ΠΟΛ.1302/19.11.1996

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων,κληρονομιώνκαι δωρεών-γονικών παροχώνΣχόλια:


19 Νοέ 1996

Taxheaven.gr
 Αθήνα 19 Νοεμβρίου 1996
Αριθ.Πρωτ.: 1125750/942/Α0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 13η ΦΟΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α'-Β'-Γ'

ΠΟΛ: 1302

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών και δωρεών - γονικών παροχών.

Εχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41α' του Ν.1249/1982 (ΦΕΚ Α' 43) και 14 του Ν.1473/1984 (ΦΕΚ Α' 127).

2. Τη διάταξη της παραγρ. 4 του άρθρου 7 του Α.Ν.1521/1950 (ΦΕΚ Α' 245), που κυρώθηκε με το Ν.1587/1950, όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 67 και 88 του Ν.Δ.118/1973 (ΦΕΚ Α' 202).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 5 της αριθ. Κ.13061/1973 (ΦΕΚ Β' 1267) και Κ.10711/1182/15.12.1979 αποφάσεων Υπουργού Οικονομικών.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε ότι, από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών και δωρεών - γονικών παροχών, θα έχουν όπως τα σχετικά υποδείγματα, που επισυνάπτονται ως παράρτημα της απόφασης αυτής.

2. Η δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, που επισυνάπτεται στην παρούσα, θα υποβάλλεται μόνο όταν αφορά ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει το μικτό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, βάσει του άρθρου 41α' του Ν.1249/1982. Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή, εξακολουθούν να ισχύουν οι μέχρι σήμερα υποβαλλόμενες δηλώσεις.
Οι δηλώσεις φορολογίας κληρονομιών και δωρεών - γονικών παροχών υποβάλλονται σε κάθε περίπτωση υποχρέωσης υποβολής δήλωσης, ανεξάρτητα από το αντικείμενο φορολογίας. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύουν να ισχύουν οι μέχρι σήμερα υποβαλλόμενες δηλώσεις.

3. Αντί των δηλώσεων της παραγράφου 1 του απόφασης αυτής, είναι δυνατόν να υποβληθούν φύλλα που έχουν εκτυπωθεί σε απλό μηχανογραφικό χαρτί διαστάσεων Α3, για τις δηλώσεις φόρου κληρονομιών και δωρεών - γονικών παροχών, και Α3 ή Α4 για τις δηλώσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων. Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα
πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που περιέχονται στις δηλώσεις της παραγράφου 1, εκτός από τα στοιχεία παροχής οδηγιών τους. Για οποιαδήποτε ανακρίβεια ή παράλειψη των πιο πάνω στοιχείων, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 15 του Α.Ν.1521/1950 και 117 του Ν.Δ.118/1973 κυρώσεις.

4. Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται:

α) φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων και δωρεών - γονικών παροχών σε τρία αντίτυπα, από τα οποία το πρώτο παραμένει στην καθ' ύλη αρμόδια ΔΟΥ, το δεύτερο αποστέλλεται από αυτή, μαζί με τα φύλλα υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, στο κέντρο Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕΠΥΟ) και το τρίτο παραδίδεται θεωρημένο στο φορολογούμενο για τη σύνταξη του οικείου συμβολαίου,

β) φορολογίας κληρονομιών σε δύο αντίτυπα, από τα οποία το πρώτο παραμένει στην αρμόδια ΔΟΥ, το δε δεύτερο αποστέλλεται από τη ΔΟΥ στο ΚΕΠΥΟ.

5. Με την παρούσα απόφαση δεν πραγματοποιείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr