ΠΟΛ.1267/7.10.1996

Απαλλαγή του Δημοσίου από την καταβολή αναλογικού δικαιώματος 1,5%, επί των πράξεων στα Υποθηκοφυλακεία του ΚράτουςΣχόλια:


7 Οκτ 1996

Taxheaven.gr


Απαλλαγή του Δημοσίου από την καταβολή αναλογικού δικαιώματος 1,5%, επί των πράξεων στα Υποθηκοφυλακεία του Κράτους 1109430/8897-26/0016/ΠΟΛ. 1267/7.10.1996

Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας πληροφορούμε τα εξής:


1. Με τις διατάξεις της περ. α' παραγρ. 18 άρθρο 5 Ν.2408/96 (ΦΕΚ 104 Α') εισπράττεται επιπλέον και αποδίδεται στο ΤΑΧΔΙΚ αναλογικό δικαίωμα 1,5%, επί όλων των πράξεων που πραγματοποιούνται στα έμμισθα ή άμισθα Υποθηκοφυλακεία του Κράτους και τα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου.

2. Σύμφωνα όμως με την παράγραφο 15 της αριθμ. 80985/4.7.1996 Απόφασης Υπ. Δικαιοσύνης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 543/8.7.96 τεύχος Β' το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. που εξομοιώνονται προς το Δημόσιο από άποψη προνομίων δικαστικής, διοικητικής και οικονομικής φύσεως, ή απολαμβάνουν τις ατέλειες αυτού καθώς και οι Ο.Τ.Α. απαλλάσσονται από την καταβολή του προαναφερθέντος αναλογικού δικαιώματος Ν.2408/96.

3. Συνεπώς για τις περιπτώσεις που το Δημόσιο είναι ο επισπεύδων την εκτέλεση ή καταχώρηση πράξεων στα βιβλία των Υποθηκοφυλακείων της χώρας και των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου θα γίνεται χωρίς την καταβολή του αναλογούντος δικαιώματος 1,5%.


Taxheaven.gr