Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 16597/29.12.2010 Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό


Σχόλια:

Όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Β4/οικ27851/3242/14.6.2011, την Κ.Υ.Α. 17393/7.12.2012, την Κ.Υ.Α. 25760/11.12.2015, την Κ.Υ.Α. 12971/7.7.2016, την Κ.Υ.Α. 20595/2018, την Κ.Υ.Α. 15807/12-10-2020, την 8946/27.05.2021 και την 125936/21.4.2022.Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-01-2011 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 16597/29.12.2010
Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό


Αριθμ. 16597
 
(ΦΕΚ Β' 2156/31.12.2010)

Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό.
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τα άρθρα 32 και 54 του ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 230).
 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.δ. 701/70 «περί ενεργούμενων δια κατηγοριών τινών αυτοκινήτων μεταφορών και επιβαλλομένων διοικητικών κυρώσεων σε κατόχους αυτών» (ΦΕΚ Α' 220).
 
3. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και λοιπές διατάξεις».
 
4. Το Μέρος Πρώτο του Ν. 3844/2010 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 63).
 
5. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 118).
 
6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 29/Α).
 
7. Τον ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Φ.Ε.Κ. Α' 187).
 
8. Το π.δ. 186/2009 « Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α' 213).
 
9. Το π.δ. 15/2010 « Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α' 35).
 
10. Το π.δ. 187/09 (Φ.Ε.Κ. Α' 214) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
 
11. Την υπ' αρ. 514170/ειδ. αρ. 64/26.0410.05.95 απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Όροι και προϋποθέσεις συστάσεως και λειτουργίας επιχειρήσεων ολικής εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, άνευ οδηγού» (ΦΕΚ Β' 389) όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. Τ2652/27.05.98 (ΦΕΚ Β' 568) κοινή απόφαση Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, την με αριθμ. Τ/630/10.2.2000 (Β' 212) όμοια απόφαση, την με αριθμ. 552/27.02.07 (ΦΕΚ Β' 320) απόφαση Γενικού Γραμματέα EOT και την με αριθμ. 11322/18.06.09 (Β' 1224) κοινή απόφαση Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
 
12. Το ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:
 
Άρθρο 1
 
Την κατάργηση της με αρ. 514170/ειδ. αρ. 64/26.0410.05.95 απόφασης των Υπουργών Τουρισμού και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Όροι και προϋποθέσεις συστάσεως και λειτουργίας επιχειρήσεων ολικής εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, άνευ οδηγού» (ΦΕΚ Β' 389), όπως ισχύει.
 
Άρθρο 2
 

1. Για τη λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) Ο ενδιαφερόμενος ή ο εξουσιοδοτημένος προς τούτο εκπρόσωπός του αναγγέλλει τη λειτουργία της επιχείρησης εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης στην Αρμόδια Διοικητική Αρχή (στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ.) ή τα Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε. ή ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου eugo (για τα ελληνικά EKE μέσω της διεύθυνσης http://www.ermis.gov.gr), σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Ι της απόφασης αυτής και υποβάλλει αντίστοιχα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της απόφασης αυτής δικαιολογητικά. Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή χορηγεί Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Ι της απόφασης αυτής.

β) Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για τη διαπίστωση συνδρομής των προϋποθέσεων νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών.

γ) Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αναγγελίας:

γα) Εάν η Αρμόδια Διοικητική Αρχή διαπιστώσει τη μη συγκέντρωση των νομίμων προϋποθέσεων ή τη μη συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, απαγορεύει τη λειτουργία του και γνωστοποιεί εγγράφως στον ενδιαφερόμενο τους λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατή η λειτουργία της επιχείρησης εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης.

γβ) Εάν η Αρμόδια Διοικητική Αρχή διαπιστώσει τη νόμιμη συνδρομή των προϋποθέσεων, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο Βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία της επιχείρησης εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης,

η οποία επιδεικνύεται σε κάθε διενεργούμενο έλεγχο, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ι της απόφασης αυτής.

δ) Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών η επιχείρηση εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης λειτουργεί ελεύθερα και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ Α΄44), η οποία χορηγείται αυτόματα.

ε) Οι επιχειρήσεις που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη λειτουργία της επιχείρησης εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης εγγράφονται στο οικείο μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2160/1993.


2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας επιχείρησης εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993, νοείται στο εξής η βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται προσωρινή ή οριστική αφαίρεση ΕΣΛ εννοείται η προσωρινή θέση σε αναστολή ή η απαγόρευση λειτουργίας της επιχείρησης.


(Οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαταστάθηκαν με την Κ.Υ.Α. 17393/7.12.2012)

 
3. Οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ι.Χ. χωρίς οδηγό δύνανται να εκμισθώνουν και αυτοκινούμενα τροχόσπιτα χωρίς οδηγό καθώς και τεθωρακισμένα επιβατηγά αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, εγκεκριμένου τύπου και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Τα παραπάνω οχήματα συμπεριλαμβάνονται στον ελάχιστο αριθμό αυτοκινήτων, ανάλογα με την έδρα της επιχείρησης, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού.


(Το δεύτερο εδάφιο καταργήθηκε με την Κ.Υ.Α. 17393/7.12.2012)

4. Επιτρέπεται στις επιχειρήσεις εκμισθώσεως ΙΧ αυτοκινήτων να εκμισθώνουν και φορτηγά ΙΧ αυτοκίνητα (ΦΙΧ) μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους, ιδιοκτησίας τους ή φορτηγά αυτοκίνητα τα οποία έχουν μισθώσει από εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης και τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον ελάχιστο αριθμό αυτοκινήτων, ανάλογα με την έδρα της επιχείρησης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2. Η εκμίσθωση των ΦΙΧ γίνεται με τις εξής προϋποθέσεις:

α. Τα φορτηγά αυτοκίνητα έχουν τεθεί σε κυκλοφορία στο όνομα της επιχείρησης εκμίσθωσης. Η έκδοση των αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων στο όνομα των επιχειρήσεων εκμίσθωσης που έχουν μισθωθεί από εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. A2/40819/7167/1991 (ΦΕΚ Β΄ 955) απόφασης όπως ισχύει.

β. Στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας των ΦΙΧ αυτοκινήτων και στο πεδίο των παρατηρήσεων αναγράφεται: «ΦΙΧ επιχείρησης εκμίσθωσης αυτοκινήτων».

γ. Η μίσθωση, η οποία αφορά μόνο στη διάθεση οχήματος χωρίς οδηγό, έχει διάρκεια τουλάχιστον δύο έτη.

δ. Το μισθωμένο ΦΙΧ αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης βρίσκεται στην αποκλειστική διάθεση της επιχείρησης που το έχει μισθώσει και οδηγείται από το προσωπικό αυτής.

ε. Για τις μισθώσεις της κατηγορίας αυτής καταρτίζεται συμφωνητικό, συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό, το οποίο υπογράφεται αφενός από τον κάτοχο του δικαιώματος κυκλοφορίας του μισθωμένου οχήματος και σε περίπτωση που ο κάτοχος είναι νομικό πρόσωπο από το αρμόδιο κατά τις ισχύουσες διατάξεις φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο και αφετέρου από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης εκμίσθωσης.
Η σύμβαση περιέχει το όνομα του εκμισθωτή, το όνομα του μισθωτή, την ημερομηνία και τη διάρκεια της σύμβασης και τα στοιχεία του οχήματος.
στ. Αντίγραφα των συμφωνητικών κατατίθενται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στην υπηρεσία Μεταφορών της περιφερειακής ενότητας της χώρας στην οποία υπάγεται ο μισθωτής και στην αρμόδια Οικονομική υπηρεσία στην οποία υπάγεται ο εκμισθωτής.
Η υπηρεσία μεταφορών, εκδίδει με την κατάθεση του συμφωνητικού μίσθωσης και αφού ελέγξει ότι πληρούνται για τον μισθωτή οι προϋποθέσεις χρήσης ΦΙΧ αυτοκινήτου, βεβαίωση κατάθεσης συμφωνητικού μίσθωσης υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο και στην οποία έχει τεθεί η σφραγίδα της υπηρεσίας.
Η βεβαίωση περιέχει τα στοιχεία των μισθωτή και εκμισθωτή, τη διάρκεια της μίσθωσης και το μεταφορικό έργο του ΦΙΧ αυτοκινήτου.
Η βεβαίωση και αντίγραφο του συμφωνητικού μίσθωσης βρίσκονται επί του οχήματος κατά την κυκλοφορία του μισθωμένου ΦΙΧ αυτοκινήτου.
Η βεβαίωση κοινοποιείται από την υπηρεσία μεταφορών που την εκδίδει στην υπηρεσία μεταφορών η οποία έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας του ΦΙΧ αυτοκινήτου για ενημέρωση του φακέλου του οχήματος.

ζ. Η εκμίσθωση των ΦΙΧ αυτοκινήτων γίνεται κατά τα λοιπά με τους όρους και προϋποθέσεις εκμίσθωσης των επιβατικών ΙΧ αυτοκινήτων.

(Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 τέθηκε όπως προστέθηκε με την Κ.Υ.Α. Αριθ. Β4/οικ27851/3242/14.6.2011).
 
Άρθρο 3
 
1. Για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. υποβάλλονται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ., τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 α. Αίτηση  δήλωση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι. Για τα νομικά πρόσωπα η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο και συνοδεύεται από τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους.
 β. αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή.
 γ. Πιστοποιητικό Γραμματέα Πρωτοδικών έκδοσης τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση. Το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή.
  Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους  μέλους της Ε.Ε. ή νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος  μέλος της Ε.Ε. υποβάλλουν ισοδύναμα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους  μέλους με τα οποία βεβαιώνεται η μη καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήματα και η μη κήρυξη σε πτώχευση. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση εγγράφου ισοδύναμου προς το πιστοποιητικό μη κήρυξης σε πτώχευση ή το απόσπασμα ποινικού μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Η δήλωση περί μη κήρυξης σε πτώχευση μπορεί επίσης να δοθεί ενώπιον αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. Τα έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν είναι δυνατό να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.
 δ. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, από το οποίο προκύπτει ότι ο επιχειρηματίας διαθέτει γραφειακή εγκατάσταση.
 ε. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι η επιχείρηση διαθέτει χώρο στάθμευσης τουλάχιστον για το 50% των οχημάτων, ελάχιστου εμβαδού 6τ.μ. ανά εκμισθούμενο όχημα, εφόσον ο συνολικός αριθμός των οχημάτων αυτών υπερβαίνει τα δέκα (10). Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των οχημάτων δεν υπερβαίνει τα δέκα (10), δεν απαιτείται η ύπαρξη χώρου στάθμευσης.
 στ. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 €) πλέον χαρτοσήμου, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο κατατίθεται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., στον κωδικό 3741. Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του εν λόγω ποσού, μεταφέρεται από το Ελληνικό Δημόσιο στον προϋπολογισμό του EOT.
 ζ. Απόδειξη κατάθεσης υπέρ Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) ποσού εξήντα ευρώ (60,00 €), το οποίο κατατίθεται στο λογαριασμό 040/54602554 της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας.
 η. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της απόφασης αυτής.

 ζ. Πιστοποιητικό ταξινόμησης και φωτοαντίγραφο των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων που διαθέτει η επιχείρηση.
 Εάν από τα δικαιολογητικά αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων, προσκομίζεται και οποιοδήποτε έγγραφο της κρατικής αρχής της χώρας που ταξινομήθηκε το όχημα, επικυρωμένο από αρμόδια αρχή, από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του.

η. Πιστοποιητικό αυθεντικότητας από τα νομικά πρόσωπα που επισήμως εκπροσωπούν στην Ελλάδα (i) τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α. - F.I.A.) ή (ii) τη Διεθνή Ομοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Π.Α. -F.I.V.A.), όταν πρόκειται για παλαιά επιβατηγά αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος (αντίκες).


(Οι περιπτώσεις δ' και ε' αντικαταστάθηκαν με την Κ.Υ.Α. 17393/7.12.2012. Η περίπτωση θ' αναριθμήθηκε σε περίπτωση ζ' με την Κ.Υ.Α. 17393/7.12.2012. Σύμφωνα με την ίδια Κ.Υ.Α. όπου αναφέρεται το δικαιολογητικό της περίπτωσης θ' νοείται το δικαιολογητικό της περίπτωσης ζ'. Η περίπτωση η', τέθηκε όπως προστέθηκε με την Κ.Υ.Α. 12971/7.7.2016.)

 
2. Τα δικαιολογητικά (β), (γ), και (η) της παρ. 1 του άρθρου αυτού υποβάλλονται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. κάθε πέντε (5) χρόνια. Σε περίπτωση μη υποβολής των δικαιολογητικών αυτών αφαιρείται το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Π.Υ.Τ. του E.O.T..
 
3. Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που αναγράφονται στο Ε.Σ.Λ. δηλώνεται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. και προσκομίζονται τα αντίστοιχα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά για την προσήκουσα τροποποίηση του Ε.Σ.Λ.. Ομοίως δηλώνεται οποιαδήποτε μεταβολή του συνολικού αριθμού εκμισθούμενων οχημάτων της επιχείρησης και προσκομίζονται τα δικαιολογητικά (η) και (θ) της παρ. 1 για κάθε νέο όχημα.
 
4. Το Ε.Σ.Λ. εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία σε προθεσμία πενήντα ημερών (50) από την πλήρη υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται ανωτέρω. Για κάθε αίτηση χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας χορηγείται βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το Ε.Σ.Λ. έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (Φ.Ε.Κ. 63/Α'/352010) και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. αρχή.


(Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την Κ.Υ.Α. 17393/7.12.2012)
 
Άρθρο 4
 
1. Οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων, δύνανται να ιδρύουν υποκαταστήματα σε όλη την ελληνική επικράτεια, ακολουθώντας την διαδικασία του άρθρου 2 της απόφασης αυτής.


(Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε με την Κ.Υ.Α 17393/7.12.2012)
 
2. Για τη λειτουργία υποκαταστήματος επιχείρησης εκμίσθωσης IX αυτοκινήτων απαιτείται ΕΣΛ το οποίο χορηγείται από την οικεία ΠΥΤ του EOT, με την υποβολή των δικαιολογητικών (α), (δ), (ε), (στ), (ζ), (η), και (θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της απόφασης αυτής.
 
3. Για την ίδρυση υποκαταστήματος εντός του νομού στον οποίο βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης δεν απαιτείται αύξηση του ελάχιστου αριθμού των αυτοκινήτων.
 
4. Για υποκαταστήματα εντός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων το ελάχιστο εμβαδόν ορίζεται σε 10 τ.μ., σε χώρο που έχει διαμορφωθεί για τον σκοπό αυτό και που προβλέπεται από τα εγκεκριμένα από τον EOT αρχιτεκτονικά σχέδια.


(Οι παράγραφοι 3 και 4 καταργήθηκαν με την Κ.Υ.Α. 17393/7.12.2012)
 
3. Οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα ξενοδοχεία με τα οποία συνεργάζονται, μέσω των υπαλλήλων τους. Για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων δεν απαιτείται να διαθέτουν υποκατάστημα στον τόπο στον οποίο βρίσκονται τα ξενοδοχεία. Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων οφείλουν να δηλώνουν μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους τα ξενοδοχεία με τα οποία συνεργάζονται, στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του τόπου στον οποίο βρίσκονται τα ξενοδοχεία. Για το τρέχον έτος, οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων δηλώνουν τα ξενοδοχεία με τα οποία συνεργάζονται στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.), εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας.

(Η παράγραφος 3 τέθηκε όπως προστέθηκε με την Κ.Υ.Α. 15807/12-10-2020)

Άρθρο 5
 
1. Η συστέγαση επιχειρήσεων εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων χωρίς οδηγό, με επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής απαγορεύεται. Εξαιρετικά επιτρέπεται η συστέγαση των επιχειρήσεων αυτών με άλλες επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων χωρίς οδηγό, με επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε., τουριστικά γραφεία και ναυλομεσιτικά γραφεία. Στην περίπτωση συστέγασης επιχειρήσεων, πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης γραφειακή εγκατάσταση, όπως αυτή ορίζεται για κάθε μορφή επιχείρησης.
 
2. Η στέγαση σε λιμένες, αερολιμένες, σταθμούς τρένων και λεωφορείων, υποκαταστημάτων των επιχειρήσεων εκμίσθωσης IX αυτοκινήτων χωρίς οδηγό, επιτρέπεται χωρίς περιορισμό τετραγωνικών μέτρων, σε χώρο που έχει διαμορφωθεί για το σκοπό αυτό.


(Το άρθρο 5 καταργήθηκε με την Κ.Υ.Α. 17393/7.12.2012)
 

Άρθρο 6
 
1. Όλα τα εκμισθούμενα αυτοκίνητα υποβάλλονται κάθε δώδεκα μήνες σε έλεγχο, από συνεργείο. Μετά την επιτυχή διενέργεια του ελέγχου το συνεργείο εκδίδει καρτέλα επιθεώρησης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ. Η καρτέλα επιθεώρησης είναι δυνατόν να αναφέρεται σε περισσότερα του ενός αυτοκίνητα της επιχείρησης, που ελέγχονται από το ίδιο συνεργείο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος III.
 Επιτυχής θεωρείται ο έλεγχος όταν:
 α. τα στοιχεία του οχήματος είναι σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας.
 β. το αυτοκίνητο ευρίσκεται σε καλή τεχνική κατάσταση ιδιαίτερα όσον αφορά το σύστημα πέδησης, διεύθυνσης και τα εκπεμπόμενα καυσαέρια.
 γ. Ο εξοπλισμός του οχήματος είναι σε καλή κατάσταση και λειτουργία.
 
2. Καρτέλα επιθεώρησης με όλα τα στοιχεία της παραγράφου 1, εκδίδεται για όλα τα εκμισθούμενα αυτοκίνητα της επιχείρησης, υπογράφεται από τον υπεύθυνο του συνεργείου και από τον επιχειρηματία ή σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της. Τα αρχεία με τις καρτέλες επιθεώρησης τηρούνται στην έδρα της επιχείρησης και προσκομίζονται για έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες όποτε αυτό ζητηθεί.
 
3. Τα συνεργεία επισκευής που δύνανται να εκδίδουν τις καρτέλες επιθεώρησης της παρ. 1, είναι συνεργεία μηχανικών ή ηλεκτρικών μερών του αυτοκινήτου των εδαφίων α ή β της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1575/1985 (ΦΕΚ Α'207), όπως ισχύει και είναι εφοδιασμένα με τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό. Η συνδρομή των πιο πάνω προϋποθέσεων προκύπτει από το φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας λειτουργίας και από υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου του συνεργείου ότι διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, τα οποία συνοδεύουν τις καρτέλες επιθεώρησης και τηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης.
 
4. Η επιχείρηση δύναται να τηρεί μηχανογραφικό αρχείο με τα στοιχεία του άρθρου αυτού και σε αυτήν την περίπτωση υποχρεούται να τηρεί στα αρχεία της και τις αντίστοιχες καρτέλες επιθεώρησης, συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες, σύμφωνα με τα παραπάνω.
 
Άρθρο 7
 
1. Οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης αυτοκινήτων Ι.Χ. χωρίς οδηγό, υποβάλλουν για θεώρηση στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε έτους ή σε περίπτωση εποχικής λειτουργίας της επιχείρησης τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέρες πριν την έναρξη λειτουργίας της, τις καθορισθείσες από αυτές τιμές. Ο θεωρημένος τιμοκατάλογος αναρτάται σε εμφανές σημείο του καταστήματος.
 
2. Μεταβολή των τιμών κατά τη διάρκεια ισχύος τους επιτρέπεται, με την προϋπόθεση υποβολής του νέου τιμοκαταλόγου για θεώρηση στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ..


(Οι παράγραφοι 1 και 2 καταργήθηκαν με την Κ.Υ.Α. 17393/7.12.2012)
 
3. Η επιχείρηση συνάπτει εγγράφως εις διπλούν σύμβαση με το μισθωτή, ένα αντίγραφο της οποίας συνοδεύει το εκμισθωμένο όχημα και στην οποία περιλαμβάνονται:
 α. Πλήρη στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του μισθωτή καθώς και ο αριθμός διπλώματος οδήγησης.
 β. Η συμφωνηθείσα τιμή.
 γ. Ο πλήρης καθορισμός του τύπου του εκμισθούμενου αυτοκινήτου και ο αριθμός κυκλοφορίας αυτού.
 δ. Η διάρκεια της μίσθωσης.

Άρθρο 8
 
1. Η εγγυητική επιστολή της παρ. 1 περίπτωση (η) του άρθρου 3 της απόφασης αυτής, ύψους εκατό ευρώ (100,00 €) ανά εκμισθούμενο όχημα, εκδίδεται υπέρ EOT από πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε κράτος  μέλος της Ε.Ε. και τα οποία έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τον ν. 3601/2007, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής δεν μπορεί να ξεπερνά τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) για το σύνολο της δύναμης των οχημάτων (κεντρικού και υποκαταστημάτων). Στην εγγυητική επιστολή, η οποία έχει πενταετή διάρκεια, αναφέρεται ότι η ισχύς της παρατείνεται αυτοδίκαια για ένα επιπλέον εξάμηνο μετά την ημερομηνία ανάκλησης του ΕΣΛ για οποιονδήποτε λόγο καθώς επίσης εάν πριν τη λήξη της ισχύος της, δεν κατατεθεί άλλη εγγυητική επιστολή πενταετούς ισχύος.
 
2. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας ΠΥΤ, είτε υπέρ του EOT, προς κάλυψη των επιβαλλομένων από τον EOT διοικητικών κυρώσεων, είτε υπέρ τρίτων, για κάλυψη των τυχόν απαιτήσεων τρίτων, που προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από τουριστικές συναλλαγές.
 
3. Πριν την έκδοση της απόφασης κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, καλείται η επιχείρηση μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη του ενός μηνός με δυνατότητα να παραταθεί μια φορά με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας ΠΥΤ του EOT, να τακτοποιήσει τις εις βάρος του αναγγελθείσες χρηματικές απαιτήσεις. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που έχει τεθεί, εκδίδεται η σχετική πράξη κατάπτωσης χωρίς άλλη ειδοποίηση του ενδιαφερόμενου.
 
4. Η απόδοση στο δικαιούχο του προϊόντος της εγγυητικής επιστολής, η οποία κατέπεσε υπέρ EOT, γίνεται με την υποβολή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.
 
5. Με την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής μερικώς ή ολικώς, καλείται από την οικεία ΠΥΤ η επιχείρηση να την αποκαταστήσει στο ακέραιο μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση.
 
6. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 6 και δεν αποκατασταθεί στο ακέραιο το ποσό της εγγυητικής επιστολής, αφαιρείται το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας.
 
7. Το Ε.Σ.Λ. που έχει αφαιρεθεί σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, δύναται να χορηγηθεί εκ νέου, εφόσον η επιχείρηση καταθέσει εγγύηση ποσού διπλάσιου του οριζόμενου στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση Ε.Σ.Λ..


(Το άρθρο 8 καταργήθηκε με την Κ.Υ.Α. 17393/7.12.2012)

Άρθρο 9
 
1. Κάθε επιχείρηση εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ασφαλίζει τα οχήματα της υποχρεωτικά σε μια από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.), πλην της Ελβετίας, ασφαλιστικές εταιρείες.
 
2. Σε εμφανές σημείο της πρόσοψης των εκμισθωμένων οχημάτων επικολλάται ειδικό σήμα που χορηγείται από την οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. και στο οποίο αναγράφεται η επωνυμία και ο αριθμός του Ε.Σ.Λ. της επιχείρησης στην οποία ανήκει το όχημα, ο αριθμός κυκλοφορίας αυτού και ο χρόνος λήξης του ορίου κυκλοφορίας αυτού.
 
3. Ως χρόνος κυκλοφορίας των προς εκμίσθωση επιβατηγών αυτοκινήτων Ι.Χ., των από κατασκευής ανοικτού τύπου, των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων και των τεθωρακισμένων αυτοκινήτων ορίζονται τα δώδεκα (12) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους.
 
(Η παράγραφος 3, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την 25760/11.12.2015)

3. Ως χρόνος κυκλοφορίας των προς εκμίσθωση επιβατηγών αυτοκινήτων Ι.Χ., των από κατασκευής ανοικτού τύπου, των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων και των τεθωρακισμένων αυτοκινήτων ορίζεται τα δώδεκα (12) έτη από το έτος έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους, με χρονική στιγμή απόσυρσης την τελευταία ημέρα του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο εκπνέει η ανωτέρω προθεσμία.

(Η παράγραφος 3, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την 8946/27.05.2021)

3. Ως χρόνος κυκλοφορίας των προς εκμίσθωση επιβατηγών αυτοκινήτων Ι.Χ., των από κατασκευής ανοικτού τύπου, των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων και των τεθωρακισμένων αυτοκινήτων ορίζεται τα δεκατέσσερα (14) έτη από το έτος έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας αυτών, με χρονική στιγμή απόσυρσης την τελευταία ημέρα του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο εκπνέει η ανωτέρω προθεσμία.

(
Η παράγραφος 3, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την 125936/21.04.2022)

Άρθρο 10

 
1. Για παραβάσεις των διατάξεων της απόφασης αυτής, με εξαίρεση τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 7, των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 9 και του άρθρου 6 της απόφασης αυτής, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ ανά όχημα. Σε υποτροπή εντός τριετίας, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ ανά όχημα, σε δεύτερη υποτροπή επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ανά όχημα και σε κάθε επόμενη υποτροπή αφαιρείται το Ε.Σ.Λ. της επιχείρησης για χρονικό διάστημα δύο μηνών.
 
(Η παράγραφος 1, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την 20595/2018)

2. Για παραβάσεις των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 7, των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 9 και του άρθρου 6 της απόφασης αυτής, επιβάλλεται πρόστιμο ύφους χιλίων πεντακοσίων (1.500) Ευρώ ανά όχημα. Σε υποτροπή εντός τριετίας, επιβάλλεται πρόστιμο ύφους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ανά όχημα, σε δεύτερη υποτροπή αφαιρείται το Ε.Σ.Λ. της επιχείρησης για χρονικό διάστημα έξι μηνών.
Ειδικά για παραβάσεις της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 7 ενημερώνονται άμεσα οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για τη διενέργεια ελέγχου ως προς την απόκρυφη φορολογητέας ύλης και τις λοιπές παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

 
(Η παράγραφος 2, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την 20595/2018)

3. Σε περίπτωση που σε διάστημα δυο ετών έχει επιβληθεί δυο φορές η κύρωση της προσωρινής αφαίρεσης του Ε.Σ.Λ., το Ε.Σ.Λ. αφαιρείται οριστικά.
α) Οι παραπάνω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας ΠΥΤ του EOT, μετά από κλήση σε παροχή εξηγήσεων σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 4 του ν. 2160/1993.
β) Τα χρηματικά πρόστιμα επιβάλλονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Π.Υ.Τ. του EOT, βεβαιώνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της κατοικίας ή της έδρας του υπόχρεου και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), όπως κάθε φορά ισχύουν. Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των εισπραττομένων προστίμων μεταφέρεται από το Ελληνικό Δημόσιο στον Προϋπολογισμό του EOT.
γ) Κατά των παραπάνω αποφάσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της επιτροπής της περ. δ της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004, όπως ισχύει.
 
Άρθρο 11
 
Τα Ε.Σ.Λ. που έχουν χορηγηθεί πριν από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, εξακολουθούν να ισχύουν υπό την προϋπόθεση προσκόμισης του δικαιολογητικού (ε) της παρ. 1 του άρθρου 3 της απόφασης αυτής, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την δημοσίευση της απόφασης αυτής. Η εγγυητική επιστολή ισχύει μέχρι τη λήξη της και ανανεώνεται σύμφωνα με το άρθρο 8της απόφασης αυτής.


(Το άρθρο 11 καταργήθηκε με την Κ.Υ.Α. 17393/7.12.2012)
 
Άρθρο 12
 
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής τα ακόλουθα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, III και IV.
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010
 


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης