Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1097/16.8.2003 Ορισμός καταστημάτων στα οποία υποχρεωτικά εκδίδονται εισιτήρια εισόδου και ορισμός κατωτάτου ορίου αξίας ελάχιστης κατανάλωσης στην προσφορά τιμής επί του εισιτηρίου ως προκαταβολή.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-08-2003 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1097/16.8.2003
Ορισμός καταστημάτων στα οποία υποχρεωτικά εκδίδονται εισιτήρια εισόδου και ορισμός κατωτάτου ορίου αξίας ελάχιστης κατανάλωσης στην προσφορά τιμής επί του εισιτηρίου ως προκαταβολή.


Αθήνα,6 Αυγούστου 2003
Αρ.Πρωτ.: 1072371/757/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ 1097

ΘΕΜΑ: Ορισμός καταστημάτων στα οποία υποχρεωτικά εκδίδονται εισιτήρια εισόδου και ορισμός κατωτάτου ορίου αξίας ελάχιστης κατανάλωσης στην προσφορά τιμής επί του εισιτηρίου ως προκαταβολή.

Σας κοινοποιούμε την ΑΥΟΟ 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ 932/Β/4.7.2003) με την οποία απλουστεύονται διαδικασίες που αφορούν την έκδοση εισιτηρίου εισόδου στα καταστήματα που παρέχουν ψυχαγωγία (κέντρα διασκέδασης, μπαρ, καφετέριες κ.λπ.) και παρέχουμε οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτής. Ειδικότερα παρέχονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων που περιορίζουν την υποχρέωση του εν λόγω μέτρου (παρ. 1 και παρ. 11) και καθιερώνουν κατώτατο όριο αξίας ελάχιστης κατανάλωσης επί του εισιτηρίου ως προκαταβολή (παρ. 3). Οσον αφορά τις λοιπές διατάξεις, αποτελούν επανάληψη των αντίστοιχων διατάξεων της ΑΥΟ 1072823/513/ΠΟΛ.1159/0015/22.6.1994 (ΦΕΚ 506/Β), για τις οποίες εφαρμόζονται οι οδηγίες που είχαν δοθεί με την υπ αριθ. 1088860/627/ΠΟΛ.1188/29.7.1994 εγκύκλιο και συνεπώς δεν χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων.

Ειδικότερα:

1. Σε ποια καταστήματα παραμένει η υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίου εισόδου

Η υποχρέωση έκδοσης θεωρημένου εισιτηρίου εισόδου, κατ άτομο, παραμένει μόνο στα καταστήματα που παρέχουν ψυχαγωγία με ζωντανή μουσική με ορχήστρα τουλάχιστον τριών οργάνων συνδυαζόμενη ή μη με χορό ή ακρόαση και προσφορά φαγητού ή ποτού.

2. Σε ποια καταστήματα καταργείται η υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίου εισόδου

Καταργείται η υποχρέωση έκδοσης του εισιτηρίου αυτού στα καταστήματα που παρέχουν ψυχαγωγία:

- με ορχήστρα κάτω των τριών οργάνων

- στερεοφωνική ή ηλεκτρονική μουσική (μπαρ, δισκοθήκες, Piano-bar - restaurant κ.λπ.).

3. Δεν εκδίδεται εισιτήριο εισόδου από τα καταστήματα (εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία, καφενεία; καφετέριες και λοιπά συναφή), όταν οι εκμεταλλευτές αυτών περιστασιακά και μέχρι δύο φορές το χρόνο διοργανώνουν εκδηλώσεις επ ευκαιρία θρησκευτικών εορτών και πανηγύρεων και χρησιμοποιούν για την ψυχαγωγία των εισερχομένων σ΄ αυτά ατόμων ζωντανή μουσική με ορχήστρα τουλάχιστον τριών οργάνων.

4. Επίσης δεν εκδίδεται εισιτήριο από τα καταστήματα, που χρησιμοποιούν ζωντανή μουσική με ορχήστρα τριών τουλάχιστον οργάνων, στα οποία εισέρχονται πρόσωπα που συμμετέχουν σε χορούς, δεξιώσεις ή άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται από συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα, Οργανισμούς, Οργανώσεις κ.λπ. εφόσον έχει κατατεθεί στην ΔΟΥ του διοργανωτή συμφωνητικό όπως απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, όπως ισχύει. Το συμφωνητικό αυτό πρέπει να επιδεικνύεται σε κάθε φορολογικό έλεγχο.

Σε περίπτωση μη κατάθεσης του συμφωνητικού στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, εκδίδεται εισιτήριο εισόδου κατ εισερχόμενο άτομο, χωρίς αξία με την ένδειξη «Βάσει συμφωνητικού».

5. Περιπτώσεις έκδοσης κατ άτομο εισιτηρίων εισόδου «ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ» ή «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ»

Επισημαίνεται ότι όπως είχε γίνει δεκτό με την υπ αριθ. 1088860/627/ΠΟΛ.1188/29.7.1994 εγκύκλιο, η οποία εξακολουθεί να ισχύει:

Στις περιπτώσεις καταστημάτων που συμβάλλονται με τουριστικά γραφεία, εφόσον έχει κατατεθεί στη ΔΟΥ του διοργανωτή συμφωνητικό, εκδίδεται εισιτήριο εισόδου κατ εισερχόμενο άτομο, χωρίς αξία με την ένδειξη «Βάσει συμφωνητικού». Το συμφωνητικό αυτό πρέπει να επιδεικνύεται σε κάθε φορολογικό έλεγχο.

Ομοίως,, η συγκεκριμένη διαδικασία, μπορεί να εφαρμοσθεί και για περιπτώσεις καταστημάτων που συμβάλλονται με ιδιώτες προκειμένου να εξυπηρετηθούν διάφορες εκδηλώσεις (π.χ. γάμοι, βαπτίσεις κ.λπ.).

Εφόσον για τις περιπτώσεις των πελατών-τουριστικών γραφείων και των ιδιωτών-πελατών (γάμοι κ.λπ.) δεν καταρτίζεται έγγραφη σύμβαση, παρέχεται η δυνατότητα να εκδίδονται εισιτήρια με την ένδειξη «Ειδική Συμφωνία».

6. Αναγραφόμενη αξία επί του εισιτηρίου

Για την ένδειξη αυτή διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Η αναγραφόμενη αξία ουσιαστικά αποτελεί προκαταβολή και συμψηφίζεται με την αξία των προσφερομένων ειδών.

Ειδικότερα:

Ορισμός κατώτατου ορίου αξίας ελάχιστης κατανάλωσης ως προκαταβολή τουλάχιστον 25 στην προσφορά τιμής.

Η περίπτωση αυτή έκδοσης εισιτηρίου εισόδου με κατώτερο όριο αξίας ελάχιστης κατανάλωσης τουλάχιστον 25 ως προκαταβολή, αφορά τα καταστήματα που εμπίπτουν στο μέτρο και επιτρέπεται στους εκμεταλλευτές τους από το άρθρο 242 της αγορανομικής διάταξης με αριθ. 14/11.5.1989 (ΦΕΚ 343/Β/11.5.1989) να προσφέρουν «Ταμπλ-ντοτ» πλήρες με τα είδη που ορίζονται στην παρ. 1 του παραπάνω άρθρου ή μόνο ποτό συνοδευόμενο υποχρεωτικά κατ επιλογή του πελάτη με τα είδη που ορίζονται στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου και με τους λοιπούς όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται με το άρθρο αυτό.

Για διευκόλυνση επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο το κείμενο των παρ. 1 και 2 του άρθρου 242 της αγορανομικής διάταξης με αριθ. 14/11.5.1989 (ΦΕΚ 343/Β/11.5.1989).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Επισημαίνεται ότι, τυχόν θεωρημένα ανεξάντλητα αποθέματα εισιτηρίων από τους εκμεταλλευτές καταστημάτων, στα οποία καταργείται η υποχρέωση έκδοσης του υπόψη εισιτηρίου φυλάσσονται για όσο χρόνο προβλέπεται από τις διατάξεις του ΚΒΣ.

Αγορανομική Διάταξη αριθ. 14 (ΦΕΚ 343/Β/11.5.1989

Αρθρο 242

Προσφορά ειδών από Κέντρα Διασκέδασης

1) Επιτρέπεται στα Χορευτικά Κέντρα και Κοσμικές Ταβέρνες Α και Β κατηγορίας η προσφορά «ταμπλ-ντοτ» (πλήρες), με την παρακάτω σύνθεση:

α) Ορεκτικά ή ψάρια (γλώσσες, λαβράκια, λιθρίνια, μπαρμπούνια, ξιφίας, συναγρίδες, τσιπούρες, σφυρίδες, φαγκριά) ή αστακός ή γαρίδες.

β) Κρέας ή πουλερικά γαρνί

γ) Σαλάτα

δ) Γλυκό

ε) Φρούτο

στ) Τυρί

2) Επιτρέπεται στα παραπάνω κέντρα, μόνο κατά τις ημέρες προσφοράς του «ταμπλ-ντοτ» της προηγούμενης παραγράφου και προκειμένου για πελάτες που επιθυμούν μόνο ποτό, μαζί με το ποτό να τους προσφέρουν υποχρεωτικά και φρούτα ή ξηρούς καρπούς ή παγωτό, ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης