Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 9/22.2.2011 Περί της χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας


Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-02-2011 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 9/22.2.2011
Περί της χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας


ΑΘΗΝΑ 22/2/2011
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ
(ΟΑΕΕ)
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18
210 5285599


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 9


ΘΕΜΑ : «Περί της χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας».

Με αφορμή ερωτήματα Περιφερειακών Τμημάτων αλλά και ασφαλισμένων σχετικά με τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας και προκειμένου οι Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ αφενός να λειτουργούν ενιαία και αφετέρου να ενημερώνουν τους ασφαλισμένους και να απαντούν σε σχετικά ερωτήματα κρίθηκε απαραίτητο να δοθούν διευκρινήσεις επί του θέματος και για το λόγο αυτό θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω:

Για τη χορήγηση κάθε βεβαίωσης σε ασφαλισμένο του ΟΑΕΕ απαιτείται υποβολή αίτησης και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών πλην της βεβαίωσης για πώληση ΔΧ αυτοκινήτου για τη χορήγηση της οποίας απαιτείται ολοσχερής εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών (άρθρο 11 της αριθ. Φ80000/7228/308/2006 Υπουργικής Απόφασης «Κανονισμός Ασφαλιστικής Λειτουργίας Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)».

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν 2084/1992

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν 2084/1992 οι αρμόδιες διευθύνσεις οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (Δ.Ο.Υ.) δεν θεωρούν φορολογικά βιβλία ή στοιχεία επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών αν η σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων δε συνοδεύεται από βεβαίωση του οικείου φορέα κοινωνικής ασφάλισης περί της καταβολής ή διακανονισμού των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών προς αυτούς.

Οι εν λόγω βεβαιώσεις έχουν ετήσια ισχύ.

Όπως είναι ήδη γνωστό κάθε έτος και μετά την επεξεργασία των πληρωμών του 4ου διμήνου εκδίδεται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω μηχανογραφικού συστήματος και στέλνεται μαζικά στους ασφαλισμένους.

Περαιτέρω υπάρχει η δυνατότητα να εκδίδεται ON LINE η ως άνω βεβαίωση από το αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ οποτεδήποτε ο ασφαλισμένος το ζητήσει, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί όλες οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σύμφωνα με το αριθ.πρ.Φ10035/2759/1381/22-3-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προκειμένου ο ΟΑΕΕ να χορηγήσει σε ασφαλισμένο του, ο οποίος έχει υπαχθεί και στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης, βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας θα πρέπει απαραίτητα οι αρμόδιες υπηρεσίες του να εξετάζουν εάν υφίστανται οφειλές του από καθυστερούμενες εισφορές προς τον Οργανισμό, τόσο στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης όσο και στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης.

Για το λόγο αυτό και μετά από σχετική συνεργασία με το Τμήμα Μητρώου και την ΗΔΙΚΑ ΑΕ στην εικόνα του μητρώου δημιουργήθηκε ειδικό πεδίο Ένδειξη Υπαγωγής στην Επικουρική Ασφάλιση ΟΑΕΕ που συμπληρώνεται με την ένδειξη Ε για τους ασφαλισμένους που έχουν υπαχθεί και στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης ώστε να μην εκδίδεται αυτόματα η ασφαλιστική ενημερότητα. Για τους ασφαλισμένους που στην εικόνα του μητρώου τους έχει την παραπάνω ένδειξη Ε χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μόνο μετά από επικοινωνία με την αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση ΟΑΕΕ Επικουρικής Ασφάλισης και την έγγραφη διαβεβαίωση αυτής ότι οι ενδιαφερόμενοι είναι ταμειακά ενήμεροι και στον εν λόγω Κλάδο.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ

Κατ΄ εξαίρεση των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν 2753/1999 όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 17 του Ν 2848/2001 ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δεν θεωρεί φορολογικά στοιχεία σε υπόχρεο ο οποίος δεν έχει εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές υποχρεώσεις του από πάσης φύσεως φόρους του Δημοσίου από την επαγγελματική δραστηριότητα, από δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου, πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων του Κώδικα, τέλη ή εισφορές που βεβαιώνονται από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, όταν το σύνολο των υποχρεώσεων αυτών, χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεις, ξεπερνά τα έξι χιλιάδες ( 6.000) ευρώ, εκτός αν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων χρεών του από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και είναι απόλυτα συνεπής στην καταβολή των δόσεων αυτών.

Όταν λοιπόν ασφαλισμένοι ζητούν βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας και διαπιστώνεται ότι αυτή δεν μπορεί να τους χορηγηθεί λόγω οφειλής, θα ενημερώνονται ότι μπορούν να ζητούν γνωστοποίηση οφειλής ύστερα από σχετική αίτησή τους.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ν 3863/2010

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει στην 68/2010 εγκύκλιο, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 58 του Ν 3863/2010 στους οφειλέτες που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση και τηρούν τους όρους της ρύθμισης αυτής, χορηγείται βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας διάρκειας ενός (1) μηνός για θεώρηση περιορισμένου αριθμού βιβλίων και στοιχείων υπό την προϋπόθεση ότι η ρύθμιση τηρείται έναντι όλων των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης στην οποία υπάγεται το προσωπικό των επιχειρήσεων ή ο αυτοαπασχολούμενος.

Για διευκρινήσεις επί του θέματος απευθυνθήκαμε στο αρμόδιο Υπουργείο το οποίο με το αριθ.πρ. Φ10035/15898/917/23-12-2010 έγγραφό του μας διευκρίνισε τα παρακάτω:

Από την γραμματική διατύπωση της παραπάνω διάταξης προκύπτει ότι η χορηγούμενη ασφαλιστική ενημερότητα ισχύει υπό την προϋπόθεση της τήρησης της ρύθμισης εξόφλησης οφειλόμενων εισφορών σε όλους τους φορείς στους οποίους υπάγεται ο αυτοαπασχολούμενος και το προσωπικό της επιχείρησης (π.χ. ΟΑΕΕ, ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ ). Ήτοι αν αυτοαπασχολούμενος ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ που απασχολεί προσωπικό το οποίο ασφαλίζεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για κύρια σύνταξη και στο ΕΤΕΑΜ για επικουρική σύνταξη, επιθυμεί να πάρει ασφαλιστική ενημερότητα επειδή πχ θέλει να θεωρήσει βιβλία και στοιχεία στη Δ.Ο.Υ., ο ΟΑΕΕ θα πρέπει να του ζητήσει βεβαίωση του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ και του ΕΤΕΑΜ ότι δεν οφείλει εισφορές για το προσωπικό του ή ότι έχει ρυθμίσει τις οφειλές του στα παραπάνω Ταμεία και τηρεί τις ρυθμίσεις του.

Εννοείται ότι στην περίπτωση που ο εν λόγω ασφαλισμένος είναι και ασφαλισμένος στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ θα πρέπει να ελέγχουν και ότι δεν οφείλει εισφορές και στον Κλάδο αυτό.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω θα πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Ο ασφαλισμένος κατά την υποβολή του αιτήματος για υπαγωγή στη ρύθμιση θα πρέπει να καταθέτει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/86 στην οποία θα δηλώνει εάν απασχολεί προσωπικό στην επιχείρηση του και ότι έλαβε γνώση ότι προκειμένου να του χορηγηθεί βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΟΑΕΕ θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα κύριας και επικουρικής σύνταξης στον οποίο ασφαλίζει το προσωπικό του.

Για τους ασφαλισμένους που έχουν ήδη υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση κατά την υποβολή του αιτήματος για χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας θα υποβάλλεται η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση, η δε ασφαλιστική ενημερότητα θα χορηγείται σε πρώτη φάση με την υποχρέωση προσκόμισης της σχετικής βεβαίωσης την επόμενη φορά.

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι η αριθ.1/2010 εγκύκλιος οδηγία περί της χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας σε ασφαλισμένους του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (πρώην ΤΑΝΠΥ) που είναι παράλληλα ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ εξακολουθεί και ισχύει.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Σύμφωνα με το ΠΔ 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την κατακύρωση οφείλουν εντός προθεσμίας από την έγγραφη ειδοποίηση τους να υποβάλλουν πέραν των άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται, Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι κατά τη ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το εν λόγω πιστοποιητικό για συμμετοχή σε διαγωνισμό θα χορηγείται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ο χρόνος διάρκειας του εν λόγω πιστοποιητικού προσδιορίζεται από τον χρόνο που καθίστανται απαιτητές οι τρέχουσες εισφορές στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος είναι ταμειακά ενήμερος, αντίθετα στην περίπτωση που έχει υπαχθεί σε ρύθμιση του Ν 3863/2010 ο χρόνος διάρκειας αυτού είναι ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις (1 μήνας). Συγκεκριμένα και λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόδειξη πληρωμής αποστέλλεται στον ασφαλισμένο κάθε μονό μήνα και πρέπει να εξοφληθεί το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου της αναφερόμενης περιόδου μηνός, το εν λόγω πιστοποιητικό στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει καταβάλει όλες τις υποχρεώσεις του, ισχύει μέχρι το τέλος του μηνός αυτού αφού μέχρι τότε οι τρέχουσες εισφορές του διμήνου δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Για την κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα:

Παράδειγμα

Σε ασφαλισμένο που θα ζητήσει το εν λόγω πιστοποιητικό την 20/3/2011 και δεν έχει οφειλές, αν έχει εξοφλήσει το 1ο δίμηνο 2011, η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού θα είναι μέχρι την 31/5/2011 που θα καταστούν απαιτητές οι εισφορές Μαρτίου Απριλίου.

Στην περίπτωση που έχει υπαχθεί σε ρύθμιση του Ν 3863/2010 η διάρκεια αυτού θα είναι ένας μήνας. Αν πάλι δεν έχει εξοφλήσει το 1ο δίμηνο του 2011 σε κάθε περίπτωση ( είτε έχει υπαχθεί σε ρύθμιση είτε όχι) η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού θα είναι μέχρι την 31/3/2011 που αυτό θα καταστεί απαιτητό.
 
Στο σημείο αυτό υπενθυμίζουμε ότι κάθε βεβαίωση ή πιστοποιητικό φέρει την υπογραφή του αρμόδιου Προϊστάμενου.

Εφιστούμε την προσοχή σας για την εφαρμογή των ανωτέρω και παρακαλούμε του παρόντος να λάβουν γνώση ενυπόγραφα οι υπάλληλοι της μονάδας σας.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Ακριβές αν τίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ
Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης