Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Ε41/42/7.2.2011 Διαχείριση περιπτώσεων για τις οποίες διαπιστώνεται ότι έχουν υποβληθεί Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου το περιεχόμενο των οποίων δεν ανταποκρίνεται σε πραγματική απασχόληση (εικονική ασφάλιση)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-02-2011 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Ε41/42/7.2.2011
Διαχείριση περιπτώσεων για τις οποίες διαπιστώνεται ότι έχουν υποβληθεί Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου το περιεχόμενο των οποίων δεν ανταποκρίνεται σε πραγματική απασχόληση (εικονική ασφάλιση)


Αθήνα 7/2/2011
Αριθμ. Πρωτ. Ε41/42

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 256, 258 - 259
FAX : 210 52 23 228
 Ε - mail: [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Διαχείριση περιπτώσεων για τις οποίες διαπιστώνεται ότι έχουν υποβληθεί Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου το περιεχόμενο των οποίων δεν ανταποκρίνεται σε πραγματική απασχόληση (εικονική ασφάλιση)»
ΣΧΕΤ.: α) εγκύκλιο 19/10.
β) Γ.Ε.: Γ99/98/12-09-2007, Ε40/196/27-04-2010 & Ε41/281/11-10-2010.

Με την εγκύκλιο 19/10 κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 15α' και 16 του «Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης» όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την Φ11321/12352/1071/19-6-2009 με τις οποίες ορίζονται οι εργοδότες που πρέπει να υποβάλλουν Α.Π.Δ. υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου και οι εργοδότες που μπορούν να υποβάλλουν Α.Π.Δ. με όλα τα μέσα (διαδίκτυο, ψηφιακά - μαγνητικά μέσα, χειρόγραφα).

Στη συνέχεια με το Γ.Ε. : Ε40/196/27-04-2010 και το Γ.Ε. : Ε41/281/11-10-2010 δόθηκαν οδηγίες σχετικά με την διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για συγκεκριμένες περιπτώσεις (συγκεκριμένα Α.Μ.Ο.Ε.) ώστε να αναστέλλεται η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου.

Επιπροσθέτως με το Γ.Ε. : Γ99/1/98/12-09-2007 δόθηκαν οδηγίες οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται όταν διαπιστώνονται από τα ασφαλιστικά όργανα μη σύννομες ενέργειες και ορίζουμε ότι, πρέπει να ενημερώνουν με αναλυτική έκθεση τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές (Υποβολή μυνητηρίων αναφορών κ.λ.π.).

Δια του παρόντος εγγράφου παρέχονται οδηγίες για την διαχείριση των περιπτώσεων που από τα αρμόδια ασφαλιστικά όργανα, διαπιστώνεται ότι, κατά παράβαση των γενικών διατάξεων περί υπαγωγής στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. προσώπων (άρθ. 2 παρ. 1 του Α.Ν. 1846/1951 όπως ισχύει σήμερα), από εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων ή τρίτα πρόσωπα, επιχειρείται ασφάλιση με υποβολή Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου προσώπων που δεν παρείχαν εργασία στα οικοδομοτεχνικά έργα και σαφέστατα πρόκειται για «εικονική ασφάλιση» που κατά τεκμήριο έχει χωρήσει με δόλο και με σκοπό την απόδοση παροχών από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και άλλους φορείς που δεν δικαιούνται.

Για τις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία.

1. Να διενεργείται άμεσα επιτόπιος έλεγχος στα συγκεκριμένα οικοδομοτεχνικά έργα και να καταγράφονται με κάθε δυνατή λεπτομέρεια οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί στα έργα.

2. Να υποβάλλεται έγγραφο αίτημα προς τη Διεύθυνση Ασφάλισης - Εσόδων της Διοίκησης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., προκειμένου να ενεργήσει ώστε, να ανασταλεί η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου για τα συγκεκριμένα Α.Μ.Ο.Ε. Στο εν λόγω έγγραφο θα γίνεται αναφορά στους λόγους για τους οποίους ζητείται η «αναστολή» και επιπροσθέτως θα ζητείται να σας αποσταλεί η «πιστοποίηση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες» του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και «οι i.p. διευθύνσεις των Α.Π.Δ.» που έχουν αποσταλεί ώστε αυτά να αποτελέσουν στοιχεία για την μηνυτήρια αναφορά που στη συνέχεια θα υποβάλλεται στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

3. Θα διενεργείται σχετικός έλεγχος και θα αξιολογούνται τα συγκεντρωθέντα στοιχεία, διαπιστώσεις επιτόπιων ελέγχων, μαρτυρικές καταθέσεις κ.λ.π..
Ακολούθως, όταν πρόκειται να προβείτε σε ακύρωση περιεχομένου Α.Π.Δ., θα εκδίδεται χειρόγραφη απόφαση Δ/ντή (για την ακύρωση), στην οποία μεταξύ άλλων θα καταγράφονται τα στοιχεία υποβολής Α.Π.Δ., μισθολογική περίοδος και ποσά καθώς και όλα τα ονοματεπώνυμα ασφαλισμένων με αναφορά στις ημέρες ασφάλισης και χρόνο ασφάλισης.
Σε περίπτωση που τα Υποκαταστήματα Β' φάσης έχουν εκδόσει Π.Ε.Ε. βάσει Ε.Δ.Κ. τότε η διαδικασία που θα ακολουθείται θα είναι η εξής : Θα εκδίδεται ΑΚΜ για την Α' Π.Ε.Ε. και στη συνέχεια θα αποστέλλεται έγγραφο στη Διεύθυνση Ασφάλισης - Εσόδων της Διοίκησης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., προκειμένου να ακυρωθεί ο Ε.Δ.Κ. και στη συνέχεια η Α.Π.Δ..
Η εν λόγω απόφαση θα κοινοποιείται κατά τα γνωστά στον εργοδότη και στους ασφαλισμένους και άμεσα (πριν την κοινοποίηση) θα αποστέλλεται αντίγραφο αυτής στην Διεύθυνση Ασφάλισης Εσόδων της Διοίκησης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., προκειμένου να ενεργήσουν για την ακύρωση της Α.Π.Δ.. Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος δικαιωθεί σε ένδικα μέσα θα χωρεί ασφάλιση με Έκθεση Ελεγχου Οικοδομοτεχνικού Έργου (Ε.Ε.Ο.Ε.)

4. Θα σχηματίζεται σχετικός φάκελος ο οποίος θα εμπεριέχει εκτός των άλλων δικαιολογητικών (εκθέσεις επιτόπιων ελέγχων, μαρτυρικές καταθέσεις, Υ.Δ., κ.λ.π.) και τα στοιχεία των ασφαλισμένων που έχουν δηλωθεί (εκτύπωση περιεχομένων Α.Π.Δ.) και θα υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά από τον Δ/ντή του Υποκ/τος στην αρμόδια κατά τόπο Εισαγγελική Αρχή.
Για διευκόλυνσή σας μπορεί να γίνει χρήση του συν/νου υποδείγματος που αναφέρεται στο «ιστορικό του έργου» και το οποίο θα αποστέλλεται στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή με την μηνυτήρια αναφορά.

5. Για τις προαναφερόμενες ενέργειες θα ενημερώνεται με σχετικό έγγραφο η Διεύθυνση Ασφάλισης - Εσόδων του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., στο οποίο πρέπει να γίνεται αναφορά σε όλη τη σχετική αλληλογραφία της υπόθεσης.

Παρακαλούμε όπως, με ευθύνη των Δ/ντών των Υποκ/των, του παρόντος εγγράφου να λάβουν ενυπόγραφα γνώση όλοι οι υπάλληλοι που ασχολούνται με το αντικείμενο του ελέγχου οικοδ/κών έργων (Υπάλληλοι Τμημάτων ή Γραφείων οικοδομοτεχνικών έργων καθώς και οι Προϊστάμενοι αυτών).

Υπεύθυνοι για την αυστηρή τήρηση των οδηγιών του παρόντος καθίστανται, ως εκ της σοβαρότητας του θέματος, οι Διευθυντές των Υποκαταστημάτων, οι οποίοι και θα παρέχουν στη Διοίκηση τις απαραίτητες εξηγήσεις στις περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί απόκλιση από τα παραγγελλόμενα.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ
Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης