Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 2063/Δ1 632/2011 Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)


Σχόλια:

Μετά τη δημοσίευση της παρούσης, καταργήθηκε η 25231/Δ1 8448/17-12-2010.
Η παρούσα καταργήθηκε με την 29164/755/27-06-2019.Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-02-2011 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. 2063/Δ1 632/2011
Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)


Αριθμ. 2063/Δ1 632

(ΦΕΚ Β' 266/18.2.2011)

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

Έχοντας υπ’ όψιν:

1. Το άρθ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/1989).

3. Τις διατάξεις της ΔΣΕ 81 (1947) «Περί Επιθεωρήσεως της εργασίας εις την βιομηχανίαν και το εμπόριον», η οποία κυρώθηκε με το Ν. 3249/2-6-1955 (ΦΕΚ 139Α΄/2-6-1955).

4. Τα άρθ. 13 και 16 του Ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 205Α΄/2-9-1998), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84Α'/2-6-2010).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 136/99 «Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας» (ΦΕΚ 134Α΄/3-6-1999).

7. Την ΚΥΑ «Απόδοση μέρους εισπραττομένου προστίμου στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ)» των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων 16909/19-12-2003 (ΦΕΚ 1892Β΄/19-12-2003), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 120151/17-05-2005 (ΦΕΚ 705Β΄/25-5-05) και ισχύει.

8. Τα υπ’ αριθ. πρωτ. 10119/26-2-2010 και 30678/20-4-2010 έγγραφα των Διευθύνσεων Προγραμματισμού & Συντονισμού της Τεχνικής & Υγειονομικής Επιθεώρησης και Κοινωνικής Επιθεώρησης αντιστοίχως με τα οποία ετέθησαν σε διαβούλευση οι προτεινόμενες μέθοδοι υπολογισμού των επιβαλλομένων προστίμων.

9. Τη με αριθ. 14/26-5-2010 γνώμη Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΚΕΕΕ).

10. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:
 
Άρθρο 1
 
Κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και καθορίζονται μέθοδοι υπολογισμού των επιβαλλομένων προστίμων με τη συνεκτίμηση των προβλεπομένων στις σχετικές διατάξεις κριτηρίων, όπως αυτές παρουσιάζονται κατωτέρω στα κεφάλαια Α' και Β' για τους Κοινωνικούς και τους Τεχνικούς/Υγειονομικούς Επιθεωρητές Εργασίας αντιστοίχως.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ

 
Τα πρόστιμα επιβάλλονται με τη συνεκτίμηση τριών (3) βασικών μεταβλητώνκριτηρίων και δύο (2) υποκρι τηρίων. Τα βασικά κριτήρια είναι τα εξής:
 i) η σοβαρότητα της παράβασης (Σ),
 ii) ο αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης (ΑΕ),
 iii) η υποτροπή της επιχείρησης (Υ). Ως υποτροπή νοείται α) η επιβολή στην ίδια επιχείρηση δύο (2) τουλάχιστον διοικητικών κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις μέσα σε μία τετραετία, η οποία ξεκινά από τη διενέργεια του ελέγχου, ή β) η έκδοση μίας (1) τουλάχιστον αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης που αφορά την τέλεση αξιόποινης πράξης για παρόμοια παράβαση. Τυχόν αλλαγή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης δεν επηρεάζει την υποτροπή. Η υποτροπή προκύπτει και από το συνδυασμό των δύο παραπάνω περιπτώσεων, δηλαδή επιβολή μίας διοικητικής κύρωσης και έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης.
 Η έλλειψη συνδρομής της υπό στοιχείο iii μεταβλητής κριτηρίου δεν επηρεάζει την επιβολή του προστίμου όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των λοιπών μεταβλητών  κριτηρίων. Τα υποκριτήρια είναι τα έξης:
 i) ο βαθμός συνεργασίας (ΒΣ). Για το χαρακτηρισμό του βαθμού συνεργασίας συνεκτιμώνται ιδίως η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση σε υποδείξεις συστάσεις, ο βαθμός υπαιτιότητας (βαθμός ευθύνης) του
 εργοδότη, η παρεμπόδιση του έργου του επιθεωρητή κατά τη διενέργεια του ελέγχου, η μη χορήγηση στοιχείων κατά τη διάρκεια της έρευνας, κτλ και
 ii) ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται (Θ), δηλαδή οι εργαζόμενοι τους οποίους αφορά η διαπιστωθείσα παράβαση.
 Αρχικώς, καθορίζεται ένα βασικό ποσό προστίμου (ΒΠ) το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.
 
2. ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
 
Α. Οι παραβάσεις κατατάσσονται σε πέντε (5) κατηγορίες και λαμβάνουν τιμές από 140 μόρια σύμφωνα με τον πίνακα 1 «ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ». Η εκτίμηση των μορίων εντός του συγκεκριμένου εύρους γίνεται ξεχωριστά για κάθε παράβαση, λαμβάνοντας υπ' όψιν όλα τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ 1-5 ΜΟΡΙΑ
ΧΑΜΗΛΗ 6-10 ΜΟΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 11-20 ΜΟΡΙΑ
ΥΨΗΛΗ 21-30 ΜΟΡΙΑ
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 31-40 ΜΟΡΙΑΣτον πίνακα παραβάσεων του παραρτήματος Ι παρουσιάζεται ενδεικτικός κατάλογος των παραβάσεων τις οποίες ελέγχουν οι Κοινωνικοί Επιθεωρητές Εργασίας καθώς και η διαβάθμιση της σοβαρότητας αυτών με βάση τον ανωτέρω πίνακα 1, Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της παρούσας, η σοβαρότητα της παράβασης επαφίεται στην κρίση των αρμοδίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οργάνων.
 

Β. Ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων, οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε πέντε (5) κατηγορίες και βαθμολογούνται από 160 μόρια σύμφωνα με τον πίνακα 2Α με τίτλο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»:
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1-10 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

1-12 ΜΟΡΙΑ

11-50 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

13-24 ΜΟΡΙΑ

51-150 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

25-36 ΜΟΡΙΑ

151-250 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

37-48 ΜΟΡΙΑ

251 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΩ

49-60 ΜΟΡΙΑ

 Τα ακριβή μόρια υπολογίζονται με βάση τον πίνακα 2Β «ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΑΕ)» ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β: ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΑΕ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 1-10

ΜΟΡΙΑ: 1-12

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

1,222

 

ΑΤΟΜΑ

ΜΟΡΙΑ

1

1

2

2,22

3

3,44

4

4,67

5

5,89

6

7,11

7

8,33

8

9,56

9

10,78

10

12,00

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 11-50

ΜΟΡΙΑ: 13-24

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

0,282

 

0,282

 

ΑΤΟΜΑ

ΜΟΡΙΑ

ΑΤΟΜΑ

ΜΟΡΙΑ

11

13

31

18,64

12

13,28

32

18,92

13

13,56

33

19,21

14

13,85

34

19,49

15

14,13

35

19,77

16

14,41

36

20,05

17

14,69

37

20,33

18

14,97

38

20,62

19

15,26

39

20,90

20

15,54

40

21,18

21

15,82

41

21,46

22

16,10

42

21,74

23

16,38

43

22,03

24

16,67

44

22,31

25

16,95

45

22,59

26

17,23

46

22,87

27

17,51

47

23,15

28

17,79

48

23,44

29

18,08

49

23,72

30

18,36

50

24,00

 

 

           

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 51-150

ΜΟΡΙΑ: 25- 36

0,111

 

0,111

 

0,111

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

 

ΑΤΟΜΑ

ΜΟΡΙΑ

ΑΤΟΜΑ

ΜΟΡΙΑ

ΑΤΟΜΑ

ΜΟΡΙΑ

51

25

85

28,78

119

32,56

52

25,11

86

28,89

120

32,67

53

25,22

87

29,00

121

32,78

54

25,33

88

29,11

122

32,89

55

25,44

89

29,22

123

33,00

56

25,56

90

29,33

124

33,11

57

25,67

91

29,44

125

33,22

58

25,78

92

29,56

126

33,33

59

25,89

93

29,67

127

33,44

60

26,00

94

29,78

128

33,56

61

26,11

95

29,89

129

33,67

62

26,22

96

30,00

130

33,78

63

26,33

97

30,11

131

33,89

64

26,44

98

30,22

132

34,00

65

26,56

99

30,33

133

34,11

66

26,67

100

30,44

134

34,22

67

26,78

101

30,56

135

34,33

68

26,89

102

30,67

136

34,44

69

27,00

103

30,78

137

34,56

70

27,11

104

30,89

138

34,67

71

27,22

105

31,00

139

34,78

72

27,33

106

31,11

140

34,89

73

27,44

107

31,22

141

35,00

74

27,56

108

31,33

142

35,11

75

27,67

109

31,44

143

35,22

76

27,78

110

31,56

144

3533

77

27,89

111

31,67

145

35,44

78

28,00

112

31,78

146

35,56

79

28,11

113

31,89

147

35,67

80

28,22

114

32,00

148

35,78

81

28,33

115

32,11

149

35,89

82

28,44

116

32,22

150

36,00

83

28,56

117

32,33

 

84

28,67

118

32,44

          

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 151-250

ΜΟΡΙΑ: 37-48

0,111

 

0,111

 

0,111

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

 

ΑΤΟΜΑ

ΜΟΡΙΑ

ΑΤΟΜΑ

ΜΟΡΙΑ

ΑΤΟΜΑ

ΜΟΡΙΑ

151

37

185

40,778

219

44,556

152

37,111

186

40,889

220

44,667

153

37,222

187

41,000

221

44,778

154

37,333

188

41,111

222

44,889

155

37,444

189

41,222

223

45,000

156

37,556

190

41,333

224

45,111

157

37,667

191

41,444

225

45,222

158

37,778

192

41,556

226

45,333

159

37,889

193

41,667

227

45,444

160

38,000

194

41,778

228

45,556

161

38,111

195

41,889

229

45,667

162

38,222

196

42,000

230

45,778

163

38,333

197

42,111

231

45,889

164

38,444

198

42,222

232

46,000

165

38,556

199

42,333

233

46,111

166

38,667

200

42,444

234

46,222

167

38,778

201

42,556

235

46,333

168

38,889

202

42,667

236

46,444

169

39,000

203

42,778

237

46,556

170

39,111

204

42,889

238

46,667

171

39,222

205

43,000

239

46,778

172

39,333

206

43,111

240

46,889

173

39,444

207

43,222

241

47,000

174

39,556

208

43,333

242

47,111

175

39,667

209

43,444

243

47,222

176

39,778

210

43,556

244

47,333

177

39,889

211

43,667

245

47,444

178

40,000

212

43,778

246

47,556

179

40,111

213

43,889

247

47,667

180

40,222

214

44,000

248

47,778

181

40,333

215

44,111

249

47,889

182

40,444

216

44,222

250

48,000

183

40,556

217

44,333

 

184

40,667

218

44,444

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 251 και άνω

ΜΟΡΙΑ: 49-60

0,111

 

0,111

 

0,111

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

 

ΑΤΟΜΑ

ΜΟΡΙΑ

ΑΤΟΜΑ

ΜΟΡΙΑ

ΑΤΟΜΑ

ΜΟΡΙΑ

251

49

285

52,778

319

56,556

252

49,111

286

52,889

320

56,667

253

49,222

287

53,000

321

56,778

254

49,333

288

53,111

322

56,889

255

49,444

289

53,222

323

57,000

256

49,556

290

53,333

324

57,111

257

49,667

291

53,444

325

57,222

258

49,778

292

53,556

326

57,333

259

49,889

293

53,667

327

57,444

260

50,000

294

53,778

328

57,556

261

50,111

295

53,889

329

57,667

262

50,222

296

54,000

330

57,778

263

50,333

297

54,111

331

57,889

264

50,444

298

54,222

332

58,000

265

50,556

299

54,333

333

58,111

266

50,667

300

54,444

334

58,222

267

50,778

301

54,556

335

58,333

268

50,889

302

54,667

336

58,444

269

51,000

303

54,778

337

58,556

270

51,111

304

54,889

338

58,667

271

51,222

305

55,000

339

58,778

272

51,333

306

55,111

340

58,889

273

51,444

307

55,222

341

59,000

274

51,556

308

55,333

342

59,111

275

51,667

309

55,444

343

59,222

276

51,778

310

55,556

344

59,333

277

51,889

311

55,667

345

59,444

278

52,000

312

55,778

346

59,556

279

52,111

313

55,889

347

59,667

280

52,222

314

56,000

348

59,778

281

52,333

315

56,111

349

59,889

282

52,444

316

56,222

350

60,000

283

52,556

317

56,333

 

284

52,667

318

56,444Γ. Υπολογίζεται το σύνολο των μορίων αθροίζοντας τις μεταβλητές-κριτήρια Σ & ΑΕ. Το αρχικό εύρος του προστίμου διαμορφώνεται σύμφωνα με τις κλίμακες του ακόλουθου πίνακα 3:


ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΥΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΕΣ
Χ
i

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΜΕΓΙΣΤΟ

1

Πολύ μικρά

2-20

500 €

3.000 €

2

Μικρά

21-40

3.001 €

6.000 €

3

Μεσαία

41-60

6.001 €

15.000 €

4

Υψηλά

61-80

15.001 €

30.000 €

5

Πολύ υψηλά

81-100

30.001 €

50.000 €
Σε περίπτωση τέλεσης παρόμοιων παραβάσεων για τις οποίες έχουν επιβληθεί δύο (2) τουλάχιστον διοικητικές κυρώσεις την τελευταία τετραετία ή/και έχει εκδοθεί μία (1) τουλάχιστον αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, τότε:

Εάν το αρχικό εύρος του προστίμου υπολογίζεται στην κλίμακα Χi, το τελικό εύρος, λόγω της υποτροπής, υπολογίζεται στην αμέσως επόμενη κλίμακα (Χi+1) ή ακόμα και στη (Xi+2) κατά την κρίση των αρμοδίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οργάνων.

Δ. Αφού υπολογιστεί το εύρος της κλίμακας Xi (1η,2η,3η,4η ή 5η), χαρακτηρίζεται η μεταβλητή «Βαθμός συνεργασίας» (ΒΣ) σύμφωνα με τον πίνακα 4:

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΛΙΜΑΚΕΣ

ΕΥΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

ΜΕΤΡΙΟΣ

ΧΑΜΗΛΟΣ

500 € - 3.000 €

500 €

1.000 €

1.001 €

2.000 €

2.001 €

3.000 €

3.001 €- 6.000 €

3.001 €

4.000 €

4.001 €

5.000 €

5.001 €

6.000 €

6.001 €- 15.000 €

6.001 €

9.000 €

9.001 €

12.000 €

12.001 €

15.000 €

15.001 €-30.000 €

15.001 €

20.000 €

20.001 €

25.000 €

25.001 €

30.000 €

30.001 €-50.000 €

30.001 €

37.000 €

37.001 €

44.000 €

44.001 €

50.000 €
Ε. Υπολογίζεται στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, το αρχικό ποσό του προστίμου (ΑΠ).

ΣΤ. Το βασικό ποσό του προστίμου (ΒΠ) υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο:

ΒΠ (ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟ)=ΑΠ(ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ)*Θ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)

Οι τιμές του υπό-κριτηρίου Θ παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα 5 «ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»:

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (Θ)

1

0,5

2

0,75

3

1Όταν διαπιστώνονται παραβάσεις που δεν προϋποθέτουν την ύπαρξη εργαζομένων, επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο υπολογίζεται με συντελεστή βαρύτητας Θ=1.

3. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, μπορεί να αναπροσαρμοσθεί το βασικό ποσό προστίμου προς τα πάνω.

Οι ειδικοί λόγοι ενδεικτικά περιλαμβάνουν α) το είδος της επιχείρησης (κλάδος οικονομικής δραστηριότητας) καθώς και το μέγεθος της επιχείρησης προσδιοριζόμενο από συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία (πχ δημοσιευμένος ισολογισμός, κύκλος εργασιών, φορολογικά έντυπα, κτλ) και β) τη μη καταβολή πάσης φύσεως αποδοχών. Ειδικά στη δεύτερη περίπτωση, το ποσό του προστίμου μπορεί να υπερβεί είτε το ποσό του ΒΠ είτε το ποσό των οφειλόμενων αποδοχών.
Επίσης, εξετάζεται η περίπτωση επιβολής προστίμου ανά εργαζόμενο ως αυτοτελής παράβαση.
Τα στοιχεία αναφορικά με την ανωτέρω περ. Α΄ υποβάλλονται κατόπιν σχετικού αιτήματος των Επιθεωρητών Εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ/ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Τα πρόστιμα επιβάλλονται με τη συνεκτίμηση τεσσάρων (4) βασικών μεταβλητών-κριτηρίων και ενός (1) υπο-κριτηρίου. Τα βασικά κριτήρια είναι τα εξής:
i) Αριθμός εργαζομένων (ΑΕ).
ii) Σοβαρότητα των συνεπειών της παράβασης και έκτασης του κινδύνου (Σ).
iii) Κατηγορία επιχείρησης (Κ), με βάση το άρθρο 10 του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α΄/2-6-2010) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» και
iv) Υποτροπή της επιχείρησης (Υ). Ως υποτροπή νοείται α) η επιβολή στην ίδια επιχείρηση δύο (2) τουλάχιστον διοικητικών κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις μέσα σε μία τετραετία, η οποία ξεκινά από τη διενέργεια του ελέγχου, ή β) η έκδοση μίας (1) τουλάχιστον αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης που αφορά την τέλεση αξιόποινης πράξης για παρόμοια παράβαση. Τυχόν αλλαγή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης δεν επηρεάζει την υποτροπή. Η υποτροπή προκύπτει και από το συνδυασμό των δύο παραπάνω περιπτώσεων, δηλαδή επιβολή μίας διοικητικής κύρωσης και έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης.

Η έλλειψη συνδρομής της υπό στοιχείο iv μεταβλητής-κριτηρίου δεν επηρεάζει την επιβολή του προστίμου όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των λοιπών μεταβλητών-κριτηρίων.

Το υπο-κριτήριο είναι ο Βαθμός Συνεργασίας (ΒΣ): Για το χαρακτηρισμό του βαθμού συνεργασίας συνεκτιμώνται ιδίως α) η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση σε υποδείξεις-συστάσεις, β) Ο βαθμός υπαιτιότητας (βαθμός ευθύνης) του εργοδότη και γ) H παρεμπόδιση του έργου του επιθεωρητή κατά την διενέργεια του ελέγχου, η μη χορήγηση στοιχείων κατά τη διάρκεια της έρευνας, κτλ.

Αρχικώς καθορίζεται ένα βασικό ποσό προστίμου (ΒΠ) το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

Κάθε μια από τις τρεις (3) μεταβλητές-κριτήρια (ΑΕ, Σ & Κ) λαμβάνει πέντε (5) διακριτές τιμές σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες:ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΑΕ)

Δείκτες

Αριθμός εργαζομένων

1

1

έως

5

3

6

έως

20

5

21

έως

50

7

51

έως

100

9

101 και πάνω


ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Σ)

Δείκτες

Σοβαρότητα των συνεπειών της παράβασης και της έκτασης κινδύνου (Σ)

1

Χαμηλή

{ενδεικτικά αναφέρονται διατάξεις σχετικές με θέματα διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ), όπως ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας, βιβλίο υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας & Γιατρού Εργασίας, γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων, η εκ των προτέρων γνωστοποίηση οικοδομικού έργου, σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας & φάκελος Ασφάλειας και Υγείας, ειδικό βιβλίο ατυχημάτων, τέλη κυκλοφορίας σε μηχάνημα έργου (ΜΕ), πινακίδες ΜΕ, στοιχεία ασφάλισης ΜΕ}

2

Σημαντική

3

Υψηλή

4

Πολύ υψηλή

9

Καταστρεπτική
Όταν η παράβαση δεν αφορά θέματα διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ), το Σ λαμβάνει πάντα τιμές μεγαλύτερες της μονάδας (Σ>1):


 

Ενδεικτικός κατάλογος παραβάσεων που δεν αφορούν θέματα διαχείρισης ΥΑΕ (Σ>1)

1

Κίνδυνος πτώσης από ύψος από τη μη λήψη προληπτικών μέτρων ασφαλείας στις κατασκευές (ακατάλληλες σκαλωσιές, ανοίγματα δαπέδων, φρεάτια ανελκυστήρων χωρίς εξασφάλιση έναντι πτώσης, πέρατα πλακών χωρίς προστασία έναντι πτώσης)

2

Έλλειψη ή μη λειτουργία διατάξεων ασφαλείας εξοπλισμού εργασίας

3

Ασφάλεια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (μη ύπαρξη ανιηλεκτροπληξιακού διακόπτη σε εργοταξιακούς πίνακες, μη τήρηση των κανόνων ασφάλειας και προσέγγιση ιστού ανυψωτικών μηχανημάτων σε εναέρια ηλεκτροφόρα καλώδια Υψηλής, Μέσης και Χαμηλής Τάσης της ΔΕΗ ή προσέγγιση μεταλλικών αντικειμένων σε δίκτυα της ΔΕΗ),

4

Μη έκδοση πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια (GAS FREE) σε ναυπηγικές εργασίες

5

Μη ύπαρξη πιστοποιητικού επανελέγχου και ειδικού βιβλίου συντήρησης και ελέγχων ανυψωτικών μηχανημάτων

6

Μη τήρηση μέτρων ασφαλείας κατά την εκσκαφή θεμελίων και τάφρωνΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ TO ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ Ν. 3850/2010 (Κ)

ΔΕΙΚΤΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

Κατηγορία Γ

2

Κατηγορία Γ

3

Κατηγορία Β

4

Κατηγορία Β

5

Κατηγορία Α

 

 
Για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην Α΄ κατηγορία, ο αριθμοδείκτης θα παίρνει πάντα τη μέγιστη τιμή 5.

Η επιλογή των αριθμοδεικτών 1,2 (κατηγορία Γ) και 3,4 (κατηγορία Β) επαφίεται στην κρίση των αρμοδίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οργάνων λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη συνολική εικόνα της επιχείρησης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία.

2. ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Η εκτίμηση προστίμου είναι το γινόμενο των ακόλουθων 3 μεταβλητών: ΕΠ=ΑΕ*Σ*Κ (μαθηματικός τύπος)

Γινόμενο ΕΠ: ανάλογα με την υποτροπή της επιχείρησης (Υ) το ποσό του προστίμου καθορίζεται, κατά την κρίση των αρμοδίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οργάνων, στις αμέσως επόμενες κλίμακες (Xi+1) ή (Xi+2) του τελευταίου πίνακα υπολογισμού, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το Βαθμό Συνεργασίας (ΒΣ).

Βήμα 1: Μαθηματικός τύπος υπολογισμού εύρους εκτιμώμενου προστίμου (πέντε βαθμίδες)

ΕΠ =

ΑΕ

Σ

Κ

 

1

1

1

 

3

2

2

 

5

3

3

 

7

4

4

 

9

9

5H μέγιστη τιμή του γινομένου ΑΕ*Σ*Κ πάνω από το οποίο το πρόστιμο θα κυμαίνεται στο μέγιστο εύρος (30.200 έως 50.000€) θα είναι το 136.


Βήμα 2: Κλίμακες προσδιορισμού του ύψους των προστίμων (έξι κλίμακες)

ΚΛΙΜΑΚΕΣ
Χ
i

ΟΡΙΑ ΓΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
(ΕΠ)

ΕΥΡΟΣ
ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

1η κλίμακα

Έως και 11

500-2500 €

Πολύ μικρό

2η κλίμακα

Από 12 έως και 22

2501-5000 €

Μικρό

3η κλίμακα

Από 23 έως και 45

5001-10400 €

Μεσαίο

4η κλίμακα

Από 46 έως και 90

10401-20300 €

Σημαντικό

5η κλίμακα

Από 91 έως και 135

20301-30200 €

Υψηλό

6η κλίμακα

Από 136 και άνω

30201-50000 €

Πολύ υψηλόΒήμα 3

Εάν το αρχικό εύρος του προστίμου υπολογίζεται στην κλίμακα Χi, το τελικό εύρος, λόγω της υποτροπής, υπολογίζεται στην αμέσως επόμενη κλίμακα (Χi+1) ή ακόμα και στη (Xi+2) κατά την κρίση των αρμόδιων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οργάνων.

Βήμα 4

Μετά τον υπολογισμό του αρχικού εύρους αναφοράς και για τον ακριβή προσδιορισμό του βασικού ποσού του προστίμου (ΒΠ), λαμβάνεται υπ’ όψιν ο Βαθμός Συνεργασίας (ΒΣ), χωρίς γραμμική παρεμβολή ανάμεσα στην αρχική και τελική τιμή της εκάστοτε κλίμακας (Χi).

3. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ

Όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, μπορεί να αναπροσαρμοσθεί το βασικό ποσό προστίμου προς τα πάνω:

α. Οι ειδικοί λόγοι ενδεικτικά περιλαμβάνουν το μέγεθος της επιχείρησης προσδιοριζόμενο από συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία (πχ δημοσιευμένος ισολογισμός, κύκλος εργασιών, φορολογικά έντυπα, κτλ).

β. Στην περίπτωση των τεχνικών έργων, το εισηγούμενο πρόστιμο μπορεί να αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω για τους εργοδότες που βρίσκονται στην αρχή της κατασκευαστικής αλυσίδας εάν κριθεί ότι υπάρχει συνυπαιτιότητα όλων των εμπλεκόμενων μερών για την ίδια παράβαση και ότι ο κύριος ή ο ανάδοχος του έργου φέρουν μεγαλύτερη ευθύνη από τον τελικό εργολάβο.

Τα στοιχεία αναφορικά με την ανωτέρω περ. α΄ υποβάλλονται κατόπιν σχετικού αιτήματος των Επιθεωρητών Εργασίας.

Άρθρο 2

Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας τα παραρτήματα Ι και ΙΙ που αφορούν το άρθρο 1 Κεφάλαιο Α΄ και το παράρτημα ΙΙΙ που αφορά το άρθρο 1 Κεφάλαιο Β΄ της απόφασης αυτής.

Άρθρο 3

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της.
 

Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής παύει να ισχύει η ελλιπώς δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ 2150/τ.Β'/31-12-2010 απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με αριθμό 25231/Δ1 8448/17-12-2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΛΟΥΚΑ Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

1.

Παραβίαση διατάξεων για την κατάτμηση του χρόνου της αδείας

Άρθ. 8 του Α.Ν. 549/77 (ΦΕΚ 250 Α') κατά το μέρος που κύρωσε το άρθ. 7 της από 26.1.1977 ΕΓΣΣΕ (ΦΕΚ 60 Β') και τροποποιήθηκε από το άρθ. 6 ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α')

ΧΑΜΗΛΗ

2.

Ελλιπής τήρηση βιβλίου ετήσιων κανονικών αδειών

Άρθ. 4 παρ. 3 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 6 του Ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75 Α')

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ

3.

Μη τήρηση βιβλίου ετήσιων κανονικών αδειών

Άρθ. 4 παρ. 3 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 6 του Ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75 Α')

ΧΑΜΗΛΗ

4.

Μη χορήγηση αδείας

Άρθ. 2 παρ. 1 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267 Α') και άρθ. 4 παρ. 1 εδ. γ', όπως προστέθηκε με το άρθ. 3 παρ. 15 του Ν. 4504/1966 (ΦΕΚ 57 Α')

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

5.

Καταγγελία σύμβασης εργασίας κατά την διάρκεια της χορηγηθείσης κανονικής αδείας

Άρθ. 5 παρ. 6 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α')

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

6.

Μη καταβολή πλήρων αποδοχών αδείας ή αναλογίας αυτών (απλών ή προσαυξημένων κατά 100% σε περίπτωση πταίσματος του εργοδότη)

Άρθ. 4 παρ. 1 εδ γ', όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 3 παρ. 15 του Ν. 4504/1966 (ΦΕΚ 57 Α'), άρθ. 5 παρ. 1 εδ. β' του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α'), όπως προστέθηκε με το άρθ. 3 του Ν.Δ. 3755/1957 (ΦΕΚ 182 Α'), άρθ. 2 παρ. 1 του Α.Ν. 539/1945, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267 Α')

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

7.

Μη καταβολή πλήρους αποζημίωσης αδείας ή αναλογίας αυτής σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της σχέσης ή σύμβασης εργασίας πριν από τη λήψη της αδείας

Άρθ. 5 παρ. 4 και 5 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α') όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθ. 1 παρ. 3 του Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46 Α') και άρθ. 4 της από 26.1.1977 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΦΕΚ 60 Β') που κυρώθηκε με το άρθ. 8 του Ν. 549/1977 (ΦΕΚ 55 Α'), άρθ. 2 παρ. 1 του Α.Ν. 539/1945, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267 Α')

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

8.

Μη καταβολή επιδόματος και αναλογίας επιδόματος αδείας

Άρθ. 3 παρ. 16 του Ν. 4504/1966 (ΦΕΚ 57 Α'), άρθ. 6 της από 26.1.1977 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΦΕΚ 60 Β') που κυρώθηκε με το άρθ. 8 του Ν. 549/1977 (ΦΕΚ 55 Α') και άρθ. 1 παρ. 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267 Α')

ΥΨΗΛΗ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

1.

Μη ανάρτηση πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας

Άρθ. 16 παρ. 4 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α')

ΧΑΜΗΛΗ

2.

Εκπρόθεσμη κατάθεση πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας

Άρθ. 16 παρ. 1 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α')

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

3.

Μη κατάθεση πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας.

Άρθ. 16 παρ. 1 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α')

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

4.

Εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας, σε περίπτωση αλλαγής νομίμου εκπροσώπου η προσλήψεων νέων εργαζομένων

Άρθ. 16 παρ. 5 εδ. α'    του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 68 παρ. 5 του Ν. 3518/2006 και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 10 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α')

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

5.

Μη κατάθεση συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας, σε περίπτωση αλλαγής νομίμου εκπροσώπου η προσλήψεων νέων εργαζομένων

Άρθ. 16 παρ. 5 εδ. α' του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 68 παρ. 5 του Ν. 3518/06 και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 10 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α')

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

6.

Εκπρόθεσμη κατάθεση πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας για επιχειρήσεις εποχικού χαρακτήρα

Άρθ. 16 παρ. 3 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α')

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

7.

Μη κατάθεση πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας για επιχειρήσεις εποχικού χαρακτήρα

Άρθ. 16 παρ. 3 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α')

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

8.

Εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας

Άρθ. 16 παρ. 5 εδ.  β' του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 68 παρ. 5 Ν. 3518/2006 και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 10 ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α')

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

9.

Μη κατάθεση προγράμματος ωρών εργασίας

Άρθ. 16 παρ. 6 του  Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α')

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

10.

Μη ανάρτηση προγράμματος εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή/και ωρών εργασίας

Άρθ. 16 παρ. 4 & 6 του  Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α')

ΧΑΜΗΛΗ

11.

Εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού προγράμματος εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή και ωρών εργασίας σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας

Άρθ 16 παρ. 5 εδ. β' του  Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 68 παρ. 5 του Ν. 3518/2006 και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 10 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α')

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

12.

Εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού προγράμματος εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή και ωρών εργασίας για επιχειρήσεις εποχικού χαρακτήρα (όταν ο κατατεθειμένος πίνακας παραπέμπει σε κατάθεση προγράμματος).

Άρθ. 16 παρ. 3 και 6 του  Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α')

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

13. Εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού προγράμματος εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή και ωρών εργασίας σε περίπτωση κατάθεσης συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού που αφορά προσλήψεις νέων εργαζομένων και ο πίνακας παραπέμπει σε κατάθεση προγράμματος. Άρθ. 16 παρ. 5 εδ. α' του  Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 68 παρ. 5 του Ν. 3518/2006 και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 10 ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α') και άρθ. 16 παρ. 6 του Ν . 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α'). ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗ - ΑΡΓΙΕΣ


Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

1.

Εργασία κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας άνευ σχετικής αδείας.

Άρθ. 1 παρ. 3, 3 παρ. 1, 4, 9 παρ. 3 και 4. του β.δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α')

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

2.

Εργασία κατά ημέρες υποχρεωτικής ανάπαυσης σε εργαζόμενους επιχειρήσεων θεάτρου, ημερησίων εφημερίδων, οδηγών, ταξί, εφημεριδοπωλών

Άρθ. 11, 12, 13 και 14 του β.δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α')

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

3.

Λειτουργία επιχειρήσεως (βιοτεχνική, εμπορική εργασία και πάσα βιοτεχνική δραστηριότητα) κατά Κυριακή και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας

Άρθ. 1 παρ. 2 και άρθ. 3 παρ. 2 του β.δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Ά')

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

4.

Λειτουργία καταστήματος κατά ημέρα Κυριακή και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας

Άρθ. 46 παρ. 2 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α') , άρθ. 1 παρ. 2 , άρθ. 3 παρ. 2 και άρθ. 4 του β.δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α')

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

5.

Λειτουργία εμπορικού καταστήματος πέραν του ωραρίου λειτουργίας

Άρθ. 12 και 13 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α')

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

6.

Απασχόληση εργαζομένων κατά τις ώρες μη λειτουργίας του καταστήματος

Άρθ. 7 του ν.δ. 1037/71 (ΦΕΚ 235 Α'), άρθ. 12 και 13 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α')

ΥΨΗΛΗ

7.

Εργασία σε ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) σε εμπορικό κατάστημα

Άρθ. 42 παρ. 4 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α') σε συνδυασμό με το άρθ. 16 παρ. 5 εδ. β' του Ν. 2874/2000, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 10 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α')

ΥΨΗΛΗ

8.

Εβδομαδιαία ανάπαυση και μείωση του χρόνου εργασίας που έχει καθοριστεί με Σ.Σ.Ε., Δ.Α., ή α.ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α')

Οροι Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., οι οποίες έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές ως και ΥΑ εκδοθείσες βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α')

ΥΨΗΛΗ

9.

Απασχόληση κατά ημέρα εργασίας και ωράριο εργασίας διαφορετικό από το εμφανιζόμενο στον πίνακα προσωπικού ή στο πρόγραμμα εργασίας χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση της αλλαγής ή της τροποποίησης του ωραρίου ή του χρόνου εργασίας

Άρθ. 16 παρ. 2 και 5 εδ. β' του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 68 παρ. 5 του Ν. 3518/2006 και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 10 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α')

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

10.

Μη χορήγηση ελαχίστου χρόνου διακοπής της ημερήσιας εργασίας σε περίπτωση διακεκομμένης λειτουργίας καταστήματος

Άρθ. 42 παρ. 6 του  Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α')

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

11.

Κατάτμηση του ωραρίου των μερικώς απασχολουμένων

Άρθ. 2 παρ. 5 του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α'), όπως  αντικαταστάθηκε από το άρθ. 2 παρ. 7 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α')

ΥΨΗΛΗ

12.

Καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω μη αποδοχής από τον εργαζόμενο εργοδοτικής πρότασης για μερική απασχόληση

Άρθ. 2 παρ. 6 του  Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α') όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 2 παρ. 8 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Ά')

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

13.

Μη χορήγηση διαλείμματος

Άρθ. 4 του π.δ. 88/1999 (ΦΕΚ 94 Α')

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

14.

Μη χορήγηση ημερήσιας ανάπαυσης

Άρθ. 3 του π.δ. 88/1999 (ΦΕΚ 94 Α')

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 


Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

1.

Μη τήρηση βιβλίου υπερωριών

Άρθ. 9 παρ. 1 περ. β' του π,.δ. 27/6-4/7/1932 (ΦΕΚ 212 Α') όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 3 παρ. 1 του ν.δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α') και άρθ. 13 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α'), ΥΑ 45750/1963 (ΦΕΚ 319 Β') για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

ΧΑΜΗΛΗ

2.

Μη ανάρτηση αναγγελίας υπερωριακής απασχόλησης

Άρθ. 9 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 27/6-4/7/1932 (ΦΕΚ 212 Α') όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 3 παρ. 1 του ν.δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α'), άρθ. 12 παρ. 1 στοιχ. α', β', παρ. 3 του ν.δ. 1037/1971 (ΦΕΚ 235 Α')

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ

3.

Μη ύπαρξη αδείας υπερωριακής απασχόλησης εργαζομένων καταστημάτων

Άρθ. 12 παρ. 1 στοιχ. δ' και παρ. 4 του ν.δ. 1037/1971 (ΦΕΚ 235 Α')

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

4.

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, χωρίς προηγούμενη αναγγελία και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών

Άρθ. 1, 2 και 4 [όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 του Ν.Δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α')], 9 [όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 3 του ν.δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α') και άρθ. 13 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α')] του π.δ. της 27.6.1932 (ΦΕΚ 212 Α'), άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β'), άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α') και άρθ. 1 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α'), σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων ΥΑ βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α') ή ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

5.

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού Ανωνύμων Εταιρειών, χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών

Άρθ. 18 του π.δ. 08.04.1932 (ΦΕΚ 114 Α'), άρθ. 7 παρ. 3 του Α.Ν. 547/1937 (ΦΕΚ 98 Α'), άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία δημοσιεύθηκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β') άρθ. 3, 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α'), άρθρο 1 ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α') και άρθ. 13 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α'), σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων ΥΑ βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α') ή ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

6.

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού Τραπεζών, χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών.

Άρθ. 18 του π.δ. 08.04.1932 (ΦΕΚ 114 Α'), άρθ. 7 παρ. 3 του Α.Ν. 547/1937 (ΦΕΚ 98 Α'), άρθ. 5 της από 23.05.2002 ΣΣΕ Τραπεζών-ΟΤΟΕ,, η οποία κηρύχθηκε υποχρεωτική με την ΥΑ 11885/10.7.2002 (ΦΕΚ 892 Β'), άρθ 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α'), άρθ. 1 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α') και άρθ. 13 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α')

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

7.

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού εμπορικών επιχειρήσεων, χωρίς προηγούμενη αναγγελία ή αίτηση και άδεια από το οικείο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών

Άρθ. 9 και 12 του ν.δ. 1037/1971 (ΦΕΚ 235 Α'), άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία δημοσιεύθηκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β'), άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α'), άρθ. 1 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α'), άρθ. 42 παρ. 4 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α') και άρθ. 13 ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α')

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

8.

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), υπαλληλικού, εργατοτεχνικού, υγειονομικού προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων, κλινικών, κτλ χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από το οικείο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών

Υ.Α. 39431/1961 (ΦΕΚ 234 Β'), άρθρα 3, 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α'), άρθρο 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία δημοσιεύθηκε με την υ.α. 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β'), άρθρο 1 ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α'), άρθρο 13 ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α'), σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων υ. α. βάσει του α.ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α') ή ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

9.

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού σε λοιπές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών

Άρθ. 1, 2 και 4 [όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 του ν.δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α')], 9 [όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 3 του Ν.Δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α')] του π.δ. της 27.6.1932 (ΦΕΚ 212 Α'), β.δ. 14.08.1936 (ΦΕΚ 368 Α'), άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία δημοσιεύθηκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β'), άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α') και άρθ. 1 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α'), άρθρο 13 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α'), σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων ΥΑ βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α') ή ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

10.

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), ξενοδοχείων, χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών

ΥΑ 45750/1963 (ΦΕΚ 259 Β'), άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β'), άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α') και άρθ. 1 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α'), άρθ. 13 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α'), σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων ΥΑ βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α') ή ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

11.

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού κουζίνας χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών

ΥΑ 20714/1976 (ΦΕΚ 683 Β'), άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β') άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α'), άρθ. 1 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α'), άρθ. 13 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α'), σε συνδυασμό με διατάξεις ΥΑ βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α') ή ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

12.

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), θυρωρών, φυλάκων, νυχτοφυλάκων (εκτός θυρωρών πολυκατοικιών και μεγάρων) χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών

ΥΑ 65982/1966 (ΦΕΚ 600, Β'), άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β') άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α'), άρθ. 1 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α'), άρθ. 13 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α'), σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων ΥΑ βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α') ή ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

13.

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση) προσωπικού επισιτιστικών (πλην προσωπικού κουζίνας) χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών

Άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β'), άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α'), άρθ. 1 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α'), άρθ. 13 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α'), σε συνδυασμό με την ΔΔΔΔ 102/1984, η οποία κηρύχθηκε υποχρεωτική με την ΥΑ 11452/1985 (ΦΕΚ 73 Β')

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ


 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ - ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

1.

α) Μη εφοδιασμός, θεώρηση, φύλαξη βιβλίου δρομολογίων οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων

β) Μη χορήγηση αντιγράφων στον οδηγό του ημερησίου βιβλίου δρομολογίων

α) Άρθ. 1 παρ. 2 & 4 του β.δ. 28.1/4.2.1938 (ΦΕΚ 35 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 2 του π.δ. 882/1980 (ΦΕΚ 218 Α') και αντικαταστάθηκε εν μέρει με το άρθ. 1 του π.δ. 93/1986 (ΦΕΚ 33 Α ),

β) ΥΑ 1173/1980 (ΦΕΚ 1071 Β')

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

2.

Μη εφοδιασμός, θεώρηση, φύλαξη βιβλίου δρομολογίων οδηγών τουριστικών λεωφορείων

Άρθρα 2 και 4 της ΥΑ 51266/1975 (ΦΕΚ 1458 Β')

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

3.

Μη εφοδιασμός, θεώρηση βιβλιαρίου εργασίας οδηγών τουριστικών λεωφορείων

Άρθ. 3 της ΥΑ 51266/1975 (ΦΕΚ 1458 Β')

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

4.

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων (κατηγορίες Α, Β, Γ,) χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και οδηγών βυτιοφόρων χωρίς χορήγηση εκ των υστέρων αδείας με την προσκόμιση στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας των αντιγράφων του βιβλίου δρομολογίων

Άρθ. 1, 2, 3 και 4 του π.δ. 28.01.1938 (ΦΕΚ 35 Α'), όπως τροποποιήθηκε από το β.δ. 882/1961 (ΦΕΚ 224 Α'), άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία δημοσιεύθηκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β'), άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α') (σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας) και άρθ. 1 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α'), σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Ειδικά για τα βυτιοφόρα και άρθρο 3 παρ. 5 που προστέθηκε με το άρθρο μόνο του β.δ. 815/1961 (ΦΕΚ 206 Α')

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

5.

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), οδηγών τουριστικών λεωφορείων

Άρθ. 1 και 4 της ΥΑ 51266/1975 (ΦΕΚ 1458 Β') σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΤΕΛ


Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

1.

Μη κατάθεση προς θεώρηση μηνιαίου πίνακα εβδομαδιαίας ανάπαυσης προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ

Άρθ. 27 παρ. 2 στοιχ. β' του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α')

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

2.

Μη εφοδιασμός, θεώρηση, φύλαξη, χορήγηση αντιγράφων ημερησίου βιβλίου εργασίας προσωπικού και δρομολογίων προσωπικού ΚΤΕΛ

Άρθ. 27 παρ. 2 στοιχ. γ' και άρθ. 3 του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Ά')

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

3.

Μη υποβολή στο τέλος της εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας ανά ένα αντίγραφο του Ημερήσιου Βιβλίου Εργασίας και Δρομολογίων, των εντός της περιόδου εργασίας ημερών εργασίας του προσωπικού ΚΤΕΛ

Άρθ. 27 παρ. 4 και άρθ. 30 του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α')

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

4.

Παράβαση πενθήμερης εβδομαδιαίας ανάπαυσης του προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ

Άρθ. 30 παρ. 1 και άρθ. 32 του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α')

ΥΨΗΛΗ

5.

Παράβαση της διακοπής εργασίας του προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ

Άρθ. 32 του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α')

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

6.

Παράνομη υπερωριακή απασχόληση προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ

Άρθ. 33 του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α')

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: ΑΝΗΛΙΚΟΙ


Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

1.

Απασχόληση ανηλίκων χωρίς βιβλιάριο εργασίας

Άρθ. 8 παρ. 1 και 2 του Ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α')

ΥΨΗΛΗ

2.

Απασχόληση ανηλίκων σε απαγορευμένες για αυτούς εργασίες

Άρθ. 2 του Ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α'), άρθ. 4, 7 και Παραρτήματα I και II του π.δ. 62/1998 (ΦΕΚ 67 Α'), άρθ. 4 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α') και ΥΑ 103621/2003 (ΦΕΚ 875 Β)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

3.

Παράβαση χρονικών ορίων εργασίας ανηλίκων

Άρθ. 5 του Ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α') και άρθ. 3 του π.δ. 62/1998 (ΦΕΚ 67 Α')

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

4.

Μη επίδειξη μητρώου ανηλίκων

Άρθ. 9 εδ. β' του Ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α')

ΧΑΜΗΛΗ

5.

Μη τήρηση, μη συμπλήρωση ή ελλιπής συμπλήρωση μητρώου ανηλίκων

Άρθ. 9 εδ. α' του Ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α')

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ


ΕΝΟΤΗΤΑ Η: ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

1.

Μη καταβολή αναδρομικών αποδοχών (ως παραβίαση όρων ΣΣΕ Δ.Α. ή Υ.Α.)

Άρθ. 7 παρ. 1,8, 9, 11 και 21 του Ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α'), άρθρο μόνον του Α.Ν.. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α') ως και άρθρο μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α')

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

2.

Μη καταβολή αποδοχών διαθεσιμότητας

Άρθ. 10 του Ν. 3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α') όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 1 του Ν.Δ. 206/1974 (ΦΕΚ 362 Α') και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 4 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α'), σε συνδυασμό και με το άρθρον μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α')

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

3.

Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά Κυριακές και αργίες

ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών & Εργασίας 8900/1946 (ΦΕΚ 54 Β'), ΚΥΑ 18310/1946 (ΦΕΚ 93 Β'), ΚΥΑ 25825/1951 (ΦΕΚ 86 Β'), άρθ. 2 του Ν.Δ. 3755/57 (ΦΕΚ 182 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 2 του Ν. 435/76 & άρθ. 1 του Ν.Δ. 147/73 σε συνδυασμό με άρθρο μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α')

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

4.

Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά νύκτα

ΚΥΑ 18310/1946 (ΦΕΚ 93 Β'), ΚΥΑ 25825/1951 (ΦΕΚ 86 Β')όπως τροποποιήθηκαν με την ΥΑ 27019/2/1953 (ΦΕΚ/Β/16-12-53) σε συνδυασμό με άρθρο μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α')

ΥΨΗΛΗ

5.

Μη καταβολή αποδοχών ανυπαιτίου κωλύματος

Άρθ. 657-658 ΑΚ και άρθρο μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ292 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α')

ΥΨΗΛΗ

6.

Μη καταβολή αποδοχών μετά των νομίμων προσαυξήσεων για εργασία πέραν της συμβατικώς καθορισμένης μερικής απασχόλησης

Άρθ. 2 παρ. 9 του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Λ'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 2 παρ. 11 εδ. β' του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α'), σε συνδυασμό με άρθρο μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α')

ΥΨΗΛΗ

7.

Μη καταβολή αποζημίωσης για απασχόληση εκτός έδρας

ΥΑ 21091/1946 (ΦΕΚ 142 Β'), ειδικότερες ευνοϊκότερες διατάξεις ΣΣΕ, Δ.Α.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

8.

Μη καταβολή μισθών/ημερομισθίων βάσει Σ.Σ.Ε, ,Δ·Α., Υ.Α. ή βάσει ατομικής συμφωνίας

Άρθ. 7 παρ. 1, 8, 9, 11 και 21 του Ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α'),άρθρο μόνον του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α'), π.δ. 156/1994 (ΦΕΚ 102 Α') σε συνδυασμό με άρθρο μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/95 (ΦΕΚ 189 Α')

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

9.

Μη καταβολή επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα

Άρθρο 10 της ΥΑ 19040/81 (ΦΕΚ 742 Β')

ΥΨΗΛΗ

10.

Μη καταβολή αμοιβής εργασίας που παρέχεται κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας προσαυξημένη κατά 30% κατά παράβαση του πενθημέρου

Άρθ. 8 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α')

ΥΨΗΛΗ

11.

Μη καταβολή αμοιβής υπερεργασιακής και υπερωριακής απασχόλησης

Άρθρο μόνο του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α') σε συνδυασμό με μία από τις απαριθμούμενες περιπτώσεις παράνομης υπερωριακής απασχόλησης

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

12.

Μη καταβολή προσαύξησης 7,5 % στις αποδοχές των μερικώς απασχολούμενων, εφόσον το ωράριο απασχόλησής τους είναι μικρότερο των τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως

Άρθ.2 παρ.9 εδ. β' του  Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α')

Σημείωση Επιστημονικής ομάδας Taxheaven: Η συγκεκριμένη παράβαση αφορά περιπτώσεις έως 16-12-2010. Από 17-12-2010 και μετά δεν ισχύει η συγκεκριμένη προσαύξηση 7,5% σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

13.

Μη καταβολή επιδόματος γάμου σε χήρους, διαζευγμένους και άγαμους γονείς

Άρθ. 20 παρ. 2 του Ν. 1849/1989 (ΦΕΚ 113 Α')

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ Θ: ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

1.

Παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών & άλλων πεποιθήσεων αναπηρίας, ηλικίας ή γενετησίου προσανατολισμού

Α) Άρθρα 1, 2, 3, 4 και 17 του Ν. 3304/2005 (ΦΕΚ 16 Α') (Ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής)

Β) Άρθ. 1, 2, 7, 8 και 17 του Ν. 3304/2005 (ΦΕΚ 16 Α') (Ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού καταγωγής )

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

2.

Παραβίαση αρχής ίσης μεταχείρισης ανδρών & γυναικών

Άρθ. 2-11 και 16 παρ. 2 του Ν. 3488/2006 (ΦΕΚ 191 Α')

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ I: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

   

 

 

1.

Άκυρη απόλυση εγκύου ελλείψει σπουδαίου λόγου

Άρθ. 15 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ153 Α') σε συνδυασμό με το άρθ. 10 του π.δ. 176/1997 (ΦΕΚ 150 Β') & το άρθ. 9 του Ν. 3488/2006 (ΦΕΚ 191 Α')

ΥΨΗΛΗ

2.

Μη γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου απολύσεως εγκύου

Άρθ. 10 του π.δ. 176/1997 (ΦΕΚ 150 Β)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

3.

Μη χορήγηση άδειας μητρότητας (17 εβδομάδες)

Άρθ. 7 της ΕΓΣΣΕ 09.06.93, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.224/1994 (ΦΕΚ 112 Α'), όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 3 της ΕΓΣΣΕ 23.05.2000, το οποίο κυρώθηκε με το άρθ. 11 του Ν. 2874/00 (ΦΕΚ 286 Α')

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

4.

Μη χορήγηση μειωμένου ωραρίου ή ισόχρονης άδειας

Άρθ.ο 6 ΕΓΣΣΕ 15.04.2002, άρθ.α 8 και 9 της ΕΓΣΣΕ 24.05.04 ΕΓΣΣΕ, άρθ. 7 περ. γ' της ΕΓΣΣΕ 12.04.2006

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

5.

Παράβαση της προστασίας και των διευκολύνσεων των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις:

α) Απαγόρευση διάκρισης εργαζομένων που έχουν υποχρεώσεις προς εξαρτώμενα από αυτούς παιδιά ή άλλα μέλη της οικογένειάς τους.

β) Μη χορήγησης άδειας ανατροφής

γ) Μη χορήγηση άδειας για ασθένεια εξαρτωμένων μελών

δ) Μη χορήγηση άδεια απουσίας για παρακολούθηση σχολικής

επίδοσης

ε) Μη χορήγηση άδειας σε μονογονεϊκές οικογένειες

στ) Μη χορήγηση αδείας για γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση

α) Άρθ. 4 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α')

β) Άρθ. 5 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α')

γ) Άρθ. 7 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α') σε συνδυασμό με το άρθ. 11 της ΕΓΣΣΕ 23.05.2000, άρθ. 5 ΕΓΣΣΕ 02.04.2008

δ) Άρθ. 4 ΕΓΣΣΕ 02.04.2008, άρθ. 9 παρ. 2 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α')

ε) Άρθ. 7 ΕΓΣΣΕ 15.4.2002

στ) Άρθ. 12 ΕΓΣΣΕ 24.5.2004

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ


ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑ: ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

1.

Μη χορήγηση πιστοποιητικού εργασίας (προϋπηρεσίας)

Α) Υπαλλήλων άρθ. 2 του Ν. 2112/1920 (ΦΕΚ 67 Α') & άρθρο 678 ΑΚ

Β) Εργατοτεχνιτών άρθ. 4 του β.δ. 16/18-7-20 (ΦΕΚ 158 Α') & άρθ. 678 Α.Κ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

2.

Μη χορήγηση εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών.

Άρθ. 18 παρ. 1 εδ. α' του Ν. 1082/1980 (ΦΕΚ 250 Α') και άρθ. 5 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31 Α')

ΥΨΗΛΗ

3.

Μη χορήγηση αναλυτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών.

Άρθ. 18 παρ. 1 εδ. β' του Ν. 1082/1980 (ΦΕΚ 250 Α') και άρθ. 5 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31 Α')

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

4.

Παραβίαση του ΠΔ 240/06 «Περί διαβουλεύσεων με τους εργαζόμενους»

Άρθ.4, 6, 7 και 8 παρ. 1 του π.δ. 240/06 (ΦΕΚ 252 Α')

ΧΑΜΗΛΗ

5.

Ελλιπής γνωστοποίηση όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας στον εργαζόμενο.

Άρθ. 2 και 4 του π.δ. 156/1994 (ΦΕΚ 102 Α')

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

6.

Μη γνωστοποίηση όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας στον εργαζόμενο.

Άρθ. 3 και 4 του π.δ. 156/1994 (ΦΕΚ 102 Α')

ΥΨΗΛΗ

7.

Μη κατάρτιση κανονισμού εργασίας σε υπόχρεες επιχειρήσεις

Άρθ.1 του Ν.Δ. 3789/1957 (ΦΕΚ 210 Α')

ΥΨΗΛΗ

8.

Μη ανάρτηση του κανονισμού εργασίας σε εμφανή και προσιτά για τους εργαζόμενους σημεία του τόπου εργασίας

Άρθ. 2 και 4 του Ν.Δ. 3789/1957 (ΦΕΚ 210 Α')

ΧΑΜΗΛΗ

9.

Α) Άρνηση πρόσβασης στα αρχεία και έγγραφα της επιχείρησης καθώς και στη δομή της παραγωγικής διαδικασίας από τον εργοδότη

Β) Άρνηση παροχής στοιχείων ή πληροφοριών από τον εργοδότη

Α) Άρθ. 7 παρ. 1 περ. ζ' του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α') όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 9 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α') Β) Άρθ. 7 παρ. 1 περ. η' του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α') όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 9 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α')

ΥΨΗΛΗ

10.

Μη παράσταση εργοδότη κατά τη διαδικασία επίλυσης ατομικών ή συλλογικών εργατικών διαφορών

Άρθ. 7 παρ. 1 περ. ιδ' του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α') όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 9 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α')

ΥΨΗΛΗ

11.

Παράβαση νομοθεσίας περί ομαδικών απολύσεων

Άρθ. 1, 3, 5 και 6 του Ν. 1387/1983 (ΦΕΚ 110 Α')

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

12.

Παραβίαση διατάξεων για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας

Άρθρα 4, 5 και 10 του π.δ. 219/2000 (ΦΕΚ 190 Ά')

ΥΨΗΛΗ

13.

Παράβαση υποχρέωσης πληροφόρησης και διαβούλευσης των εργαζομένων από τους εργοδότες που μεταβιβάζουν τις επιχειρήσεις

Άρθ. 8 και 9 του π.δ. 178/2002 (ΦΕΚ 164 Ά')

ΧΑΜΗΛΗ

14.

Μη τήρηση από τους εργοδότες (επί μία διετία από την ημερομηνία λήξης τους) αντιγράφων συμβάσεων εργασίας, γνωστοποιήσεων και λοιπών εγγράφων, που υποχρεούνται να χορηγούν στους εργαζόμενους σύμφωνα με το ΠΔ 156/94 και το άρθρο 1 ν. 2639/98

Άρθ. 7 του Ν. 3762/2009 (75 Ά')

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ

15.

Μη τήρηση διαδικασίας διαθεσιμότητας (προηγούμενη διαβούλευση, γνωστοποίηση στις οικείες υπηρεσίες ΣΕΠΕ)

Άρθ. 10 του Ν. 3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α'), όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 1 του Ν.Δ. 206/1974 (ΦΕΚ 362 Α') και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 4 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α')

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

16.

Μη συμμόρφωση εργοδότη στην απόφαση επιθεωρητή περί διαφωνίας εργοδότη και συνδικαλιστικών οργανώσεων στις περιπτώσεις παραγράφων 2, 3, 5 και 7 του άρθρου 16 του Ν. 1264/82

Άρθ. 16 παρ. 2, 3, 5, 7 και 8 του Ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α')

ΧΑΜΗΛΗ

17.

Μη τήρηση διαδικασίας απολύσεως συνδικαλιστικού στελέχους

Άρθ. 14 παρ. 2, 3, 5, 8, 9 και 15 του Ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α')

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

18.

Μη θεώρηση ημερήσιου δελτίου απασχολουμένων σε οικοδομικά και τεχνικά έργα

Άρθ. 33 του Ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 79 Α'), ΥΑ 1801/1989 (ΦΕΚ 569

Β')

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

19.

Υπέρβαση της διάρκειας επιβολής του συστήματος εκ περιτροπής εργασίας πέραν των έξι (6) μηνών ανά ημερολογιακό έτος

Άρθ. 2 παρ. 2 εδ. γ' του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 2 παρ. 3 εδ. δ' του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α')

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

20.

Υπέρβαση του επιτρεπόμενου χρόνου διαθεσιμότητας πέραν των τριών (3) μηνών ετησίως

Άρθ. 10 του Ν. 3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α') όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 1 του Ν.Δ. 206/1974 (ΦΕΚ 362 Α') και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 4 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΒ: ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

1.

Μη χορήγηση αδείας για συμμετοχή σε εξετάσεις

Άρθ. 2 παρ. 1 του Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46 Α'), άρθ. 7 ΕΓΣΣΕ 02.04.1996, άρθ. 6 ΕΓΣΣΕ 18.05.1998, άρθ. 10 ΕΓΣΣΕ 24.04.2004

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
2.

Μη χορήγηση αδειών προβλεπομένων από ΕΓΣΣΕ: α) Άδεια για μεταγγίσεις αίματος β) Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς γ) Άδεια λόγω AIDS δ) Άδεια γάμου και γεννήσεως τέκνου

α) Άρθ. 8 ΕΓΣΣΕ 2002-2003

β) Άρθ. 9 ΕΓΣΣΕ 29.04.2002, η οποία κυρώθηκε με το άρθ. 12 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31 Α')

γ) Άρθ. 11 ΕΓΣΣΕ 24.5.2004

δ) Άρθ. 6 ΕΓΣΣΕ 9.6.1993 και άρθ. 10 ΕΓΣΣΕ 23.5.2000

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΓ: ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
1. Μη εφαρμογή όρων Σ.Σ.Ε.,, Δ.Α. ή Υ.Α., ή κανονισμού εργασίας Άρθ. 7 παρ. 1,8, 9, 11 και 21 του Ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α'), άρθρο μόνον του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α'), άρθ. 1 και 2 του Ν.Δ. 3789/1957 (ΦΕΚ 210 Α') σε συνδυασμό με τις διατάξεις ΣΣΕ, ΔΑ ή κανονισμών εργασίας, που προβλέπουν τους συγκεκριμένους όρους ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ


ΚΡΙΤΗΡΙΑ Μέγιστο Ελάχιστο
1 ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ (Σ) 40 1
2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΑΕ) 60 1

ΣΥΝΟΛΑ 100 2
3 ΥΠΟΤΡΟΠΗ (Υ) Χί+1 ή Χί+2 ΚΛΙΜΑΚΑ
4 ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΒΣ) (τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση σε συστάσεις, βαθμός υπαιτιότητας, παρεμπόδιση του έργου του επιθεωρητή κατά τη διενέργεια του ελέγχου . μη χορήγηση στοιχείων κατά τη διάρκεια της έρευνας, κτλ) ΕΠΙΛΕΓΩ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ (ΑΠ) ................. ΑΠ........................
5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Θ) (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟ ΒΠ =ΑΠ*ΣΥΝΤ.ΒΑΡΥΤ (Θ)

 

 


ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ (1-40 ΜΟΡΙΑ)  
1 5 ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ
6 10 ΧΑΜΗΛΗ
11 20 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
21 30 ΥΨΗΛΗ
31 40 ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (1-60 ΜΟΡΙΑ) ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ 2Β "ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΑΕ)"
1 12 1-10 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ)
13 24 11-50 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
25 36 51-150 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
37 48 151-250 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
49 60 251-ΠΑΝΩ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
   
ΥΠΟΤΡΟΠΗ (ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ)  
Η επιβολή στην ίδια επιχείρηση δύο τουλάχιστον διοικητικών κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις την τελευταία τετραετία ή η έκδοση μίας τουλάχιστον αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης. Χί+1 ή Χί+2 ΚΛΙΜΑΚΑ
   
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΒΣ) ΧΑΜΗΛΟΣ      ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΠΙΝΑΚΑΣ  4 "ΒΑΘΜΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ"
    ΜΕΤΡΙΟΣ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΠΙΝΑΚΑΣ 4 "ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ"
    ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΠΙΝΑΚΑΣ 4 "ΒΑΘΜΟΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ"
           

ΚΛΙΜΑΚΕΣ Χί

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΜΕΓΙΣΤΟ

 

1

Πολύ μικρά

2-20

500 €

3.000 €

2

Μικρά

21-40

3.001 €

6.000 €

3

Μεσαία

41-60

6.001 €

15.000 €

4

Υψηλά

61-80

15.001 €

30.000 €

5

Πολύ υψηλά

81-100

30.001 €

50.000 €

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (Θ)

 
   

ΒΠ=ΑΠ*ΣΥΝΤ.ΒΑΡΥΤ. Θ

1 0.5
2 0.75  
3 & ΑΝΩ 1  
 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Μεταβλητές ή κριτήρια: Διακριτές τιμές  δεικτών για κάθε κριτήριο (αριθμοδείκτες)


ΑΕ = Δείκτης μεταβολής αριθμού εργαζομένου Σ = Δείκτης σοβαρότητας των συνεπειών της παράβασης & έκτασης κινδύνου Κ= Δείκτης Κατηγορίας επιχείρησης Α.Β ή Γ με βάση το αρ. 10 του Ν. 3850/2010
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΡ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΙΚΤΕΣ Σοβαρότητα των συνεπειών & της έκτασης κινδύνου ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1 1 έως 5 1 ΧΑΜΗΛΗ 1 Κατηγορία Γ
3 6 έως 20 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 2 Κατηγορία Γ
5 21 έως 50 3 ΥΨΗΛΗ 3 Κατηγορία Β
7 51 έως 100 4 ΠΟΛΗ ΥΨΗΛΗ 4 Κατηγορία Β
9 101 και πάνω 9 ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗ 5 Κατηγορία Α

 

Μαθηματικοί τύπος υπολογισμού εύρους εκτιμώμενου προστίμου (πέντε βαθμίδες)


ΕΠ =

ΑΕ*

Σ*

Κ

 

1

1

1

 

3

2

2

 

5

3

3

 

7

4

4

 

9

9

5


Κλίμακες προσδιορισμού του ύψους των προστίμων (έξι κλίμακες)


Κλίμακες Xi ΟΡΙΑ ΓΙΝΟΜΕΝΩΝ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ) ΕΥΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ
1" κλίμακα ΕΩΣ και 11 500,00 € 2.500,00 € Πολύ μικρό
2η κλίμακα Από 12 έως και 22 2.501,00 € 5.000,00 € Μικρό
3η κλίμακα Από 23 έως και 45 5.001,00 € 10.400,00 € Μεσαίο

4η κλίμακα

Από 46 έως και 90 10.401,00 € 20.300,00 € Σημαντικό
5η κλίμακα Από 91 έως και 135 20.301,00 € 30.200,00 € Υψηλό
6η κλίμακα Από 136 και άνω 30.201,00 € 50.000,00 € Πολύ υψηλό

Βήματα προσδιορισμού του βασικού προστίμου


Περιγραφή παράβασης- Νομοθεσία (άρθρο, παράγραφος) ΑΕ= Δείκτης

Αριθμού

Εργαζομένου

Σ = Δείκτης σοβαρότητας των συνεπειών της παράβασης & έκτασης κινδύνου Κ= Δείκτης Κατηγορίας επιχείρησης Υ= Υποτροπή επιχείρησης (επιβολή στην ίδια επιχείρηση δύο τουλάχιστον διοικητικών κυρώσεοων για παρόμοιες παραβάσεις την τελευταία τετραετία ή έκδοση μίας τουλάχιστον αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης) ΕΠ=ΑΕ* Σ*Κ, Εκτίμηση Προστίμου (γινόμενο) : Κλίμακα

εύρους

προστίμου

(Xi)

Ποσό βασικού προστίμου (ΒΠ) Αναπροσαρμογή του βασικού προστίμου (ΒΠ) προς τα πάνω
 

 

Κ= Δείκτης Κατηγορίας επιχείρησης Α,Β ή Γ με βάση το αρ. 10 του Ν. 3850/2010

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης