Κ.Υ.Α. αριθμ. 15323/624/6.9.2010 | Taxheaven

Live Search Results

Κ.Υ.Α. αριθμ. 15323/624/6.9.2010

Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με τις Κ.Υ.Α. 1573/86/27-01-2011, την 4984/169/2.5.2012, την 4122/92/31.1.2017 και την 59968/1384/2018.Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-09-2010 ]
Κ.Υ.Α. αριθμ. 15323/624/6.9.2010
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» και καθορισμός του τύπου, της μορφής και του περιεχομένου της «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας»

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. 15323/624

(ΦΕΚ Β' 1398/6.9.2010)

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» και καθορισμός του τύπου, της μορφής και του περιεχομένου της «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας».

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α').

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 « Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163 Α).

3. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258 Α).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1262/1982, «Παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (ΦΕΚ 70 Α).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίαςΕπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40 Α).

6. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου παρ. 4 του ν.3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη  μέλη της Ζώνης του ευρώ και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ 65 Α).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 τους ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α).

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 « Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας  Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας  Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213 Α).

9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

10. Την υπ' αριθμ. 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234 Β).

11. Την αριθμ. 2672/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών» (ΦΕΚ 2408 Β).

12. Την αριθμ. 6809/ΔΟΕ 232 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σταύρου Αρναουτάκη» (ΦΕΚ 141 Β).

13. Την αριθμ. 14053/ΕΥΣ/1749/27.03.2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» (ΦΕΚ 540 Β) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ43804/ ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 14053/ΕΥΣ/ 1749/ 27.03.2008 υπουργικής απόφασης Συστήματος Διαχείρισης «(ΦΕΚ 1957 Β).

14. Την αριθμ. 30182/ΕΥΣ 4441/12-7-2010 ΚΥΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με θέμα "Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»", ο ΟΑΕΔ ορίζεται Ενδιάμεσος Φορέας Υλοποίησης πράξεων κρατικών ενισχύσεων υπό τον συντονισμό και την εποπτεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΦΕΚ 1094 Β').

15. Την αριθμ. 10772/37/01.06.2010 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Β 811)

16. Την αριθμ. 3232/27-7-2010 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (αριθμ. συνεδρίασης 30/27-7-2010) που μας υποβλήθηκε με το αριθμ. Β129112/29-7-2010 έγγραφό του.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, προκαλείται σε βάρος του Προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ:
α) για την Α' φάση δαπάνη ύψους 1.750.000,00 €, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493). Για το έτος 2010 έχει προβλεφθεί πίστωση 750.000 ευρώ.
β) για την Β' φάση δαπάνη ύψους 91.560.000,00 €, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493) και θα αποδοθεί μέσω του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ. Για το έτος 2010 έχει προβλεφθεί πίστωση 3.080.000 ευρώ.
γ) για τις δράσεις κατάρτισης για τους επιδοτούμενους άνεργους του κεφαλαίου Γ' προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 20.000.000.00 €, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (KAE 2659) και θα καλυφθεί με κοινοτική συγχρηματοδότηση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και επιχορήγηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5, 6: «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007  2013. Για το έτος 2010 έχει προβλεφθεί πίστωση 600.000 €.
δ) Επίσης σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ προκαλείται δαπάνη από τη διενέργεια ελέγχων, η οποία δεν μπορεί να εκτιμηθεί εκ των προτέρων καθόσον εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός πραγματοποιούμενων ελέγχων κλπ),

αποφασίζουμε:

Την κατάρτιση προγράμματος με τον διακριτικό τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» και καθορισμός του τύπου, της μορφής και του περιεχομένου της «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1

Καθορισμός τύπου και μορφής της«επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας».

Καθορίζεται ο τύπος και η μορφή της «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» ως εξής:
α) Μορφή : Έντυπη
β) Τύπος :
• Διαστάσεις Χαρτιού: τυποποιημένο Α4 (210x297 mm)
• Χάρτης Εκτύπωσης : Φωτοαντιγραφικός
• Χρώμα Εκτύπωσης : Μαύρο
• Φέρει εκτύπωση εθνοσήμου και του λογοτύπου του ΟΑΕΔ

Άρθρο 2

Καθορισμός περιεχομένου της «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας»

Καθορίζεται το περιεχόμενο της «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» ως εξής: 

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Άρθρο 3

Χορήγηση «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας»

Η «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας» χορηγείται στον επιδοτούμενο λόγω τακτικής ή μακροχρόνιας ανεργίας, ταυτόχρονα με την εγκριτική απόφαση τακτικής ή μακροχρόνιας ανεργίας (αρχική, τροποποιητική ή συνέχιση).
Στους ανέργους που ήδη επιδοτούνται η «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας», χορηγείται κατά την πρώτη εμφάνισή τους στο δίμηνο που ακολουθεί την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 1
Αντικείμενο προγράμματος- Στόχος του προγράμματος

1. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ), Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν έως δέκα (10) θέσεις που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση και ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και προσλαμβάνουν δικαιούχους «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας», προκειμένου να επανενταχθούν ταχύτερα στην αγορά εργασίας με πλήρες ωράριο.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτικά δύο (2) στάδια.
1) Το α' στάδιο του προγράμματος διαρκεί όσο και το χρονικό διάστημα το οποίο υπολείπεται του δικαιούχου «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» μέχρι τη λήξη της διάρκειας τακτικής επιδότησης. Το διάστημα που υπολείπεται στον δικαιούχο «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» πρέπει να είναι τουλάχιστον το 50% της αρχικής εγκριθείσας επιδότησης ή της επιδότησης λόγω συνέχισης.
Η εγκριθείσα επιδότηση (είτε αρχική είτε λόγω συνέχισης) πρέπει να είναι τουλάχιστον πεντάμηνης διάρκειας.
Για τους δικαιούχους επιδόματος μακροχρόνιων ανέργων πρέπει να υπολείπεται τουλάχιστον 2 μήνες επιδότηση όπως αυτή ορίζεται στην «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας», του Κεφαλαίου Α'.
2) Το β' στάδιο αφορά στο υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των 12 μηνών για αμιγή απασχόληση.

Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης - χρηματοδότηση - επιλέξιμες περιοχές

1. Για το α' στάδιο του προγράμματος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, επειδή ο ΚΑΕ 2493 του Ο.Α.Ε.Δ. τροφοδοτείται από τον ΚΑΕ 0651 του Ο.Α.Ε.Δ. στον οποίο έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση.
Όσον αφορά στο επιπλέον ποσό για τους μακροχρόνια ανέργους δικαιούχους της επιταγής επανένταξης, προκαλείται δαπάνη ύψους 6.000.000,00 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2493), στον οποίο έχει προβλεφθεί ανάλογη πίστωση.

2. Για το β' στάδιο του προγράμματος, θα προκληθεί δαπάνη ύψους 26.000.000,00 ευρώ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2493), στον οποίο έχει προβλεφθεί ανάλογη πίστωση.
Ι. Α' στάδιο
Για το επιπλέον ποσό, που αφορά στους μακροχρόνια ανέργους, δικαιούχους της επιταγής επανένταξης, θα προκληθεί δαπάνη ύψους 6.000.000,00 ευρώ η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
Για το 2017: 2.000.000,00 ευρώ
Για το 2018: 3.000.000,00 ευρώ
Για το 2019: 1.000.000,00 ευρώ
II. Β' στάδιο
Θα προκληθεί δαπάνη ύψους 26.000.000,00 ευρώ η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής :
Για το 2017 :10.000.000,00 ευρώ
Για το 2018: 10.000.000,00 ευρώ
Για το 2019: 6.000.000,00 ευρώ

3. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην απόφαση αυτή χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000,00 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000,00 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται μέσω της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους της δικαιούχου επιχείρησης στην οποία θα αναφέρεται οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του παραπάνω κανονισμού ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Καν. 1407/2013.

Άρθρο 3
Ρόλος του ΟΑΕΔ - Δικαιούχοι των πράξεων

Σύμφωνα α) με τον ν. 2956/2001 (Α' 258), μεταξύ των σκοπών του ΟΑΕΔ είναι η ενίσχυση, διευκόλυνση της ένταξης και διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας β) το άρθρο 29 του ν. 1262/ 1982 για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων και σύμφωνα γ) με την παρ. 4 του δεύτερου άρθρου του ν. 3845 (Α' 65) "κάθε επιδοτούμενος άνεργος λόγω τακτικής ή μακροχρόνιας ανεργίας, δικαιούται «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας» δ) με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4075/2012 «Ο προσλαμβανόμενος ή τοποθετούμενος ασφαλίζεται στο ΙΚΑ -ΕΤΑΜ , καθώς και σε όλους τους κλάδους και λογαριασμούς του ΟΑΕΔ. Αν απολυθεί πριν από το χρόνο λήξης του δικαιώματος επιδότησης, ο άνεργος λαμβάνει το επίδομα ανεργίας για το υπόλοιπο διάστημα, εφόσον δεν επανατοποθετηθεί ή προσληφθεί», ε) ο δικαιούχος «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» σύμφωνα με το αρθρ. 70 του ν. 4430/2016 (Α' 205) εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 3986/ 2011 (Α'152) για όσο χρόνο αυτός απασχολείται δυνάμει της ως άνω επιταγής.

Άρθρο 4
Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής

4.1. Δικαιούχοι - Επιχειρήσεις Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, Κοιν.Σ.Επ., Κοι.Σ.Π.Ε. και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν έως δέκα (10) άτομα που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση και ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά).
Ως μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης θεωρείται:
α. η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,
β. η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση και
γ. η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της αλλά έχει προβεί σε προγενέστερη νέα πρόσληψη υπαλλήλου, μέσα στον ίδιο μήνα που έχει λάβει χώρα η μείωση, μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.
Η ανωτέρω δέσμευση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα. Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης:
α. η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,
β. η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη),
γ. η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,
δ. η οικειοθελής αποχώρηση,
ε. η φυλάκιση και ο θάνατος. Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας. Δεν εντάσσονται:
α. Όλες οι επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α' 28) και του ν. 3812 (Α' 234).
β. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 (άρθρο 1).
γ. Τα νυχτερινά κέντρα .
δ. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου (telemarketing).
ε. Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους.
στ. Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των ενισχύσεων.
ζ. Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των ενισχύσεων.
η. Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά.
θ. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις.
ι. Οι επιχειρήσεις που η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (όπως ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, εμπορικοί αντιπρόσωποι) εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητας τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι),
ια. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (στην πρωτογενή αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια ), στον τομέα του άνθρακα (όπως εταιρείες εξόρυξης, ορυχεία), στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (φυτικών και ζωικών).
Στην περίπτωση επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται και σε άλλους τομείς πέραν των ανωτέρω εξαιρουμένων και οι επιχορηγούμενοι άνεργοι απασχοληθούν στις μη εξαιρούμενες δραστηριότητες τότε οι επιχειρήσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα.
ιβ. Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος. Στις περιπτώσεις που το αντικείμενο εργασιών που εξαιρείται αναφέρεται μεταξύ των σκοπών όπως ορίζονται από το καταστατικό της επιχείρησης και δεν ορίζεται στην έναρξη δραστηριότητας στην Δ.Ο.Υ., η επιχείρηση μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, εφόσον συνυποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι δεν πρόκειται να ασκήσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος το εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών. Στις περιπτώσεις που το αντικείμενο εργασιών αναφέρεται στην έναρξη δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ., η επιχείρηση για να ενταχθεί θα πρέπει να προβεί σε μεταβολή εργασιών στη Δ.Ο.Υ. πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ως προς το εξαιρούμενο αντικείμενο και να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι δεν πρόκειται να ασκήσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος το εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών.
ιγ. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων.
ιδ. Οι επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκ-μίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας διότι δεν επιτυγχάνεται ο σκοπός και ο στόχος του προγράμματος για την προώθηση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιχειρήσεις εντάσσονται για τον επιπλέον αριθμό θέσεων που είχε η προηγούμενη επιχείρηση.

4.2. Ωφελούμενοι - Άνεργοι
α. Άνεργοι δικαιούχοι «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» για τους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το 50% της επιδότησης τακτικής ανεργίας (αρχικής ή συνέχισης).
Η εγκριθείσα επιδότηση (είτε αρχική είτε λόγω συνέχισης) πρέπει να είναι τουλάχιστον πεντάμηνης διάρκειας.
β. Μακροχρόνια άνεργοι δικαιούχοι «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» για τους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον 2 μήνες επιδότηση, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α' της παρούσας.
Οι ωφελούμενοι άνεργοι και των δύο ανωτέρω κατηγοριών κατά την υπόδειξη τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης. Δεν είναι δυνατή η υπόδειξη ανέργων σε επιχειρήσεις:
1. Για άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης για ένταξη στο πρόγραμμα από την επιχείρηση:
α. είχαν απασχοληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους.
β. είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα).
γ. είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την ενταχθείσα επιχείρηση.
δ. είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α' βαθμού εξ αίματος ή εξ' αγχιστείας με τον εργοδότη.
2. για εργαζόμενους που απασχολούνται αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου).
3. για άτομα που:
α. είναι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε
β. είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε.
γ. είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων
δ. είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των Κοιν.Σ.Επ)
ε. τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του ν. 2643/1998.
στ. προσλαμβάνονται στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά,
ζ. προσλαμβάνονται από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης).
η. απασχολούνται με μίσθωση - σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.
Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνο από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ατομικά Σχέδια Δράσης κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και σύμφωνα με τη διαδικασία που θα περιγράφεται στη δημόσια πρόσκληση.

Άρθρο 5
Διάρκεια και ποσό επιχορήγησης


5.1. Διάρκεια επιχορήγησης
Η διάρκεια επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται υποχρεωτικά στους 12 μήνες απασχόλησης και περιλαμβάνει δύο στάδια:
α. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει, το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από την πρόσληψη του δικαιούχου «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» στην επιχείρηση μέχρι και τη λήξη της διάρκειας επιδότησης όπως αυτό ορίζεται στην επιταγή επανένταξης (μέχρι 12 μήνες).
β. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από τη λήξη του α' σταδίου και μέχρι να συμπληρωθούν οι 12 μήνες.
Ως βάση υπολογισμού για τη συμπλήρωση των 12 μηνών λαμβάνεται η ημερομηνία πρόσληψης.
Μετά τη λήξη της επιχορήγησης ακολουθούν τρεις (3) μήνες δέσμευσης (χωρίς επιχορήγηση).

5.2. Ποσό επιχορήγησης
Α' στάδιο:
Ως μηνιαίο ποσό επιχορήγησης για πλήρη απασχόληση και ασφάλιση 25 ημερών ορίζεται το μηνιαίο ποσό που αναγράφεται στην «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας» του δικαιούχου όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά.
Για τους επιχορηγούμενους δικαιούχους της «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» λόγω μακροχρόνιας ανεργίας ορίζεται το επίδομα μακροχρονίων ανέργων και επιπλέον ημερήσιο ποσό επιχορήγησης οκτώ (8) ευρώ.
Στο ποσό επιχορήγησης της επιταγής επανένταξης συμπεριλαμβάνονται και τα ποσά των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα ή η αναλογία καθενός εξ αυτών που αντιστοιχεί στον εργοδότη.
Β' στάδιο:
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό των 360,00 ευρώ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης και μέχρι 25 ημερομίσθια το μήνα, για επιχορηγούμενους δικαιούχους της «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» λόγω τακτικής ή μακροχρόνιας ανεργίας ή και για κοινούς ανέργους (στην περίπτωση αντικατάστασης (β' στάδιο).
Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης μειώνεται κατά 1/25.

Άρθρο 6
Διαδικασία υπαγωγής


6.1. Μετά την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής - εντολή κενής θέσης - υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr). Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να είναι πιστοποιημένος χρήστης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (εφόσον έχει παραλάβει κλειδάριθμο από το ΚΠΑ2 της περιοχής της) και διαθέτει κωδικούς πρόσβασης (ονομασία χρήστη και συνθηματικό).
Κατά τη διαδικασία αναζήτησης ανέργων, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω, εφόσον ο άνεργος που θα προσληφθεί πρόκειται να απασχοληθεί σε υποκατάστημα της επιχείρησης, η δυνατότητα αναζήτησης ανέργου παρέχεται μόνο στο υποκατάστημα και πραγματοποιείται με τον κλειδάριθμο του υποκαταστήματος (ονομασία χρήστη και συνθηματικό).
Τα υποκαταστήματα ή γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το υποκατάστημα ή γραφείο.

6.2. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, εγγεγραμμένοι χρήστες στο Πληροφορικό Σύστημα (portal) του Οργανισμού πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης και να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά για την παραλαβή κλειδαρίθμου προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την υπαγωγή στο ανωτέρω πρόγραμμα:
α. Οι ατομικές επιχειρήσεις τη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.
β. Τα νομικά πρόσωπα πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η μετοχική ή/και εταιρική σύνθεση της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης.
Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Αν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα τότε κατά την έκδοση του κλειδαρίθμου πρέπει να δηλώνονται και να καταχωρίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία (δ/νση, τηλ., email, ΑΦΜ κ.λπ.) κάθε υποκαταστήματός της.

6.3. Στην ηλεκτρονική αίτηση εμπεριέχεται και η εντολή κενής θέσης, η οποία καταγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού και στην οποία οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν την ειδικότητα των ανέργων που επιθυμούν να προσλάβουν, στα πλαίσια του προγράμματος.
Η διαδικασία της αντικατάστασης του επιχορηγούμενου ατόμου, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, γίνεται με κλειδάριθμο και η «εντολή κενής θέσης για αντικατάσταση» υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

6.4. Στην ηλεκτρονική αίτηση, η επιχείρηση αναφέρει υποχρεωτικά, τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και μόνο τα -τυχόν- νομικά πρόσωπα που είναι εταίροι ή μέτοχοι της επιχείρησης από 20% και άνω, ανεξαρτήτως εάν τα νομικά πρόσωπα της επιχείρησης είναι μέτοχοι ή εταίροι εντός ή εκτός της Ελληνικής επικράτειας, προκειμένου να γίνει η σώρευση των κρατικών ενισχύσεων.

6.5. Η ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που θα οριστούν στην οικεία πρόσκληση. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της ΓΓΠΣ και του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
Σε περίπτωση που μια επιχείρηση ή ένα υποκατάστημα επιχείρησης έχει υποβάλει αίτηση και θελήσει να την τροποποιήσει/διορθώσει, τότε μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά νέα αίτηση, η οποία ακυρώνει την προηγούμενη. Η ως άνω διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές χρειαστεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης η επιχείρηση λαμβάνει αποδεικτικό με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής.

Άρθρο 7
Διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης


7.1  Διαδικασία αξιολόγησης
Μετά την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης το Γραφείο Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας προβαίνει εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών στην αξιολόγηση τους αναφορικά με την πληρότητα ή μη των όρων και προϋποθέσεων ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα.
Αρμόδιο όργανο για την έγκριση της αξιολόγησης και την ένταξη ή μη των δικαιούχων επιχειρήσεων είναι ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας, μετά από εισήγηση του Γραφείου Απασχόλησης.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης των δυνητικά δικαιούχων είναι άμεση και λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής τους, η πληρότητα των στοιχείων που δηλώθηκαν. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ΟΑΕΔ σε υπαλλήλους του Γραφείου Απασχόλησης, οι οποίοι εξετάζουν την τυχόν ύπαρξη αποκλίσεων ανάμεσα στα στοιχεία της υποβαλλόμενης αίτησης και στα στοιχεία που εξήχθησαν καθώς και την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας (έλεγχος είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, μείωση προσωπικού, έλεγχος σώρευσης και τήρησης κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων). Επίσης προβαίνουν, εφόσον απαιτείται, στον έλεγχο των αναφερόμενων στην ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ- ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Γ.Γ.Π.Σ., του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των ομογενών).
Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ελέγχεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του Γραφείου Απασχόλησης (ΚΠΑ 2), ο οποίος εκδίδει τη σχετική απόφαση (απόφαση ένταξης ή απορριπτική απόφαση).
Στη συνέχεια το αρμόδιο τμήμα ενημερώνει τον δικαιούχο καθώς και το Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης περιοχής αρμοδιότητας του δικαιούχου σε περίπτωση εγκριτικής απόφασης.
Όπου δεν υφίσταται Γραφείο Απασχόλησης την διαδικασία διεκπεραιώνει το Γραφείο Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ2 στο οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 6.

7.2 Έγκριση
Η απόφαση ένταξης της επιχείρησης προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των ατόμων, για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση.
Οι επιχειρήσεις - εργοδότες έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης ανέργων της ομάδας στόχου (όπως ορίζεται στο άρθρο 4.2) και σύμφωνα με την υποβληθείσα αίτηση χρηματοδότησης - εντολή κενής θέσης - Υπεύθυνη Δήλωση μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ με κωδικούς πρόσβασης (ονομασία χρήστη και συνθηματικό).
Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα στις ενταγμένες επιχειρήσεις - εργοδότες μιας νέας διαδικασίας αναζήτησης ανέργων, μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ με στόχο την άμεση και καλύτερη σύζευξη της προσφοράς και ζήτησης εργασίας.
Κατά τη διαδικασία αναζήτησης ανέργων, εφόσον ο άνεργος προσληφθεί σε υποκατάστημα της επιχείρησης, η δυνατότητα αναζήτησης ανέργου παρέχεται μόνο στο υποκατάστημα και πραγματοποιείται με κωδικούς πρόσβασης του υποκαταστήματος (ονομασία χρήστη και συνθηματικό).
Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις - εργοδότες δεν προβούν στην ανωτέρω διαδικασία ο αρμόδιος «διαχειριστής» (εργασιακός σύμβουλος), ελέγχει τη διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί για τις θέσεις απασχόλησης που ζητά η επιχείρηση, ενημερώνοντας σχετικά τον Προϊστάμενο και δυνητικά όλους τους υπόλοιπους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας.
Με στόχο τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, η υπόδειξη των ανέργων στις δικαιούχους επιχειρήσεις διενεργείται από τους εργασιακούς συμβούλους των Υπηρεσιών (Κ.Π.Α.2) μέσω συστατικού σημειώματος και σύμφωνα με:
α. τη διαδικασία εγγραφής των δικαιούχων της επιταγής επανένταξης στο σύστημα προσφοράς - ζήτησης εργασίας,
β. την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση - εντολή κενής θέσης εργασίας από τη δικαιούχο επιχείρηση και
γ. τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης βάσει των προτάσεων που εμπεριέχονται στα ατομικά σχέδια δράσης των προς υπόδειξη ανέργων.
Εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα, η επιχείρηση προβαίνει σε πρόσληψη του ατόμου.
Η επιχείρηση προβαίνει στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης των υποδειχθέντων μέσω του συστήματος ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - ΙΚΑ/ΕΤΑΜ.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας για την αναγγελία πρόσληψης κατά τριάντα (30) ημέρες μετά από αίτηση του εργοδότη και ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.
Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί και σε περίπτωση τυχόν αντικατάστασης.
Σε περίπτωση αποχώρησης του επιχορηγούμενου (β' στάδιο) κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η επιχείρηση μπορεί να τον αντικαταστήσει κατόπιν υπόδειξης ανέργου από την αρμόδια Υπηρεσία. Η επιχείρηση προβαίνει σε νέα ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης μέσω του συστήματος ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή, υλοποίηση και παρακολούθηση του προγράμματος, θα γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΚΠΑ2 ταυτοποίηση των αναγγελιών πρόσληψης της επιχείρησης στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και των συστατικών σημειωμάτων με τις εγκριθείσες θέσεις.
Ύστερα από τη λήξη της προθεσμίας για την πρόσληψη, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης προβαίνει στην έκδοση απόφασης i) ολικής ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης, στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν κάλυψε το σύνολο των αιτηθεισών θέσεων ή ii) τροποποίησης προϋπολογισμού λόγω μερικής ανάκλησης θέσεων στην περίπτωση που η επιχείρηση κάλυψε μέρος των αιτηθεισών θέσεων.
Σε περίπτωση που οι θέσεις, που έχει αιτηθεί η επιχείρηση, δεν καλυφθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται άκυρες και ο Προϊστάμενος προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής.
Επίσης στην περίπτωση που η επιχείρηση προβεί στην πρόσληψη ανέργων, οι οποίοι δεν έχουν υποδειχθεί με συστατικό σημείωμα από την Υπηρεσία (Κ.Π.Α.2) τότε οι προσλήψεις θεωρούνται άκυρες και ο Προϊστάμενος προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής.
Ο υπεύθυνος διαχειριστής του συστήματος ενημερώνει υποχρεωτικά το ηλεκτρονικό σύστημα των αιτήσεων και για τις περιπτώσεις της απόρριψης μιας αίτησης, της απενεργοποίησης της και της μερικής ή ολικής ανάκλησης αντίστοιχα.


7.3 Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιούχων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, επιλύεται με απόφαση της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών προσφυγών (απόφαση Δ.Σ.ΟΑΕΔ 635/8-3-2016-Β’ 1708, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).


Άρθρο 8
Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης επαληθεύσεις υποβολή αντιρρήσεων1. Μετά τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει εντός ενενήντα (90) ημερών αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά για καταβολή της επιχορήγησης, στο Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 της έδρας ή του υποκαταστήματος όπου απασχολείται ο επιχορηγούμενος εργαζόμενος.

2. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες, ύστερα από αίτηση της επιχείρησης και έκδοση σχετικής απόφασης του προϊσταμένου του ΚΠΑ2.

3. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλει η επιχείρηση είναι τα εξής:

α. Έντυπη κατάσταση (έντυπο Β) η οποία περιλαμβάνει τις τρέχουσες μισθολογικές καταστάσεις και την ανάλυση των εργοδοτικών εισφορών με τα ακόλουθα στοιχεία: αα. το ονοματεπώνυμο των επιχορηγουμένων βάσει του προγράμματος,

αβ. τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α) και τον Αριθμό Μητρώου Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Ε.Φ.Κ.Α.) επιχορηγουμένων,

αγ. την ημερομηνία πρόσληψής τους,

αδ. την ημερομηνία γέννησής τους,

αε. τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα,

αστ. το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιούνται οι εργαζόμενοι το οποίο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο, και

αζ. στήλη της υπεύθυνης δήλωσης με τις υπογραφές των επιχορηγουμένων ότι απασχολήθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση,

β. παραστατικά/αποδεικτικά πληρωμής μισθοδοσίας των επιχορηγουμένων για το αιτούμενο χρονικό διάστημα σύμφωνα με την παρ. 10 του αρθρ. 38 του ν. 4387/2016 (Α’85) και τη με αριθμ. οικ. 22528/430/2017 (Β’1721) υπουργική απόφαση,

γ. Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναφέρεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή,

δ. παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση ρύθμισης οφειλών προς τον Ε.Φ.Κ.Α. ή το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.), η επιχείρηση προσκομίζει τη ρύθμιση, η οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνει το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα, και οι δόσεις να καταβάλλονται κανονικά.

Εάν κριθεί απαραίτητο, τα ανωτέρω στοιχεία διασταυρώνονται με τον Ε.Φ.Κ.Α. ή το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.,

ε. αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης με λογαριασμό ΙΒΑΝ, στο οποίο εμφανίζεται η επωνυμία/ονοματεπώνυμο της επιχείρησης εργοδότη (μόνο κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της επιχορήγησης), και

στ. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (μόνο κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της επιχορήγησης).

4. Τα ανωτέρω υποβάλλονται και για το χρονικό διάστημα της δέσμευσης πλην της έντυπης κατάστασης (έντυπο Β).

5. Τα έντυπα Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης επιχορηγουμένου (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης) και Ε4 (Ετήσιος Πίνακας Κατάστασης Προσωπικού) αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από το ΚΠΑ2 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ.

6. Μετά την υποβολή της αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης, το Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 προβαίνει αμελλητί σε διοικητική επαλήθευση των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί με το αίτημα της δικαιούχου επιχείρησης. Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται έκθεση διοικητικής επαλήθευσης και ενημερώνεται σχετικά η επιχείρηση. Στη συνέχεια ο προϊστάμενος του ΚΠΑ2 προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης (έγκρισης ή απόρριψης καταβολής επιχορήγησης).

7. Εάν απορριφθεί η αξίωση για το αιτούμενο χρονικό διάστημα, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης ή και των δικαιολογητικών πέραν της προθεσμίας των ενενήντα (90) ημερών από τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης, ο προϊστάμενος του ΚΠΑ2 με απόφασή του προβαίνει στη μη καταβολή του συγκεκριμένου ποσού.

8. Για την αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, διενεργούνται τουλάχιστον δύο επιτόπιες επαληθεύσεις.

9. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται από ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ στην έδρα ή στο υποκατάστημα της επιχείρησης όπου απασχολείται ο επιχορηγούμενος εργαζόμενος καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και σε οποιαδήποτε στάδιο υλοποίησής του. Επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται και για το δεσμευόμενο, μη επιχορηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης.

10. Επιπλέον επιτόπιες επαληθεύσεις (πέραν των δύο) δύνανται να διενεργηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος (επιχορήγηση και δέσμευση), όταν κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράμματος.

11. Για τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη το ισχύον, εθνικό και ενωσιακό, πλαίσιο καθώς και η πρόσκληση.

12. Μετά το πέρας της κάθε επαλήθευσης συντάσσεται έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης και ενημερώνεται σχετικά η επιχείρηση.

13. Τα αρμόδια τμήματα διοικητικών υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων αναθέτουν τους ελέγχους, σύμφωνα με τη με αριθμ. 1952/39/15-07-2016 απόφαση του Δ.Σ. όπως ισχύει, σε ελεγκτές υπαλλήλους προκειμένου να διαπιστωθεί αν η επιχείρηση τηρεί τους όρους του προγράμματος (ενδεικτικά: λειτουργία της επιχείρησης, απασχόληση του επιχορηγούμενου και μη προσωπικού).

14. Οι επαληθεύσεις του προγράμματος διενεργούνται από ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

15. Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται:

α. Να διατηρούν τα σχετικά παραστατικά σε διακριτό φάκελο προκειμένου να ελέγχονται από τους ελεγκτές υπαλλήλους και να διαπιστώνεται η τήρηση ή μη των όρων του προγράμματος,

β. να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4144/2013,

γ. να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται, και

δ. να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος de minimis (Καν. 1407/2013).

16. Όταν κατά την επαλήθευση (επιτόπια ή διοικητική) διαπιστώνεται παρατυπία, αυτή καταγράφεται στη σχετική έκθεση επαλήθευσης που συντάσσεται από τους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν.

17. Η επιχείρηση δύναται να υποβάλει αντιρρήσεις επί της έκθεσης επιτόπιας ή διοικητικής επαλήθευσης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται αμελλητί από τον προϊστάμενο του ΚΠΑ2 ο οποίος εκδίδει σχετική απόφαση.

18. Εάν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις, ο προϊστάμενος του ΚΠΑ2 εκδίδει σχετική απόφαση αποδοχής των αντιρρήσεων. Εάν η επιχείρηση δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα αντιρρήσεις ή δεν γίνουν αποδεκτές, ο προϊστάμενος του ΚΠΑ2 εκδίδει σχετική απόφαση (ενδεικτικά: ανάκληση, διακοπή με αναζήτηση, απόρριψη αξίωσης για καταβολή της επιχορήγησης), η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση. Κατά της απόφασης, η επιχείρηση δύναται να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της ενώπιον της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών.


Άρθρο 9
Υποχρεώσεις δικαιούχων - Κυρώσεις


9.1 Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το δεσμευόμενο προσωπικό (επιχορηγούμενες και υφιστάμενες, κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, θέσεις εργασίας) με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Κατά το α' στάδιο του προγράμματος δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση του επιχορηγούμενου δικαιούχου της «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας».
Σε περίπτωση μείωσης του επιχορηγούμενου προσωπικού κατά το α' στάδιο του προγράμματος εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 9.2 της παρούσας και δεν καταβάλλεται κανένα ποσό επιχορήγησης.
Κατά το β' στάδιο του προγράμματος επιτρέπεται η αντικατάσταση του επιχορηγούμενου ακόμα και με κοινό άνεργο (μη δικαιούχο επιταγής επανένταξης).
Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της (επιχορηγούμενες μόνο για το β' στάδιο και υφιστάμενες, κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, θέσεις εργασίας) οφείλει να το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, για να είναι δυνατή η συνέχιση του προγράμματος.
Σε περίπτωση αντικατάστασης του επιχορηγούμενου (β' στάδιο) ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 7.2.
Σε περίπτωση αντικατάστασης του επιχορηγούμενου ατόμου, η επιχείρηση μπορεί με την κατάθεση εντολής κενής θέσης να ζητήσει αλλαγή της ειδικότητας, εφόσον το αρμόδιο Γραφείο των εργασιακών συμβούλων της αρμόδιας Υπηρεσίας του Οργανισμού (ΚΠΑ 2) μπορεί να υποδείξει άνεργο με τη νέα ειδικότητα. Σε διαφορετική περίπτωση (έλλειψη ανέργου με τη νέα ειδικότητα), η επιχείρηση οφείλει να προσλάβει άτομο με την ειδικότητα του αρχικά επιχορηγούμενου.
Το ανωτέρω ισχύει και όταν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος η επιχείρηση επιθυμεί την αλλαγή της ειδικότητας του επιχορηγούμενου υπαλλήλου.
Ως μείωση προσωπικού όσον αφορά στο επιχορηγούμενο και δεσμευόμενο προσωπικό θεωρείται:
α. η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,
β. η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση, και
γ. η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.
Σε περίπτωση μη αντικατάστασης του προσωπικού το πρόγραμμα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 9.2 και δεν καταβάλλεται κανένα ποσό επιχορήγησης.
Σε περίπτωση μη αντικατάστασης (επιχορηγούμενου ή μη) λόγω έλλειψης ειδικότητας ή κατηγορίας (που διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει το δεσμευόμενο (μη επιχορηγούμενο προσωπικό της) καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος (χρονικό διάστημα επιχορήγησης και δέσμευσης).
Στις περιπτώσεις στράτευσης, ασθένειας, ανυπαίτιου κωλύματος (όπως κυοφορία-λοχεία), ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας που αφορά είτε στο επιχορηγούμενο άτομο είτε και στο δεσμευόμενο μη επιχορηγούμενο προσωπικό, δεν απαιτείται αντικατάσταση, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται, υπό τον όρο ότι η επιχείρηση θα προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση που υπάρξει μείωση προσωπικού (επιχορηγούμενου ή μη) εντός του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του προγράμματος, η επιχείρηση υποχρεούται μέχρι τη λήξη του να προβεί σε αντικατάσταση.
Οι επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται για τα άτομα που τυχόν προσλάβουν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης μέχρι την έκδοση εγκριτικής απόφασης. Η επιχείρηση μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση του δεσμευόμενου μη επιχορηγούμενου προσωπικού που μείωσε και με άλλον εργαζόμενο που προσέλαβε μετά την αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα (και ανήκει στο μη δεσμευομενο προσωπικό της) έχοντας σε κάθε περίπτωση το ίδιο καθεστώς απασχόλησης δεδομένου ότι ο αριθμός του προσωπικού δέσμευσης παραμένει σταθερός.
Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού τόσο για το επιχορηγούμενο όσο και για το δεσμευομενο προσωπικό εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά η κενή θέση που οφείλεται σε:
α. καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,
β. καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο,
γ. λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,
δ. οικειοθελή αποχώρηση,
ε. φυλάκιση και θάνατο.
Σε περίπτωση αποχώρησης επιχορηγούμενου ατόμου για έναν από τους παραπάνω λόγους, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει το δεσμευομενο μη επιχορηγούμενο προσωπικό μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος (χρονικό διάστημα επιχορήγησης και δέσμευσης).
Οι αποδοχές και η ασφάλιση των εργαζομένων καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.
Είναι δυνατόν, επιχορηγούμενος και μη, να πραγματοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων στην περίπτωση που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του εργαζόμενου, επιχορηγούμενου και μη.
Οι επιχορηγούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος δε μπορούν να ασκούν άλλο ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα. Σε διαφορετική περίπτωση διακόπτεται η επιχορήγηση της επιχείρησης για το συγκεκριμένο άτομο και υποδεικνύεται άλλο άτομο, που πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα.
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το δεσμευομενο (επιχορηγούμενες και υφιστάμενες, κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, θέσεις εργασίας) προσωπικό με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Δεν μπορούν να επανενταχθούν επιχειρήσεις οι οποίες δεν ολοκλήρωσαν το παρόν πρόγραμμα λόγω οικειοθελούς αποχώρησης του επιχορηγούμενου ατόμου στο ίδιο ή σε επόμενα προγράμματα μέχρι και τη λήξη και της δέσμευσης του προγράμματος.

9.2 Διακοπή - Δημοσιονομική Διόρθωση
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων του προγράμματος, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση για την απόδοση στον ΟΑΕΔ εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 όπως ισχύει, των άρθρων 121 και 123 του ν. 4270/2014 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 91 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύουν.

Άρθρο 10
Διατάξεις για τους ωφελούμενους - δικαιούχους της επιταγής επανένταξης


Το χρονικό διάστημα απασχόλησης που αφορά στο α' στάδιο, συμψηφίζεται με το αντίστοιχο διάστημα τακτικής επιδότησης ανεργίας που θα λάμβανε ως επιδοτούμενος ο δικαιούχος της «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας».
Μετά την αναγγελία της πρόσληψης του δικαιούχου «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» από τον εργοδότη, η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, προβαίνει σε «αναστολή» της τακτικής επιδότησης ανεργίας ή του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων του ασφαλισμένου λόγω ανάληψης εργασίας με βάση τις ισχύουσες περί επιδότησης ανεργίας διατάξεις. Σε περίπτωση ανάληψης εργασίας ο μακροχρόνια άνεργος, δικαιούχος της «επιταγής επανένταξης» δεν έχει δικαίωμα συνέχισης του επιδόματος.
Τα ημερήσια επιδόματα του χρονικού διαστήματος του α' σταδίου δε λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του αριθμού ημερησίων επιδομάτων ανεργίας που ένας άνεργος δικαιούται να επιδοτηθεί τα τελευταία τέσσερα έτη πριν την έναρξη της επιδότησης κατ' εφαρμογή του άρθρου 70 του ν. 4430/2016.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος της «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» προσκομίσει καταγγελία σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη στον οποίο προσλήφθηκε μέσω του προγράμματος, πριν τη λήξη του, έχει δικαίωμα συνέχισης εφόσον απομένει υπόλοιπο μετά το συμψηφισμό του χρονικού διαστήματος απασχόλησης του με το αντίστοιχο διάστημα τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Άρθρο 11
Επιμήκυνση Προγράμματος


Είναι δυνατή η παράταση - επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης, μόνο κατά το β' στάδιο του προγράμματος, κατά τριάντα (30) το πολύ ημέρες με ισόχρονη δέσμευση της επιχείρησης, για μη απόλυση προσωπικού, σε περίπτωση: α) δικαιολογημένης ασθένειας εργαζόμενου β) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του εργαζομένου. Η παράταση επιμήκυνση γίνεται μετά από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταμένου του Γραφείου Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμενου μισθωτού (κατά το β' στάδιο ) μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερών είναι δυνατή η παράταση - επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης του εργοδότη κατά τριάντα (30) ημέρες για κάθε άτομο που αντικαταστάθηκε, μετά από αίτηση του εργοδότη, με την προϋπόθεση να υποβληθεί πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος και απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου του Γραφείου Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας του (ΚΠΑ 2).

Άρθρο 12
Πληροφόρηση


Η πρόσκληση της Δράσης δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτάται στην ιστοσελίδα ΟΑΕΔ. Επίσης συντάσσεται Δελτίο Τύπου, το οποίο αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στο διαδίκτυο (www.oaed.gr) και αποστέλλεται μέσω του Γραφείου Τύπου του ΟΑΕΔ στον ημερήσιο τύπο.
Στο πλαίσιο της έρευνας/αξιολόγησης του προγράμματος, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεση τους για την περαιτέρω επεξεργασία (από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) των προσωπικών δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του προγράμματος. Παράλληλα, πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του ν. 2472/1997 και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να τηρούνται οι απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων.
Όλοι οι φορείς της πράξης αποτελούν ουσιαστικοί συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης στα κοινά- στόχος που απευθύνονται και, υπό την έννοια αυτή, μπορούν να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών πληροφοριών.

Άρθρο 13
Τελικές διατάξεις


1. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα ορίζεται στη δημόσια πρόσκληση και λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων. Μετά την αυτόματη λήξη της προθεσμίας συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί μέχρι το 20% των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις παραμένουν σε στάδιο αναμονής και ικανοποιούνται με βάση την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εφόσον δημιουργηθούν κενές θέσεις.

2. Το Δ.Σ. του Οργανισμού μπορεί με απόφαση του να αναστείλει, να παρατείνει και να λήξει την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για ένταξη στο πρόγραμμα, σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων που είχαν αρχικά προκηρυχθεί.

3. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος, εξειδικεύονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.


(Όπως το Κεφάλαιο Β' τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 1573/86/27-01-2011, 4984/169/2.5.2012, 4122/92/31.1.2017 και 59968/1384/2018)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Άρθρο 1

Περιγραφή Ενέργειας

Η ενέργεια περιλαμβάνει δράσεις κατάρτισης για τους επιδοτούμενους εργαζόμενους, ωφελούμενους του προγράμματος «επιταγής επανένταξης» στην αγορά εργασίας, του κεφαλαίου Β της παρούσας.

Άρθρο 2

Πλαίσιο ένταξης - Χρηματοδότηση

Η ενέργεια υλοποιείται στο πλαίσιο του ν.2956/2001 (ΦΕΚ Α 258).
1. Οι δαπάνες για την εφαρμογή της ενέργειας προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (Π.Δ.Ε του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης), στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6: «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 - 2013.
Η αναλογούσα Εθνική Συμμετοχή, καθώς και η αντίστοιχη κοινοτική συνδρομή της πράξης, θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2659). Οι σχετικές εισροές των πόρων του Ε.Κ.Τ. θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα εκταμιεύονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
2. Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του Ε.Π «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» ορίστηκαν και οι 13 Περιφέρειες της χώρας. Οι Άξονες Προτεραιότητας εξειδικεύουν τις στρατηγικές παρεμβάσεις του Ε.Π. στην ακόλουθη χωρική κλίμακα:
 Άξονας Προτεραιότητας 4 στις οκτώ (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος,
 Άξονας Προτεραιότητας 5 στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία,
 Άξονας Προτεραιότητας 6 στις δύο (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα.
Η μέγιστη δημόσια δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 20.000.000 € και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:
 Προτεραιότητας Άξονας Περιφέρειες Ποσό
«Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επι χειρήσεων»Άξονας Προτεραιότητας 4 (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος, 11.594.000,00 €
«Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επι χειρήσεων»Άξονας Προτεραιότητας 5 (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. 7.710.000,00 €
«Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επι χειρήσεων»Άξονας Προτεραιότητας 6 (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα. 696.000,00 €
Σύνολο: 20.000.000,00€

Το ποσό των 20.000.000 € επιμερίζεται ανά έτος ως εξής:
Για το έτος 2010: 600.000 € .
Για το έτος 2011: 10.800.000 € .
Για το έτος 2012: 8.600.000 € .
Για την κάλυψη του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους έχουν προβλεφθεί ανάλογες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2659).
Ο αριθμός των καταρτιζομένων, που θα ωφεληθούν άμεσα, εκτιμάται σε περίπου 10.000.
3. Το πρόγραμμα εντάσσεται στον Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 2: «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων», Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6, της με αριθμ. 0.13461/ΟΙΚ/6.2365/20.7.2010 ΥΑ (ΦΕΚ 1126 Β) με θέμα "Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»".
Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη (de minimis) ενίσχυση, έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
4. Η περίοδος ένταξης επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα ορίζεται από την ημέρα έκδοσης της Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων.

Άρθρο 3

Δικαιούχοι - Ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Σύμφωνα με το Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ Α'258), μεταξύ των σκοπών του ΟΑΕΔ είναι η ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας, η ασφάλιση κατά της ανεργίας, η προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και η σύνδεσή της με την απασχόληση.
Σύμφωνα με την με αριθμ. 0.9723/οικ. 6.1415/14.5.2010 ΥΑ (ΦΕΚ 714 Β) ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ασκεί καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) στον Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 2: «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων».
Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες (Κεφάλαιο Β άρθρο 1 της παρούσας) ανεξαρτήτως αριθμού απασχολουμένων, που προσλαμβάνουν κατόχους «επιταγής επανένταξης» στην αγορά εργασίας .
Ωφελούμενοι είναι οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις που προσλήφθηκαν με το καθεστώς «επιταγής επανένταξης» .
Προϋπόθεση συμμετοχής σε πρόγραμμα κατάρτισης αποτελεί η υποβολή αίτησης από την επιχείρηση για κατάρτιση του ωφελούμενου εργαζομένου κατά την διάρκεια των πρώτων εννέα μηνών απασχόλησής του.

Άρθρο 4

Επιλέξιμες Ενέργειες

Στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος επιλέξιμες είναι οι ενέργειες κατάρτισης για τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, οι οποίοι προσελήφθησαν με «επιταγή επανένταξης» στην αγορά εργασίας.
Οι ενέργειες κατάρτισης πρέπει να είναι σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης, με την θέση εργασίας και με το προφίλ του εργαζόμενου και να αναφέρονται στο σκοπό του προγράμματος.
Περιεχόμενο εκπαιδευτικού προγράμματος
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υποβάλλεται ανά θεματικό αντικείμενο κατάρτισης, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και τα εξής:
 Ο τίτλος του προγράμματος
 Ο σκοπός του προγράμματος
 Αναλυτικά οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος
 Συνοπτικό και αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος
 Τα μέσα και οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν
 Η διάρκεια του προγράμματος (θεωρίαπρακτική)
Η κατάρτιση θα γίνεται σε πιστοποιημένες δομές
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Άρθρο 5

Εκπαιδευτικοί Όροι

Ακολουθούνται οι εκπαιδευτικοί όροι σύμφωνα με το ισχύον Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης (ΕΣΔΕΚ).
Το θεωρητικό μέρος πρέπει να συναρτάται άμεσα με το εκπαιδευτικό αντικείμενο και να αποτελεί κατ' ελάχιστο το 60% και κατά μέγιστο το 80% του συνόλου των ωρών του προγράμματος κατάρτισης.
Υποχρεωτικές ενότητες του προγράμματος κατάρτισης είναι: η υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας, εργασιακές σχέσεις και βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων, καθώς και ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής μη διάκρισης, οι οποίες πρέπει να καλύπτουν κατ' ελάχιστον 5% και μέχρι 10% του συνόλου των ωρών του θεωρητικού μέρους του προγράμματος κατάρτισης.
Ο αριθμός των καταρτιζομένων κάθε προγράμματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 άτομα.
Η κατάρτιση υλοποιείται εκτός ωρών κανονικής απασχόλησης.
Σε ό,τι αφορά στην πρακτική άσκηση, αυτή δύναται να υλοποιηθεί με τους ακόλουθους τρόπους:
1. Υλοποίηση εντός ΚΕΚ (σύμφωνα με το ΕΣΔΕΚ).
2. Υλοποίηση στις υποδομές του ΟΑΕΔ (Σχολές Μαθητείας). Συμπράξεις ΚΕΚ- ΟΑΕΔ.
3. Υλοποίηση σε Τρίτη επιχείρηση (εκτός των ωφελουμένων).
4. Υλοποίηση σε μια εκ των ωφελουμένων επιχειρήσεων εκτός ωραρίου.
Η συνολική ημερήσια διάρκεια υλοποίησης κάθε προγράμματος δύναται να ανέρχεται σε 4 ώρες την ημέρα, με συχνότητα υλοποίησης έως 3 ημέρες την εβδομάδα. Δεν επιτρέπεται η κατάρτιση τις Κυριακές και επίσημες αργίες. Η ημερήσια κατάρτιση ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η ώρα.
Ο αριθμός απουσιών των καταρτιζομένων επιτρέπεται σε ποσοστό 10% του συνολικού αριθμού των ωρών του προγράμματος κατάρτισης. Καταρτιζόμενοι που έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες απουσίες από το 10% του συνολικού αριθμού των ωρών του προγράμματος κατάρτισης δεν τους χορηγείται βεβαίωση κατάρτισης μετά τη λήξη του προγράμματος. Το καταβαλλόμενο εκπαιδευτικό επίδομα πρέπει να αντιστοιχεί στις ώρες παρακολούθησης του προγράμματος. Καταρτιζόμενοι που έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες απουσίες από το 10% του συνολικού αριθμού των ωρών του προγράμματος κατάρτισης δεν δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος, ενώ δεν εγκρίνεται το δικαίωμα της παράτασης των 6 μηνών της επιχορήγησης για την επιχείρηση και για τους συγκεκριμένους καταρτιζόμενους.
Οι καταρτιζόμενοι υποβάλλονται σε εκπαιδευτική αξιολόγηση τόσο κατά την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης όσο και μετά την ολοκλήρωση αυτού. Μετά το πέρας της κατάρτισης και μετά από επιτυχή αξιολόγηση χορηγείται σε κάθε καταρτιζόμενο βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης η οποία υπογράφεται από τον Διευθυντή του ΚΕΚ.
Εκπαιδευτές
Για τους εκπαιδευτές θα ισχύσουν τα προβλεπόμενα από το ισχύον ΕΣΔΕΚ

Άρθρο 6

Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες για την κατάρτιση είναι οι οριζόμενες στο Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτιση.
Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών.
Δαπάνες πιστοποιημένων φορέων Κατάρτισης (ΚΕΚ).
Δαπάνες καταρτιζομένων (εκπαιδευτικό επίδομα).
Επιπλέον διευκρινίζεται ότι:
Οι κατηγορίες των δαπανών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος θεωρούνται επιλέξιμες, εφόσον αποδεικνύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά που προβλέπει ο Κ.Β.Σ.
O προϋπολογισμός κάθε προγράμματος διαμορφώνεται με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ε.Σ.Δ.Ε.Κ.)
Στοιχεία υπολογισμού συνολικού κόστους προγράμματος κατάρτισης
Το κόστος ανά καταρτιζόμενο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2000 ευρώ.
Το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.), υλοποίησης του προγράμματος για οριζόντια θέματα κατάρτισης ορίζεται στο ποσό των έντεκα (11,00) €, ενώ για εξειδικευμένα θέματα το (Μ.Ω.Κ.) μπορεί να ανέρχεται μέχρι και το ύψος των είκοσι πέντε (25,00) € σε αναλογία με τη συνθετότητα και την εξειδίκευση των θεμάτων κατάρτισης. Συγκεκριμένα τα προγράμματα που υπερβαίνουν το ελάχιστο Μ.Ω.Κ. πρέπει να στοχεύουν στην απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων που συνδέονται με συγκεκριμένα επαγγέλματα και θέσεις εργασίας και κρίνονται απαραίτητα προκειμένου τα άτομα να ασκούν τα καθήκοντα της ειδικότητας  θέσης τους όπως αυτά διαμορφώνονται στο πλαίσιο της επιχείρησης ή του οργανισμού που προσφέρουν εργασία. Το προτεινόμενο Μ.Ω.Κ. που υπερβαίνει το ελάχιστο ωριαίο κόστος (11,00) € πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς από την επιχείρηση.
Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται σε πέντε (5,00) €, ανά ώρα κατάρτισης, και το υπόλοιπο ποσό αφορά σε δαπάνες πιστοποιημένων φορέων Κατάρτισης (ΚΕΚ)
Σε περίπτωση μείωσης των ανθρωποωρών κατάρτισης λόγω πραγματοποίησης απουσιών και μέχρι του ανωτάτου επιτρεπτού ορίου ανά καταρτιζόμενο το συνολικό κόστος του Προγράμματος μειώνεται με τα ποσά που αντιστοιχούν στις μη πραγματοποιηθείσες αυτές ανθρωποώρες κατάρτισης και ο ΟΑΕΔ εκδίδει στη συνέχεια απόφαση αναπροσαρμογής του εγκριθέντος κόστους το αργότερο μέχρι την εξέταση της αίτησης αποπληρωμής.

Άρθρο 7

Διαδικασία Υπαγωγής στο Πρόγραμμα

Η διαδικασία υπαγωγής των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα, περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια.
1ο στάδιο: Προθεσμία και διαδικασία υποβολής «αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα  υπεύθυνης δήλωσης» Οι Δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, ηλεκτρονικά στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (http://ait.oaed.gr).
Η αίτηση θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της επιχείρησης, την περιγραφή του προτεινόμενου Εκπαιδευτικού Σχεδίου  Θεματολογία Κατάρτισης, κωδικό Θεματολογίας Κατάρτισης, καθώς επίσης και τα στοιχεία του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για τον σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση της Κατάρτισης. Τα σχετικά αρχεία θα επισυναφθούν στην αίτηση σε μορφή κατά προτίμηση pdf.
Οι υποψήφιες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή εργαζομένου σε πρόγραμμα κατάρτισης κατά την διάρκεια των πρώτων εννέα μηνών από την πρόσληψή του, εφόσον στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος έχουν προσλάβει τον συγκεκριμένο εργαζόμενο.
Η έναρξη του προγράμματος κατάρτισης οφείλει να γίνει εντός 30 ημερών από την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραμμα κατάρτισης.
Το πρόγραμμα κατάρτισης οφείλει να ολοκληρωθεί μέχρι τον δέκατο όγδοο μήνα απασχόλησης του ωφελούμενου.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να δοθεί έγκριση για επιμήκυνση των ανωτέρω χρόνων μετά από τεκμηριωμένο αίτημα στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων του ΟΑΕΔ η οποία ορίζεται ως αρμόδια υπηρεσία για τη δράση κατάρτισης του παρόντος Κεφαλαίου.
2ο στάδιο. Αξιολόγηση σε επίπεδο πληρότητας κριτηρίων Επιλεξιμότητας
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συσταθεί/ συγκροτηθεί με Απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ και θα απαρτίζεται από στελέχη του ΟΑΕΔ.
Η ανωτέρω επιτροπή συνεπικουρείται από στελέχη του Οργανισμού με ανάλογη εξειδίκευση ανά περίπτωση.
Η αξιολόγηση θα γίνει αρχικά βάσει των παρακάτω κριτηρίων αξιολόγησης των πράξεων κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Κριτήρια που χαρακτηρίζονται με «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» και αποτελούν λόγο αποκλεισμού από το πρόγραμμα είναι τα ακόλουθα:
Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (κριτήρια αποκλεισμού)
1. Πληρότητα της υποβαλλόμενης αίτησης.
Εξετάζεται η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών
πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης καθώς και η πληρότητα των συνημμένων ηλεκτρονικά αρχείων.
2. Τήρηση βασικών προϋποθέσεων
Εξετάζεται εάν η επιχείρηση τηρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο προσωρινό (de minimis) πλαίσιο, έτσι όπως αυτές περιγράφονται στην πρόσκληση.
Η περίοδος υλοποίησης του προτεινόμενου προς συγ χρηματοδότηση έργου εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος.
Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος
Β. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ (κριτήρια αποκλεισμού)
1. Τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων για τη δημοσιότητα, την πληροφόρηση και τη διάχυση των αποτελεσμάτων
Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει σαφείς και συγκεκριμένες δεσμεύσεις ως προς την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων περί δημοσιότητας και πληροφόρησης
2. Τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν κρατικές ενισχύσεις
Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος δεσμεύεται να τηρήσει τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες που αφορούν κρατικές ενισχύσεις κατά το στάδιο της πρόσκλησης.
3. Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία
Εξετάζεται η εξασφάλιση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία
Ο έλεγχος των κριτηρίων αυτών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης σε πρώτο στάδιο.
Προϋπόθεση για τη συνέχιση της διαδικασίας είναι η θετική απάντηση ΝΑΙ σε όλα τα ανωτέρω.
Στη συνέχεια η επιτροπή προχωρεί στην αξιολόγηση των ακόλουθων ομάδων κριτηρίων (Γ και Δ):
Γ. Περιεχόμενο προγράμματος κατάρτισης
Εξετάζονται:
 Η συνάφεια του περιεχομένου του προτεινόμενου προγράμματος κατάρτισης με το αντικείμενο της επιχείρησης.
 Η συνάφεια του περιεχομένου του προτεινόμενου προγράμματος κατάρτισης με τις απαιτήσεις της θέσης απασχόλησης του ωφελούμενου στην επιχείρηση.
 Η καταλληλότητα του προγράμματος σε σχέση με το προφίλ του ωφελούμενου εργαζόμενου.
 Η επάρκεια του εκπαιδευτικού περιεχομένου  του χρονοδιαγράμματος και των εκπαιδευτικών μεθόδων.
 Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.
Δ. Προϋπολογισμός προτεινόμενου προγράμματος κατάρτισης
Έλεγχος του υποβαλλόμενου προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός του προτεινόμενου προγράμματος δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 2.000€ ανά ωφελούμενο.
Έλεγχος του Μ.Ω.Κ. του υποβαλλόμενου προγράμματος το οποίο δεν πρέπει να ανέρχεται σε ποσό μεγαλύτερο των είκοσι πέντε (25,00) €.
Έλεγχος της ιδιαιτερότητας, συνθετότητας ή εξειδικευμένων απαιτήσεων σε γνώσεις ή εξοπλισμό του υποβαλλόμενου προγράμματος, εφόσον το Μ.Ω.Κ. του προγράμματος ανέρχεται σε ποσό μεγαλύτερο των 11€.
Εφόσον η πρόταση της επιχείρησης κριθεί αποδεκτή τότε η τελική έγκριση για υλοποίηση του προγράμματος εκδίδεται μόνο εφόσον το συγκεκριμένο ΚΕΚ, για το ίδιο πρόγραμμα κατάρτισης αναφέρεται σε ικανό αριθμό αιτήσεων επιχειρήσεων ώστε να συγκεντρώνονται τουλάχιστον 5 καταρτιζόμενοι.
Οι αιτήσεις των εν λόγω επιχειρήσεων θα πρέπει να περιλαμβάνουν προτάσεις που έχουν κριθεί αποδεκτές.
Κατά των αποφάσεων της επιτροπής αξιολόγησης μπορεί να υποβληθεί ένσταση εντός 15 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης του αποτελέσματος.

Άρθρο 8

Δικαιολογητικά

Α. Οι υποψήφιες επιχειρήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά συνημμένα τα εξής δικαιολογητικά:
 Αίτηση συμμετοχής σε πρόγραμμα κατάρτισης
 Δικαιολογητικά πρόσληψης του δικαιούχου «επιταγής επανένταξης»
 Στοιχεία συνεργαζόμενου ΚΕΚ
 Τίτλος, περιεχόμενο και κωδικός* προγράμματος κατάρτισης προσφερόμενου από το συνεργαζόμενο ΚΕΚ
 Προσύμφωνο δέσμευσης συνεργασίας με το προτεινόμενο ΚΕΚ
* Τα ΚΕΚ θα πρέπει να προσδώσουν ένα μοναδικό τριψήφιο κωδικό για κάθε θεματολογία (τίτλο) προγράμματος κατάρτισης που προσφέρουν σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. Το κάθε ΚΕΚ θα χαρακτηρίσει με δικό του μοναδικό κωδικό το κάθε προσφερόμενο αντικείμενο (τίτλο) προγράμματος κατάρτισης.
Β. Δικαιολογητικά μετά την έγκριση
Μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του κάθε προγράμματος κατάρτισης, συμπληρώνονται και αποστέλλονται:
1. Δήλωση  Βεβαίωση, όπου θα αναγράφονται η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης, ο τίτλος του εγκεκριμένου προγράμματος και ο τόπος υλοποίησής του.
2. Αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα (θεωρίας πρακτικής) στο οποίο αναγράφεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του (θεωρία και πρακτική) και θα αναφέρεται ανά θεματική ενότητα ο αντίστοιχος εκπαιδευτής με τον αναπληρωτή του.
3. Κατάσταση με το /α Ονοματεπώνυμο /α του /ων Καταρτιζομένου /ων για το εγκεκριμένο πρόγραμμα
4. Κατάσταση εκπαιδευτών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον ισχύοντα ΕΣΔΕΚ και που έχουν ορισθεί για το εγκεκριμένο πρόγραμμα με τα στοιχεία τους και δείγμα υπογραφής τους.
5. Συμφωνητικό Συνεργασίας με πιστοποιημένη Δομή Κατάρτισης. Τα συμφωνητικά πρέπει να είναι νομίμως θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τον τρόπο που απαιτείται από τον Κ.Β.Σ.
Γ. Δικαιολογητικά μετά τη λήξη του έργου
Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης η επιχείρηση υποχρεούται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία ΟΑΕΔ τα εξής:
 Τελική Αναλυτική Έκθεση Υλοποίησης του πραγματοποιηθέντος προγράμματος κατάρτισης
Έκθεση αξιολόγησης των εκπαιδευτών, των καταρτιζομένων, των στόχων και των αποτελεσμάτων του προγράμματος.
Αίτηση Αποπληρωμής του Προγράμματος, στην οποία θα διατυπώνεται με σαφήνεια η απαρέγκλιτη αντιστοίχι ση παραδοτέων υπηρεσιών και προϊόντων με πραγματοποιηθείσες δαπάνες (συνοδευόμενες από υποστηρικτικά έγγραφα) και με αντίστοιχες πληρωμές, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω παραστατικά:
 Εξοφλημένη απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης
 Γραμμάτιο κατάθεσης (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο) του συνολικού ποσού του εκπαιδευτικού επιδόματος (5€ μικτά ανά ώρα κατάρτισης) που έχει κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό του καταρτιζόμενου
Πριν την έναρξη υλοποίησης των προγραμμάτων η αρμόδια Υπηρεσία ΟΑΕΔ, θα αποστείλει στις επιχορηγούμενες επιχειρήσεις εγκύκλιο όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι όροι υλοποίησης, τα έντυπα έναρξης με τις οδηγίες συμπλήρωσής τους, τα είδη παραστατικών που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση αποπληρωμής, ο τρόπος αποστολής τους στις αρμόδιες Διευθύνσεις ή Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. κ.λ.π.

Άρθρο 9

Τρόπος και δικαιολογητικά πληρωμής δικαιούχων

Ο ΟΑΕΔ προβαίνει στην καταβολή των πληρωμών, μετά από πιστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών και κατόπιν υποβολής από την επιχείρηση όλων των προβλεπόμενων δηλώσεων, στοιχείων ή δικαιολογητικών καθώς και των σχετικών εγγράφων οικονομικών αιτημάτων, όπως αυτά θα προσδιορισθούν στην εγκύκλιο με τους όρους υλοποίησης του προγράμματος.
Οι πληρωμές από τον ΟΑΕΔ προς τις επιχειρήσεις θα γίνονται για το σύνολο του εγκεκριμένου έργου και θα πραγματοποιούνται μετά την υποβολή από την Επιχείρηση της Αίτησης Αποπληρωμής και της Αναλυτικής Έκθεσης Υλοποίησης στις οποίες θα βεβαιώνεται η υλοποίηση του 100% του φυσικού αντικειμένου και θα προσκομίζονται τα παραστατικά που δηλώνουν τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στο πρόγραμμα και στην εγκύκλιο με τους όρους υλοποίησης του προγράμματος.

Άρθρο 10

Διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του προγράμματος

Ο ΟΑΕΔ ασκεί τους προβλεπόμενους από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Ε.Π του ΕΣΠΑ, ελέγχους στους δικαιούχους της πράξης του προγράμματος οποιαδήποτε χρονική στιγμή, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράμματος.
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί ελέγχους στον ΟΑΕΔ, ως προς την τήρηση των καθηκόντων του, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης.
Έλεγχοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους σχετικούς κανονισμούς και το Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης, την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ), καθώς και τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.
Οι έλεγχοι υλοποίησης του προγράμματος θα διενεργούνται από τον ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. 2/34255/0022/6-6-2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και της με αριθμό 2854/01-07-2008 Απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.
Οι επιτόπιες επαληθεύσεις, καθώς και οι έλεγχοι, συνίστανται στην επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων υπηρεσιών και της πραγματοποίησης των δαπανών, που δηλώνουν οι δικαιούχοι, σύμφωνα με: τους όρους της απόφασης ένταξης των πράξεων, του συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης καθώς και τη συμμόρφωση των εμπλεκόμενων φορέων με τους κοινοτικούς κανόνες καθ' όλη την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, οι οποίοι βασίζονται στο εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και την Υπουργική Απόφαση του Συστήματος με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/7.9.2009 (ΦΕΚ 1957/Β/9.9.09)
Η ακριβής διαδικασία διενέργειας των ελέγχων θα προσδιορισθεί με αντίστοιχη εγκύκλιο του ΟΑΕΔ πριν την έναρξη υλοποίησης των έργων.

Άρθρο 11

Τήρηση δεσμεύσεων - Παρέκκλιση από τους όρους υλοποίησης

Η τήρηση από τους φορείς των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει, καθώς και των στοιχείων και διαδικασιών που απορρέουν από το ισχύον νομικό πλαίσιο, είναι υποχρεωτική. Η μη τήρηση ή η ελλιπής τήρηση αυτών μπορεί να επιφέρει την περικοπή δαπανών ή ακόμα και την ακύρωση των δράσεων και την επιστροφή τυχόν εισπραχθέντων χρηματικών ποσών ως παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της δημόσιας επιχορήγησης από την επιχείρηση σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους, σύμφωνα με το άρθρο 15 της υπ' αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749 Υπουργικής Απόφασης συστήματος διαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008).
Πορίσματα ελέγχου που επισημαίνουν παρεκκλίσεις από τους όρους υλοποίησης, τίθενται από την αρμόδια Δ/νση υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, το οποίο αποφασίζει την περικοπή μέρους της χρηματοδότησης, ή την ακύρωση του προγράμματος και επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Ακύρωση του προγράμματος επιβάλλεται στην περίπτωση που διαπιστώνεται ουσιώδης παράβαση των διατάξεων της παρούσας ή χρησιμοποίηση των πόρων του προγράμματος για δραστηριότητες κατάρτισης ξένες προς το περιεχόμενο του προγράμματος, ή δήλωση ανακριβών στοιχείων κατά την τρέχουσα ή τις προηγούμενες χρήσεις, ή καταστρατήγηση με οποιονδήποτε τρόπο των όρων ή των προϋποθέσεων του προγράμματος.

Άρθρο 12

Τήρηση Φακέλου Παραστατικών

Ο ΟΑΕΔ και οι δικαιούχοι θα τηρούν ειδικό φάκελο με το σύνολο των δικαιολογητικών και παραστατικών για το διάστημα που ορίζουν οι σχετικοί Κανονισμοί μετά την τελευταία πληρωμή, δηλαδή κατ' ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2020.
Σε κάθε παραστατικό που αφορά πληρωμές της πράξης, θα αναγράφεται ο τίτλος της πράξης, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ο αριθμός ΟΠΣ.
Οι επιχειρήσεις πρέπει να εφαρμόζουν την ελληνική νομοθεσία για τις λογιστικές καταχωρήσεις σύμφωνα με τον ΚΒΣ.

Άρθρο 13

Τήρηση όρων πληροφόρησης και δημοσιότητας

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (δηλαδή, ο ΕΦΔ, οι επιχειρήσεις και οι πάροχοι κατάρτισης) των πράξεων θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας για τις ενέργειές τους όπως αυτοί καθορίζονται από:
 τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 , όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 846/2009 της Επιτροπής, της 1ης Σεπτεμβρίου 2009, και ισχύει
 τις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, και
 τον Επικοινωνιακό Οδηγό για την Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ, του ΥΠΟΙΑΝ.
Στο πλαίσιο διαφάνειας και ελέγχου της σώρευσης των κρατικών ενισχύσεων που λαμβάνουν οι δικαιούχοι του προγράμματος, θα δημοσιοποιούνται τα ποσά που λαμβάνουν ως κρατική ενίσχυση. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 θα γίνεται ηλεκτρονική ή με άλλο τρόπο δημοσιοποίηση του καταλόγου δικαιούχων, των ονομασιών των πράξεων και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται στις πράξεις.
Επιπλέον, εφόσον οι εμπλεκόμενοι φορείς υλοποιούν πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θα πρέπει να εξασφαλίζουν με κάθε τρόπο τα παρακάτω:
1. Τα ονόματα των συμμετεχόντων στις πράξεις αυτές δεν δημοσιοποιούνται. Βάσει της διάταξης του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία δεν δημοσιοποιούνται τα ονόματα συμμετεχόντων σε δράσεις ΕΚΤ, απαιτείται να εξευρεθεί ένας τρόπος κωδικοποίησης της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων επιλογής ωφελουμένων σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, χωρίς τη δημοσιοποίηση των ονομάτων τους, όπως για παράδειγμα ο αριθμός πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης.
2. Όσοι συμμετέχουν στην πράξη να είναι ενήμεροι ότι η εν λόγω πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και υλοποιείται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ΕΠ.
3. Για την ενημέρωση των συμμετεχόντων, ο φορέας οφείλει σε κάθε έγγραφό του, συμπεριλαμβανομένων του παρουσιολογίου ή άλλου πιστοποιητικού, να αναγράφει σε εμφανές σημείο (header/footer) την επικοινωνιακή ταυτότητα του ΕΚΤ, όπως αναλύεται στον Επικοινωνιακό Οδηγό του ΕΣΠΑ.
Σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης/δημοσίευσης των πράξεων των Δικαιούχων, εκ μέρους του ΟΑΕΔ, γίνεται μνεία για τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρηματοδότηση  και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου  και του Ελληνικού Δημοσίου  και ειδικότερα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι υποχρεωμένοι να τηρούν και να καταθέτουν στοιχεία φυσικού αντικειμένου βάσει του Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας και τις απαιτήσεις των πράξεων. 
Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν στους ωφελούμενους και συγκεκριμένα είναι τα κάτωθι: Εργασιακό καθεστώς
 Ηλικιακά δεδομένα
 Δεδομένα για ευάλωτες ομάδες
 Μορφωτικό επίπεδο
Όλοι οι φορείς υποχρεούνται να τηρούν αρχείο των δράσεων δημοσιότητας που υλοποιούν, ως προς το φυσικό και το οικονομικό τους αντικείμενο.»

(Το Κεφάλαιο Γ' καταργήθηκε με την κ.υ.α. 4122/92/31.1.2017)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Τελικές διατάξεις

Λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος, εξειδικεύονται περαιτέρω με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

(Το Κεφάλαιο Δ' καταργήθηκε με την κ.υ.α. 4122/92/31.1.2017)


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2010


ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ


Σχετικές επίκαιρες αποφάσεις

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Εργατικά - Απασχόληση

Σχετικές ειδήσεις άρθρα

Related from Links


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

Word!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab