Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. Δ6Α1142500 ΕΞ 26.10.2010 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Δ6Α1142500 ΕΞ 26.10.2010
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά


Αριθμ. Δ6Α1142500 ΕΞ 26.10.2010 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010

(ΦΕΚ Β' 1725/3.11.2010)

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 83 παρ. 2 του Συντάγματος,
β) των άρθρων 41 παρ. 5 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98),
γ) των π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών...» (Α΄ 213) και 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221),
δ) του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 128), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ε) του π.δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 154).

2) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά αναθέτουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων:

1. Των εξής Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων:
α) Φορολογίας,
β) Φορολογικών Ελέγχων,
γ) Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης,
δ) Γενικού Χημείου του Κράτους,
ε) Οικονομικής Επιθεώρησης,
στ) Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων

2. Των εξής Διευθύνσεων και Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης:
α) Διευθύνσεων:
αα) Διοικητικού,
ββ) Προσωπικού Δ.Ο.Υ,
γγ) Οικονομικού,
δδ) Ποιότητας και Αποδοτικότητας,
β) Υπηρεσιών:
αα) Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.Δ),
ββ) Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Δ.Ε.Α.Δ.).

3. Της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.

4. Των εξής Γραφείων:
α) Ανώτατης Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Α.Ε.Τ.Α.),
β) Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.).

5. Της εποπτείας:
α) της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.),
β) του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου, Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης − Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.),
γ) της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων,
δ) του Βαρβακείου Ιδρύματος.

Άρθρο 2

Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του άρθρου 1 περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, με εξαίρεση τη νομοθετική πρωτοβουλία,
β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,
γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,
δ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς,
ε) η συγκρότηση συλλογικών οργάνων και ομάδων εργασίας,
στ) η υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η αποδοχή των σχετικών γνωμοδοτήσεων, καθώς και η αποδοχή και έγκριση των πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
ζ) τα ερωτήματα και οι αποφάσεις για την επιλογή, προαγωγή, τοποθέτηση, μετακίνηση, απόσπαση και μετάθεση των Προϊσταμένων Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων, καθώς και όλων των λοιπών υπαλλήλων των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών των οποίων προΐσταται.
η) οι αποφάσεις για αναστολή λειτουργίας Υπηρεσιών,
θ) η κατανομή θέσεων προσωπικού σε οργανικές μονάδες.

Άρθρο 3

1. Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με τα προηγούμενα άρθρα εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:

α) η αρμοδιότητα να προσδιορίζει την πολιτική του Υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, να συντονίζει την εφαρμογή της πολιτικής αυτής και να εποπτεύει την εφαρμογή της από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου,
β) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους Διεθνείς Οργανισμούς,
γ) η εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου και η άσκηση των δικαιωμάτων του ως μετόχου,
δ) η οργάνωση Υπηρεσιών,
ε) η συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων,
στ) τα ερωτήματα και οι αποφάσεις για την επιλογή, τοποθέτηση, μετακίνηση, απόσπαση και μετάθεση των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων,
ζ) οι αποσπάσεις και μετατάξεις στο Υπουργείο Οικονομικών υπαλλήλων άλλων Φορέων, καθώς και οι μετατάξεις υπαλλήλων του Υπουργείου από κλάδο σε κλάδο,
η) οι πράξεις πρόσληψης και διορισμού προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών,
θ) οι αποφάσεις συγκρότησης ομάδων πολιτικής άμυνας των κτιρίων του Υπουργείου και όλων των άλλων Υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό, οι αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών καταστροφής διασφαλισμένου υλικού και οι αποφάσεις εξουσιοδότησης υπαλλήλων για το χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού,
ι) η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών που αφορούν θέματα υπηρεσιακών συμβουλίων.

2. Η αρμοδιότητα για την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων, αποφάσεων ανάθεσης μίσθωσης έργου για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 1 και οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις η΄ και θ΄ του άρθρου 2 ασκούνται παράλληλα από τον Υπουργό.

Άρθρο 4

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2010

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης