Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. Πρωτ.: Δ30Α 4038661 ΕΞ 13.12.2010 Αντιμετώπιση περιπτώσεων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των διατάξεων του Ν.3888/2010, βελτιώσεις κεντρικής περαίωσης

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-12-2010 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αρ. Πρωτ.: Δ30Α 4038661 ΕΞ 13.12.2010
Αντιμετώπιση περιπτώσεων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των διατάξεων του Ν.3888/2010, βελτιώσεις κεντρικής περαίωσης

Μοσχάτο, 13/12/2010
Αρ.Πρωτ.: Δ30Α 4038661 ΕΞ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
ΤΜΗΜΑ Α΄ - Φορολογίας Εισοδήματος, Κεφαλαίου & Αυτοκινήτων
 
Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας : 183 46 - Μοσχάτο
Πληροφορίες : Δημ. Τσομάκας-Σωτ. Σαράντης
Τηλέφωνο : +30 - 210 - 480 2498/2512
FAX : +30 - 210 - 480 2209/19
E-mail : [email protected]


ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση περιπτώσεων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των διατάξεων του Ν.3888/2010, βελτιώσεις κεντρικής περαίωσης.

Σχετ.: 1. Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1137/11.10.2010.
2. Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1138/11.10.2010.
3. Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1143/20.10.2010.
4. Η εγκύκλιος ΠΟΛ.1147/27.10.2010.
5. H απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1156/15.11.2010.
6. Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1162/18.11.2010.
7. Η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1169/24.11.2010.
8. Η εγκύκλιος ΠΟΛ.1174/26.11.2010.
9. Η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1175/29.11.2010.
10. H απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1177/7.12.2010.


Μετά από συνεργασία με την αρμόδια Δ/νση Ελέγχου, σας παραθέτουμε πιθανές περιπτώσεις που προκύπτουν κατά την πληρωμή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων περαίωσης του Ν.3888/2010 στις τράπεζες ή στις Δ.Ο.Υ. καθώς και λόγω νέων στοιχείων που θα περιέλθουν σε γνώση των Δ.Ο.Υ., για επιχειρήσεις που έχουν ήδη αποδεχθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης. Επίσης στο κεφάλαιο «Ζ. Βελτιώσεις - Επισημάνσεις Κεντρικής Εφαρμογής Περαίωσης», σας ενημερώνουμε για τις βελτιώσεις της κεντρικής εφαρμογής Περαίωσης του Ν.3888/2010.

Α. Περίπτωση
Επιχείρηση έχει αποδεχθεί το εκδοθέν από την Γ.Γ.Π.Σ. εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης τον μήνα Νοέμβριο με καταβολή στη τράπεζα ποσού που αντιστοιχεί σε λιγότερες χρήσεις από αυτές που περιλαμβάνει το σημείωμα περαίωσης και για το οποίο έχει δημιουργηθεί και αποσταλεί από την Γ.Γ.Π.Σ. χρηματικός κατάλογος με ημερομηνία βεβαίωσης την 30/11/2010. Στη συνέχεια τον μήνα Δεκέμβριο προσέρχεται ξανά στη τράπεζα και καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί στο σύνολο των χρήσεων που περιλαμβάνει το σημείωμα περαίωσης.

Αντιμετώπιση
1. Η Γ.Γ.Π.Σ., αποστέλλει στην Δ.Ο.Υ. χρηματικό κατάλογο με ημερομηνία βεβαίωσης την 31/12/2010, στον οποίο το ποσό χρέωσης αντιστοιχεί στο σύνολο των χρήσεων που περιλαμβάνει το εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης.

2. Η Δ.Ο.Υ. συντάσσει Α.Φ.Ε.Κ. ολικής μείωσης, το οποίο συνδέεται και εκκαθαρίζεται στην γραμμή χρηματικού καταλόγου με ημερομηνία βεβαίωσης την 30/11/2010, η οποία περιέχει το ποσό των χρήσεων που αποδέχθηκε η επιχείρηση με την αντίστοιχη πληρωμή τον μήνα Νοέμβριο. Στη συνέχεια η Δ.Ο.Υ. συμψηφίζει το επιστρεπτέο ποσό που προκύπτει από την εκκαθάριση του Α.Φ.Ε.Κ., στην νέα βεβαίωση χρηματικού καταλόγου με ημερομηνία βεβαίωσης την 31/12/2010.

Β. Περίπτωση
Επιχείρηση έχει αποδεχθεί μετά από τροποποίηση που έγινε στη Δ.Ο.Υ. λόγω προφανών σφαλμάτων, το εκδοθέν από την Γ.Γ.Π.Σ. εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης τον μήνα Νοέμβριο με καταβολή του 20% στη Δ.Ο.Υ επιλέγοντας μέρος των χρήσεων που περιελάμβανε το σημείωμα. Στη συνέχεια τον μήνα Δεκέμβριο προσέρχεται ξανά στη Δ.Ο.Υ. και ζητεί να περαιώσει και τις υπόλοιπες χρήσεις του σημειώματος περαίωσης.

Αντιμετώπιση
Η Δ.Ο.Υ. μέσω της κεντρικής εφαρμογής της περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων Ν.3888/2010, προβαίνει στην τροποποίηση του εκκαθαριστικού σημειώματος περαίωσης που αποδέχτηκε η επιχείρηση, και καταχωρεί τις υπόλοιπες ανέλεγκτες χρήσεις. Στη συνέχεια γίνεται εκ νέου ο υπολογισμός του φόρου από το σύστημα και προκύπτει το νέο ποσό του φόρου περαίωσης.
Η διαφορά του φόρου που προκύπτει αντιμετωπίζεται αυτοτελώς και ανεξάρτητα από το ήδη βεβαιωθέν ποσό του πρώτου σημειώματος και η Δ.Ο.Υ. για τη διαφορά ενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 9 και 10 του Ν.3888/2010.

Γ. Περίπτωση
Επιχείρηση έχει αποδεχθεί το εκδοθέν από την Γ.Γ.Π.Σ. εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης τον μήνα Νοέμβριο με καταβολή στη τράπεζα. Στο σημείωμα λόγω μη εκκαθάρισης της δήλωσης φόρου εισοδήματος του τρέχοντος έτους ή άλλων παρελθόντων ετών (οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι την 31/08/2010), δεν περιλαμβανόντουσαν οι εν λόγω χρήσεις. Η επιχείρηση με αίτησή της στην Δ.Ο.Υ. έχει ζητήσει την περαίωση των συγκεκριμένων χρήσεων όταν αυτό καταστεί εφικτό (δηλ. όταν εκκαθαριστούν οι δηλώσεις). Στη συνέχεια ακολουθεί είτε από την Γ.Γ.Π.Σ. είτε από την Δ.Ο.Υ. η εκκαθάριση των συγκεκριμένων δηλώσεων φόρου εισοδήματος.

Αντιμετώπιση
Η Δ.Ο.Υ. μέσω της κεντρικής εφαρμογής της περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων Ν.3888/2010, προβαίνει στην τροποποίηση του εκκαθαριστικού σημειώματος περαίωσης που αποδέχτηκε η επιχείρηση, και καταχωρεί τις υπόλοιπες ανέλεγκτες χρήσεις. Στη συνέχεια γίνεται εκ νέου ο υπολογισμός του φόρου από το σύστημα και προκύπτει το νέο ποσό του φόρου περαίωσης.
Η διαφορά του φόρου που προκύπτει αντιμετωπίζεται αυτοτελώς και ανεξάρτητα από το ήδη βεβαιωθέν ποσό του πρώτου σημειώματος και η Δ.Ο.Υ. για τη διαφορά ενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 9 και 10 του Ν.3888/2010.

Δ. Περίπτωση
Επιχείρηση έχει αποδεχθεί το εκδοθέν από την Γ.Γ.Π.Σ. εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης τον μήνα Νοέμβριο με καταβολή στη τράπεζα ποσού που αντιστοιχεί στο σύνολο των χρήσεων ή σε λιγότερες χρήσεις από αυτές που περιλαμβάνει το σημείωμα περαίωσης. Στη συνέχεια τον μήνα Δεκέμβριο προσέρχεται ξανά στη τράπεζα και καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες ή σε λιγότερες χρήσεις από αυτές που αποδέχθηκε με τη καταβολή του μηνός Νοεμβρίου.

Αντιμετώπιση
Η Γ.Γ.Π.Σ., θεωρεί την πληρωμή του μηνός Δεκεμβρίου ως δόση και πιστώνει το καταβληθέν ποσό στην γραμμή χρηματικού καταλόγου με ημερομηνία βεβαίωσης την 30/11/2010, η οποία περιέχει το ποσό των χρήσεων που αποδέχθηκε η επιχείρηση με την αντίστοιχη πληρωμή τον μήνα Νοέμβριο.

Ε. Περίπτωση
Επιχείρηση έχει αποδεχθεί το εκδοθέν εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης είτε με καταβολή στη τράπεζα είτε στη Δ.Ο.Υ. Στη συνέχεια από την Δ.Ο.Υ. διαπιστώνεται ότι για τη συγκεκριμένη χρήση που περαιώθηκε με την αποδοχή του σημειώματος έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου (μετά από διενέργεια τακτικού ελέγχου).

Αντιμετώπιση
Για την περίπτωση αυτή θα σας δοθούν οδηγίες μετά την έκδοση σχετικής εγκυκλίου. Στην περίπτωση αυτή πάντως για την ελεγχθείσα χρήση ισχύουν τα φύλλα ελέγχου και όχι η περαίωση. Για το λόγο αυτό είναι σκόπιμο να ενημερωθεί το ταχύτερο δυνατό η επιχείρηση.

ΣΤ. Περίπτωση
Επιχειρήσεις αποδέχονται το εκδοθέν από τη Γ.Γ.Π.Σ. εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης και καταβάλουν στη τράπεζα το 20% ή εξοφλούν ολικά με έκπτωση τις χρήσεις που επιλέγουν το μήνα Δεκέμβριο.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Η Γ.Γ.Π.Σ., στις αρχές του επόμενου έτους βάσει του αρχείου πληρωμών στις τράπεζες μηνός Δεκεμβρίου, δημιουργεί και αποστέλλει στις Δ.Ο.Υ. χρηματικούς καταλόγους με ημερομηνία βεβαίωσης την 31/12/2010 και επόμενη δόση την 31/01/2011 (για τις επιχειρήσεις που κατέβαλλαν το 20%).

Ζ. Βελτιώσεις - Επισημάνσεις Κεντρικής Εφαρμογής Περαίωσης
Μέσω της κεντρικής εφαρμογής περαίωσης του Ν.3888/2010, μπορείτε να τροποποιείτε εκδοθέντα εκκαθαριστικά σημειώματα της Γ.Γ.Π.Σ. για τα οποία η αποδοχή έγινε με καταβολή στην τράπεζα.

Παρατηρήσεις:
1. Η τροποποίηση αφορά την προσθήκη χρήσεων μετά το τελευταίο περαιούμενο έτος που περιλαμβάνεται στο σημείωμα της Γ.Γ.Π.Σ. και την έκδοση νέου από την Δ.Ο.Υ. (π.χ. έχει γίνει αποδοχή του εκδοθέν σημειώματος της Γ.Γ.Π.Σ. μέχρι το οικον. Έτος 2009 και ο φορολογούμενος με αίτησή του ζητεί να περαιώσει και το οικον. Έτος 2010, βάσει των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις αναγραφόμενες εγκυκλίους).

Σημείωση: Δεν θα επιτρέπεται από την εφαρμογή της περαίωσης οποιαδήποτε μεταβολή-προσθήκη χρήσεων για έτη μέχρι και το τελευταίο περαιούμενο έτος που έχει αποδεχτεί η επιχείρηση με την καταβολή στην τράπεζα. Σε οποιαδήποτε προσπάθεια μεταβολής-προσθήκης όταν πατηθεί το πλήκτρο «Προσωρινή», θα επανέρχονται στην οθόνη της εφαρμογής οι χρήσεις όπως αυτές είχαν αποτυπωθεί στο εκδοθέν από την Γ.Γ.Π.Σ. σημείωμα περαίωσης.

2. Για την διευκόλυνσή σας σε ότι αφορά την βεβαίωση και είσπραξη της διαφοράς που προκύπτει των περιπτώσεων της παραγράφου 1, όταν εκτυπώνεται το νέο σημείωμα στον πίνακα (Δ) «ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ-ΔΟΣΕΩΝ», αποτυπώνονται τα ποσά του φόρου περαίωσης που αφορούν τις επιπλέον χρήσεις που προστίθενται. Επίσης με κύκλο περικλείεται το τελευταίο οικον. Έτος που περαιώθηκε με καταβολή στην τράπεζα.

3. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τα εκδοθέντα εκκαθαριστικά σημειώματα της Γ.Γ.Π.Σ. (που δεν έχουν τροποποιηθεί από την Δ.Ο.Υ.), των οποίων η αποδοχή έγινε με καταβολή στην τράπεζα, με την επιλογή του πλήκτρου «Εκτ. Αρχικής», θα εμφανίζονται-εκτυπώνονται τα εξής:

α) το τελευταίο περαιούμενο έτος

β) το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο τελευταίο περαιούμενο έτος και έχει ή θα βεβαιωθεί με χρηματικό κατάλογο που αποστέλει η Γ.Γ.Π.Σ. στη Δ.Ο.Υ.

γ) τα έτη που δεν περαιώθηκαν έχοντας διαγράμμιση με την ένδειξη (Χ), για τις περιπτώσεις που η επιχείρηση αποδέχτηκε λιγότερες χρήσεις από αυτές που περιελάμβανε το εκδοθέν σημείωμα της Γ.Γ.Π.Σ.

4. Διαπιστώθηκε ότι σε 810 σημειώματα περαίωσης που εκδόθηκαν από την Γ.Γ.Π.Σ. και η αποδοχή τους έγινε με καταβολή στην τράπεζα, οι Δ.Ο.Υ. προχώρησαν (πριν κλειδωθεί το σημείωμα), σε τροποποίηση του σημειώματος, με αποτέλεσμα να υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ του αρχικά εκδοθέν σημειώματος από την Γ.Γ.Π.Σ. και του σημειώματος που υπάρχει σήμερα στην κεντρική εφαρμογή της περαίωσης του Ν.3888/2010. Για τις περιπτώσεις αυτές, η Γ.Γ.Π.Σ. επανέφερε τα σημειώματα της περαίωσης στην αρχική τους μορφή (όπως αυτά είχαν εκδοθεί από την Γ.Γ.Π.Σ.), ώστε να καταστεί εφικτή η σωστή βεβαίωση με χρηματικούς καταλόγους που θα αποσταλούν από την Γ.Γ.Π.Σ., όπως αυτή προκύπτει από την καταβολή στην τράπεζα.

Οι Δ.Ο.Υ. που έχουν προβεί στις ανωτέρω τροποποιήσεις σημειωμάτων περαίωσης, πρέπει οπωσδήποτε να απευθύνονται στα αναγραφόμενα τηλέφωνα για την παροχή οδηγιών σχετικά με το θέμα αυτό.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και πληροφορία.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 4ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης