ΠΟΛ.1287/25.10.1996

Ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων στις χορηγίεςΣχόλια:


25 Οκτ 1996

Taxheaven.gr
Αθήνα 25 Οκτωβρίου 1996
Αρ.Πρωτ.: 1103011/257/Τ & Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΕΙΣ α) ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
β) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΟΛ.: 1287

ΘΕΜΑ: Ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων στις χορηγίες.

Απαντώντας στην από 18.9.1996 επιστολή σας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:


1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν.2328/1995, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 33 του Ν.2429/1996, κάθε τηλεοπτικός σταθμός οφείλει να υποβάλει στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τον τιμοκατάλογο των διαφημίσεων και χορηγιών που εφαρμόζει.

Στον τιμοκατάλογο αυτόν περιλαμβάνονται και όλες οι εκπτώσεις, οι προμήθειες και οι προσφορές, καθώς και ο αποδέκτης τους, είτε αυτός είναι διαφημιζόμενος είτε ο διαφημιστής που μεσολαβεί.
Με τη διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι "Με εξαίρεση την περίπτωση που χορηγός είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, η χορηγία θεωρείται διαφήμιση, χρονικής διάρκειας ίσης με την εμφάνιση της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου ή του σήματος των προϊόντων του χορηγού......".
Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του ιδίου άρθρου, ο ειδικός φόρος των τηλεοπτικών διαφημίσεων υπολογίζεται με βάση την ονομαστική τιμή κατά τον τιμοκατάλογο χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν παροχές, εκπτώσεις ή προμήθειες.

Εξαιρετικά όταν μεσολαβεί διαφημιστής και το τιμολόγιο εκδίδεται στο όνομά του, η ονομαστική αυτή τιμή μειώνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) ασχέτως της πραγματικής έκπτωσης που τυχόν χορηγείται.

2. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι, σε περίπτωση χορηγίας, ο ειδικός φόρος υπολογίζεται με βάση τη χρονική διάρκεια της εμφάνισης της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου ή του σήματος των προϊόντων του χορηγού και την ονομαστική αξία που προβλέπεται από τον τιμοκατάλογο, μειωμένη κατά 20% εάν μεσολαβεί διαφημιστής.

Από τις ανωτέρω διατάξεις δεν προβλέπεται διαχωρισμός του ποσού της χορηγίας σε ποσό που αντιστοιχεί σ' αυτή και ποσό που αφορά το κόστος του διαφημιστικού χρόνου. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο ουσιαστικά θα πρόκειται για δύο επιμέρους συναλλαγές και ειδικότερα για διαφήμιση στην οποία ο φόρος θα πρέπει να υπολογισθεί κατά τον τιμοκατάλογο και για χορηγία για την οποία, εφόσον δεν δίδεται με αντάλλαγμα τη διαφήμιση ή άλλη παροχή, δεν τίθεται μεν θέμα υπολογισμού ειδικού φόρου, ενδεχομένως όμως τίθεται θέμα χαρακτηρισμού της συναλλαγής ως δωρεάς και ως τέτοια θα πρέπει να αντιμετωπισθεί ως προς το ποσό της χορηγίας, όπως έχει γίνει δεκτό και με τη γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. 531/1995.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανωτέρω γνωμοδότηση, η χορηγία συνιστά δωρεά εφόσον μεταξύ του παρέχοντος τη χορηγία και του προς ου η παροχή δεν συμφωνείται ή δεν υποκρύπτεται υποχρέωση αντιπαροχής. Εξάλλου σύμφωνα με την ίδια γνωμοδότηση, στην περίπτωση αντιπαροχής ερευνάται εάν υφίσταται εν όλω ή εν μέρει επαχθής δικαιοπραξία ανάλογα με την αξία της αντιπαροχής.


3. Με βάση τα ανωτέρω θα πρέπει να αντιμετωπισθεί και η περίπτωση που θέσατε υπόψη μας με την επιστολή σας.
Η πλήρης εξέταση πάντως κάθε περίπτωσης γίνεται από τη αρμόδια Δ.Ο.Υ. η οποία πρέπει να εξετάσει όλα τα στοιχεία και τις λεπτομέρειες αυτής για τον προσδιορισμό των φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν.Taxheaven.gr