ΠΟΛ.1272/17.10.1996

Απαλλαγή από Φ.Π.Α. στις παραδόσεις αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων και πλωτών μέσων, για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές, από πρόσωπα που υπάγονταν στο καθεστώς της τελωνειακής αποθήκευσης μέχρι 30 Ιουνίου 1996Σχόλια: Καταργήθηκε με την ΠΟΛ.1167/29.7.2015 "Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές."


17 Οκτ 1996

Taxheaven.gr
Αθήνα 17 Οκτωβρίου 1996
Αρ.Πρωτ.: 1107479/5132/1534/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΠΑ
Τμήμα Α/Ι
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΟΛ.: 1272

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από ΦΠΑ στις παραδόσεις αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων και πλωτών μέσων, για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές, από πρόσωπα που υπάγονταν στο καθεστώς της τελωνειακής αποθήκευσης μέχρι 30 Ιουνίου 1996.

Εχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παραγρ. 4 και 5 της Οδηγίας "περί ΦΠΑ", όπως ισχύει.

2. Τις κατωτέρω διατάξεις του Ν.1642/86, όπως ισχύει:

α) των περιπτώσεων α', β', γ' της παραγρ. 1, της παραγρ. 2 του άρθρου 22 και

β) της παραγρ. 3 του άρθρου 58.

3. Τις διατάξεις της ΑΥΟ 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.93 (ΦΕΚ 675 Β/2.9.93).

4. Τις διατάξεις της ΑΥΟ Τ.5370/43/86 (ΦΕΚ 913 Β').

5. Τις διατάξεις της ΑΥΟ Π.1591/1546/ΠΟΛ. 69/4.3.87 (ΦΕΚ 113 Β/12.3.87).

6. Τις διατάξεις της ΑΥΟ 1031790/2051/575/ΠΟΛ. 1078/2.4.91 (ΦΕΚ 265 Β/26.4.91).

7. Το με αριθμ. Τ.5170/52/1.7.96 έγγραφο της Γ.Δ.Τ.

8. Την αριθμ. 1107147/1239/006Α'/4.10.96 (ΦΕΚ 922 Β'/7.10.96) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί "ανάθεσις αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".

9. Την ανάγκη καθιέρωσης ενιαίας διαδικασίας απαλλαγής από ΦΠΑ και για τις πράξεις που εξομοιώνονται με εξαγωγή.

10. Οτι η απόφαση αυτή αφορά διαδικασία και δεν έχει επιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1

1. Η διαδικασία για την απαλλαγή από ΦΠΑ που εφαρμόζεται στις εξαγωγές και ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών, σύμφωνα με την ΑΥΟ 1103551/8478/0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.93 επεκτείνεται και στις παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται σε πρόσωπα που πραγματοποιούν πράξεις των άρθρων 20, 22 και 22α του Ν.1642/86, εφόσον τα πρόσωπα μέχρι την 30η Ιουνίου 1996, για το σκοπό αυτό, εφάρμοζαν το καθεστώς της τελωνειακής αποθήκευσης, άλλο από αυτό της τελωνειακής αποταμίευσης, το οποίο έπαυσε να ισχύει με το αριθμ. Τ.5170/52/1.7.96 έγγραφο της Γ.Δ.Τ.

2. Για την απαλλαγή της προηγούμενης παραγράφου τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της ανωτέρω απόφασης ΑΥΟ 1103551/8478/0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.93. 3. Το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. που υποβάλλεται για θεώρηση στη Δ.Ο.Υ. έχει τίτλο "Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγή από το Φ.Π.Α. της ΑΥΟ 1107479/5132/1534/0014" και έχει χρώμα κόκκινο. Κατά τα λοιπά για τον τύπο και το περιεχόμενο του εν λόγω δελτίου ισχύουν τα προβλεπόμενα στην Α.Υ.Ο. 1103551/8478/0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.93.

4. Για τον υπολογισμό του ορίου απαλλαγής στις παραπάνω περιπτώσεις, λαμβάνονται υπόψη, τα ποσά που προέρχονται από την πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών παραδόσεων ή εξαγωγής αγαθών και τα ποσά που προκύπτουν από τα οικεία τελωνειακά παραστατικά που εκδόθηκαν βάσει του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης κατά την προηγούμενη δωδεκάμηνη χρονική ή δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης για τη χορήγηση του εν λόγω ειδικού διπλότυπου δελτίου απαλλαγής.
Για τον υπολογισμό του ορίου απαλλαγής δεν λαμβάνονται υπόψη οι διασαφήσεις εξαγωγής και οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις που έχουν συμπεριληφθεί προηγούμενα στη συγκεντρωτική κατάσταση που έχει υποβληθεί στη Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με το σημείο α' της παραγρ. 1 του άρθρου 4 της ΑΥΟ 1103551/8478/0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.93.

Αρθρο 2

1. Για παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιήθηκαν χωρίς ΦΠΑ, από 1η Ιουλίου 1996 μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, σε πρόσωπα της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου χωρίς να έχουν εφαρμοστεί για την απαλλαγή τους από ΦΠΑ οι διατάξεις της αριθμ. Τ.5370/43/24.12.1986 ΑΥΟ, συνεπεία της κατάργησής της με την αριθμ. Τ.5170/52/Γ0019/1.7.96 ΕΔΥΟ, ο αγοραστής δύναται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας να προσκομίσει στον προμηθευτή του το σχετικό ειδικό διπλότυπο δελτίο απαλλαγής για την οριστικοποίηση της απαλλαγής αυτής.

2. Για τυχόν παραδόσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά φόρου, κατά την ίδια ως άνω χρονική περίοδο σε πρόσωπα του προηγούμενου άρθρου, ο φόρος αυτός συμψηφίζεται ή επιστρέφεται, κατά περίπτωση, στον αγοραστή κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1, 27 παρ. 1 περίπτ. γ', κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με την αριθμ. 1031790/2051/575/0014/ΠΟΛ. 1078/2.4.91 (ΦΕΚ 265 Β') Απόφασή μας.

Αρθρο 3

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι την εφαρμογή των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπονται από το άρθρο 21α του Ν.1642/86, που θα ρυθμίζουν οριστικά τις ανωτέρω περιπτώσεις.


Taxheaven.gr