ΠΟΛ.1247/3.9.1996

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά την είσπραξη επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων γεωργικής παραγωγήςΣχόλια:


3 Σεπ 1996

Taxheaven.gr
Αθήνα 3 Σεπτεμβρίου 1996
Αριθ. Πρωτ. 1096942/1891/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1247

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά την είσπραξη επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων γεωργικής παραγωγής.
ΣΧΕΤ. : Η αριθμ. πρωτ. 1085968/1714/ΠΟΛ. 1216/Α0012/26.7.1996 διαταγή μας.

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 25 του άρθρου 6 του Ν.2386/1996 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 81 του Ν.2238/1994.
Με τις νέες αυτές διατάξεις θεσπίζεται η υποχρέωση των δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών, πιστωτικών οργανισμών, συνεταιρισμών ή ενώσεων συνεταιρισμών και γενικά ενώσεων προσώπων που καταβάλλουν επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις επί της γεωργικής παραγωγής να ζητούν το πιστοποιητικό ή την υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 81 του Ν.2238/1994.


2. Με την 1085968/1714/Α0012/ΠΟΛ. 1216/26.7.1996 διαταγή μας, με την οποία ερμηνεύονται οι πιο πάνω διατάξεις, δόθηκαν σχετικές οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

3. Λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή των παραπάνω, τόσο στις ΔΟΥ λόγω του υπάρχοντος φόρτου εργασίας και της νέας επιβάρυνσής τους η οποία θα επέλθει με το μεγάλο αριθμό των πιστοποιητικών και των υπεύθυνων δηλώσεων που απαιτείται να χορηγηθούν σε όσους δικαιούνται να εισπράξουν επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις γεωργικής παραγωγής, όσο και την ταλαιπωρία που υφίστανται οι δικαιούχοι των ανωτέρω επιδοτήσεων για τη λήψη του σχετικού πιστοποιητικού της υπεύθυνης δήλωσης από τις ΔΟΥ ότι δηλώθηκε το γεωργικό εισόδημα και προκειμένου να διευκολυνθούν αυτοί (αγρότες και μη) για να εισπράξουν έγκαιρα τα ποσά που δικαιούνται, παρέχουμε τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να μην ακολουθούν τη διαδικασία που περιγράφεται στην ανωτέρω διαταγή, αλλά να υποβάλλουν στα πιο πάνω πρόσωπα που καταβάλλουν τις επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ή να προσκομίζουν επικυρωμένο, από την αρμόδια ΔΟΥ, αντίγραφο της πρώτης και τρίτης σελίδας του εντύπου Ε3 "Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος" που υποβάλλεται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

4. Στην υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 οι δικαιούχοι επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων θα δηλώνουν:

α) Οτι κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος δηλώθηκε το καθαρό γεωργικό εισόδημα της συγκεκριμένης φυτικής ή ζωϊκής παραγωγής που επιδοτείται ή αποζημιώνεται, αν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και σε ποιά ΔΟΥ και του Α.Φ.Μ. τους.

β) Οτι απόκτησαν γεωργικό εισόδημα αλλά δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

5. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να αναγράφεται η Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία των δικαιούχων των γεωργικών επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων.

6. Οι πιο πάνω φορείς που καταβάλλουν γεωργικές επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις θα αποστέλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., των δικαιούχων των επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων, εντός των μηνών Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους, τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις που παρέλαβαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό
τρίμηνο, μαζί με κατάσταση όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο αυτών που υπέβαλαν τις υπεύθυνες δηλώσεις.


Taxheaven.gr