Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Ε41/51/11.2.2011 Αναστολή δυνατότητας υποβολής συμπληρωματικών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου από εργοδότες ιδιωτικών οικοδομικών έργων

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Ε41/51/11.2.2011
Αναστολή δυνατότητας υποβολής συμπληρωματικών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου από εργοδότες ιδιωτικών οικοδομικών έργων


Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Ε41/51/11.2.2011 Αναστολή δυνατότητας υποβολής συμπληρωματικών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 11/2/2011
Αριθμ. Πρωτ. Ε41/51

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 – Αθήνα
Αριθ. τηλεφώνου : 210 5215256-258-259
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : Αναστολή δυνατότητας υποβολής συμπληρωματικών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου από εργοδότες ιδιωτικών οικοδομικών έργων.
ΣΧΕΤ. : Εγκ. 19/2010.

Με την εγκύκλιο 19/10 κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις της Φ11321/12352/1071/29.5.2009 Απόφασης Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Πραστασίας, με την οποία, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 15α και 16 του «Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.» αναφορικά με τον τρόπο υποβολής Α.Π.Δ. από εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων.

Με την απόφαση αυτή, μεταξύ των άλλων, ορίζεται ότι, οι εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά οικοδομικά έργα με αυτεπιστασία μπορούν να υποβάλλουν Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου ή με ψηφιακά – μαγνητικά μέσα ή εγγράφως ενώ οι εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά οικοδομικά έργα με αντιπαροχή υποβάλλουν Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου.

Στη συνέχεια, με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 10 του ιδίου Κανονισμού, ορίζεται ότι, για όλους τους εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων η προθεσμία υποβολής της μηνιαίας Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, αρχίζει από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδους απασχόλησης στην οποία αναφέρεται και λήγει την τελευταία ημέρα του ιδίου μήνα ανεξαρτήτως αριθμού μητρώου τους.

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, η υποβολή Α.Π.Δ. οικοδομοτεχνικών έργων γίνεται μόνο στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που είναι απογεγραμμένα τα έργα.

Σημειώνεται ότι, η προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. οικοδομοτεχνικών έργων στα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα λήγει την δέκατη (10) ημέρα του μήνα που έπεται του μήνα απασχόλησης. (άρθρ. 16 παρ.8 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.).

Επειδή κατά την πραγμάτωση της ασφάλισης με συμπληρωματικές Α.Π.Δ. (τύπος δήλωσης ο4) που υποβάλλονται από
εργοδότες ιδιωτικών οικοδομικών έργων μέσω διαδικτύου (INTERNET), δημιουργούνται προβλήματα, από τούδε και στο εξής, αναστέλλεται η δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών Α.Π.Δ. (τύπος δηλώσεων 04) μέσω διαδικτύου, από τους συγκεκριμένους εργοδότες.

Οι Α.Π.Δ. αυτές θα δύνανται να υποβληθούν μόνο στα Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα απογραφής των έργων από τους εργοδότες ή τα νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Για τους εργοδότες αυτούς, θα συνεχίσει να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου για τις Κανονικές Α.Π.Δ. (τύπος δηλώσεων 01).

Προς αποφυγήν προβλημάτων κατά την παραλαβή συμπληρωματικών Α.Π.Δ. (τύπο δηλώσεων 04) για οικοδομοτεχνικά έργα, από τα Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα, υπενθυμίζουμε ισχύουσες διαδικασίες και σημειώνουμε.

1. Για κάθε περίπτωση υποβολής συμπληρωματικής Α.Π.Δ. (τύπος δήλωσης 04) οικοδομικού έργου στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
• Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί για τον ίδιο μήνα υποβολή κανονικής Α.Π.Δ. (τύπος δήλωσης 01).
• Εάν η υποβολή της Κανονικής (01) Α.Π.Δ. έχει γίνει μέσω διαδικτύου, θα πρέπει κατά την υποβολή συμπληρωματικής
Α.Π.Δ. στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα να προσκομίζεται και το αποδεικτικό υποβολής της Κανονικής αυτής Α.Π.Δ.
• Εάν η ημερομηνία υποβολής στο υποκατάστημα της συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ. είναι μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα (μετά το δεκαήμερο) θα συνυποβάλλεται συμπληρωμένο το «ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ Α.Π.Δ.».
Το εν λόγω έντυπο είναι αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr) και έχει κοινοποιηθεί στις μονάδες με το Γενικό Έγγραφο : Γ99/1/90/19-6-2002.

2. Για όλα τα οικοδομοτεχνικά έργα που η Κανονική (01) Α.Π.Δ. έχει υποβληθεί στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα απογραφής του έργου, ή τυχόν υποβολή συμπληρωματικής Α.Π.Δ. (τύπος δήλωσης 04), υποβάλλεται μόνο στο ίδιο Υποκατάστημα ή Παράρτημα.
Εκπρόθεσμη υποβολή συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ. έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση με πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών (Ν.3232/2004, εγκύκλιο 54/04).

3. Εάν η Κανονική (01) Α.Π.Δ. έχει υποβληθεί μέσω διαδικτύου, δύναται να υποβληθεί και συμπληρωματική (04) μέσω διαδικτύου εφόσον δεν έχει παρέλθει η προθεσμία της υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου. Εξαιρούνται μόνο οι συμπληρωματικές Α.Π.Δ. που αφορούν ιδιωτικά οικοδομικά έργα.
Εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου δεν είναι δυνατή και η υποβολή μπορεί να γίνει μόνο στο Υποκατάστημα απογραφής του έργου με συνυποβολή του «ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ Α.Π.Δ.». Η εκπρόθεσμη υποβολή έχει ως συνέπεια την επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης (Ν.3232/2004 εγκύκλιο 54/04).

4. Εάν πρόκειται για υποβολή συμπληρωματικής Α.Π.Δ. που αφορά ιδιωτικό οικοδομικό έργο, για το οποίο έχει, για την αυτή μισθολογική περίοδο, υποβληθεί Κανονική (01) Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου, θα συνυποβάλλεται συμπληρωμένο το «ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ Α.Π.Δ.» και θα παραλαμβάνεται με «επιφύλαξη».
Θα καταχωρείται στο γενικό πρωτόκολλο Υποκαταστήματος και μετά τον σχετικό έλεγχο για το πραγματικό της απασχόλησης των ασφαλισμένων (διενέργεια επιτοπίου ελέγχου, συγκέντρωση στοιχείων κ.λ.π.) εάν κριθεί – αποφασισθεί, ότι πρέπει να παραληφθεί, θα παραλαμβάνεται από τον προϊστάμενο του τμήματος ή παραρτήματος και θα καταχωρείται στο σύστημα.
Στις περιπτώσεις αυτές εάν κατά την ημερομηνία υποβολής της συμπληρωματικής δήλωσης (που έχει πρωτοκοληθεί) δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου (INTERNET), δεν θα επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εισφορών.
Η υποχρέωση και ο χρόνος καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών συνδέεται με την χρονική περίοδο εντός της οποίας παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και δεν επέρχεται καμία διαφοροποίηση ούτε για τις εισφορές που περιλαμβάνονται σε Συμπληρωματική Α.Π.Δ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης