Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1231/7.8.1996 Σύσταση και αρμοδιότητες Δ/νσεων που συγκροτούν τη Γενική Δ/νση Φορολογικών Ελέγχων


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-08-1996 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1231/7.8.1996
Σύσταση και αρμοδιότητες Δ/νσεων που συγκροτούν τη Γενική Δ/νση Φορολογικών Ελέγχων
Σύσταση και αρμοδιότητες Δ/νσεων που συγκροτούν τη Γενική Δ/νση Φορολογικών Ελέγχων
1089671/5810/ΠΟΛ. 1231/7.8.1996

1. Οπως είναι γνωστό, με το Π.Δ.167/96 "Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.284/88 "Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών" (Α' 128) και συγκρότηση Γενικών Διευθύνσεων" (ΦΕΚ 128 Α'/20.6.96) που σας κοινοποιήθηκε με το έγγραφο 1073281/820/0006Α'/ΠΟΛ. 1190/25.6.96 της Διεύθυνσης Οργάνωσης και στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν.2343/95, επήλθαν διάφορες μεταβολές στη διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών.
Μεταξύ των μεταβολών αυτών είναι και η κατάργηση της πρώην Διεύθυνσης Ελέγχων (Δ/9) και η σύσταση των Διευθύνσεων:

α) Σχεδιασμού και Συντ/σμού Φορολογικών Ελέγχων και

β) Μητρώου, οι οποίες υπάγονται στη συγκροτηθείσα με τις ίδιες ανωτέρω διατάξεις Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων.

Με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα καθορίζονται τα Τμήματα στα οποία διαρθρώνονται οι πιο πάνω νέες Διευθύνσεις καθώς και οι αρμοδιότητες ανά Τμήμα που περιέρχονται στις Διευθύνσεις αυτές.

2. Για καλύτερη ενημέρωσή σας ως προς τις αρμοδιότητες των νέων Δ/νσεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και προκειμένου να αποφεύγεται άσκοπη αλληλογραφία σας προς Διευθύνσεις που δεν υφίστανται πλέον ή προς αναρμόδιες Διευθύνσεις και Τμήματα, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Ι. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Συντονισμού Φορολογικών Ελέγχων
Στη Διεύθυνση αυτή περιέρχονται αρμοδιότητες της πρώην Διεύθυνσης Ελέγχων και μάλιστα το μεγαλύτερο τμήμα των αρμοδιοτήτων του Α' Τμήματος της καταργηθείσας αυτής Διεύθυνσης.
Απαρτίζεται από τα Τμήματα Σχεδιασμού Φορολογικών Ελέγχων και Συντονισμού Φορολογικών Ελέγχων, με αρμοδιότητες επί θεμάτων ελέγχων (τακτικών) και επανελέγχων, περαίωσης υποθέσεων κ.λπ., οι οποίες καθορίζονται αναλυτικά ανά Τμήμα στο Προεδρικό Διάταγμα, καθώς και από το Τμήμα Ποινών με αρμοδιότητες επί θεμάτων ποινικών και διοικητικών κυρώσεων.
Διευκρινίζεται ότι ως διοικητικές κυρώσεις επί των οποίων έχει αρμοδιότητα το Τμήμα Ποινών, νοούνται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται ιδίως από τις διατάξεις των άρθρων 91 και 92 του Ν.2238/94 και γενικά όλες οι διοικητικές κυρώσεις αρμοδιότητας της πρώην Διεύθυνσης Ελέγχων.

ΙΙ. Διεύθυνση Μητρώου
Η σύσταση της Διεύθυνσης αυτής υπαγορεύτηκε από την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης της εικόνας και της φορολογικής συμπεριφοράς κάθε φορολογούμενου, καθώς και της περαιτέρω υποστήριξης και υποβοήθησης τόσο του ελεγκτικού έργου, όσο και των λοιπών λειτουργιών και διαδικασιών που εφαρμόζονται στα διάφορα αντικείμενα των Δ.Ο.Υ., ώστε να επιτυγχάνεται το ενιαίο της εφαρμογής αυτών και η σύντομη και αποτελεσματική διεκπεραίωση των υποθέσεων.
Απαρτίζεται από τα Τμήματα Στρατηγικής Μητρώου και Διαχείρησης Μητρώου, με αρμοδιότητες επί θεμάτων Μητρώου, μεταβολών και γενικά παρακολούθησης της εικόνας των φορολογουμένων, οι οποίες καθορίζονται αναλυτικά ανά Τμήμα στο Προεδρικό Διάταγμα, καθώς και από το Τμήμα Επαληθεύσεων με αρμοδιότητες επί
ελεγκτικών θεμάτων και διαδικασιών.

Σε ότι αφορά ειδικά το Τμήμα Επαληθεύσεων, επισημαίνεται ότι οι αρμοδιότητές του αποτελούν στό σύνολό τους μέρος των αρμοδιοτήτων του Α' Τμήματος της πρώην Διεύθυνσης Ελέγχων. Μεταξύ δε των αρμοδιοτήτων αυτών είναι και ο προγραμματισμός και συντονισμός προσωρινών και προληπτικών ελέγχων και παροχή σχετικών οδηγιών. Συνεπώς για οποιαδήποτε σχετικά θέματα, αρμόδιο είναι πλέον το παραπάνω Τμήμα (π.χ. συγκρότηση και λειτουργία Ειδικών Συνεργείων προληπτικού ελέγχου κατά τις απογευματινές ώρες και τις ημέρες του Σαββάτου κ.λπ.).

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 περ. α' του άρθρου 4 του ως άνω Π.Δ/τος, η ΥΠΕΔΑ και τα Παραρτήματά της υπάγονται στη Γεν. Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΣΔΟΕ. Κατά συνέπεια η ΥΠΕΔΑ και τα Παραρτήματά της να αναφέρονται για τα θέματά τους στις νέες Διευθύνσεις της ανωτέρω Γεν.
Διεύθυνσης και ειδικότερα στο Τμήμα Επαληθεύσεων της Διεύθυνσης Μητρώου και στο Τμήμα Ποινών της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Συντονισμού Φορολογικών Ελέγχων, ανάλογα με το θέμα.

4. Ηδη άρχισε η λειτουργία των παραπάνω νέων Διευθύνσεων. Συνεπώς στο εξής πρέπει να απευθύνεστε στις Διευθύνσεις αυτές για οποιοδήποτε θέμα εμπίπτει στις αρμοδιότητές τους. Τυχόν στοιχεία, αναφορές, εκθέσεις κ.λπ. που υπήρχε υποχρέωση υποβολής τους στην καταργηθείσα Διεύθυνση Ελέγχων ή και σε άλλη Κεντρική Υπηρεσία και αφορούν αρμοδιότητες των νέων Διευθύνσεων, θα υποβάλλονται πλέον στις Διευθύνσεις αυτές (FAX: 32.46.794). Ειδικά τα Συγκεντρωτικά Δελτία με τα αποτελέσματα των τακτικών και προσωρινών ελέγχων βάσει της διαταγής 1075487/4984/Α009/ΠΟΛ. 1195/1.7.96, θα αποστέλλονται επί του παρόντος στο Τμήμα Επαληθεύσεων της Διεύθυνσης Μητρώου. Στο ίδιο τμήμα να κοινοποιούνται και αντίγραφα της μηνιαίας αναφοράς Βεβαιώσεων - Εκπτώσεων. Η αναφορά αυτή στο εξής θ' απευθύνεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης και ειδικότερα στο Τμήμα Επεξεργασίας Επιθεωρήσεων της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών, το οποίο είναι αρμόδιο και για την παρακολούθηση του έργου των υπηρεσιών του Υπουργείου.

5. Βασικός στόχος της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών είναι η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους. Για την αποφυγή όμως δυσλειτουργιών και εν όψει της επελθούσας ανακατανομής αρμοδιοτήτων, πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή, ώστε οι ενέργειές σας στο εξής να κινούνται
απαρεγκλίτως εντός των πλαισίων των μεταβολών που επήλθαν ως προς τις υπηρεσίες και τις αρμοδιότητές τους.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης