Κ.Υ.Α. αριθμ. 1573/86/27.01.2011 | Taxheaven

Live Search Results

Κ.Υ.Α. αριθμ. 1573/86/27.01.2011

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-02-2011 ]
Κ.Υ.Α. αριθμ. 1573/86/27.01.2011
Τροποποίηση των άρθρων 6, 8 του Κεφ. Β της υπ' αριθμ. 15323/624/06-09-2010 κοινής υπουργικής απόφασης (1398 Β'), με τίτλο: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων "επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας" και καθορισμός του τύπου, της μορφής και του περιεχομένου της "επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας"»

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα, 27- 01 - 2011
Αριθμ. Πρωτ: 1573/86

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ι

Ταχ.Δ/νση: Πειραιώς 40
Τ.Κ.: 101-82
Τηλ: 2131516093
Fax: 210-5242942


ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση των άρθρων 6, 8 του Κεφ. Β της υπ' αριθμ. 15323/624/06-09-2010 κοινής υπουργικής απόφασης (1398 Β'), με τίτλο: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων "επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας" και καθορισμός του τύπου, της μορφής και του περιεχομένου της "επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας"».
 
ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (98 Α').
 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 « Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (163 Α').
 
3. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (258 Α').
 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (70 Α') «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίησης συναφών διατάξεων» όπως έχει τροποποιηθεί με τα άρθρα 6 και 7 του ν. 1836/1989 (79 Α') και το άρθρο 6 του ν. 2434/1996 (188 Α').
 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας  επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (40 Α').
 
6. Τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου παρ. 4 του ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη  μέλη της Ζώνης του ευρώ και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (65 Α').
 
7. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (247 Α').
 
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 (213 Α') «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας  Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας  Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας  Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».
 
9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).
 
10. Την αριθμ. 2876/07.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (2234 Β').
 
11. Την αριθμ. 2672/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (2408 Β').
 
12. Την αριθμ. 14053/ΕΥΣ/1749/27.03.2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» (540 Β), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 14053/ΕΥΣ/1749/27.03.2008 υπουργικής απόφασης Συστήματος Διαχείρισης» (1957 Β').
 
13. Την αριθμ. 30182/ΕΥΣ 4441/12-7-2010 κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με θέμα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», ο Ο.Α.Ε.Δ. ορίζεται Ενδιάμεσος Φορέας Υλοποίησης πράξεων κρατικών ενισχύσεων υπό τον συντονισμό και την εποπτεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (1094 Β').
 
14. Τις διατάξεις των Π.Δ. 88 (154/Α/07-09-2010) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» και Π.Δ. 89 (154/Α/07-09-2010) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 
15. Την αριθμ. Υ275/30.09.2010 (1595 Β') απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γεώργιου Κουτρουμάνη».
 
16. Την αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914/13-10-2010 (1642 Β') απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα».
 
17. Την αριθμ. 15323/624/06-09-2010 κοινή υπουργική απόφαση, με τίτλο: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων "επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας" και καθορισμός του τύπου, της μορφής και του περιεχομένου της "επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας"».
 
18. Την αριθμ. 4860/14.12.2010 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. που διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας με το αριθμ. Β 145517/20.12.2010 έγγραφο.

19. Το γεγονός ότι από την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που προκλήθηκε από την αρχική υπ' αριθμ. 15323/624/06-09-2010 κοινή υπουργική απόφαση, με τίτλο: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων "επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας" και καθορισμός του τύπου, της μορφής και του περιεχομένου της "επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας"»,

αποφασίζουμε:
 
Την τροποποίηση των άρθρων 6, 8 του Κεφ. Β της με αριθμ. 15323/624/06-09-2010 κοινή υπουργική απόφαση, με τίτλο: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων "επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας" και καθορισμός του τύπου, της μορφής και του περιεχομένου της "επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας"» ως εξής:
 
Άρθρο 6
Λεπτομέρειες υλοποίησης του προγράμματος
 
• Μετά την αποδοχή της ηλεκτρονικής αίτησης από το σύστημα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων του Οργανισμού, για την οποία ενημερώνεται ηλεκτρονικά ο δικαιούχος, οφείλει εντός πέντε (5) ημερών να προσκομίσει στην Υπηρεσία (ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2) αντίγραφο της ανωτέρω αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης στις οποίες θα έχει τεθεί η υπογραφή του νόμιμου εκπρόσωπου και η σφραγίδα της επιχείρησης. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ταυτόχρονα με την παραλαβή των ανωτέρω θα προβαίνει στην έκδοση της εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης. Η εγκριτική απόφαση θα κοινοποιείται άμεσα στον δικαιούχο καθώς και στο υποκατάστημα του Ι.Κ.Α. που ανήκει η επιχείρηση.
 • Σε περίπτωση που υλοποιηθεί από την ενταγμένη επιχείρηση ενέργεια κατάρτισης για τον δικαιούχο «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας», θα τροποποιείται η εγκριτική απόφαση, όσον αφορά τόσο στη διάρκεια του προγράμματος όσο και στο ποσό.
 • Ύστερα από την εγκριτική απόφαση θα ελέγχεται άμεσα από τον αρμόδιο υπάλληλο «διαχειριστή» η διαθεσιμότητα των δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» των ανωτέρω κατηγοριών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί για τις θέσεις απασχόλησης που ζητά η επιχείρηση, ενημερώνοντας σχετικά τον Προϊστάμενο και όλους τους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας.
 • Στη συνέχεια η επιχείρηση οφείλει να προχωρήσει στην πρόσληψη σε θέση πλήρους απασχόλησης και ασφάλισης, εντός τριάντα πέντε (35) ημερών. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι άνεργοι των ανωτέρω κατηγοριών η αίτηση τίθεται σε «αναμονή» διάρκειας επτά (7) ημερών μετά το πέρας των τριάντα πέντε (35) ημερών από την προέγκριση. Ο δικαιούχος «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» θα υποδεικνύεται, σε κατάλληλη θέση εργασίας, κατ' εφαρμογήν της κείμενης νομοθεσίας. Η πρόσληψη καταχωρείται ηλεκτρονικά από την επιχείρηση. Σε περίπτωση που οι θέσεις, που έχει αιτηθεί, δεν καλυφθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται άκυρες.
 • Μετά την εγκριτική απόφαση, ο υπεύθυνος διαχειριστής ενημερώνει το σύστημα ότι η αίτηση περνάει στο στάδιο της «έγκρισης» και ολοκληρώνει την έγκριση στο σύστημα».

Άρθρο 8
Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης και όροι
 
1. Α' φάση
 Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης
 Η αρμόδια Υπηρεσία θα προβαίνει στην αναφερόμενη στο άρθρο 7 καταβολή του δικαιούμενου μηνιαίου ποσού της «επιταγής επανένταξης», καθώς και του ποσού των 14 ευρώ ημερησίως για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για 25 ημέρες το μήνα για τις περιπτώσεις των επιδοτουμένων μακροχρόνια ανέργων, αφού ελέγξει τα κάτωθι δικαιολογητικά που η επιχορηγούμενη επιχείρηση υποβάλλει, ύστερα από την υποβολή της σχετικής αίτησης εντός διμήνου μετά τη λήξη του μήνα επιχορήγησης.
 Όσον αφορά στην καταβολή της επιχορήγησης του πρώτου μήνα απασχόλησης, εφόσον δεν αφορά σε ολόκληρο μήνα η υποβολή της αίτησης θα γίνεται μετά τη λήξη του επόμενου της πρόσληψης μήνα.
 Ειδικότερα στον πρώτο επιτόπιο έλεγχο για την καταβολή της επιχορήγησης θα ελέγχονται και τα αναφερόμενα τόσο στην ηλεκτρονική αίτηση όσο και στην Υπεύθυνη Δήλωση (λειτουργία της επιχείρησης, μείωση προσωπικού λόγω απόλυσης κατά το προηγούμενο 6μηνο κ.λπ.). Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι του προγράμματος η Υπηρεσία (ΚΠΑ, ΚΠΑ 2) θα προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής απόφασης.
 Σε όλους του επιτόπιους ελέγχους που αφορούν στην καταβολή της επιχορήγησης οι ελεγκτές θα ελέγχουν εάν έχουν καταβληθεί οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές ή έχουν ρυθμιστεί.
 Η Υπηρεσία εκδίδει άμεσα την εγκριτική απόφαση για την καταβολή του δικαιούμενου μηνιαίου ποσού της επιταγής επανένταξης, καθώς και του ποσού των 14 ευρώ ημερησίως για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για 25 ημέρες το μήνα για τις περιπτώσεις των επιδοτουμένων μακροχρόνια ανέργων, εφόσον έχει προηγηθεί θετικός επιτόπιος έλεγχος.
 Η εγκριτική απόφαση αποστέλλεται αρμοδίως στο τμήμα παροχών της Υπηρεσίας για σχετική ενημέρωση.
 Δικαιολογητικά
 Η αρμόδια Υπηρεσία θα προβαίνει στην καταβολή της επιχορήγησης αφού ελέγξει τα πιο κάτω δικαιολογητικά που η επιχορηγούμενη επιχείρηση υποβάλλει:
 1) Έντυπη κατάσταση που θα περιλαμβάνει:
 • το ονοματεπώνυμο των προσληφθέντων βάσει του προγράμματος,
 • τη χρονολογία πρόσληψης,
 • τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα,
 • το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης
 • το επιπλέον ποσό για τις περιπτώσεις των επιδοτουμένων μακροχρόνια ανέργων
 • το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόμενος, το οποίο δεν θα είναι κατώτερο του προβλεπόμενου από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίες (Σ.Σ.Ε.),
 • τις υπογραφές των προσληφθέντων μισθωτών, στη στήλη της υπεύθυνης δήλωσης, ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση.
 2) «Επιταγή Επανένταξης στην αγορά εργασίας»
 3) Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.
 4) Κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας θεωρημένη από το Σ.Ε.Π.Ε.
 5) Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, όπου απαιτείται. Σύμφωνα με τις με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/10067/2007 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.1/2407/26-01-2009 κοινές υπουργικές αποφάσεις τα παραπάνω δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3614/ 2007, το ποσό της επιχορήγησης δεν παρακρατείται και δεν εκχωρείται.
 6) Τιμολόγιο με το ποσό που αντιστοιχούν στο ποσό επιχορήγησης
 7) Τιμολόγιο για τις περιπτώσεις των μακροχρόνια ανέργων.
 Όροι
 Σε περίπτωση απουσίας λόγω δικαιολογημένης ασθένειας του προσληφθέντος δικαιούχου «επιταγής επανένταξης», που δεν υπερβαίνει τις πέντε ημέρες και εφόσον ο άνεργος δεν έχει επιδοτηθεί για το εν λόγω χρονικό διάστημα από το ΙΚΑ και έχει ασφαλισθεί από τον εργοδότη, η επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο δικαιούμενο ποσό της επιταγής επανένταξης θα καταβάλλεται κανονικά.
 Σε κάθε άλλη περίπτωση θα καταβάλλεται το ποσό που αναλογεί μόνο στις ημέρες πραγματικής απασχόλησης του μισθωτού, ήτοι από το ποσό της επιδότησης θα αφαιρείται το 1/25 για κάθε ημέρα που δεν ασφαλίσθηκε και απουσίασε ο μισθωτός από την επιχείρηση.
 2. Β' φάση προγράμματος
 Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης
 Εντός των πρώτων τριάντα (30) ημερών, που ακολουθούν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Α.Π.Δ. του κάθε τριμήνου, η επιχείρηση υποβάλλει την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης.
 Η Υπηρεσία εκδίδει άμεσα την εγκριτική απόφαση για την καταβολή της επιχορήγησης, εφόσον έχει προηγηθεί θετικός επιτόπιος έλεγχος κατά τη διάρκεια του τριμήνου και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στις περιπτώσεις που δεν έχει διενεργηθεί έλεγχος μέχρι την υποβολή της αίτησης, ο έλεγχος θα διενεργείται πριν την έκδοση εγκριτικής απόφασης.
 Στη συνέχεια, η Υπηρεσία κοινοποιεί την εγκριτική απόφαση για την καταβολή της επιχορήγησης στο Υποκατάστημα του Ι.Κ.Α., που ανήκει η έδρα της επιχείρησης, και ταυτόχρονα υποβάλλει στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση για ενταλματοποίηση της δαπάνης την εγκριτική απόφαση με τα σχετικά δικαιολογητικά. Το Υποκατάστημα του Ι.Κ.Α. θα κοινοποιεί στο ΚΠΑ χρηματικό κατάλογο στον οποίο θα αποτυπώνεται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχεί στο ποσό της επιχορήγησης, για την πίστωση του λογαριασμού του εργοδότη και χρέωση του αλληλόχρεου λογαριασμού (Ι.Κ.Α.  Ο.Α.Ε.Δ.).
 Δικαιολογητικά
 Η αρμόδια Υπηρεσία θα προβαίνει στην καταβολή της επιχορήγησης αφού ελέγξει τα κάτωθι δικαιολογητικά που η επιχορηγούμενη επιχείρηση υποβάλλει :
 1) Έντυπη κατάσταση που θα περιλαμβάνει:
 • το ονοματεπώνυμο του ανέργου βάσει του προγράμματος,
 • την χρονολογία της πρόσληψης
 • τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα,
 • το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόμενος, το οποίο δε θα είναι κατώτερο του προβλεπόμενου από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίες (Σ.Σ.Ε.),
 • το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές με τα αντίστοιχα ποσοστά εισφορών, όπως εμφανίζονται στις ΑΠΔ,
 • το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, με το οποίο βαρύνεται ο αλληλόχρεος λογαριασμός Ι.Κ.Α.  Ο.Α.Ε.Δ., σύμφωνα με το πρόγραμμα,
 • το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης που καταβάλλεται εκτός του αλληλόχρεου λογαριασμού Ι.Κ.Α.  Ο.Α.Ε.Δ.,
 • στήλη υπεύθυνης δήλωσης, με τις υπογραφές των προσληφθέντων μισθωτών, ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση.
 2) Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.
 3) Κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας θεωρημένη από το Σ.Ε.Π.Ε.
 4) Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, όπου απαιτείται. Σύμφωνα με τις με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/10067/2007 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.1/2407/26-01-2009 κοινή υπουργική απόφαση τα παραπάνω δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3614/2007, το ποσό της επιχορήγησης δεν παρακρατείται και δεν εκχωρείται.
 5) Τιμολόγιο με το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσό επιχορήγησης
 Όροι
 Κάθε άτομο που έχει υπαχθεί στο πρόγραμμα επιχορηγείται από την επομένη της λήξης της α' φάσης.
 Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους, εφόσον υπάρχουν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης, που αντιστοιχούν σε πλήρες ωράριο εργασίας.
 Εφόσον το προηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης ασφαλιζόταν για λιγότερο από είκοσι (20) ημέρες το μήνα και εξακολουθεί να εφαρμόζεται το ίδιο καθεστώς ασφάλισης του και μετά την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραμμα, τότε θα συνεχίζεται κανονικά η επιχορήγηση. Σε αντίθετη όμως περίπτωση (πλήρης απασχόληση του μη επιχορηγούμενου προσωπικού) η επιχείρηση υποχρεούται να το απασχολεί και να το ασφαλίζει τουλάχιστον για είκοσι (20) ημέρες ασφάλισης κατά μήνα.
 Κατά τη διάρκεια της δέσμευσης πρέπει να υπάρχουν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης κατά μήνα για κάθε επιχορηγούμενο μισθωτό ή για το μη επιχορηγούμενο προσωπικό.
 Κατά τη διάρκεια του προγράμματος (χρονικό διάστημα επιχορήγησης και δέσμευσης) είναι δυνατόν ο επιχορηγούμενος μισθωτός ή το μη επιχορηγούμενο προσωπικό, να ασφαλίζεται μόνο για τρεις (3) μήνες, κάτω των είκοσι (20) ημερών ασφάλισης.
 Ως τρίμηνα, για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος θεωρούνται τα τρίμηνα για τα οποία υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη υποβολής Α.Π.Δ. (Ιανουάριος έως Μάρτιος, Απρίλιος έως Ιούνιος, Ιούλιος έως Σεπτέμβριος, Οκτώβριος έως Δεκέμβριος).
 
Κατά τα λοιπά η υπ' αριθμ. 15323/624/06-09-2010 κοινή υπουργική απόφαση, με τίτλο: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων "επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας" και καθορισμός του τύπου, της μορφής και του περιεχομένου της "επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας"» ισχύει ως έχει.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

 

Ο ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Ο ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
 
Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
Σχετικές επίκαιρες αποφάσεις

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Εργατικά - Απασχόληση

Σχετικές ειδήσεις άρθρα

Related from Links


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

Word!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab