ΠΟΛ.1296/14.11.1996

Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στο εκθλιπτικό δικαίωμα

14 Νοέ 1996

Taxheaven.gr
Αθήνα 14 Νοεμβρίου 1996
Αρ.Πρωτ.: 1124174/5765/1767/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
Τμήμα Α/ΙΙ

ΠΟΛ.: 1296

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στο εκθλιπτικό δικαίωμα.

Με αφορμή διαπιστώσεις που έγιναν από ελέγχους που διενεργήθηκαν σε ελαιοτριβεία, σχετικά με τη βάση υπολογισμού Φ.Π.Α. στο εκθλιπτικό δικαίωμα, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:


Σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. γ' της παραγρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει σε κάθε περίπτωση που η αντιπαροχή δεν συνίσταται σε χρήμα, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η κανονική αξία. Ως κανονική αξία θεωρείται το ποσό που θα έπρεπε, κάτω από κανονικές συνθήκες λειτουργίας της αγοράς να καταβάλει οποιοσδήποτε αγοραστής ή λήπτης για να επιτύχει την απόκτηση του αγαθού ή τη λήψη της υπηρεσίας από έναν ανεξάρτητο προμηθευτή ή από πρόσωπο που παρέχει ανεξάρτητα τις υπηρεσίες αυτές στο εσωτερικό της χώρας.
Με την ερμηνευτική εγκύκλιο 10/Π4336/3162/10.7.1987 έχει γίνει δεκτό ότι, προκειμένου για τις παραδόσεις αγαθών η κανονική αξία ταυτίζεται με τη μέση χονδρική τιμή πώλησης.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, οι ελαιοτριβείς πρέπει να υπολογίζουν το εκθλιπτικό δικαίωμα, που λαμβάνουν ως αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ελαιοπαραγωγούς στη μέση χονδρική τιμή πώλησης του ελαιολάδου και όχι στην τιμή συγκέντρωσης (παρέμβασης) επί της οποίας υπολογίζεται μόνο η εισφορά δακοκτονίας.
Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται από τον έλεγχο ότι το εκθλιπτικό δικαίωμα έχει υπολογισθεί στην τιμή παρέμβασης του ελαιολάδου και όχι στη μέση χονδρική τιμή πώλησής του, τότε έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 47 και 48 παραγρ. 3 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι, το εκθλιπτικό δικαίωμα υπάγεται σε Φ.Π.Α. ανεξάρτητα αν αυτό εκφράζεται σε παράδοση ποσότητας ελαιολάδου ή ελαιοπυρήνα ή και αμφοτέρων. Σημειώνεται ότι, οδηγίες σετικά με την επιβολή του Φ.Π.Α. στο εκθλιπτικό δικαίωμα έχουν δοθεί με τις ΕΔΥΟ Π. 1495/638/99/ΠΟΛ.80/18.2.1988 και
1011802/595/192/ΠΟΛ.1035/8.2.1990.


Taxheaven.gr