεστές αυτούς. Αναφορικά με τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές ισχύουν οι παρατηρήσεις των κωδ. 154 - 656.

Επίσης, γράψτε το δηλούμενο τίμημα των παραδόσεων ακινήτων, των οποίων τα συμβόλαια έχουν υπογραφεί μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής σας περιόδου (δηλ. έχει πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση), καθώς και τη φορολογητέα αξία (περ. α', παρ. 2, άρθρ. 19 Κώδικα Φ.Π.Α.) των αυτοπαραδόσεων ακινήτων.

Κωδ. 131-133,231-233,631-633. Γράψτε το φόρο που αναλογεί, πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία με τον αντίστοιχο συντελεστή φόρου.

Κωδ. 104-106,204-206,604-606. Γράψτε κατά συντελεστή φόρου την αξία των φορολογητέων εκροών, συμπεριλαμβανομένων και των πωλήσεων παγίων, αυτοπαραδόσεων, ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών (άρθρο 14 παρ. 2α') και πράξεων λήπτη, προκαταβολών που καταβάλατε και αφορούν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, που πραγματοποιήσατε με μειωμένους συντελεστές. Για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές ισχύουν οι παρατηρήσεις των κωδ. 154-656.

Κωδ. 134-136,234-236,634 - 636. Γράψτε αντίστοιχα το φόρο που αναλογεί, πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία με τον αντίστοιχο συντελεστή.

Κωδ. 607. Γράψτε το σύνολο των φορολογητέων εκροών (από κωδ. 101 έως κωδ. 606) και στον

Κωδ. 637. Το σύνολο του φόρου εκροών (από κωδ. 131-636).
Αν τηρείτε βιβλία Β'ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το σύνολο του φόρου εκροών σας, κωδ. 637 συγκρίνετέ το με το σύνολο του φόρου εκροών σας που προκύπτει από τα βιβλία σας. Αν το ποσό που προκύπτει από τα βιβλία σας, είναι μεγαλύτερο τη διαφορά γράψτε τη στον κωδ. 708.

Κωδ. 608. 1) Την αξία παραδόσεων αγαθών φορολογητέων σε άλλο κράτος μέλος π.χ. πωλήσεις αγαθών στους επιβάτες ελληνικού πλοίου κατά τον πλου από Ιταλία - Ελλάδα.
2) Την αξία των παροχών υπηρεσιών, που σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κώδικα Φ.Π.Α. είναι φορολογητέες σε άλλο κράτος - μέλος ή σε τρίτη χώρα και ανεξάρτητα εάν υπόχρεος για την καταβολή του φόρου εκτός Ελλάδος είναι η επιχείρησή σας ή ο λήπτης των υπηρεσιών αυτών.
3) Την αξία των προκαταβολών που εισπράχθηκαν και αφορούν την παροχή υπηρεσιών που σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.2.α. του Κώδικα Φ.Π.Α. είναι φορολογητέες σε άλλο κράτος μέλος.
4) Την αξία όλων γενικά των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αν πραγματοποιούνταν στο εσωτερικό της χώρας θα παρείχαν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών (π.χ. αγορά καφέ από Βραζιλία και πώληση στην Αίγυπτο).
5) Την αξία των πωλήσεων από απόσταση, όπως προβλέπονται από την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Κώδικα Φ.Π.Α..

Κωδ. 609. 1) Την αξία των παραδόσεων αγαθών προς υποκείμενους που πραγματοποιούν εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και η αξία των παροχών υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές και οι συγκεκριμένες παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών απαλλάσσονται σύμφωνα με τις περ. ζ' της παρ. 1 του άρθρου 24 και δ' της παρ. 1 του άρθρου 28 και για την απαλλαγή αυτή εφαρμόστηκε η Α.Υ.Ο. 1103551 /8478/Α0014 /ΠΟΛ.1262/2.8.1993. Υπενθυμίζεται η υποχρέωση υποβολής ετήσιας κατάστασης από τον προμηθευτή με τις συνολικές πωλήσεις προς εξαγωγείς.

2) Την αξία των παραδόσεων αγαθών και την αξία των παροχών υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις παραδόσεις αυτές, που πραγματοποιούνται προς την Α.Ε. Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών. Για την απαλλαγή αυτή εφαρμόζεται η Α.Υ.Ο. 1013633/8911/1807/ 0014/ΠΟΛ.1029/2.2.1995. Ο προμηθευτής επισυνάπτει στο στέλεχος του τιμολογίου του αντίγραφο του ειδικού θεωρημένου δελτίου απαλλαγής από Φ.Π.Α. των ΚΑ.Ε. Α.Ε. (κίτρινο). Το ίδιο ισχύει και προκειμένου για πιστωτικό τιμολόγιο που εκδίδεται από τον προμηθευτή για έκπτωση ή προς επιστροφή από την ΚΑ.Ε. Α.Ε. Υπενθυμίζεται η υποχρέωση υποβολής ετήσιας κατάστασης από τον προμηθευτή με τις συνολικές πωλήσεις προς την «ΚΑ.Ε. Α.Ε.».

Κωδ. 610. 1) Την αξία των εξαγωγών αγαθών προς τρίτες χώρες και την αξία των επιστροφών εισαγωγών μόνο όταν έχετε εκδόσει τιμολόγιο.

2) Την αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 28 του Κώδικα Φ.Π.Α. Στον κωδικό αυτό περιλαμβάνεται και η αξία των αγαθών που μεταφέρονται σε άλλο κράτος - μέλος με σκοπό τη μεταγενέστερη παράδοση ή για τον εξοπλισμό των εκεί εγκαταστάσεών σας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7.

3) Την αξία των προκαταβολών που εισπράχθηκαν και αφορούν την ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών.

4) Την αξία των ενδοκοινοτικών τριγωνικών παραδόσεων αγαθών, όπως αυτές προσδιορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγρ. 2 του άρθρου 15.

Παράδειγμα: Έστω τρεις υποκείμενοι (α', β', γ'), εγκατεστημένοι αντίστοιχα, ο α' στην Ιταλία ο β' στην Ελλάδα και ο γ' στη Γερμανία. Στην περίπτωση που ο α' (Ιταλός), τιμολογεί αγαθά στο β' (Έλληνα) και αυτός με τη σειρά του τιμολογεί τον γ' (Γερμανό), ενώ τα αγαθά από τον α' (Ιταλό) πηγαίνουν απευθείας στον γ' (Γερμανό) τότε θεωρείται ότι έχουμε μια κανονική παράδοση από τον α' (Ιταλό) στον β' (Έλληνα) και μια οιονεί τριγωνική παράδοση από τον β' (Έλληνα) στον γ' (Γερμανό).

5) Την αξία των ανακυκλωσίμων αγαθών που παραδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 39„ του Κώδικα Φ.Π.Α.:

α) από επιχειρήσεις για τις οποίες αποτελούν απορρίματα σε εμπόρους ανακυκλωσίμων ή
σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης,

β) από εμπόρους ανακυκλωσίμων σε άλλους εμπόρους ανακυκλωσίμων ή σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης.

6) Την αξία των πωλήσεων αγαθών μετά από εγκατάσταση ή συναρμολόγηση, με ή χωρίς δοκιμή λειτουργίας, που πραγματοποιείται σε άλλο κράτος - μέλος.

Στις περιπτώσεις αυτές ο Έλληνας υποκείμενος πρέπει να διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κράτος που πραγματοποιεί τις συγκεκριμένες παραδόσεις αγαθών.

Συγκεκριμένα, αναγράφονται οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις του προς τον ΑΦΜ/ΦΠΑ με τον οποίο ο ίδιος εξατομικεύεται στο άλλο κράτος - μέλος κατά την αποστολή των αγαθών προς το κράτος αυτό, εντός του οποίου θεωρούνται εγχώριες πωλήσεις.

7) Την αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων:

α) καινούργιων μεταφορικών μέσων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11 Κώδικα Φ.Π.Α., όπως ισχύει, καθώς και

β) αγαθών με ειδικό φόρο κατανάλωσης (πετρελαιοειδή, βιομηχανοποιημένα καπνά, αλκοολούχα) προς:
ι) αγρότες του ειδικού καθεστώτος ιι) υποκειμένους χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους ιιι) νομικά πρόσωπα μη υποκείμενα εγκαταστημένα σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον αυτά δεν εξατομικεύονται με ΑΦΜ/ΦΠΑ. Ειδικά για καινούρια μεταφορικά μέσα περιλαμβάνονται και οι πωλήσεις προς μη υποκείμενα στο φόρο φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) εγκαταστημένα σε άλλο κράτος μέλος.

δ) Την αξία άλλων εκροών που είναι απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, όπως πράξεις που αφορούν σε πλοία, αεροπλάνα, διπλωματικές αρχές, πωλήσεις σε αποθηκευτές ή εναποθέτες φορολογικής αποθήκης του άρθρου 26 του Κώδικα Φ.Π.Α., πωλήσεις αγαθών με Ε.Φ.Κ. που βρίσκονται σε φορολογική αποθήκη σε άλλο εγκεκριμένο αποθηκευτή. Ειδικά προκειμένου για πωλήσεις βιομηχανοποιημένων καπνών από εγκεκριμένο αποθηκευτή, εγγεγραμμένο επιτηδευματία ή εισαγωγέα σε πρατηριούχο ή λιανοπωλητή, τη διαφορά μεταξύ της πλασματικής αξίας και της πραγματικής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.).

9) Πράξεις που αφορούν ειδικά καθεστώτα, όπως το κόστος των ταξιδιωτικών πακέτων, καθώς και την απαλλασσόμενη αμοιβή από ταξιδιωτικά πακέτα, την τιμή αγοράς ή την τιμή πώλησης όταν αυτή είναι μικρότερη από την τιμή αγοράς προκειμένου για μεταχειρισμένα αγαθά του άρθρου 45 του Κώδικα Φ.Π.Α., την αξία προς απόδοση στον εντολέα προκειμένου για διοργανωτές δημοπρασίας του άρθρου 46.

10) Η διαφορά μεταξύ πραγματικής και φορολογητέας αξίας στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις και τις εξαγωγές.

11) Η αξία της προμήθειας των υποκειμένων που μεσολαβούν στη διάθεση καρτών τηλεπικοινωνίας και εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων που ακυρώνονται σε ειδικά μηχανήματα. Από 01/07/2010 στον κωδικό αυτό αναγράφεται και η προμήθεια από την πώληση εφημερίδων και περιοδικών που διανέμονται μέσω πρακτορείων διανομής.

12) Την αξία πωλήσεων αγαθών σύμφωνα με την ΚΥΑ Π2869/1987.

13) Την αξία των πωλήσεων αγαθών λιανικά σε ταξιδιώτες εγκαταστημένους σε τρίτες χώρες σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1338/30.12.1996, για τις οποίες έχει εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο για το Φ.Π.Α.

Κωδ. 611. Την αξία των εκροών χωρίς δικαίωμα έκτπωσης του φόρου των εισροών τους, των απαλλασσομένων και εξαιρουμένων (π.χ. επιδοτήσεων που δεν περιλαμβάνονται στη φορολογητέα αξία, πωλήσεων βιομηχανοποιημένων καπνών, ενοικίων, μέρισμα δικηγόρων κ,λ.π.). Επίσης, την αξία των παραδόσεων ακινήτων που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 και την περ. λα', της παρ.1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. Κωδ. 612. Το άθροισμα των κωδ. 607 έως 611.

Κωδ. 613. Το σύνολο της αξίας των παγίων, πράξεων λήπτη, των εργασιών της παραγρ. 3β' του άρθρου 31 του Κώδικα Φ.Π.Α., εφόσον είναι παρεπόμενες της κύριας δραστηριότητας, των αυτοπαραδόσεων αγαθών και αυτοπαροχών υπηρεσιών, των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, των ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών (άρθρο 14 παρ. 2 α'), των προκαταβολών που καταβάλατε για ενδοκοινοτικές συναλλαγές (απόκτηση αγαθών ή λήψη υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 α'), της μεταφοράς αγαθών επιχείρησης σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγρ. 3 Κώδικα Φ.Π.Α. την αξία των αγορών σύμφωνα με την ΚΥΑ Π2869/1987, την αξία των ανακυκλωσίμων αγαθών σύμφωνα με το άρθρο 39° του Κώδικα Φ.Π.Α. και όποιας άλλης πράξης δεν συνιστά έσοδο που προσαυξάνει τον κύκλο εργασιών για σκοπούς Φ.Π.Α. της επιχείρησης.

Κωδ. 614. Τη διαφορά των κωδ. 613 από 612. Ο κωδικός αυτός εκφράζει το συνολικό κύκλο εργασιών της διαχειριστικής σας περιόδου, για τις ανάγκες του διακανονισμού Φ.Π.Α.

Κωδ. 615. Τα ακαθάριστα έσοδα που παραγματοποιήσατε για τη φορολογία εισοδήματος. Ο κωδικός αυτός δεν είναι απαραίτητο να συμφωνεί με τον κωδ. 614. Σημειώνεται ότι οι πράξεις που καταχωρούνται αφορούν την διαχειριστική περίοδο που δηλώνεται στον κωδ. 002.

β. Εισροές φορολογητέες - φόρος εισροών.

Κωδ. 151-153,251-253,651- 653. Γράψτε κατά συντελεστή Φ.Π.Α. την αξία των φορολογητέων εισροών που πραγματοποιήσατε με αυτούς τους συντελεστές. Στον κωδικό αυτό αναγράφεται:

1) Η πλασματική (φορολογητέα) αξία των εισαγωγών, περιλαμβανομένου του Ε.Φ.Κ. που ενδεχομένως εισπράττεται, (αξία τελωνείου) και οι υπόλοιπες δαπάνες που βαρύνουν την εισαγωγή και υπόκεινται σε Φ.Π.Α.

2) Η αξία των δαπανών εκείνων που βαρύνουν το κόστος της ενδοκοινοτικής απόκτησης, εκτός από τη φορολογητέα αξία αυτής και υπόκεινται σε Φ.Π.Α.

3) Ο Ε.Φ.Κ. και τα τυχόν άλλα ποσά επί των οποίων η Τελωνειακή αρχή υπολογίζει και εισπράττει Φ.Π.Α. κατά την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών με Ε.Φ.Κ. Στον ίδιο κωδικό περιλαμβάνονται επίσης και οι υπόλοιπες δαπάνες που βαρύνουν το κόστος της ενδοκοινοτικής απόκτησης των αγαθών αυτών και υπόκεινται σε Φ.Π.Α.
Σημείωση: Η φορολογητέα αξία της ενδοκοινοτικής απόκτησης των αγαθών που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. θα εμφανιστεί στους κωδ. 154-156,254-256,654-656 ή 160-162,260-262,660-662, στους κωδ. 101-103,201-203,601-603 ή 104-106,204-206,604-606 κατά περίπτωση και στον κωδ. 641.

Κωδ. 171-173,271-273,671-673. Γράψτε το φόρο που αναλογεί, πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία με τον αντίστοιχο συντελεστή Φ.Π.Α..

Κωδ. 154-156,254-256,654-656. Γράψτε την αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών (άρθρο 14 παρ. 2α') και πράξεων λήπτη που πραγματοποιήσατε με τους αντίστοιχους συντελεστές. Επίσης γράψτε την αξία των προκαταβολών που καταβάλατε για ενδοκοινοτικές συναλλαγές (απόκτηση αγαθών ή λήψη υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 α'). Αναγράφεται η φορολογητέα αξία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο άρθ. 19 § 3 του Κώδικα Φ.Π.Α., με βάση τις ισοτιμίες που ισχύουν κάθε φορά και περιέχονται στον πίνακα του Παραρτήματος.

Κωδ. 174-176,274-276,674-676. Γράψτε το φόρο που αναλογεί στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών (άρθρο 14 παρ. 2 α'), πράξεις λήπτη, προκαταβολές, πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία με τον αντίστοιχο συντελεστή.

Κωδ. 157-159,257-259,657-659. Γράψτε κατά συντελεστή Φ.Π.Α. την αξία των φορολογητέων εισροών που πραγματοποιήσατε με μειωμένους συντελεστές. Ισχύουν οι ίδιες παρατηρήσεις με τους κωδ. 151-653.

Κωδ. 177-179,277-279,677-679. Γράψτε αντίστοιχα το φόρο που αναλογεί πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία με τον αντίστοιχο συντελεστή.

Κωδ. 160-162,260-262,660-662. Γράψτε την αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών (άρθρο 14 παρ. 2α') και πράξεων λήπτη που πραγματοποιήσατε με μειωμένο συντελεστή, αν είστε υποκείμενος εγκαταστημένος στα νησιά Αιγαίου που εφαρμόζονται μειωμένοι συντελεστές. Επίσης γράψτε την αξία των προκαταβολών που καταβάλατε για ενδοκοινοτικές συναλλαγές (απόκτηση αγαθών ή λήψη υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 α'). Αναγράφεται η φορολογητέα αξία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο άρθ. 19 § 3 του Κώδικα Φ.Π.Α., με βάση τις ισοτιμίες που ισχύουν κάθε φορά και περιέχονται στον πίνακα του Παραρτήματος.

Κωδ. 180-182,280-282,680-682. Γράψτε το φόρο που αναλογεί στους κωδ. 160-662, πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία επί τον αντίστοιχο συντελεστή. Κωδ. 663-683. Γράψτε την αξία των φορολογητέων δαπανών - γενικών εξόδων και το φόρο που πληρώσατε αντίστοιχα.

Αν τις δαπάνες - γενικά έξοδα τις παρακολουθείτε κατά συντελεστή, η αξία και ο φόρος πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στους κωδ. 151-662 και 171-682 αντίστοιχα, οπότε οι κωδικοί 663 και 683 δεν συμπληρώνονται. Το ίδιο συμβαίνει αν οι δαπάνες υλοποιούνται με ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή πράξεις λήπτη οπότε περιλαμβάνονται στους κωδ. 154-656 ή 160 - 662 και οι αναλογούντες φόροι στους κωδ. 174-676 ή 180-682 αντίστοιχα.

Κωδ. 664. Γράψτε το σύνολο των φορολογητέων εισροών (άθροισμα κωδ. 151 - 663).

Κωδ. 684. Γράψτε το σύνολο του φόρου εισροών (άθροισμα κωδ. 171-683).
Το σύνολο του φόρου εισροών σας κωδ.684 συγκρίνετέ το με το σύνολο του φόρου εισροών, που
προκύπτει από τα βιβλία σας.
Αν το ποσό που πραγματικά χρεώθηκε και προκύπτει από τα βιβλία σας είναι μεγαλύτερο, την επί πλέον διαφορά γράψτε την στον κωδ. 703, για να τον εκπέσετε και αν είναι μικρότερο στον κωδ. 708, για να τον καταβάλλετε επειδή δεν τον έχετε πληρώσει στον προμηθευτή σας. Κωδ. 665. Γράψτε την αξία των αγορών σας, για την οποία δεν πληρώσατε φόρο σύμφωνα με τις ΑΥΟ 1103551/ 8478/ Α0014/ ΠΟΛ.1262/2.5.1993 και 1013633 /8911/ 1807/ ΠΟΛ.1029/2.2.1995. Υπενθυμίζεται η υποχρέωση υποβολής ετήσιας κατάστασης από τον αγοραστή εξαγωγέα κ.λ.π. με τις σχετικές συνολικές αγορές ανά προμηθευτή.
Κωδ. 666. α) Την αξία των εισροών σας, που απαλλάσσονται από το φόρο, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (π.χ. μισθώματα ακινήτων, ασφάλειες, αγορά ή ναύλωση πλοίων, αγορά από αγρότη του ειδικού καθεστώτος ή απαλλασσόμενη λόγω τζίρου επιχείρηση),

β) Οι εξαιρούμενες εισροές - εκτός πεδίου εφαρμογής - όπως μισθοί, ημερομίσθια, εργοδοτικές εισφορές κτλ.

γ) Την αξία των εισροών σας, για τις οποίες δεν δικαιούστε έκπτωση του φόρου, σύμφωνα με την παράγρ. 4 του άρθρου 30 του Κώδικα Φ.Π.Α. (αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι 9 θέσεων, οινοπνευματωδών ποτών κτλ.).

δ) Την εισαγωγή εφημερίδων και περιοδικών, την αξία των ενδοκοινοτικών σας αποκτήσεων που σύμφωνα με το άρθρο 29 Κώδικα Φ.Π.Α. είναι απαλλασσόμενες καθώς και την αξία των δαπανών εκείνων που βαρύνουν το κόστος των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και απαλλάσσονται του Φ.Π.Α.

ε) Τη διαφορά της φορολογητέας ή πλασματικής αξίας και του πραγματικού κόστους της εισαγωγής ή της ενδοκοινοτικής απόκτησης,

στ) Το κόστος των πακέτων των πρακτορείων ταξιδιών, την τιμή αγοράς προκειμένου για μεταπωλητές του άρθρου 45 και την αξία προς απόδοση στον εντολέα προκειμένου για διοργανωτές δημοπρασίας του άρθρου 46.

ζ) Την αξία των μεταχειρισμένων αγαθών που αποκτήθηκαν από μεταπωλητές του ειδικού καθεστώτος μεταχειρισμένων και την αξία των αγαθών που αποκτήθηκαν σε δημοπρασία που ενεργήθηκε από τον διοργανωτή με τις διατάξεις του ειδικού καθεστώτος για τις πωλήσεις σε δημοπρασία.

η) Επίσης, την αξία των εισροών των οικοδομών που δεν υπάγονται σε ΦΠΑ. θ) Την αξία του ειδικού στοιχείου αγροτών για τη μεταφορά αγροτικών προϊόντων από την αγροτική εκμετάλλευση στην εμπορική εκμετάλλευση (πωλήσεις σε λαϊκές αγορές, εξαγωγές, κλπ.)

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών και κατά συνέπεια ο Φ.Π.Α. αποτελεί κόστος, γράψτε το άθροισμα αξίας και φόρου.

Κωδ. 667. Το σύνολο των ποσών των κωδικών 664 έως 666.

Κωδ. 668. Την αξία των πωλήσεων αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους από δικό τους κατάστημα ή από λαϊκές αγορές ή λόγω εξαγωγής ή παράδοσης σε άλλο κράτος - μέλος των αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. για τις οποίες δικαιούνται επιστροφή Φ.Π.Α. με την εφαρμογή κατ' αποκοπή συντελεστή 5%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΑΥΟ ΠΟΛ.1144/20.10.2010 και Εγκύκλιο ΠΟΛ.1013/26.1.2011.

Κωδ. 688. Την αξία του Φ.Π.Α. που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας το ποσό του κωδικού 668 με το συντελεστή 5%. γ. Ειδικοί Λογαριασμοί

Κωδ. 641. Τη φορολογητέα αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που υπάγονται σε Ε.Φ.Κ. (Εξυπακούεται ότι στο αναγραφόμενο ποσό δεν θα συμπεριλάβετε τον Ε.Φ.Κ.). Επίσης τις προκαταβολές που καταβάλλατε και αφορούν τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις.

Κωδ. 642. Τη συνολική αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων. Επίσης τις προκαταβολές που εισπράξατε και αφορούν τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις.

Κωδ. 643. Θα αναγραφεί το άθροισμα των ποσών που έχουν συμπεριληφθεί στους κωδικούς 641 και 642.

Κωδ. 644. Την αξία των πράξεων για τις οποίες υπόχρεος είναι ο λήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών, εκτός από τις ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών (άρθρο 35.1 .δ', ε'(ββ), ζ' και η').

Κωδ. 645. Την αξία των ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών του άρθρου 14 παρ.2α του Κώδικα Φ.Π.Α. (δηλαδή των λήψεων υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες). Επίσης την αξία των προκαταβολών που καταβάλατε και αφορούν τις ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών αυτές.

Κωδ. 646. Την αξία των ενδοκοινοτικών παροχών υπηρεσιών του άρθρου 14 παρ.2α του Κώδικα Φ.Π.Α. (δηλαδή των παροχών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες). Επίσης την αξία των προκαταβολών που εισπράξατε και αφορούν τις ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών αυτές.

Κωδ. 808. Επιλέξτε μία ή περισσότερες αιτίες επιστροφής εφόσον έχετε αναγράψει πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή στον κωδ. 803, διαγραμμίζοντας αντίστοιχα τους αριθμούς 1 έως 5. Οι αιτίες επιστροφής καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 6 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1073/21.7.2004 ως εξής: 1) πράξεις των άρθρων 24 , 25 , 26 , 27 και 28 του Κώδικα Φ.Π.Α. εφόσον για τις πράξεις αυτές προβλέπεται άμεση απαλλαγή, 2) εισαγωγές - αγορές - κατασκευές επενδυτικών αγαθών που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α., 3) πράξεις για τις οποίες με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών προβλέπεται αναστολή καταβολής του φόρου π.χ. πωλήσεις με τις διατάξεις της Π.2869/87, 4) εκροές υπαγόμενες σε χαμηλότερο συντελεστή Φ.Π.Α. από εκείνο των εισροών τους, 5) επιστροφή Φ.Π.Α. λοιπών περιπτώσεων. δ. Προστιθέμενα ποσά στο φόρο εισροών. Κατά κωδικό αριθμό γράψτε:

Κωδ. 701. Το σύνολο του φόρου που πληρώσατε τόσο με τις αρχικές και τροποποιητικές όσο και με τις έκτακτες περιοδικές δηλώσεις, που αφορούν τη διαχειριστική σας περίοδο, χωρίς τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που κάνατε χρήση της δυνατότητας της τμηματικής καταβολής του Φ.Π.Α. βάσει του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 181 Α'/16-9-2009) στον Κωδ.701 θα συμπεριλάβετε το σύνολο του φόρου από τον Κωδ.511 αυτών των περιοδικών δηλώσεων, ανεξάρτητα από την καταβολή ή μη των βεβαιωμένων δόσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον κωδικό αυτό τυχόν ποσά που πληρώσατε με έκτακτη/ες περιοδική/ές δηλώσεις σύμφωνα με την ΠΟΛ.1049/15.3.2007 λόγω διαφοράς μεταξύ της φορολογηθείσας αξίας και του απολογιστικού κόστους προκειμένου για πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω ποσά δεν θα συμπεριληφθούν σε κανένα κωδικό προστιθέμενων ποσών.

Κωδ. 702. α) Το ποσό του κωδ. 423 του πίνακα Ζ', εφόσον είναι αρνητικό (ως θετικό αριθμό), β) Το ποσό για έκπτωση του κωδ. 507 του πίνακα Η', εφόσον είναι μεγαλύτερο των 30 ΕΥΡΩ. γ) Το ποσό του κωδ. 359 του πίνακα ΣΤ', εφόσον είναι αρνητικό (ως θετικό αριθμό). Στην τελευταία αυτή περίπτωση (γ) και επειδή δεν υπάρχει πλέον στην εκκαθαριστική δήλωση σχετικός Πίνακας, ο υπολογισμός θα πρέπει να γίνει με τη χρήση του Πίνακα ΣΤ' που υπήρχε στο έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης έκδοσης έτους 2007. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί σε ξεχωριστό έντυπο, κατάλληλα γραμμογραφημένο, ο πίνακας ΣΤ' σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν (βλέπε σχετικά κατωτέρω) και να συνυποβληθεί με την εκκαθαριστική δήλωση εφόσον για τη εκκαθαριστική δήλωση υπάρχει υποχρέωση να υποβληθεί σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. Εφόσον υπάρχει υποχρέωση υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης με ηλεκτρονική μορφή μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet ο Πίνακας ΣΤ' δεν θα αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ. και θα διαφυλάσσεται στο αρχείο της επιχείρησης.

[ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤ' (Κωδ. 351 - 359)]

Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν πράξεις που φορολογούνται με το ειδικό καθεστώς του άρθρου 43 (πρακτορεία ταξιδιών). Αναλυτικές οδηγίες των διατάξεων και του τρόπου υπολογισμού απόδοσης του φόρου έχουν δοθεί με την υπ' αριθμ. 1098639/4519/1378/ΠΟΛ.1221/29.8.1995 Εγκύκλιο. Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή, στο τέλος της χρήσης, με την εκκαθαριστική δήλωση, θα γίνεται τακτοποίηση του φόρου που απέδωσαν τα πρακτορεία ταξιδιών καθώς και οριστικοποίηση των ποσοστών που έχουν χρησιμοποιηθεί επί των μικτών πακέτων.

Διευκρινίζεται ότι, η απεικόνιση των πακέτων θα γίνει συγκεντρωτικά για κάθε κατηγορία, δηλαδή ανάλογα με τον τόπο που αυτά πραγματοποιήθηκαν (εντός Ε.Ε., εκτός Ε.Ε. ή Μικτά δηλαδή εντός και εκτός Ε.Ε.).

Στην πρώτη σειρά (κωδ. 351) αναφέρονται τα στοιχεία των ταξιδιωτικών πακέτων που πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου σε χώρες της Ε.Ε. και στην Ελλάδα.

Στη δεύτερη σειρά (κωδ. 352) αναφέρονται τα στοιχεία των ταξιδιωτικών πακέτων που πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου σε τρίτες χώρες.

Στην τρίτη σειρά (κωδ. 353) αναφέρονται τα στοιχεία των μικτών πακέτων, δηλ. των πακέτων εκείνων που περιλαμβάνουν πράξεις που πραγματοποιήθηκαν εντός και εκτός της Ε.Ε. Στην τέταρτη σειρά (κωδ. 357) γράφεται το άθροισμα των στηλών των προηγούμενων σειρών.

Στη στήλη (1) γράφεται το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων με φόρο των ταξιδιωτικών πακέτων, ανάλογα με τον τόπο που πραγματοποιήθηκαν.
Στη στήλη (2) γράφεται το συνολικό κόστος των πακέτων που πραγματοποιήθηκαν, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ.
Στις στήλες (3) και (4) διασπάται το συνολικό κόστος με φόρο που αναγράφηκε στην στήλη (2) ανάλογα με την προέλευσή του, δηλαδή, αν προέρχεται από χώρες εντός Ε.Ε. θα γραφεί στη στήλη (3), ενώ αν προέρχεται από τρίτες χώρες θα γραφεί στη στήλη (4). Εξυπακούεται ότι, το ποσό της στήλης (3) του κωδ. 351 θα είναι ίσο με το ποσό της στήλης (2) του κωδ. 351 και το ποσό της στήλης (4) του κωδ. 352 θα είναι ίσο με το ποσό της στήλης (2) του κωδ. 352.
Στη στήλη (5) γράφεται κατά σειρά η συνολική μικτή αμοιβή των ταξιδιωτικών πακέτων. Αυτή προκύπτει αν αφαιρέσουμε το ποσό της στήλης (2) από αυτό της στήλης (1). Το ποσό της αφαίρεσης μπορεί να είναι και αρνητικός αριθμός.
Στη στήλη (6) γράφεται κατά σειρά το σύνολο της μικτής αμοιβής των πακέτων που περιλαμβάνουν πράξεις που πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου ή κατά ένα μέρος εντός της Ε.Ε. και ως εκ τούτου υπάγονται σε Φ.Π.Α. Το ποσό της αμοιβής αυτής βρίσκεται, εάν κατά σειρά πολλαπλασιάσουμε τη συνολική μικτή αμοιβή (στήλη 5) με το κλάσμα στο οποίο αριθμητής είναι το σύνολο του κόστους με φόρο που προέρχεται από χώρες εντός της Ε.Ε. και παρανομαστής είναι το συνολικό κόστος με φόρο όλων των πακέτων της αντίστοιχης σειράς. Το κλάσμα που προκύπτει θα εκφραστεί σε ποσοστό (%) μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Εξυπακούεται ότι στην πρώτη σειρά ο κωδ. 351-6 ισούται με τον κωδ. 351-5. Στη στήλη (7) γράφεται κατά σειρά η φορολογητέα αξία του ποσού που αναγράφηκε στη στήλη (6) και η οποία προκύπτει διαιρώντας κατά σειρά το ποσό της στήλης (δ) δια του 1 + συντελεστής Φ.Π.Α. π.χ. δια 1,23.
Στη στήλη (8) γράφεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί επί της φορολογητέας αξίας που έχει ήδη αναγραφεί στη στήλη (7) και η οποία προκύπτει πολλαπλασιάζοντας κατά σειρά το ποσό της στήλης (7) με το συντελεστή Φ.Π.Α.
Στη στήλη (9) γράφεται κατά σειρά η μικτή αμοιβή των πακέτων που αναλογεί σε υπηρεσίες που πραγματοποιήθηκαν εκτός της Ε.Ε. και συνεπώς δεν υπάγεται σε Φ.Π.Α. Το ποσό της αμοιβής αυτής βρίσκεται πολλαπλασιάζοντας κατά σειρά τη συνολική μικτή αμοιβή όλων των πακέτων με το κλάσμα που έχει αριθμητή το σύνολο του κόστους με φόρο που προέρχεται από τρίτες χώρες και παρανομαστή το συνολικό κόστος με φόρο όλων των πακέτων της αντίστοιχης σειράς .
Και σ' αυτή τη στήλη το κλάσμα που προκύπτει θα εκφραστεί σε ποσοστό (%). Εξυπακούεται ότι, στη δεύτερη σειρά ο κωδ. 352-9 ισούται με τον κωδ. 352-5.

Σημειώνεται ότι, το ποσό του κωδ. 357-2 συμπεριλαμβάνεται στον κωδ. 610 και 666 του Πίνακα Γ', ο κωδ. 357-7 μεταφέρεται στον κωδ. 103 ή 203 ή 603 ή 106 ή 206 ή 606 του Πίνακα Γ'. Ο κωδ. 357-8 μεταφέρεται στον κωδ. 133 ή 233 ή 633 ή 136 ή 236 ή 636 του Πίνακα Γ'. Τέλος, ο κωδ. 357-9 μεταφέρεται στον κωδ. 610 του ίδιου Πίνακα.
Στον κωδ. 358 γράφεται ο Φ.Π.Α. εκροών που είχε υπολογιστεί ως αναλογών Φ.Π.Α. για τα ταξίδια «πακέτο» κατά τις φορολογικές περιόδους (κωδ. 257-8 του Πίνακα απεικόνισης των «πακέτων», που μεταφέρθηκε στις περιοδικές δηλώσεις - σχετική εγκύκλιος ΠΟΛ.1071/25.2.2002). Στον κωδ. 359 γράφεται η διαφορά του κωδ. 358 από τον κωδ. 357-8.
Αν ο κωδ. 359 είναι θετικός αριθμός μεταφέρεται στον κωδ. 706 του Πίνακα Γ', ενώ αν είναι αρνητικός αριθμός στον κωδ. 702 του ίδιου Πίνακα.

Κωδ. 703. α) Το πιστωτικό υπόλοιπο της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου,

β) Το φόρο (χωρίς προσαυξήσεις) που βεβαιώθηκε ανεξάρτητα αν καταβλήθηκε ή οφείλεται, μετά από προσωρινό έλεγχο για φορολογικές περιόδους της ίδιας διαχειριστικής περιόδου, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου έχει οριστικοποιηθεί ή έχει ασκηθεί προσφυγή πριν την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης.

γ) Τυχόν ποσά Φ.Π.Α. που έχετε καταβάλει στη διαχειριστική περίοδο αχρεώστητα και έχετε δικαίωμα συμψηφισμού, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

δ) Τυχόν ποσό για έκπτωση του κωδ. 705 της δήλωσης αποθεμάτων μετάταξης (έντυπο 012 Φ.Π.Α.), που έχετε συμψηφίσει μέσα στη διαχειριστική περίοδο.

ε) Το ποσό Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε στο Τελωνείο από τους εγκεκριμένους αποθηκευτές αγαθών με Ε.Φ.Κ. και τους εγγεγραμμένους επιτηδευματίες ή εισαγωγείς βιομηχανοποιημένων καπνών κατά τη θέση αγαθών τους σε ανάλωση.

στ) Το βάσει δήλωσης ποσό του φόρου που πληρώσατε με τις ειδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. για τη μεταβίβαση των υποκειμένων σε Φ.Π.Α. ακινήτων, που αφορούν τη διαχειριστική σας περίοδο, χωρίς τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα.

Κωδ. 704. Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση υποβολής τροποποιητικής εκκαθαριστικής δήλωσης. Γράψτε το χρεωστικό υπόλοιπο (κωδ. 813) της εκκαθαριστικής δήλωσης που υποβάλατε αρχικά.

Κωδ. 705. Το άθροισμα των ποσών των κωδικών 701 έως και 704.

ε. Αφαιρούμενα ποσά από το σύνολο του φόρου εισροών.

Κατά κωδικό αριθμό γράψτε:

Κωδ. 706. α) Το θετικό ποσό του κωδ. 359 του πίνακα ΣΤ'.

β) Το θετικό ποσό του κωδικού 423 του πίνακα Ζ', εφόσον είναι μεγαλύτερο των 30 ΕΥΡΩ.

γ) Το ποσό για καταβολή από τον κωδ. 507 του πιν. Η' (διακανονισμός παγίων), εφόσον είναι μικρότερο των (- 30) ΕΥΡΩ.

Κωδ. 707. Το ποσό του φόρου του οποίου έχετε ζητήσει την επιστροφή με βάση την απόφαση 1060481/4643/810/ΠΟΛ.1073/21.7.2004 πριν από την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης και με βάση τις περιοδικές δηλώσεις της χρήσης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γράψετε το 100% του ποσού του οποίου έχετε ζητήσει την επιστροφή και όχι το 90% του ποσού, ανεξάρτητα αν έγινε ή όχι η επιστροφή μέρους ή όλου του ποσού, μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου.

Κωδ. 708. Τα τυχόν λοιπά αφαιρούμενα ποσά από το φόρο των εισροών σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συμπεριλαμβάνονται τα ποσά που έχουν αναγραφεί στον κωδ. 411 στο πεδίο «αφαιρούμενα ποσά» των περιοδικών δηλώσεων, διότι ο διακανονισμός των ποσών αυτών τακτοποιείται στον Κωδ.706.

Κωδ. 709. Το άθροισμα των ποσών των κωδ. 706 έως και 708.

Κωδ. 710. Τη διαφορά των ποσών των κωδ. 684 + 688 + 705 - 709. Εάν η διαφορά είναι αρνητική, σημειώστε το πρόσημο (-) πλην, πριν απ' αυτήν.

5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Δ' ( Κωδ. 801 - 813)

Στον πίνακα αυτό εμφανίζεται το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή το υπόλοιπο που προκύπτει μετά την αφαίρεση από το φόρο των εκροών σας του φόρου των εισροών σας. Το υπόλοιπο αυτό, χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό, δεν είναι απαραίτητο να συμφωνεί με αυτό που προέκυψε στην τελευταία περιοδική σας δήλωση.

Κωδ. 801. Γράψτε το αποτέλεσμα της αφαίρεσης των κωδ. 637 (φόρος εκροών) - κωδ. 710 (υπόλοιπο φόρου εισροών), εφόσον είναι αρνητικός αριθμός.

Κωδ. 802. Γράψτε το ποσό του πιστωτικού υπολοίπου που μεταφέρεται για συμψηφισμό στην επόμενη διαχειριστική περίοδο.

Επισημαίνεται ότι, αν το ποσό του κωδ. 802 είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το πιστωτικό υπόλοιπο που έχει ήδη μεταφερθεί για συμψηφισμό (με βάση την περιοδική δήλωση της τελευταίας φορολογικής περιόδου) και η διαφορά οφείλεται σε διακανονισμούς, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κώδικα Φ.Π.Α. ή σε μεταβολή του ποσοστού Pro¬rata, όπως αυτό οριστικοποιείται με την εφαρμογή του πίνακα Ζ' ή στο οριστικό ποσοστό των
μικτών πακέτων των πρακτορείων ταξιδιών, η διαφορά αυτή μειώνει (ως θετικός αριθμός στα αφαιρούμενα ποσά του φόρου εισροών) ή προσαυξάνει (ως θετικός αριθμός στα προστιθέμενα ποσά του φόρου εισροών) αντίστοιχα, το φόρο εισροών της φορολογικής περιόδου κατά την οποία υποβάλλεται εμπρόθεσμα η εκκαθαριστική δήλωση.

Αν όμως η διαφορά του πιστωτικού υπολοίπου της εκκαθαριστικής δήλωσης με αυτό της τελευταίας φορολογικής περιόδου που αφορά η εκκαθαριστική οφείλεται σε λανθασμένη υποβολή κάποιων περιοδικών δηλώσεων της διαχειριστικής περιόδου που αφορά η εκκαθαριστική πρέπει να τροποποιηθούν οι περιοδικές δηλώσεις τόσο της διαχειριστικής περιόδου που αφορά η εκκαθαριστική όσο και οι περιοδικές δηλώσεις που αφορούν στην νέα διαχειριστική περίοδο ώστε να εμφανίζεται το σωστό υπόλοιπο (χρεωστικό ή πιστωτικό) για κάθε φορολογική περίοδο.

Κωδ. 803. Γράψτε το ποσό του πιστωτικού υπολοίπου που έχετε δικαίωμα να ζητάτε την επιστροφή του.
Σημειώνεται ότι το άθροισμα των κωδ. 802 και 803 θα πρέπει να ισούται με το ποσό του κωδικού 801.
Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να σας επιστραφεί το ποσό του κωδ. 803, θα πρέπει να υποβάλετε σχετική αίτηση και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται με την Α.Υ.Ο.Ο. 1060481 /4643/810 ΠΟΛ.1073/21.7.2004. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμπληρώσετε και τον κωδ. 808.

Κωδ. 811. Γράψτε το αποτέλεσμα της αφαίρεσης των κωδ. 637 (φόρος εκροών) - κωδ. 710 (υπόλοιπο φόρου εισροών), εφόσον είναι θετικός αριθμός.

Κωδ. 812. Γράψτε την προσαύξηση για τυχόν εκπρόθεσμη υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης που υπολογίζεται στο χρεωστικό υπόλοιπο του κωδ. 811, με 1,5% για κάθε μήνα καθυστέρησης με ανώτατο όριο 100%.

Κωδ. 813. Γράψτε το άθροισμα των ποσών των κωδ. 811+812, που πρέπει να πληρώσετε στο δημόσιο.
Αν το συνολικό ποσό για καταβολή του κωδ. 813 είναι μέχρι 3 ΕΥΡΩ δεν καταβάλλεται στο δημόσιο (αμελείται).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση χειρόγραφης παραλαβής των εκκαθαριστικών δηλώσεων αυτές αποτελούν και αποδεικτικό είσπραξης του φόρου. Στο πλαίσιο αυτό εφόσον το ποσό του κωδ. 813 είναι μεγαλύτερο των 3 ΕΥΡΩ, θα πρέπει να αναγράφεται ολογράφως στο σχετικό χώρο το σύνολο για καταβολή. Σε περίπτωση όμως μηχανογραφικής παραλαβής από το σύστημα TAXIS εκδίδεται ιδιαίτερο διπλότυπο είσπραξης και η ολογράφως αναγραφή παρέλκει.

6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Ζ' (Κωδ. 401 - 423)

Ο υποκείμενος στο φόρο, ο οποίος ενεργεί φορολογητέες και μη φορολογητέες πράξεις έχει δικαίωμα να εκπέσει από το φόρο των εκροών του, μέρος του φόρου των κοινών εισροών του, η αναλογία του οποίου βρίσκεται με βάση το κλάσμα:
Φορολογητέες εκροές (χωρίς ΦΠΑ) + απαλ/νες με δικαίωμα έκπτωσης. Φορολογητέες εκροές (χωρίς ΦΠΑ) + απαλ/νες με ή χωρίς δικ. έκπτωσης.

Το ποσοστό που προκύπτει από το πιο πάνω κλάσμα, βάσει της παραγρ. 4 του άρθρου 31, λαμβάνεται υπόψη για την οριστική εκκαθάριση του εκπιπτόμενου φόρου κοινών εισροών του έτους που αφορά, καθώς και την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων του επόμενου έτους. Επισημαίνεται ότι, το ποσοστό αυτό εφαρμόζεται αρχής γενομένης από την περιοδική δήλωση της φορολογικής περιόδου κατά την οποία υποβάλλεται εμπρόθεσμα η εκκαθαριστική δήλωση και μέχρι την περιοδική δήλωση της φορολογικής περιόδου της επόμενης εμπρόθεσμης εκκαθαριστικής δήλωσης.
Στο πιο πάνω κλάσμα, όπως ορίζεται στην παράγρ. 3 του άρθρου 31, όπως ισχύει με την τροποποίησή του με το άρθρο 9 του ν.2954/2001, δεν πρέπει να περιλαμβάνονται σε καμιά περίπτωση τα ποσά:

α. Από παράδοση (πώληση κτλ.) αγαθών τα οποία χρησιμοποιούνται από τον υποκείμενο για πάγια εκμετάλλευση στην επιχείρηση,

β. από αυτοπαραδόσεις, ή ιδιοχρησιμοποιήσεις

γ. ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών (άρθρο 14 παρ. 2α του Κώδικα Φ.Π.Α.),

δ. πράξεις λήπτη και επιστροφές φόρων,

ε. από παρεπόμενες πράξεις σε ακίνητα, ή από χρηματοδοτικές πράξεις ή από πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις των περιπτώσεων κ', κα', κβ', κγ', κδ' και κε' της παραγράφου 1, του άρθρου 22, του Κώδικα Φ.Π.Α., εφόσον πρόκειται για παρεπόμενες της κύριας δραστηριότητας πράξεις, καθώς και στ. εκροών εξ' αιτίας αγοράς επενδυτικών αγαθών με την ΚΥΑ Π.2869/87 ή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 39α του Κώδικα Φ.Π.Α. Σημειώνεται ότι, με τις διατάξεις του νόμου 2954/2001, δεν υπάρχει υποχρέωση δημιουργίας του κλάσματος της pro-rata (για τον προσδιορισμό του εκπιπτόμενου φόρου των κοινών εισροών), στην περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο έχει εκτός από έσοδα με δικαίωμα έκπτωσης και έσοδα εξαιρούμενα του ΦΠΑ (π.χ. αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις κ.λ.π.). Αντίθετα, την υποχρέωση της δημιουργίας του κλάσματος της pro-rata, έχει ο υποκείμενος ο οποίος εκτός από τα έσοδα με δικαίωμα έκπτωσης έχει και έσοδα που δεν παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης, όπως πράξεις του άρθρου 22 (εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη - πρωτοβάθμια, ασφάλειες, χρηματοοικονομικές κ.λ.π.), του άρθρου 44 (μεταπωλητές ή λιανοπωλητές βιομηχανοποιημένων καπνών).

Ειδικά, οι επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης ακινήτων θα επιμερίσουν μόνο το φόρο των κοινών λειτουργικών δαπανών, δεδομένου ότι για τον ειδικό επιμερισμό του φόρου των κοστολογίσιμων εισροών τους, που αφορά πωλήσεις πρώτης κατοικίας, δίνονται οδηγίες παρακάτω στο πεδίο «ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΙ*».

Τονίζεται ότι, στην περίπτωση που υποκείμενος έχει την υποχρέωση δημιουργίας του κλάσματος δεν θα συμπεριλάβει στον παρανομαστή του κλάσματος τυχόν εξαιρούμενα έσοδα, παρά μόνον τις επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις που δεν αποτελούν μέρος της φορολογητέας αξίας.

Αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα έχουν δοθεί με την εγκύκλιο 1012873/ 814/ 175/ ΠΟΛ.1056/11.2.2002.
Επίσης, με τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 31, επιτρέπεται ο προσδιορισμός του ποσοστού έκπτωσης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγρ. 1 έως και 5 του ίδιου άρθρου 31. Συγκεκριμένα, παρέχεται η ευχέρεια στον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., με απόφασή του να επιτρέπει στον υποκείμενο στο φόρο ή να τον υποχρεώσει:

1. Να προσδιορίζει ο ίδιος ένα ποσοστό έκπτωσης του φόρου για κάθε τομέα της δραστηριότητάς του, εφόσον για κάθε ένα τομέα τηρούνται ιδιαίτεροι λογαριασμοί στα βιβλία Κ.Β.Σ., από τους οποίους να είναι δυνατός ο σχετικός έλεγχος.

2. Να ενεργεί ο ίδιος την έκπτωση του φόρου, ανάλογα με την πραγματική διάθεση των αγαθών ή τη χρήση των υπηρεσιών, εφόσον τηρούνται ιδιαίτεροι λογαριασμοί στα βιβλία του Κ.Β.Σ. Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 8 του άρθρου 31, ο φόρος εισροών, που αναλογεί σε πράξεις που δεν παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης εκπίπτεται ολόκληρος, εφόσον για κάθε διαχειριστική περίοδο, δεν υπερβαίνει το ποσό των 30 ΕΥΡΩ.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2836/2000 και τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με την Εγκύκλιο ΠΟΛ.1221/4.8.2000 δεν ενεργείται διακανονισμός εκπτώσεων στις περιπτώσεις καταστροφής απώλειας ή κλοπής που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται με νόμιμα παραστατικά ακόμα και στην περίπτωση που η επιχείρηση εισπράττει αποζημίωση για την αναπλήρωση των ζημιών της. Δεν ενεργείται διακανονισμός στις αποζημιώσεις που εισπράττονται από 1/1/2000 και μετά. Μετά τις πιο πάνω διευκρινίσεις γράψτε κατά κωδικό: α) Στην πρώτη ενότητα του Πίνακα Ζ'- α'.

Κωδ. 401. Τη συνολική αξία των φορολογητέων πράξεων, της διαχειριστικής σας περιόδου, πλην (όπως τονίστηκε πιο πάνω) της αξίας των παγίων, αυτοπαραδόσεων κ.λ.π..

Κωδ. 402. Τη συνολική αξία των απαλλασσομένων του φόρου πράξεων με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους π.χ. εξαγωγές της διαχειριστικής περιόδου, ενδοκοινοτικές παραδόσεις, πωλήσεις σε πλοία, πρεσβείες κ.τ.λ., καθώς και των πράξεων οι οποίες φορολογούνται εκτός Ελλάδος με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους (πλην των παγίων, κ.λ.π.).

Κωδ. 403. Τη συνολική αξία των απαλλασσομένων του φόρου πράξεων, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, της διαχειριστικής σας περιόδου (πλην των παγίων, κ.λ.π.).
Διευκρινίζεται ότι, στον κωδικό αυτό συμπεριλαμβάνονται (εφόσον υπάρχει υποχρέωση Pro-rata), οι επιδοτήσεις - επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις καθώς και κάθε άλλη επιδότηση που δεν αποτελεί μέρος της φορολογητέας αξίας.

Κωδ. 404. Το άθροισμα των ποσών των κωδ. 401 έως και κωδ. 403, που το γενικό σύνολο τους εκφράζει τον παρανομαστή του κλάσματος της παραγρ. 1 του άρθρου 31.

Κωδ. 405. Μεταφέρεται ως αριθμητής το συνολικό ποσό των κωδ. 401 και 402, όπως δείχνει το βέλος.

Κωδ. 406. Μεταφέρεται ως παρανομαστής το γενικό σύνολο του κωδ. 404, όπως δείχνει το βέλος.

Κωδ. 407. Το οριστικό ποσοστό έκπτωσης που προκύπτει από το κλάσμα των κωδ. 405 και 406 (πολλαπλασιάστε το ποσό του αριθμητή με το 100 και το γινόμενο διαιρέστε το με το ποσό του παρανομαστή).

Κωδ. 408. Στρογγυλοποιείστε το ποσοστό στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα. Κωδ. 409. Αφαιρέστε το στρογγυλοποιημένο οριστικό ποσοστό έκπτωσης (του κωδ. 408) από το 100 και το υπόλοιπο που εκφράζει το οριστικό ποσοστό μείωσης του φόρου των εισροών, γράψτε το στον κωδικό αυτό.

β) Στη δεύτερη ενότητα του Πίνακα Ζ'- β'.

Στον Κωδ. 421-1 γράψτε το ποσό του φόρου των κοινών εισροών, δηλαδή των εισροών εκείνων που η επιχείρηση χρησιμοποιεί για την πραγματοποίηση πράξεων με και χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών. Επισημαίνεται ότι στον κωδικό αυτό περιλαμβάνεται ο φόρος των κοινών εισροών και των επιχειρήσεων ανέγερσης και πώλησης ακινήτων.

Στον κωδικό αυτό δεν περιλαμβάνεται κατ' ανάγκη το σύνολο του φόρου δαπανών, εφόσον δεν αποτελούν όλες οι δαπάνες κοινές εισροές στην περίπτωση των υποκειμένων που πραγματοποιούν πράξεις με και χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών. Στον κωδικό αυτό περιλαμβάνεται και ο φόρος απόκτησης παγίων (έστω και αν αγοράζονται με αναστολή καταβολής του φόρου, π.χ. της Κ.Υ.Α. Π.2869/87 ή με ενδοκοινοτική απόκτηση) στην περίπτωση που αυτά αποτελούν κοινές εισροές δηλαδή χρησιμοποιούνται για πράξεις με και χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών.

Από τα σύνολα του φόρου κοινών εισροών αφαιρείται ο φόρος που αναγράφεται στον κωδικό 422-1.

Κωδ. 421-2 γράψτε το ποσοστό μείωσης (%) της παραγρ. 1 του άρθρου 31 που απεικονίζεται στον κωδ. 409 της α' ενότητας του πίνακα.

Κωδ. 421-6 γράψτε το γινόμενο του κωδ. 421-1 επί το ποσοστό του κωδ. 421-2.

Κωδ. 422-1. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 31 του Κώδικα Φ.Π.Α., μπορεί να επιτραπεί στον υποκείμενο ή αυτός να υποχρεωθεί (με απόφαση του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.) να προσδιορίζει ξεχωριστό ποσοστό pro-rata, α) κατά τομέα (κλάδο, υποκατάστημα κ.λ.π. εφόσον τηρούνται αναλυτικά οι αντίστοιχοι λογαριασμοί στα βιβλία του), β) με ιδιαίτερους λογαριασμούς των βιβλίων, ανάλογα με την πραγματική διάθεση των κοινών εισροών σε πράξεις με ή χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.

Γράψτε το ποσό του φόρου των κοινών εισροών που θα επιμεριστεί με την παραπάνω διαδικασία. Σημειώνεται ότι μπορεί άλλες κοινές εισροές να παρακολουθούνται με αυτό τον τρόπο και άλλες με το γενικό τρόπο του κωδ. 421-2. Επίσης, στον κωδικό αυτό γράψτε το ποσό του φόρου των εισροών, που πρέπει να μειωθεί λόγω «ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΩΝ*», όπως παρακάτω αναφέρονται.

Κωδ. 422-3 γράψτε το πλήθος των τομέων για τους οποίους η επιχείρηση χρησιμοποιεί ξεχωριστό ποσοστό pro-rata.

Κωδ. 422-4 γράψτε το πλήθος των περιπτώσεων που οι κοινές εισροές παρακολουθούνται με ξεχωριστούς λογαριασμούς, ανάλογα με την πραγματική διάθεσή τους.

Κωδ. 422-5 γράψτε το πλήθος των τυχόν λοιπών επιμερισμών.

Κωδ. 422-6 γράψτε το φόρο των κοινών εισροών που πράγματι δεν δικαιούται να εκπέσει η επιχείρηση με βάση τους υπολογισμούς που ενεργεί επί του κωδ.422-1.

Κωδ. 423 γράψτε το άθροισμα των κωδ. 421-6 και 422-6.

Εφόσον το ποσό του κωδ. 423 υπερβαίνει τα 30 ΕΥΡΩ μεταφέρεται στον κωδ. 706 του Πίνακα Γ'. Εάν δεν υπερβαίνει τα 30 ΕΥΡΩ δεν μεταφέρεται στον Πίνακα Γ', σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 31 του Κώδικα Φ.Π.Α. Αν όμως από επαναπροσδιορισμό της pro-rata κατά το έτος της αρχικής χρησιμοποίησης των παγίων προκύψει θετικό ποσό ακόμα και μέχρι 30 ΕΥΡΩ, μεταφέρεται στον κωδ. 706, ενώ αν προκύψει αρνητικό ποσό, αυτό μεταφέρεται για συμψηφισμό, ως θετικός αριθμός, στον κωδικό 702 του Πίνακα Γ'. Για την καλύτερη κατανόηση του Πίνακα Ζ' παραθέτουμε τα κάτωθι παραδείγματα:

Παράδειγμα 1:

Πρατήριο καπνοβιομηχανικών προϊόντων εμπορεύεται τσιγάρα, για τα οποία δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών, καθώς και άλλα είδη π.χ. ζαχαρώδη, για τα οποία παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών. Έστω ότι από 1.1.10 έως 31.12.10 πραγματοποίησε τις ακόλουθες πράξεις:

1. Πωλήσεις ζαχαρωδών ΕΥΡΩ 3.500,00 ΦΠΑ εκροών 360,05
2. Πωλήσεις τσιγάρων»ΕΥΡΩ 2.500.00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΥΡΩ 6.000,00 360,05


3. Αγόρασε ταμειακή μηχανή αξίας 600,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 114,00 ΕΥΡΩ. Τη μηχανή χρησιμοποιεί και στις δυο παραπάνω δραστηριότητες. Με βάση τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 31, ο υποκείμενος δεν δικαιούται να εκπέσει ολόκληρο το ποσό του φόρου των κοινών εισροών 114,00 ΕΥΡΩ, που πλήρωσε κατά την αγορά της ταμειακής μηχανής, αλλά μόνο ένα ποσοστό που προκύπτει από το κλάσμα:
3.500.00 Χ 100 = 58,33%, στρογγυλοποιημένο στο 59%. 6.000,00

Το ποσό του φόρου που δικαιούται να εκπέσει είναι ΕΥΡΩ 114,00 Χ 59% = 67,26 ΕΥΡΩ. Επειδή η επιχείρηση δεν έχει δικαίωμα να εκπέσει ολόκληρο το ποσό του φόρου των κοινών εισροών, ο σχεδιασμός του πίνακα έχει γίνει κατά τρόπο ώστε να εξάγεται από αυτόν το ποσό του φόρου των κοινών εισροών που δεν δικαιούται να εκπέσει η επιχείρηση. Δηλαδή στο παράδειγμά μας ΕΥΡΩ 46,74 (114,00 - 67,26). Αυτό επιτυγχάνεται ως εξής: Το ποσοστό που βρήκαμε 59% το αφαιρούμε από το 100% δηλαδή 100% - 59% = 41 %. Έχουμε λοιπόν: 114,00 Χ 41 %= 46,74 ΕΥΡΩ, που δεν δικαιούται να εκπέσει και 114,00 Χ 59% = 67,26 ΕΥΡΩ, που δικαιούται να εκπέσει.

Ο Πίνακας Ζ', στο παραπάνω παράδειγμα, θα συμπληρωθεί ως εξής:

ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΙ

Σημειώνεται ότι, η παράγραφος 1 του άρθρου 33, όπως ισχύει, ορίζει ότι η έκπτωση του φόρου υπόκειται σε τελικό διακανονισμό κατά την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης, εφόσον:

α) η έκπτωση αυτή είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από εκείνη που είχε δικαίωμα να ενεργήσει ο υποκείμενος στο φόρο,

β) μετά την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων έγιναν μεταβολές που δεν είχαν ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό του ποσού των εκπτώσεων, όπως στην περίπτωση έκπτωσης στο τίμημα ή ακύρωσης αγορών.

Επισημαίνεται ότι, προκειμένου για πάγια που αγοράστηκαν και εφόσον υπάρχει μεταβολή στο δικαίωμα έκπτωσης μεταξύ του προσωρινού ποσοστού pro-rata του έτους αγοράς και του αντιστοίχου οριστικού, η διαφορά διακανονίζεται αρχικά με την εκκαθαριστική δήλωση του έτους αυτού. Αν επίσης τα πάγια δε χρησιμοποιήθηκαν στη
διαχειριστική περίοδο της αγοράς και εφόσον υπάρχει μεταβολή μεταξύ του οριστικού ποσοστού pro-rata του έτους αγοράς και του έτους πρώτης χρησιμοποίησης η εκ νέου προκύπτουσα διαφορά διακανονίζεται με την εκκαθαριστική δήλωση της διαχειριστικής περιόδου της πρώτης χρησιμοποίησης (κωδ. 422-1).

Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγρ. 1 του άρθρου 33 ορίζεται ότι δεν ενεργείται διακανονισμός σε περιπτώσεις καταστροφής, απώλειας ή κλοπής που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται, καθώς και σε περιπτώσεις χορήγησης δώρων μέχρι αξίας 10 ΕΥΡΩ και δειγμάτων, τα οποία διατίθενται για το σκοπό της επιχείρησης.

Παράδειγμα 2:

Επιχείρηση λαμβάνει πιστωτικά τιμολόγια εκπτώσεων λόγω τζίρου μετά την υποβολή της περιοδικής δήλωσης της τελευταίας φορολογικής περιόδου, με αξία συνολική 826,09 ΕΥΡΩ και Φ.Π.Α. 190,00 ΕΥΡΩ.

Δεδομένου ότι η αξία αυτή αποτελεί αρνητική εισροή και ο φόρος των 190,00 ΕΥΡΩ οφείλεται, αυτός θα αποδοθεί μέσω του Πίνακα Ζ '.

Το ποσό αυτό δηλαδή 190,00 ΕΥΡΩ αφού γραφεί στον κωδ. 422-1 και στον κωδ. 423, μεταφέρεται στον Πίνακα Γ' στην ένδειξη αφαιρούμενα ποσά από το γενικό σύνολο του φόρου εισροών (κωδ. 706).

Ο Πίνακας Ζ ', στο παραπάνω παράδειγμα, θα συμπληρωθεί ως εξής:


Ακόμα, σύμφωνα με το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της § 3 του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α., εάν εντός πενταετίας από την πραγματοποίηση της δαπάνης για απόκτηση ή κατασκευή επενδυτικών αγαθών δεν έγινε έναρξη χρησιμοποίησής τους, θεωρείται ότι διατέθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε αφορολόγητες πράξεις και ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός με την εκκαθαριστική δήλωση της διαχειριστικής αυτής περιόδου. Εξαιρείται του περιορισμού αυτού της πενταετίας η πραγματοποίηση δαπανών απόκτησης ή κατασκευής επενδυτικών αγαθών από οργανισμούς, επιχειρήσεις και εταιρείες κοινής ωφέλειας.

Σημειώνουμε ότι, αν μετά την πάροδο της πενταετίας τα επενδυτικά αγαθά αρχίσουν να χρησιμοποιούνται δε γεννάται εκ των υστέρων δικαίωμα επαναδιακανονισμού (συμψηφισμού) του φόρου τους.

Έτσι με την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης 2010 γεννάται και η υποχρέωση διακανονισμού του φόρου που συμψηφίστηκε κατά την απόκτηση ή κατασκευή επενδυτικών αγαθών που έγινε μέσα στο έτος 2005, εφόσον μέσα στο 2010 είτε δεν έγινε έναρξη χρησιμοποίησής τους, είτε έγινε έναρξη χρησιμοποίησής τους, αλλά μετά την παρέλευση της πενταετίας από την ημερομηνία πραγματοποίησης της δαπάνης.

Ο διακανονισμός αυτός ενεργείται στο Ζ' Πίνακα με την αναγραφή στον κωδ. 422-1 και 422-6 του ποσού που είχε πράγματι συμψηφιστεί μετά το διακανονισμό που πραγματοποιήθηκε στην εκκαθαριστική δήλωση του έτους αγοράς.

Παράδειγμα: Στις 10 Ιουλίου 2005 δαπανήθηκαν από επιχείρηση υποκείμενη στο φόρο για την ανέγερση βιομηχανικής εγκατάστασής της 10.000,00 ΕΥΡΩ με αναλογούντα Φ.Π.Α. 1.900,00 ΕΥΡΩ. Το ποσοστό pro-rata του έτους κατασκευής έστω ότι ήταν 80% και άρα συμψηφίστηκαν 1.900,00 Χ 80% = 1.520,00 ΕΥΡΩ. Η εγκατάσταση μέχρι 10.7.10 δεν είχε αρχίσει να χρησιμοποιείται. Το ποσό λοιπόν των 1.520,00 ΕΥΡΩ θα πρέπει να αναγραφεί στους κωδ. 422-1 και 422-6 της εκκαθαριστικής δήλωσης του έτους 2010 και να καταβληθεί έτσι ο Φ.Π.Α. που είχε συμψηφιστεί το 2050. Στον κωδ. 422-5 θα επισημανθεί η περίπτωση ως λοιπός επιμερισμός.

Μετά την εφαρμογή του Φ.Π.Α. στα ακίνητα από 1/1/2006 και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 31 του Κώδικα Φ.Π.Α., η έκπτωση του φόρου εισροών ενεργείται σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής της κάθε ιδιοκτησίας στο συνολικό φόρο εισροών, ο οποίος διαμορφώνεται με βάση την πραγματική διάθεση των αγαθών και υπηρεσιών ανά οικοδομή, όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Με την παρ. 10 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1083/25.5.2006 παρασχέθηκαν οδηγίες για τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου των εισροών μέσω της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. Ειδικότερα, προκειμένου για πράξεις απαλλασσόμενες από το φόρο χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους (π.χ. μεταβίβαση πρώτης κατοικίας, δωρεά ακινήτου) ο φόρος εισροών, που δεν εκπίπτει και προσδιορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω αναγράφεται στην οικεία περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. στο πεδίο «αφαιρούμενα ποσά» (κωδ.411). Το σύνολο των παραπάνω ποσών του φόρου εισροών που έχετε περιλάβει στο πεδίο «αφαιρούμενα ποσά» των περιοδικών δηλώσεων της διαχειριστικής σας περιόδου γράψτε στους κωδ. 422-1 και 422-6. Η περίπτωση θα επισημανθεί ως λοιπός επιμερισμός στον κωδ. 422-5.

7. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Η' (Κωδ. 501-507)

α. Γενικά

Σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 του Κώδικα Φ.Π.Α. και με όσα αναλύθηκαν στον Πίνακα Ζ ', ο υποκείμενος στο φόρο δικαιούται να εκπέσει από το φόρο των εκροών του το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί, μεταξύ όλων των άλλων και οι αγορές, εισαγωγές ή ενδοκοινοτικές αποκτήσεις επενδυτικών αγαθών.

- Ο αρχικός προσδιορισμός του εκπιπτόμενου φόρου των επενδυτικών αγαθών, που γίνεται στη φορολογική περίοδο της απόκτησής τους,

- ο ενδιάμεσος διακανονισμός του φόρου αυτού, κατά την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης της διαχειριστικής περιόδου του έτους της απόκτησης και

- ο τελικός διακανονισμός του φόρου, κατά την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης της χρήσης, που για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν τα πάγια, αναλύθηκαν ήδη και προσδιορίστηκαν στον Πίνακα Ζ '.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α., ειδικά για τα επενδυτικά αγαθά, η έκπτωση του φόρου που διενεργήθηκε κατά την αγορά υπόκειται σε πενταετή διακανονισμό. Αφετηρία της πενταετίας αποτελεί το έτος της πρώτης χρησιμοποίησης του επενδυτικού αγαθού από την επιχείρηση. Ως ημερομηνία έναρξης χρησιμοποίησης του επενδυτικού αγαθού, λαμβάνεται πάντοτε η 1η ημέρα της διαχειριστικής περιόδου χρησιμοποίησής του (π.χ. η 1η Ιανουαρίου) και όχι η πραγματική ημερομηνία που άρχισε η χρησιμοποίησή του. Σημειώνουμε ότι η πενταετία ισχύει για όλα τα επενδυτικά αγαθά, ανεξάρτητα από το χρόνο πραγματικής ή λογιστικής απόσβεσής τους. Σε περίπτωση μεταβίβασης ολόκληρης της επιχείρησης, μέρους ή κλάδου της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του Κώδικα Φ.Π.Α., ο διακανονισμός συνεχίζεται, για τα υπόλοιπα έτη μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας, από το διάδοχο.

Ακόμα, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του Κώδικα Φ.Π.Α., η έκπτωση του φόρου, που ενεργήθηκε κατά την αγορά, κρίνεται οριστικά, κατά το χρόνο έναρξης χρησιμοποίησης των αγαθών αυτών. Για το λόγο αυτό, αν υπάρχει μεταβολή μεταξύ του οριστικού ποσοστού pro-rata του έτους αγοράς και του έτους πρώτης χρησιμοποίησης, η διαφορά φόρου (θετική ή αρνητική) που προκύπτει, διακανονίζεται, όπως ήδη περιγράφτηκε, στο Ζ' Πίνακα της εκκαθαριστικής δήλωσης της διαχειριστικής περιόδου της πρώτης χρησιμοποίησης του παγίου.

Έτσι λοιπόν, μια επιχείρηση, που αγοράζει ένα επενδυτικό αγαθό και το διακανονίζει οριστικά στο έτος πρώτης χρησιμοποίησής του, θα πρέπει έκτοτε να το παρακολουθεί για μια πενταετία. Ο διακανονισμός έχει την έννοια ότι, η επιχείρηση πρέπει, μέσα από τον πίνακα Η', να υπολογίζει τη μεταβολή μεταξύ της pro-rata του εκάστοτε έτους της εκκαθαριστικής δήλωσης από αυτήν του έτους της πρώτης χρησιμοποίησης καθενός παγίου, οπότε αν η διαφορά αυτή είναι θετική ή αρνητική, δικαιούται να συμψηφίζει ή υποχρεώνεται να καταβάλλει αντίστοιχα, τη διαφορά των ποσοστών της pro-rata επί το 1/5 του φόρου που κατέβαλε κατά την αγορά του παγίου.

Σημειώνουμε ότι διακανονισμός ενεργείται ακόμη και αν δεν καταβλήθηκε φόρος κατά την αγορά, είτε επειδή τα επενδυτικά αγαθά αγοράστηκαν ή εισήχθηκαν χωρίς φόρο, σύμφωνα με την Π.2869/87 Κ.Υ.Α., είτε πρόκειται για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, είτε ακόμη και αν φόρος που καταβλήθηκε για τα αγαθά αυτά, επιστράφηκε με βάση την 1060481 /4643/810/ΠΟΛ.1073/21.7.2004 Α.Υ.Ο.Ο.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α., σε περίπτωση παράδοσης αγαθών επένδυσης ή οριστικής παύσης χρησιμοποίησής τους σε φορολογητέες πράξεις μέσα στην πενταετία, ενεργείται, εφάπαξ διακανονισμός στο έτος αυτό και τα αγαθά θεωρούνται για τα εναπομένοντα έτη ότι χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε: α) φορολογητέες δραστηριότητες, εφόσον πρόκειται:

- για παράδοση αγαθών που υπάγεται στο φόρο και ο φόρος που αναλογεί στην παράδοση αυτή είναι τουλάχιστον ίσος με το φόρο που αναλογεί στα εναπομείναντα έτη της πενταετούς περιόδου διακανονισμού,

- για καταστροφή, απώλεια ή κλοπή που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται με νόμιμα παραστατικά,

- για παράδοση κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 9 του άρθρου 6 του ν. 1665/1986,

- για παράδοση έργων σύνδεσης σταθμών αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής μέχρι το δίκτυο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α') όπως ισχύει.
για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών, β) αφορολόγητες δραστηριότητες εφόσον πρόκειται:
για την περίπτωση που το επενδυτικό αγαθό δε χρησιμοποιήθηκε μέσα σε 5 χρόνια από την απόκτηση ή την κατασκευή του, για αυτοπαράδοση παγίων εντός της πενταετίας του διακανονισμού,

- για τις λοιπές περιπτώσεις.

Για τη σωστή εφαρμογή των παραπάνω, ως αγαθά επένδυσης νοούνται, αυτά που ορίζονται με την παράγραφο 4 του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α. ήτοι:

Α) Τα ενσώματα αγαθά, που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και τίθενται από αυτή σε διαρκή εκμετάλλευση, καθώς και τα κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές που κατασκευάζονται από την υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση σε ακίνητο που δεν ανήκει κατά κυριότητα σε αυτήν, αλλά έχει, βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης, τη χρήση του ακινήτου αυτού, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα χρόνων. Αν κατά τη διάρκεια του πενταετούς διακανονισμού λήξει η χρήση του ακινήτου, στο οποίο κατασκευάστηκαν τα ανωτέρω κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές, ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός, σύμφωνα με όσα αναφέρονται για παραδιδόμενα πάγια πιο πάνω. Στην αξία των αγαθών επένδυσης δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης.
Επίσης, ως αγαθά επένδυσης της περίπτωσης αυτής νοούνται και εκείνα που εκμεταλλεύονται, σύμφωνα με τον σκοπό τους, οι εταιρείες του άρθρου 2 του ν. 1665/1986.

Β) Τα δικαιώματα χρήσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίου, υποδείγματος, εμπορικού ή βιομηχανικού σήματος και άλλων παρόμοιων, εφόσον εξυπηρετούν περισσότερες από μια διαχειριστικές περιόδους.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Σε περίπτωση που όλα τα υπό διακανονισμό πάγια μιας επιχείρησης χρησιμοποιήθηκαν διαχρονικά, αποκλειστικά για την πραγματοποίηση φορολογητέων δραστηριοτήτων ή αυτά που χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά σε φορολογητέες δραστηριότητες παραδόθηκαν και θεωρείται για τα εναπομείναντα έτη ότι διατέθηκαν αποκλειστικά σε φορολογητέες δραστηριότητες, οπότε δεν προκύπτει φόρος από διακανονισμό η συμπλήρωση του πίνακα αυτού παρέλκει.

2. Στον Πίνακα Η' θα συμπεριληφθούν γενικά μόνο τα πάγια εκείνα για τα οποία μεταβάλλεται το δικαίωμα έκπτωσης διαχρονικά. Επομένως, αν κάποια από τα πάγια μιας επιχείρησης, χρησιμοποιούνταν απαρχής αποκλειστικά σε φορολογητέες ή αποκλειστικά σε αφορολόγητες δραστηριότητες δεν απαιτείται να συμπεριληφθούν στον Πίνακα Η', εφόσον και στο συγκεκριμένο έτος της εκκαθαριστικής δήλωσης δεν μεταβλήθηκε ο προορισμός τους αυτός. Αντίθετα θα συμπεριληφθούν τα πάγια εκείνα που αποτελούν κοινές εισροές για την πραγματοποίηση τόσο φορολογητέων όσο και αφορολογήτων πράξεων και εφόσον το ποσοστό pro-rata διαχρονικά μέσα στην πενταετία μεταβάλλεται.

β. Συμπλήρωση των ενδείξεων Η συμπλήρωση γίνεται κατά στήλες ως εξής:

Στήλη (1). Η στήλη αυτή είναι ήδη συμπληρωμένη. Αναγράφεται το έτος χρησιμοποίησης των παγίων, δηλαδή το έτος διακανονισμού (1° - 5°).
Στην πρώτη σειρά επομένως (κωδ. 501) αναγράφονται τα στοιχεία των παγίων που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά ή παραδόθηκαν ακόμη και αχρησιμοποίητα μέσα στη διαχειριστική περίοδο για την οποία υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση, στη δεύτερη σειρά (κωδ. 502) αναγράφονται τα πάγια που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά μέσα στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο αυτής που υποβάλλεται η εκκαθαριστική κ.ο.κ. Στήλη (2). - Αναγράφεται κατά σειρά το ποσοστό του δικαιώματος έκπτωσης (0 - 100%) του αρχικού έτους χρησιμοποίησης των επενδυτικών αγαθών.
Στην περίπτωση κοινού επενδυτικού αγαθού αναγράφεται το ποσοστό Pro-rata του πρώτου έτους χρησιμοποίησης.
Σε περίπτωση εφαρμογής από την επιχείρηση για τα κοινά της πάγια, pro-rata κατά τομέα ή με βάση λογαριασμούς η στήλη (2) δεν συμπληρώνεται. Στην περίπτωση που για το συγκεκριμένο έτος χρησιμοποίησης υπάρχουν περισσότερα του ενός πάγια με διαφορετικό μερικό δικαίωμα έκπτωσης θα πρέπει να εφαρμόζεται υποχρεωτικά μη μοναδική pro-rata. Στην περίπτωση που για το συγκεκριμένο έτος χρησιμοποίησης υπάρχουν περισσότερα του ενός πάγια με διαφορετικό δικαίωμα έκπτωσης (0%, 100%, μερικό%) βλέπε παρατήρηση στο τέλος της ενότητας.

Προκειμένου για τον κωδ. 501-2, εξυπακούεται ότι αν δεν είναι διαγραμμισμένοι οι κωδ. 422-3, 422-4, μεταφέρεται εδώ το ποσοστό του κωδ. 408 του Πίνακα Ζ'.

Στήλη (3). Διαγραμμίζεται κατά σειρά με Χ, αν η επιχείρηση εφάρμοζε στο αρχικό έτος χρησιμοποίησης των παγίων, έστω και για ένα μέρος αυτών prorata κατά τομέα ή με βάση λογαριασμούς. Το ίδιο θα συμβαίνει όταν υπάρχουν και πάγια που έπαυσαν να χρησιμοποιούνται προσωρινά (αναμένεται δηλαδή η επαναχρησιμοποίησή τους μέσα στην πενταετία του διακανονισμού). Αν είναι διαγραμμισμένη η στήλη (3), τότε η στήλη (2) πρέπει να είναι κενή.

Στήλη (4). Αναγράφεται ο Φ.Π.Α. αγοράς των παγίων που χρησιμοποιήθηκαν μέσα στη διαχειριστική περίοδο, τόσο σε φορολογητέες όσο και σε αφορολόγητες δραστηριότητες και εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούνται μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου για την οποία υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση.

Αναγράφεται ακόμα ο Φ.Π.Α. αγοράς των παγίων που στο τέλος του έτους έπαυσαν να χρησιμοποιούνται προσωρινά.
Η αναγραφή αυτή γίνεται κατά σειρά ανάλογα με το έτος χρησιμοποίησης αυτών των παγίων. Στήλη (5). α) Αν υπάρχει ποσοστό στη στήλη (2), γράφεται κατά σειρά το γινόμενο της στήλης (4) επί τη διαφορά του ποσοστού της στήλης (2) από το ποσοστό του κωδ. 501-2, αφού διαιρεθεί δια 5.

Στήλη (5) = Στήλη (4) Χ [(κωδ. 501-2) - στήλη (2)]% : 5

Ειδικά προκειμένου για πάγια που έπαυσαν να χρησιμοποιούνται προσωρινά το ποσοστό διακανονισμού γίνεται 0% για το συγκεκριμένο έτος διακανονισμού ήτοι: Στήλη (5) = Στήλη 4 Χ [0 - στήλη (2)]% : 5.
Άρα Στήλη (5) = Στήλη (4) Χ [ στήλη (2)]% : 5

β) Αν είναι διαγραμμισμένη η στήλη (3), οι αντίστοιχοι επιμέρους υπολογισμοί (κατά τομέα ή με βάση λογαριασμούς) θα γίνουν σε ιδιαίτερο φύλλο, που θα κρατιέται από το φορολογούμενο για επίδειξη σε τυχόν έλεγχο και το αποτέλεσμα θα αναγράφεται κατευθείαν στη στήλη (5). Εξυπακούεται ότι ο κωδ. 501-5 θα είναι πάντα μηδενικός.

Στήλη (6). Αναγράφεται ο ΦΠΑ, που καταβλήθηκε κατά την αγορά των παγίων που χρησιμοποιούνταν ή αποκτήθηκαν για να χρησιμοποιηθούν, τόσο σε φορολογητέες όσο και σε αφορολόγητες δραστηριότητες ή μόνο σε αφορολόγητες, και που παραδόθηκαν μέσα στη διαχειριστική περίοδο που υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση, εφόσον θεωρείται (άρθρο 33 παρ. 3 Κώδικα Φ.Π.Α.), ότι διατέθηκαν σε φορολογητέες δραστηριότητες. Η αναγραφή γίνεται κατά σειρά, ανάλογα με το έτος χρησιμοποίησης αυτών των παγίων. Πάγια που παραδόθηκαν, χωρίς ουδέποτε να χρησιμοποιηθούν μέσα στην πενταετία και θεωρείται ότι διατέθηκαν σε φορολογητέες δραστηριότητες, θεωρούνται ότι, βρίσκονταν στο 10 έτος διακανονισμού και διακανονίζονται οριστικά στον Η' και όχι στο Ζ' Πίνακα.

Στήλη (7). α) Αν υπάρχει ποσοστό στη στήλη (2), γράφεται κατά σειρά το γινόμενο της στήλης (6) επί τη διαφορά του ποσοστού της στήλης (2) από το 100% επί κλάσμα με αριθμητή τη διαφορά του έτους χρησιμοποίησης από το «6» και παρανομαστή το «5».

[ Στήλη (7) = Στήλη (6) Χ [ 100 - στήλη (2)] % Χ [ 6 - στήλη (1) ] : 5]

β) Αν είναι διαγραμμισμένη η στήλη (3), οι αντίστοιχοι επιμέρους υπολογισμοί (κατά τομέα ή με βάση λογαριασμούς) θα γίνουν σε ιδιαίτερο φύλλο, που θα κρατιέται από το φορολογούμενο για επίδειξη σε τυχόν έλεγχο και το αποτέλεσμα θα αναγράφεται κατευθείαν στη στήλη 7.

Στήλη (8). Αναγράφεται ο ΦΠΑ, που καταβλήθηκε κατά την αγορά των παγίων που χρησιμοποιούνταν ή αποκτήθηκαν για να χρησιμοποιηθούν τόσο σε φορολογητέες όσο και σε αφορολόγητες δραστηριότητες ή μόνο σε φορολογητέες, που παραδόθηκαν ή αυτοπαραδόθηκαν μέσα στη διαχειριστική περίοδο που υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση, εφόσον θεωρείται (άρθρο 33 παρ. 3 Κώδικα Φ.Π.Α.), ότι διατέθηκαν σε αφορολόγητες δραστηριότητες. Η αναγραφή γίνεται κατά σειρά, ανάλογα με το έτος χρησιμοποίησης αυτών των παγίων. Πάγια που παραδόθηκαν, χωρίς ουδέποτε να χρησιμοποιηθούν μέσα στην πενταετία και θεωρείται ότι διατέθηκαν σε αφορολόγητες δραστηριότητες, θεωρούνται ότι βρίσκονται στο 1° έτος διακανονισμού και διακανονίζονται οριστικά στον Η' και όχι στο Ζ' Πίνακα. Στήλη (9). α) Αν υπάρχει ποσοστό στη στήλη (2), γράφεται κατά σειρά το γινόμενο της στήλης (8) επί τη στήλη (2) επί το κλάσμα με αριθμητή τη διαφορά του έτους χρησιμοποίησης από το «6» και παρανομαστή το «5».
Στήλη (9) = Στήλη (8) χ στήλη (2)% χ [6 - στήλη (1)] : 5

β) Αν είναι διαγραμμισμένη η στήλη (3), οι αντίστοιχοι επιμέρους υπολογισμοί (κατά τομέα ή με βάση λογαριασμούς) θα γίνουν σε ιδιαίτερο φύλλο, που θα κρατιέται από το φορολογούμενο για επίδειξη σε τυχόν έλεγχο και το αποτέλεσμα θα αναγράφεται κατευθείαν στη στήλη (9).

Στήλη (10). Αναγράφεται ο Φ.Π.Α. των παγίων που πράγματι εισπράχθηκε από την παράδοση παγίων που θεωρείται ότι διατέθηκαν σε αφορολόγητες δραστηριότητες, εφόσον φυσικά ο φόρος αυτός αποδόθηκε ήδη με τις περιοδικές δηλώσεις. Περιλαμβάνεται εδώ και ο Φ.Π.Α. που εισπράχθηκε από πάγια που παραδόθηκαν, χωρίς ουδέποτε να χρησιμοποιηθούν και θεωρείται ότι διατέθηκαν σε αφορολόγητες δραστηριότητες.

Κωδ. 5064 έως 506-10. Αναγράφεται το άθροισμα (θετικό ή αρνητικό) των κωδ. 501 έως 505, κάθε στήλης.

Κωδ. 507. Αποτελεί το άθροισμα των κωδ. (506-5) + (506-7) - (506-9) + (506-10) (Δηλαδή ο κωδ. 506-9 αφαιρείται).
Αν ο κωδ. 507 είναι μεγαλύτερος των 30 ΕΥΡΩ μεταφέρεται στον κωδ. 702, αν είναι μικρότερος των - 30 ΕΥΡΩ μεταφέρεται στον κωδ. 706, ενώ τέλος αν είναι από - 30 έως 30 ΕΥΡΩ αμελείται, δηλαδή ούτε συμψηφίζεται ούτε καταβάλλεται στο Δημόσιο (άρθρο 33 παρ. 5 Κώδικα Φ.Π.Α.).

γ. Παράδειγμα

Επιχείρηση πραγματοποιεί και φορολογητέες και αφορολόγητες δραστηριότητες.

Ταυτόχρονα και για τις δύο δραστηριότητες χρησιμοποιεί ορισμένα από τα επενδυτικά της αγαθά.

Για το διακανονισμό των κοινών εισροών της η επιχείρηση χρησιμοποιεί το μοναδικό ποσοστό που προκύπτει στο Ζ'

Πίνακα της εκκαθαριστικής δήλωσης κάθε διαχειριστικής περιόδου. (Δεν πραγματοποιεί ανάλυση κατά τομέα ή με βάση ιδιαίτερους λογαριασμούς).

Κατά τη συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης της διαχειριστικής περιόδου 1.1-31.12.2010
διαπιστώνει τα εξής δεδομένα:

Το ποσοστό pro-rata (δικαιώματος έκπτωσης), που προέκυψε κατά την τελευταία πενταετία, διακυμάνθηκε ως εξής:

Έτος

% pro- rata

2010

50

2009

60

2008

40

2007

30

2006

100


Κατά την 31.12.2010 χρησιμοποιούσε έντεκα κοινά πάγια (Α-Λ). Ο ΦΠΑ που κατέβαλε για την αγορά τους, καθώς και το έτος της πρώτης χρησιμοποίησής τους φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Πάγιο

ΦΠΑ

Απόκτησης

‘Ετος πρώτης

χρησιμοποίησης

Α

700,00

2010

Β

300,00

2010

Γ

1.000,00

2009

Δ

500,00

2009

Ε

1.400,00

2008

Ζ

600,00

2008

Η

8.000,00

2007

Θ

4.950,00

2007

Ι

50,00

2007

Κ

2.000,00

2006

Λ

2.000,00

2006

Επίσης μέσα στο 2010 παρέδωσε ή έπαψε οριστικά να χρησιμοποιεί οκτώ πάγια (Μ-Τ). Ο ΦΠΑ που κατέβαλε για την αγορά τους, ο ΦΠΑ που εισέπραξε κατά την παράδοσή τους και το έτος πρώτης χρησιμοποίησης τους φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.

Πάγιο

ΦΠΑ(Φ.α.)

Απόκτησης

ΦΠΑ (Φ.π.)

Παράδοσης

‘Ετος πρώτης

χρησιμοποίησης

Σημειώσεις

Φπ/Φα

Μ

500,00

550,00

2010

>5/5

Ν

1.000,00

800,00

2010

<5/5

Ξ

2.500,00

2.000,00

2009

=4/5

Ο

10.000,00

0 (Πώληση παλαιού διαμερίσματος)

2009

<4/5

Π

500,00

295,00

2008

<3/5

Ρ

2.000,00

1.000,00

2007

>2/5

Σ

400,00

0 (οριστική παύση χρησιμοποίησης)

2007

<2/5

Τ

2.000,00

0 (αποδεδειγμένη κατααστροφή)

2006

<1/5, άλλα φορολογητέα

Τέλος τον Μάϊο του 2010 έπαυσε να χρησιμοποιεί προσωρινά πάγιο Υ με ΦΠΑ αγοράς 100,00 Ευρώ και έτος πρώτης χρησιμοποίησης το 2008.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του ανωτέρω παραδείγματος θα απεικονίσουμε ένα - ένα τα έτη του διακανονισμού και στο τέλος θα τα απεικονίσουμε όλα μαζί στον Πίνακα Η' της εκκαθαριστικής του 2010.

Το ποσοστό pro-rata για το 2010 είναι 50%. Εκκαθαριστική 2010 (Ανάλυση κατ' έτος διακανονισμού)

Α. Πάγια, που βρίσκονται στο 5° έτος διακανονισμού είχαν ως έτος πρώτης χρησιμοποίησης το 2006 (που το ποσοστό pro-rata ήταν 100%) το πάγιο Κ με ΦΠΑ απόκτησης 2.000,00 Ευρώ το πάγιο Λ με ΦΠΑ απόκτησης 2.000,00 Ευρώ.
Επίσης στο 5° έτος διακανονισμού βρίσκεται το πάγιο Τ το οποίο έχει ΦΠΑ απόκτησης 2.000,00 Ευρώ και έτος πρώτης χρησιμοποίησης το 2006. Στην διάρκεια του 2010 το πάγιο αυτό καταστράφηκε (αποδεδειγμένη καταστροφή).

Ο ΦΠΑ απόκτησης των παγίων Κ + Λ = 2.000,00 + 2.000,00 = 4.000,00 Ευρώ αναγράφεται στον κωδικό 505 - 4 (διότι τα πάγια ήταν κοινά και χρησιμοποιούνταν μέχρι το τέλος της χρήσης 2010).

Ο ΦΠΑ απόκτησης του παγίου Τ που καταστράφηκε αποδεδειγμένα αναγράφεται στον κωδικό 505-6 διότι θεωρείται ότι διατέθηκε σε φορολογητέα δραστηριότητα μέσα στην χρήση 2010. Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα ο Πίνακας Η' συμπληρώνεται ως εξής:


Εκτελώντας τις πράξεις στην στήλη (5), προκύπτει: στήλη (4) χ [κωδ. (501-2) - στήλη (2)]%: 5 = 4.000,00 χ (50-100) % : 5 = -400,00.

Εκτελώντας τις πράξεις της στήλης (7), προκύπτει: στήλη (6) χ [100 - στήλη (2)] % χ [6 - στήλη
(1)] : 5 = 2.000,00 χ (100 - 100) % χ (6-5) : 5 = 0.

Παρατήρηση:

Τα σύνολα του κωδικού 506 και το αποτέλεσμα του κωδ. 507 θα εμφανιστούν στον ολοκληρωμένο Πίνακα Η' στο τέλος των κατ' έτος αναλυτικών διακανονισμών.

Β. Πάγια που βρίσκονται στο 4° έτος διακανονισμού είχαν ως έτος πρώτης χρησιμοποίησης το 2007 (που το ποσοστό pro-rata ήταν 30%). το πάγιο Η με ΦΠΑ αγοράς 8.000,00 το πάγιο Θ με ΦΠΑ αγοράς 4.950,00 το πάγιο I με ΦΠΑ αγοράς 50.00 Σύνολο 13.000,00

Επίσης στο 4° έτος διακανονισμού βρίσκεται το πάγιο Ρ το οποίο είχε ΦΠΑ απόκτησης 2.000,00 Ευρώ και έτος πρώτης χρησιμοποίησης το 2007, που παραδόθηκε (πωλήθηκε) με ΦΠΑ παράδοσης 1.000,00 Ευρώ και το πάγιο Σ με ΦΠΑ απόκτησης 400,00 Ευρώ, που έπαψε οριστικά να χρησιμοποιείται.

Ο ΦΠΑ της απόκτησης των παγίων Η+Θ+Ι = 8.000,00 + 4.950,00 + 50,00 = 13.000,00 Ευρώ αναγράφεται στον κωδ. 504-4 διότι τα πάγια ήταν κοινά και χρησιμοποιούνταν μέχρι το τέλος της χρήσης 2009.

Ο ΦΠΑ απόκτησης του παγίου Ρ = 2.000,00 Ευρώ αναγράφεται στον κωδικό 504-6 διότι ο ΦΠΑ παράδοσης είναι μεγαλύτερος από το ΦΠΑ των εναπομεινάντων πέμπτων και συνεπώς θεωρείται ότι το πάγιο αυτό διατέθηκε σε φορολογητέα δραστηριότητα, ήτοι: ΦΠΑ απόκτησης 2.000,00 : 5 = 400,00 έτη χρησιμοποίησης 2007, 2008, 2009
εναπομένοντα έτη (πέμπτα) 2010, 2011 = 400,00 χ 2 = 800,00 ΦΠΑ παράδοσης (1.000,00) > ΦΠΑ εναπομ. πέμπτων (800,00)

Ο ΦΠΑ απόκτησης του παγίου Σ αναγράφεται στον κωδικό 504-8, επειδή έπαψε να χρησιμοποιείται οριστικά και θεωρείται ότι διατέθηκε σε αφορολόγητη δραστηριότητα.

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα ο Πίνακας Ι-Γ συμπληρώνεται ως εξής:

Εκτελώντας τις πράξεις στη στήλη (5), προκύπτει: στήλη (4) χ [κωδ. (501-2) - στήλη (2)]%:5 = 13.000,00 χ (50-30)%:5 = 520,00.

Εκτελώντας τις πράξεις στη στήλη (7), προκύπτει: στήλη (6) χ [100-στήλη (2)] % χ [6 - στήλη
(1)] : 5 = 2.000,00 χ (100 - 30) % χ (6-4) : 5 = 560,00.
Εκτελώντας τις πράξεις στη στήλη (9), προκύπτει: στήλη (8) χ στήλη (2) % χ [6-στήλη (1)] : 5 = 400,00 χ 30% Χ (6-4) : 5 = 48,00.

Γ. Πάγια που βρίσκονται στο 3° έτος διακανονισμού είχαν ως έτος πρώτης χρησιμοποίησης το 2008 (που το ποσοστό pro-rata ήταν 40%). Το πάγιο Ε με ΦΠΑ απόκτησης 1.400,00 Το πάγιο Ζ με ΦΠΑ απόκτησης 600.00 Σύνολο 2.000,00

Επίσης στο 3° έτος διακανονισμού βρίσκεται το πάγιο Υ με ΦΠΑ απόκτησης 100,00 Ευρώ και έτος πρώτης χρησιμοποίησης το 2008 που το Μάιο του 2010 έπαυσε προσωρινά να χρησιμοποιείται και άρα το ποσοστό έκπτωσης για το συγκεκριμένο έτος διακανονισμού (2010) γίνεται 0%, διότι δεν χρησιμοποιήθηκε σε φορολογητέες πράξεις.

Τέλος στο τρίτο έτος διακανονισμού βρίσκεται το πάγιο Π με ΦΠΑ απόκτησης 500,00 Ευρώ και έτος πρώτης χρησιμοποίησης το 2008, που παραδόθηκε με ΦΠΑ παράδοσης 295,00 Ευρώ. Ο ΦΠΑ αγοράς των παγίων Ε + Ζ + Υ = 1.400,00 + 600,00 + 100,00 = 2.100,00 Ευρώ αναγράφεται στον κωδ. 503-4 διότι τα πάγια αυτά ήταν κοινά και χρησιμοποιήθηκαν μέχρι το τέλος της χρήσεως 2010.

Ο ΦΠΑ αγοράς του παγίου Π = 500,00 Ευρώ αναγράφεται στον κωδ. 503-8, διότι ο ΦΠΑ παράδοσης είναι μικρότερος από τον ΦΠΑ που αντιστοιχεί στα εναπομείναντα πέμπτα και θεωρείται ότι το πάγιο διατέθηκε σε αφορολόγητη δραστηριότητα ήτοι: Ο ΦΠΑ απόκτησης 500,00 : 5 = 100,00 Έτη χρησιμοποίησης 2008, 2009.

Εναπομένοντα πέμπτα (έτη) 2010, 2011, 2012 ήτοι 100,00 χ 3 = 300,00 ΦΠΑ παράδοσης 295,00 < ΦΠΑ εναπομ. πέμπτων 300,00 Επίσης ο ΦΠΑ παράδοσης αναγράφεται στον κωδ. 503-10

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα ο Πίνακας Η΄ συμπληρώνεται ως εξής:

Εκτελώντας τις πράξεις για την συμπλήρωση της στήλης (5) προκύπτει: α) για τα πάγια Ε και Ζ: τμήμα στήλης (4) χ [κωδ. (501-2) - στήλη (2)]% : 5 = 2.000,00 χ (50 - 40)% : 5 = 40,00. β) για το πάγιο Υ: τμήμα στήλης (4) χ [ κωδ.(501-2) - στήλη (2)] %:5 = 100,00 χ (0 - 40) % : 5 = - 8,00 Άρα στη στήλη (5) θα γραφτεί 40,00 - 8,00 = 32,00.

Εκτελώντας τις πράξεις στη στήλη (9), προκύπτει: στήλη (8) χ στήλη (2)% χ [6-στήλη (1)]: 5 = 500,00 χ 40% χ (6-3): 5 = 120,00

Σημείωση: Στο τρίτο έτος διακανονισμού ο κωδ. 503-2 δε θα συμπληρωθεί, αλλά θα διαγραμμιστεί ο κωδ. 503-3. Πάντως ως στήλη (2), θα χρησιμοποιηθεί η κοινή pro-rata του έτους πρώτης χρησιμοποίησης, που για όλα τα πάγια που βρίσκονται στο 3° έτος διακανονισμού ήταν 40%.

Δ. Πάγια που βρίσκονται στο 2° έτος διακανονισμού είχαν ως έτος πρώτης χρησιμοποίησης το 2009 (που το ποσοστό pro-rata ήταν 60%).

Το Πάγιο Γ με Φ.Π.Α. απόκτησης

1.000,00

Το Πάγιο Δ με Φ.Π.Α. απόκτησης

500,00

Σύνολο

1.500,00


Επίσης στο 2° έτος διακανονισμού βρίσκονται:

Το πάγιο Ξ με Φ.Π.Α. απόκτησης 2.500,00 και έτος πρώτης χρησιμοποίησης το 2009 που παραδόθηκε το 2010 με Φ.Π.Α. παράδοσης 2.000,00.

Το πάγιο Ο με Φ.Π.Α. απόκτησης 10.000,00 που παραδόθηκε το 2010 με Φ.Π.Α. παράδοσης μηδέν (πώληση παλαιού διαμερίσματος).

Ο Φ.Π.Α. απόκτησης των παγίων Γ + Δ = 1.000,00 + 500,00 = 1.500,00 Ευρώ αναγράφεται στον κωδ. 502-4 διότι τα πάγια ήταν κοινά και χρησιμοποιήθηκαν μέχρι το τέλος της χρήσης 2010.

Ο Φ.Π.Α. απόκτησης του παγίου Ξ = 2.500,00 Ευρώ αναγράφεται στον κωδικό 502-6 διότι ο Φ.Π.Α. της παράδοσής του είναι ίσος με το Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στα εναπομείναντα πέμπτα και θεωρείται ότι διατέθηκε σε φορολογητέα δραστηριότητα ήτοι: Φ.Π.Α. απόκτησης 2.500,00 : 5 = 500,00. Έτος χρησιμοποίησης 2009.
Εναπομένοντα πέμπτα (έτη) 2010, 2011, 2012, 2013 = 4 χ 500,00 = 2.000,00 Φ.Π.Α. παράδοσης 2.000,00 = ΦΠΑ (εναπομ. πέμπτων) 2.000,00.

Ο Φ.Π.Α. απόκτησης του παγίου Ο αναγράφεται στον κωδ. 502-8 επειδή παραδόθηκε χωρίς Φ.Π.Α. και θεωρείται ότι διατέθηκε σε αφορολόγητη δραστηριότητα.

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα ο Πίνακας Η' καταστρώνεται ως εξής:

 

Εκτελώντας τις πράξεις στην στήλη (5), προκύπτει: στήλη (4) χ [κωδ. (501-2) - στήλη (2)]% : 5 = 1.500,00 χ (50-60)% : 5 = -30,00.

Εκτελώντας τις πράξεις στην στήλη (7) προκύπτει: στήλη (6) χ [100 - στήλη (2)] % χ [6 - στήλη
(1)] : 5 = 2.500,00 χ (100 - 60)% χ (6-2) : 5 = 800,00.
Εκτελώντας τις πράξεις στην στήλη (9) προκύπτει: στήλη (8) χ στήλη (2)% χ [6-στήλη (1)] : 5 = 10.000,00 χ 60% χ (6-2) : 5 = 4.800,00.

Ε. Πάγια που βρίσκονται στο 1° έτος διακανονισμού είχαν ως έτος πρώτης χρησιμοποίησης το 2010 (τρέχουσα χρήση με ποσοστό pro-rata 50%).

 

Το πάγιο Α με Φ.Π.Α. απόκτησης

700,00

Το πάγιο Β με Φ.Π.Α. απόκτησης

300,00

Σύνολο

1.000,00


Επίσης στο 1° έτος διακανονισμού βρίσκονται:

Το πάγιο Μ με Φ.Π.Α. αγοράς 500,00 Ευρώ και έτος πρώτης χρησιμοποίησης το 2010, που παραδόθηκε με Φ.Π.Α. παράδοσης 550,00 Ευρώ.

Το πάγιο Ν με Φ.Π.Α. αγοράς 1.000,00 Ευρώ και έτος πρώτης χρησιμοποίησης το 2010, που παραδόθηκε με Φ.Π.Α. παράδοσης 800,00 Ευρώ.

Ο Φ.Π.Α. απόκτησης των παγίων Α+Β = 700,00 + 300,00 = 1.000,00 αναγράφεται στον κωδ. 501-4, διότι τα πάγια ήταν κοινά και χρησιμοποιήθηκαν μέχρι τέλος της χρήσης 2010. Ο Φ.Π.Α. απόκτησης του παγίου Μ αναγράφεται στον κωδ. 501-6 διότι ο Φ.Π.Α. της παράδοσης 550,00 είναι μεγαλύτερος από το Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στα εναπομένοντα πέμπτα και συνεπώς θεωρείται ότι διατέθη σε φορολογητέα δραστηριότητα ήτοι:
Φ.Π.Α. απόκτησης 500,00 : 5 = 100,00. Έτη χρησιμοποίησης: 0

Εναπομένοντα πέμπτα (έτη) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 = 5 χ 100,00 = 500,00. Φ.Π.Α. παράδοσης 550,00 > Φ.Π.Α .(εναπομ. πέμπτων) 500,00.

Ο Φ.Π.Α. απόκτησης του παγίου Ν = 1.000,00 Ευρώ αναγράφεται στον κωδ. 501-8 διότι ο Φ.Π.Α .της παράδοσης είναι μικρότερος από το Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στα εναπομένοντα πέμπτα και θεωρείται ότι διατέθηκε σε αφορολόγητη δραστηριότητα ήτοι: Φ.Π.Α. απόκτησης 1.000,00 : 5 = 200,00. Έτη χρησιμοποίησης: 0

Εναπομένοντα πέμπτα (έτη) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 = 5 Χ 200,00 = 1.000,00. Φ.Π.Α. παράδοσης 800,00 < Φ.Π.Α. (εναπομ. πέμπτων) 1.000,00. Ο Φ.Π.Α. της παράδοσης 800,00 αναγράφεται στον κωδ. 501-10.

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα ο Πίνακας Η' καταστρώνεται ως εξής:

Εκτελώντας τις πράξεις στην στήλη (5) προκύπτει: στήλη (4) x [κωδ. (501-2) – στήλη (2)]% : 5 =
1.000,00 x (50 – 50)% : 5 = 0.

Εκτελώντας τις πράξεις στην στήλη (7) προκύπτει: στήλη (6) x [100 – στήλη (2)] % x [6 – στήλη
(1)] : 5 = 500,00 x (100 – 50) % x (6-1) : 5 = 250,00.
Εκτελώντας τις πράξεις στην στήλη (9) προκύπτει: στήλη (8) x στήλη (2) % x [6 – στήλη (1)] : 5
= 1.000,00 x 50 % Χ (6-1) : 5 = 500,00.

ΣΤ. Ενοποιώντας τους ανωτέρω πίνακες σε ένα και αθροίζοντας τις στήλες (4) έως (10) έχουμε:

 

Το

άθροισμα

της

στήλης

(4)

=

(506-4)

=

21.600,00

(5)

=

(506-5)

=

122,00

(6)

=

(506-6)

=

7.000,00

(7)

=

(506-7)

=

1.610,00

(8)

=

(506-8)

=

11.900,00

(9)

=

(506-9)

=

5.468,00

(10)

=

(506-10)

=

1.095,00

Εκτελώντας τις πράξεις:
(506-5) + (506-7) – (506-9) + (506-10)=122,00 + 1.610,00 – 5.468,00 + 1.095,00 = -2.641,00


Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα ο Πίνακας Η' καταστρώνεται ως εξής:


Επειδή το ποσό του κωδ. 507 = - 2.641,00 είναι μικρότερο από -30,00 ΕΥΡΩ θα μεταφερθεί ως θετικός αριθμός στον κωδ. 706 του Πίνακα Γ'.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Με τον πίνακα Η' παρακολουθείται και διακανονίζεται η μεταβολή στο δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στην αγορά των επενδυτικών αγαθών για μία πενταετία από το πρώτο έτος χρησιμοποίησης αυτών και αναλογικά για κάθε έτος κατά το ένα πέμπτο.

Το δικαίωμα έκπτωσης για κάθε επενδυτικό αγαθό είναι διαφορετικό και μπορεί να αφορά μηδενικό δικαίωμα έκπτωσης (διάθεση σε αφορολόγητη δραστηριότητα αποκλειστικά), μερικό δικαίωμα έκπτωσης (κοινό πάγιο και εφαρμογή ποσοστού pro-rata) ή πλήρες δικαίωμα έκπτωσης (διάθεση σε φορολογητέα δραστηριότητα αποκλειστικά). Όσον αφορά την μεταβολή του δικαιώματος έκπτωσης, όλοι οι συνδυασμοί είναι δυνατοί. Ωστόσο στον πίνακα δεν χρειάζεται να παρακολουθηθούν τα επενδυτικά αγαθά τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί και συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται είτε αποκλειστικά σε φορολογητέα είτε αποκλειστικά σε αφορολόγητη δραστηριότητα.

Επισημαίνεται ότι στη στήλη (2) του πίνακα Η' για κάθε επενδυτικό αγαθό θα αναγράφεται το ποσοστό του δικαιώματος έκπτωσης (0%, μερικό δικαίωμα έκπτωσης %, 100%) που αντιστοιχεί στο πρώτο έτος χρησιμοποίησης του επενδυτικού αγαθού.

Στο πλαίσιο αυτό σε περίπτωση που για το ίδιο έτος χρησιμοποίησης αντιστοιχούν περισσότερα του ενός πάγια, για κάθε πάγιο θα υπολογίζεται εκτός πίνακα το ορθό ποσοστό δικαιώματος έκπτωσης και τα σωστά ποσά σε κάθε στήλη πριν μεταφερθούν συγκεντρωτικά στον πίνακα Η'. Στην περίπτωση αυτή η στήλη (2) θα συμπληρώνεται ως εξής:

α) εάν ένα τουλάχιστον από αυτά είναι κοινό θα αναγράφεται το ποσοστό δικαιώματος έκπτωσης pro-rata που ήταν σε ισχύ κατά το έτος χρησιμοποίησης. Στην περίπτωση που για το συγκεκριμένο έτος υπάρχουν περισσότερα του ενός πάγια με διαφορετικό μερικό δικαίωμα έκπτωσης (pro-rata) θα πρέπει να εφαρμόζεται υποχρεωτικά μη μοναδική pro-rata.

β) εάν όλα τα πάγια του έτους αυτού χρησιμοποιήθηκαν σε φορολογητέα δραστηριότητα θα αναγράφεται το ποσοστό 100%.

γ) εάν όλα τα πάγια του έτους αυτού χρησιμοποιήθηκαν σε αφορολόγητη δραστηριότητα θα αναγράφεται το ποσοστό 0%.

δ) εάν ένα τουλάχιστον πάγιο χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά σε φορολογητέα δραστηριότητα και κανένα πάγιο δεν ήταν κοινό τότε θα αναγράφεται το ποσοστό 100%.

Σημειώνεται επίσης, όπως έχει ήδη αναφερθεί ότι, στην περίπτωση που ένα τουλάχιστον πάγιο του συγκεκριμένου έτους χρησιμοποίησης δεν χρησιμοποιείται προσωρινά μέσα στη διαχειριστική περίοδο, διαγραμμίζεται η στήλη (3) της μη μοναδικής pro-rata και η στήλη (2) δεν συμπληρώνεται.

8. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Θ' (Κωδ. 901 - 911)

Τα στοιχεία του πίνακα αυτού θα πρέπει να συμπληρωθούν με ιδιαίτερη προσοχή γιατί αφορούν τη συμμετοχή της χώρας μας στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το λόγο αυτό η πληρότητα και η ακρίβεια τους αποτελεί αντικείμενο εξέτασης όχι μόνο από τον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ αλλά και από ειδικούς ελεγκτές της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικά οι κωδικοί 905 και 910 είναι καθοριστικοί καθώς χρησιμοποιούνται σε στατιστικές μελέτες.

Κατά κωδικό αριθμό γράψτε:

Κωδ. 901. Τη συνολική αξία, χωρίς Φ.Π.Α., μόνο των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) μέχρι (9) θέσεων, συμπεριλαμβανομένης και της θέσης του οδηγού, τα οποία αγοράσατε μέσα στη διαχειριστική σας περίοδο για τις ανάγκες της επιχείρησής σας, εφόσον για την ανωτέρω αγορά καταβλήθηκε Φ.Π.Α. και δεν παρασχέθηκε δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Δηλαδή δεν θα συμπεριληφθούν αγορές μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων (Ε.Ι.Χ.) που αγοράσατε από μεταπωλητές του άρθρου 45 του Κώδικα Φ.Π.Α.).

Κωδ. 902. Το συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α., κάθε είδους καυσίμων και λιπαντικών που αγοράσατε κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής σας περιόδου και γενικά το σύνολο των δαπανών σας για την κίνηση, καθώς και τις δαπάνες για επισκευή, συντήρηση, μίσθωση, των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων μέχρι εννέα (9) θέσεων, (καινούργιων και μεταχειρισμένων) που ανήκουν στην επιχείρηση, εφόσον δεν σας παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 30 Κώδικα Φ.Π.Α..

Κωδ. 903. Τη συνολική αξία των επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι εννέα θέσεων που χρησιμοποιούνταν ως πάγια από την επιχείρηση και πουλήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής σας περιόδου, εφόσον είχαν αγοραστεί ως καινούργια και δεν είχε παρασχεθεί δικαίωμα έκπτωσης του φόρου. (Δηλαδή δεν θα συμπεριληφθούν αυτοκίνητα που είχαν αγοραστεί μεταχειρισμένα από μεταπωλητές του άρθρου 45 του Κώδικα Φ.Π.Α.).

Κωδ. 904. Τη συνολική δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. που πραγματοποιήθηκε για τη χρηματοδοτική μίσθωση Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων από υποκείμενο στο φόρο, για την οποία δεν παρέχεται δικαίωμα έκτπτωσης του Φ.Π.Α.

Κωδ. 905. Το μέσο αριθμό του συνολικά απασχολούμενου προσωπικού της επιχείρησης που είναι ο πλησιέστερος ακέραιος αριθμός και προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού αριθμού των πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων εντός του έτους, δια 300. Στο συνολικό αριθμό ημερομισθίων περιλαμβάνονται αυτά που γίνονται από:
- Τους απασχολούμενους επιχειρηματίες (είτε ατομικά, είτε ως εταίροι, διαχειριστές, μέλη Δ.Σ.).
- Τα συμβοηθούντα μέλη των οικογενειών τους, είτε αμείβονται, είτε όχι (εφόσον απασχολούνται
το 1/3 του κανονικού ωραρίου).
- Τους μισθωτούς και ημερομίσθιους.

Κωδ. 906. ΜΟΝΟ οι επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών:
Την αξία των πωλήσεων που αφορούν Α' κατοικία από οικοδομή υπαγόμενη σε Φ.Π.Α.

Κωδ. 907. Την αξία των εισροών που αντιστοιχούν στις πωλήσεις του κωδικού 906.

Κωδ. 908. Το μικτό κέρδος που φορολογείται με το ειδικό καθεστώς του άρθρου 43.

Κωδ. 909. Τη συνολική αξία αγοράς μόνο μεταχειρισμένων ΕΙΧ αυτοκινήτων μέχρι (9) εννέα θέσεων συμπεριλαμβανομένης και της θέσης του οδηγού τα οποία αγοράσατε στην διαχειριστική σας περίοδο από άλλες επιχειρήσεις που τα χρησιμοποιούσαν ως πάγια καθώς και από τους μεταπωλητές του άρθρου 45 του Κώδικα Φ.Π.Α.
Τονίζεται ότι δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία αγοράς τέτοιων αυτοκινήτων από ιδιώτες.

Κωδ. 910. Τον αριθμό των υποκαταστημάτων σας, χωρίς το κεντρικό, που λειτουργούσαν ή χρησιμοποιούνταν κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Για τη συμπλήρωση του Κωδικού αυτού ως υποκαταστήματα θεωρούνται όλες οι επαγγελματικές σας εγκαταστάσεις, ανεξάρτητα αν σε αυτές διενεργούνται συναλλακτικές ή παραγωγικές δραστηριότητες (άρθ. 9 παρ. 1 ΚΒΣ- Π.Δ.186/1992), είτε όχι. Περιλαμβάνεται π.χ. αποθήκη χωρίς συναλλαγές. Αν δεν υπάρχει άλλη επαγγελματική εγκατάσταση, εκτός από το κεντρικό, ο κωδικός παραμένει κενός.

Κωδ. 911. Το άθροισμα των κωδ. 901 έως και 910. Το άθροισμα αυτό αποτελείται από αξίες, άτομα και υποκαταστήματα. Τέθηκε για την εξασφάλιση της ορθότητας κατά την εισαγωγή των στοιχείων στον Η/Υ.

9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Το οικονομικό αποτέλεσμα του Πίνακα Δ' μπορεί να είναι χρεωστικό για καταβολή (αν υπερβαίνει τα 3 ΕΥΡΩ) ή πιστωτικό για έκπτωση ή για επιστροφή ή μηδενικό. Η εκκαθαριστική δήλωση με χρεωστικό υπόλοιπο μέχρι 3 ΕΥΡΩ εξομοιώνεται με πιστωτική. Οι αρχικές και εμπρόθεσμες εκκαθαριστικές δηλώσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet από 21/2/2011, εκτός εξαιρέσεων. Αναλυτικά πληροφορίες για τον τρόπο και το χρόνο υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έχουν δοθεί στο πρώτο μέρος και στις Γενικές Πληροφορίες.

Στην περίπτωση που η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. ο υπάλληλος του Τμήματος Εμμέσων & Ε.Φ. αφού ελέγξει την ορθότητά της, θεωρεί και τα τρία αντίτυπα της εκκαθαριστικής δήλωσης στη θέση «Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ» και ενεργεί ως εξής:

Α. Περίπτωση χειρόγραφης παραλαβής:

α. Αν οι δηλώσεις είναι χρεωστικές με ποσό μεγαλύτερο των 3 ΕΥΡΩ, τις καταχωρεί σε ημερήσια κατάσταση με ανάλυση σε κύριο φόρο και προσαυξήσεις, ελέγχει τη συμπλήρωση ολογράφως και αριθμητικά του συνόλου για καταβολή και επιστρέφει τα δύο από τα τρία αντίτυπα (πρώτο και τρίτο) της εκκαθαριστικής δήλωσης στον υποκείμενο, ο οποίος στη συνέχεια καταβάλλει στον Ταμία το οφειλόμενο ποσό φόρου.

Ο Ταμίας της ΔΟΥ επιστρέφει στον υποκείμενο το τρίτο αντίτυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης, θεωρημένο στη θέση «Ο ΤΑΜΙΑΣ». Μόνο το αντίτυπο αυτό της εκκαθαριστικής δήλωσης επέχει για το φορολογούμενο θέση αποδεικτικού καταβολής του φόρου και υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης. Υπενθυμίζουμε ότι χρεωστική εκκαθαριστική δήλωση (με ποσό μεγαλύτερο των 3 ΕΥΡΩ), που δεν είναι υπογεγραμμένη από τον Ταμία, θεωρείται ως απαράδεκτη.

β. Αν το αποτέλεσμα είναι πιστωτικό ή μηδενικό ή χρεωστικό μέχρι 3 ΕΥΡΩ, επιστρέφει μόνο το τρίτο αντίτυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης στον υποκείμενο.

Β. Σε μηχανογραφική παραλαβή, μέσω του συστήματος TAXIS:

Καταχωρεί τις δηλώσεις στο σύστημα και επιστρέφει το τρίτο αντίτυπο στον υπόχρεο. Επιπλέον αν οι δηλώσεις είναι χρεωστικές με ποσό μεγαλύτερο των 3 ΕΥΡΩ, εκδίδει διπλότυπο είσπραξης με το οποίο ο φορολογούμενος καταβάλλει το οφειλόμενο ποσό για καταβολή. Στην περίπτωση αυτή ο φορολογούμενος πρέπει να κρατάει τόσο το αντίγραφο της εκκαθαριστικής που του επιστράφηκε, όσο και το διπλότυπο είσπραξης, θεωρημένο από τον Ταμία. Τα αντίτυπα αυτά αποτελούν και αποδεικτικό υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης.
Παρόμοια διαδικασία θα ακολουθείται και προκειμένου για υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων παλαιότερων ετών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

 

 

 

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΘΡΑ

ν. 1642/86

Κώδικα Φ.Π.Α.

ν. 1642/86

Κώδικα Φ.Π.Α.

1

1

31

38

2

2

32

39

3

3

-

39°

4

4

32α

40

5

5

33

41

6

6

34

42

7

7

35

43

8

8

36

44

9

9

36α

45

10

10

36 β

46

10α

11

36γ

47

10β

12

37

Καταργήθηκε

11

13

38

48

12

14

39

49

12α

15

40

50

13

16

41

51

14

17

42

52

14α

18

43

53

15

19

44

54

16

20

45

55

17

21

46

56

18

22

47

Καταργήθηκε

19

23

48

Καταργήθηκε

20

24

49

Καταργήθηκε

21

25

50

Καταργήθηκε

21α

26

51

Καταργήθηκε

22

27

52

57

22α

28

53

58

22 β

29

54

59

22 ν

Καταργήθηκε

55

60

23

30

55α

61

24

31

56

62

25

32

57

63

26

33

58

64

27

34

58α

Καταργήθηκε

28

35

59-66

Καταργήθηκαν

-

35α

67

65

29

36

30

37

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ(εφόσον τα σχετικά παραστατικά εκφράζονται σε ξένο νόμισμα)


νομισμα
1/1-31/1 1/2-28/2 1/3-31/3 1/4 - 30/4 1/5-31/5 1/6 - 30/6 1/7-31/7 1/8-31/8 1/9-30/9 1/10-31/10 1/11-31/11 1/12 - 31/12
δολλαριο η πα 01/01-21/1 1,291 1,2596 1,313 1 / 5 - 2 0 / 5 1,369 1,384 1,4191 1,4112 1,4783 1,4921 1,4957
1,4005 22/1-31/01 1,2947 21/5-31/5
1,3173 1,3623
λιρα αγγλιασ - σκωτιασ - β. ιρλανδιασ 0,9493 01/02-11/02 01/03-25/03 1/4-22/4 0,8882 0,8826 0,8522 0,8648 0,8608 0,8994 0,9001 0,8895
0,9386 12/02-28/02 0,8846 26/03-31/3 0,9391 23/4-30/4
0,8901 0,9391 0,8821
κορωνα δανιασ 7,4495 7,4507 7,4513 7,4508 7,4486 7,4452 7,4447 7,4458 7,4433 7,4418 7,4434 7,4408
κορωνα σουηδιασ 01/01-14/1 10,768 11,1088 10,963 11,0375 10,4915 10,8932 1/8-19/8 10,2585 10,0778 10,3155 10,212
11,2305 15/1-31/1 10,8073 20/8-31/8
10,5763 10,2656
κορωνα τσεχιασ 26,394 27,584 1/3-18/3 26,988 27,073 26,615 26,695 25,825 25,711 25,244 25,879 25,443
28,8470 19/3-31/3
26,963
κορωνα εσθονιασ 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466
φοριντ ουγγαριας 01/01-28/01 01/02-25/02 302,72 301,7 1/5-20/5 277,85 283,8 271,55 274,41 271,27 265,32 265,55
267,7600 29/1-31/1 284,5800 26/02-28/2 298,0000 21/5-31/5
284,58 302,72 281,44
λιτα Λιθουανίας 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528
λατ λετονιας 0,7061 0,7028 0,7073 0,7075 0,7094 0,709 0,6985 0,702 0,7003 0,7063 0,709 0,7085
ζλοτυ πολωνιασ 01/01-28/01 1/02-11/02 1/3-25/3 1/4-22/4 4,414 4,3687 1/7-22/7 4,2548 4,1935 4,1925 4,178 4,0973
4,0863 29/01-31/01 4,3465 12/02-28/02 4,7865 26/3-31/3 4,5427 23/4-30/4 4,5283 23/7-30/7
4,3465 4,674 4,5427 4,3005 4,29
λεβα βουλγαριασ 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
νεο λει ρουμανιασ 01/01-21/1 4,3148 4,282 4,2965 4,2408 4,1617 4,2323 4,2348 4,2288 4,2283 4,2915 4,28
3,9754 22/01-31/01
4,288ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ Από 1/1/2010 έως 31/12/2010 ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩ
νομισμα1/1-31/11/2-28/21/3-31/31/4-30/41/5-31/51/6-30/61/7-31/71/8-31/81/9-30/91/10-31/101/11-30/111/12 - 31/12
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ1,42761,413201/03-30/31,333801/05-18/5 1,3373 19/5-31/5 1,26861,2271,22711,28171,2881,33641,38611,3481
1,3726 31/3/2010 1,3338
λιρα αγγλιασ - σκωτιασ - β. ιρλανδιασ0,89470,86920,8690,89460,8690,85810,82290,83950,82330,85530,8820,849
κορωνα δανιασ7,44337,44227,44357,44047,44217,44067,44387,45197,44977,44997,45817,455
κορωνα σουηδιασ10,451110,11659,81839,69229,59549,60759,5129,45959,44539,12769,31159,398
κορωνα τσεχιασ26,40325,8925,92925,37825,28625,72725,72525,34624,81624,57824,50324,595
κορωνα εσθονιασ15,646615,646615,646615,646615,646615,646615,646615,646615,646615,646615,646615,6466
φορινγ ουγγαριας273,7268,99270,83264,0301/05-25/05 264,1300 26/05-31/05 279,5000279,5280,38284,9278,37279,65275,58278,11
λιτα λιοουανιας3,45283,45283,45283,45283,45283,45283,45283,45283,45283,45283,45283,4528
λατ λετονιας0,70820,70820,70920,70790,70770,70740,70840,70880,70840,70950,70950,7095
ζλοτυ πολωνιασ4,17234,02323,9773,888601/05-25/054,0834,06624,09863,94143,94153,95933,964
3,8713 26/05-31/05 4,0830
λεβα βουλγαριασ1,95581,95581,95581,95581,95581,95581,95581,95581,95581,95581,95581,9558
νεο λει ρουμανιασ4,19374,12784,11884,06854,1374,19654,22354,2614,23854,2594,30684,2965

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Σύμφωνα με την παραγρ. 3, του άρθρου 19 του Κώδικα Φ.Π.Α., όταν τα στοιχεία προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, εκφράζονται σε νόμισμα άλλου κράτους, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία αυτού προς το ΕΥΡΩ, όπως αυτή προσδιορίζεται από τη διάταξη της παραγράφου 3, του άρθρου 20. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, όταν τα στοιχεία προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας κατά την εισαγωγή εκφράζονται σε νόμισμα άλλου κράτους, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία του νομίσματος αυτού προς το ΕΥΡΩ, σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις για τον υπολογισμό της δασμολογητέας αξίας. Οι διατάξεις αυτές εναρμονίζονται πλήρως με τις αντίστοιχες της σχετικής Κοινοτικής Οδηγίας (2006/112/ΕΚ). Οι ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις για τις τιμές συναλλάγματος που εφαρμόζονται κατά τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας, είναι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2913/92 του Συμβουλίου για θέσπιση του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, όπως ισχύουν. Σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό, η τιμή συναλλάγματος που εφαρμόζεται για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας, είναι η επίσημη τιμή πώλησης συναλλάγματος που περιλαμβάνεται στο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος, το οποίο εκδίδει η Τράπεζα της Ελλάδος την προτελευταία Τετάρτη (ισοτιμία κλεισίματος), του προηγούμενου μήνα. Ισχύει για όλο τον επόμενο μήνα, με την προϋπόθεση ότι σε καμμιά επόμενη Τετάρτη (ισοτιμία κλεισίματος) δεν μεταβλήθηκε η αντίστοιχη συναλλαγματική ισοτιμία περισσότερο από ±5%. Αν συνέβη κάτι τέτοιο, από την επόμενη Τετάρτη εφαρμόζεται η νέα ισοτιμία. Σημειώνεται ότι, αν κάποια Τετάρτη είναι αργία, λαμβάνεται υπόψη το Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος που εκδόθηκε την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, ως να είχε εκδοθεί Τετάρτη.
Σημειώνεται ακόμη ότι, προκειμένου για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, η τιμή πώλησης συναλλάγματος εφαρμόζεται τόσο για τις αποκτήσεις αγαθών - λήψεις υπηρεσιών όσο και για τις παραδόσεις αγαθών - παροχές υπηρεσιών. ΠΡΟΣΟΧΗ (!): Αν το νόμισμα στο οποίο εκφράζονται ορισμένες ενδοκοινοτικές συναλλαγές είναι διάφορο αυτών που περιλαμβάνονται στον πίνακα του παραρτήματος θα πρέπει να εφαρμοστεί η παραπάνω διαδικασία για την εύρεση της ισχύουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας κάποιας ημερομηνίας. Σημείωση:
Οι ισχύουσες ισοτιμίες για τον προσδιορισμό της φορολογητέας βάσης Φ.Π.Α. είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr και στην ειδικότερα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.gsis.gr/forologikos_odigos/xrisimes_plirofories/fpa_vies/ fpa_vies.html. «www.gsis.gr» -> «φορολογικός οδηγός» -> «χρήσιμες πληροφορίες» -> «Φ.Π.Α. - V.I.E.S» -> «ισοτιμίες συναλλάγματος για Φ.Π.Α. (Δ/νση 14η ΦΠΑ)».
Επίσης στον Ημερήσιο Οικονομικό Τύπο δημοσιεύονται εβδομαδιαίες ανακοινώσεις της Δ/νσης 14ης ΦΠΑ, για τις ισχύουσες κάθε φορά ισοτιμίες εύρεσης της φορολογητέας αξίας. Στις ίδιες εφημερίδες, καθώς και ορισμένες πολιτικές εφημερίδες, δημοσιεύεται και το Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος της Τράπεζας της Ελλάδος.
2. Για τις ενδοκοινοκοινοτικές συναλλαγές κρίσιμη ημερομηνία προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας, με βάση την ισχύουσα την συγκεκριμένη αυτή ημερομηνία συναλλαγματική ισοτιμία, είναι εκείνη που ο φόρος γίνεται απαιτητός από το δημόσιο, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 18 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως ισχύουν.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Φ.Π.Α.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης