Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1264/7.10.1996 Προσδιορισμός ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-10-1996 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1264/7.10.1996
Προσδιορισμός ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών


Αθήνα 7 Οκτωβρίου 1996
Αρ. Πρωτ. 1107461/2019/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1264

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών.

Σε συνέχεια της 1090764/1805/Α0012/διαταγής μας, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της 1137140/2439/Α0012/ κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και όσον αφορά τα αναγραφόμενα στη διαταγή μας αυτή (σελίδα 3) σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 35 και 36 του Ν.2238/1994 σε κτίρια που ανεγείρονται με βάση άδεια που εκδίδεται νόμιμα από αρμόδια Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

1.- Για τα κτίρια, τα οποία ανεγείρονται με βάση άδεια που εκδίδεται νόμιμα από αρμόδια Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης ή κάθε άλλο γραφείο που υποκαθιστά νόμιμα τις αρμόδιες Πολεοδομικές υπηρεσίες, όπως προβλέπεται από τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Ν.2238/1994 για το ελάχιστο κόστος κατασκευής της οικοδομής, δηλαδή είναι απαραίτητη η υποβολή των σχετικών πινάκων.

2.- Δεν εφαρμόζονται οι παραπάνω διατάξεις μόνο για τα κτίρια που ανεγείρονται με βάση άδειες οι οποίες εκδίδονται από προέδρους κοινοτήτων και για τις εργασίες οι οποίες ορίζονται στην 6085/4983/27.9.1990 (ΦΕΚ 656/Β'/90) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. την οποία και σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας.

Χορήγηση αδειών οικοδομής από Προέδρους Κοινοτήτων
60885/4983

Εχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 29 του Ν.1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α') όπως προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 13 του Ν.1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α'), αποφασίζουμε:

Αρθρο 1
Χορήγηση αδειών οικοδομής
Καθορίζονται, όπως στα επόμενα άρθρα, οι περιπτώσεις δομικών εργασιών και οι περιοχές για τις οποίες οι σχετικές άδειες οικοδομής εκδίδονται από τουςοικείους προέδρους κοινοτήτων.

Αρθρο 2
Περιοχές
1. Οι κατά το προηγούμενο άρθρο άδειες εκδίδονται σε περιοχές που βρίσκονται μέσα στα όρια κοινοτήτων για τις οποίες ισχύουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Εχουν πληθυσμό, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής 1981, μέχρι και 1.000 κατοίκους.

β) Δεν περιλαμβάνουν οικισμούς που έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακοί με ειδικά διατάγματα.

γ) Τα διοικητικά όριά τους δεν συνορεύουν με τη θάλασσα.

2.Οι κοινότητες οι οποίες συγκεντρώνουν τις κατά την παρ. 1 προϋποθέσεις καταγράφονται ανά νομό στον πίνακα που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

3.Με απόφαση του οικείου Νομάρχη που εκδίδεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 13 (παρ. 8) του Ν.1647/1986 και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι συγκεκριμένες κοινότητες από τις περιλαμβανόμενες στον κατά την παρ. 2 πίνακα, για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της απόφασης αυτής.

4. Για τον κατά τα ανωτέρω καθορισμό των κοινοτήτων, πρέπει να τρέχουν τα εξής:

α) Να είναι απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες από την έδρα της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας.

β) Να μην υπάγονται από απόψεως σεισμικότητας σε κατηγορία ΙΙΙ, βάσει του ισχύοντος αντισεισμικού κανονισμού.
5. Από τις κατά την παρ. 3 καθοριζόμενες κοινότητες εξαιρούνται:

α) Οι περιοχές, εντός των ορίων οικισμών που έχουν χαρακτηρισθεί τουριστικοί ή αξιόλογοι ή δυναμικοί ή περιαστικοί, σύμφωνα με το από 24.4.1985 Π.Δ/μα (ΦΕΚ 181/Δ') ως ισχύει.

β) Οικόπεδα επί των οποίων βρίσκονται κτίρια που έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα.

Αρθρο 3
Οικοδομικές εργασίες
1. Οι εργασίες για τις οποίες εκδίδεται άδεια από τους προέδρους κοινοτήτων
είναι οι εξής:
α) Περίφραξη ή περιτοίχιση οικοπέδων.
β) Επισκευές (περιλαμβανομένης και της επισκευής στέγης) ή εσωτερικές διαρρυθμίσεις οικοδομών χωρίς επέμβαση στα φέροντα στοιχεία (π.χ. στοιχεία από μπετόν, τοίχους από πέτρα κ.λπ.).

γ) Κατασκευές βοηθητικών εγκαταστάσεων (αποθηκών, σταύλων κ.λπ.), επιφάνειας έως και πενήντα (50) τ.μ. και ελεύθερου ύψους έως και 4,50 μ. (μη περιλαμβανομένου του ύψους τυχόν στέγης), σε επαφή ή ανεξάρτητα από την κύρια οικοδομή, μία φορά για κάθε οικόπεδο, εφόσον η κατασκευή αυτή μαζί με τα τυχόν υπάρχοντα κτίσματα δεν υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα (250) τ.μ.

δ) Προσθήκες χώρων κύριας ή βοηθητικής χρήσης (δωμάτιο, λουτρό, κουζίνα κ.λπ) σε απλές μονόροφες οικοδομές, συνολικής επιφάνειας των προσθηκών έως και είκοσι (20) τ.μ. και ελεύθερου ύψους έως και 3,50 μ. (μη περιλαμβανομένου του ύψους τυχόν στέγης) και μια φορά για κάθε οικόπεδο, εφόσον η κατασκευή αυτή με τα
υπάρχοντα κτίσματα δεν υπερβαίνει τα διακόσια (200) τ.μ.

2. Κατά την έκδοση των οικοδομικών αδειών, πλέον των περιορισμών της παρ. 1, εφαρμόζονται οι πολεοδομικές διατάξεις και οι εν γένει όροι και περιορισμοί δόμησης που ισχύουν για κάθε περιοχή.


Αρθρο 4
Διαδικασία και δικαιολογητικά έκδοσης αδειών
1. Οι άδειες εκδίδονται σε έντυπα, όπου συμπληρώνονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία από τους ενδιαφερόμενους και τον πρόεδρο της κοινότητας.

2. Η άδεια χορηγείται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν και επισυνάπτονται τα εξής:

Πρόχειρο σκαρίφημα σε τρία αντίγραφα, που παρουσιάζει:

α) Στις περιπτώσεις περιφράξεων ή περιτοιχίσεων το οικόπεδο με τις διατάσεις του, τη θέση του δρόμου και τη θέση της περιτοίχισης ή περίφραξης με τις διαστάσεις της.

β) Στις περιπτώσεις επισκευών ή εσωτερικών διαρρυθμίσεων αρκεί στην αίτηση η λεπτομερής περιγραφή των εργασιών και ακριβής θέση του ακινήτου.

γ) Στις περιπτώσεις βοηθητικών εγκαταστάσεων ή κατασκευής δωματίου κ.λπ., το οικόπεδο με τις διαστάσεις του, τη θέση του δρόμου, τα κτίσματα που τυχόν υπάρχουν, τη θέση και τις διαστάσεις του νέου κτίσματος, με τις αποστάσεις του από τα όρια ή τα υπάρχονται κτίσματα. Στο σκαρίφημα σημειώνεται η επιφάνεια του οικοπέδου, των τυχόν υπαρχόντων κτισμάτων και των αιτουμένων νέων κτισμάτων. Εάν για την επικάλυψη των κατασκευών γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος, η στατιστική μελέτη καθώς και η επίβλεψη θα γίνουν από αρμόδιο τεχνικό.

3.Οι άδειες εκδίδονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη και του προέδρου της κοινότητας καθώς και του αρμόδιου τεχνικού, όπου σύμφωνα με τα παραπάνω απαιτείται. Αν ο πρόεδρος της κοινότητας έχει απορίες ή αμφιβολίες σχετικά με τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν, απευθύνεται στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο για
παροχή διευκρινίσεων.

4. Αντίγραφο της άδειας και των στοιχείων που τη συνοδεύουν αποστέλλεται στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία για τήρηση στατιστικών στοιχείων και για έλεγχο εάν συντρέχει περίπτωση.

5. Σε περίπτωση που από τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστωθεί παράβαση διατάξεων κατά τη χορήγηση της άδειας, καθώς επίσης και σε περίπτωση υπέρβασης των οικοδομικών αδειών που προβλέπονται από τις πιο πάνω άδειες, η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία διακόπτει κατ' αρχήν τις οικοδομικές εργασίες. Στη συνέχεια αν συντρέχει λόγος
η άδεια ακυρώνεται με απόφαση του Νομάρχη μετά από εισήγηση της πολεοδομικής υπηρεσίας και εφαρμόζονται από την ανωτέρω υπηρεσία οι διατάξεις για αυθαίρετες κατασκευές.

Αρθρο 5
Τελικές διατάξεις
1. Σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται από την απόφαση αυτή, τις άδειεςμπορούν να χορηγούν και οι αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες, εφόσον το επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι, με εφαρμογή του από 3.9.1983 Π.Δ. "Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος ανεγειρομένων οικοδομών" (ΦΕΚ 394), όπως ισχύει.

2. Οι πολεοδομικές υπηρεσίες υποχρεούνται να πραγματοποιούν κατά καιρούς δειγματοληπτικό έλεγχο, τόσο των αδειών που εκδίδονται σύμφωνα με την απόφαση αυτή, όσο και των εκτελουμένων σχετικών οικοδομικών εργασιών. Υποχρεούνται επίσης να παρέχουν οποιαδήποτε σχετική βοήθεια που ζητηθεί από τις κοινότητες.

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η 46306/2265/1987/ (ΦΕΚ 401/Β') απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ ως ισχύει.

Αρθρο 6
Εναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης