Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. Πρωτ.: Δ30Α/4034938/ΕΞ/11.11.2010 Οδηγίες για τη Βεβαίωση και Είσπραξη φόρων σύμφωνα με το ν. 3888/2010 που προκύπτουν από την περαίωση ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων για τις διαχειριστικές περιόδους μέχρι και τις 31-12-2009

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-11-2010 ]
Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Αριθ. Πρωτ.: Δ30Α/4034938/ΕΞ/11.11.2010
Οδηγίες για τη Βεβαίωση και Είσπραξη φόρων σύμφωνα με το ν. 3888/2010 που προκύπτουν από την περαίωση ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων για τις διαχειριστικές περιόδους μέχρι και τις 31-12-2009

Μοσχάτο, 11/11/2010
Αριθ. Πρωτ.:Δ30Α 4034938 ΕΞ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
ΤΜΗΜΑ Α' - Φορολογίας Εισοδήματος, Κεφαλαίου & Αυτοκινήτων

Ταχ. Δ/νση: Χανδρή 1 & θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας: 183 46 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Τσομάκας Δημ.-Σαράντης Σωτ
Τηλέφωνο: 210 -480 2512-2498
FAX: 210 - 4802209
E-Mail: [email protected]

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη Βεβαίωση και Είσπραξη φόρων σύμφωνα με το ν. 3888/2010 που προκύπτουν από την περαίωση ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων για τις διαχειριστικές περιόδους μέχρι και τις 31-12-2009».

Σας παραθέτουμε αναλυτικές οδηγίες, οι οποίες θα σας βοηθήσουν ως προς τις διαδικασίες Βεβαίωσης και Είσπραξης φόρων που προκύπτουν από την Περαίωση ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων ν.3888/2010, για τις διαχειριστικές περιόδους μέχρι και 31/12/2009, χρησιμοποιώντας προγράμματα του υποσυστήματος Εσόδων.

Επισημαίνουμε, ότι οι παρακάτω οδηγίες αφορούν αποκλειστικά περιπτώσεις επιχειρήσεων στις οποίες θα εκδοθεί τροποποιημένο εκκαθαριστικό σημείωμα από την Δ.Ο.Υ., μετά από μεταβολές που γίνονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα που εκδόθηκε από τη Γ.Γ.Π.Σ.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Οι υπάλληλοι που θα οριστούν να εκδίδουν τα διπλότυπα είσπραξης της περαίωσης (προκαταβολή 20% ή εξόφληση όλου του ποσού) πρέπει να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα των "Οίκοθεν- Δήλωση- Ε.Δ.Ε" που βρίσκεται στο μενού "Εντός Συναλλαγής" στις "Εισπράξεις" του υποσυστήματος Εσόδων. Για την χορήγηση της παραπάνω πρόσβασης, θα απευθύνεστε στον τεχνικό διαχειριστή της Δ.Ο.Υ., ο οποίος μετά από εντολή Προϊσταμένου θα προβεί στις σχετικές ενέργειες.

1 .Για την είσπραξη της προκαταβολής ή όλου του ποσού του φόρου που προκύπτει από την περαίωση ανά φορολογία (ΦΠΑ & Εισόδημα), πρέπει να εκδίδονται ξεχωριστά διπλότυπα χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα νέα είδη φόρων που σας αναφέρουμε παρακάτω:

α) ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΥ 2152 (Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ν. 3888/2010). Ο ΚΑΕ που έχει συσχετισθεί με αυτό το είδος φόρου είναι ο 1643. 

β) ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΥ 1191 (ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ν.3888/2010). Ο ΚΑΕ που έχει συσχετισθεί με αυτό το είδος φόρου είναι ο 644.

Για την είσπραξη της προκαταβολής ή όλου του ποσού θα χρησιμοποιείται το πρόγραμμα "Οίκοθεν Δήλωση- Ε.Δ.Ε." του υποσυστήματος Εσόδων, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργείται αυτόματα η βεβαίωση του συνολικού ποσού της περαίωσης.

Σε περίπτωση πληρωμής του ποσού σε δόσεις οι υπόλοιπες δόσεις θα εισπράττονται και θα παρακολουθούνται από το τμήμα Εσόδων όπως όλα τα βεβαιωμένα χρέη.

2. Η έκπτωση 10% υπολογίζεται επί του υπολοίπου ποσού που απομένει μετά την αφαίρεση της προκαταβολής από την αρχική οφειλή (Φ.Π.Α. & Εισόδημα) εφόσον ολόκληρο το ποσό καταβληθεί εφάπαξ ταυτόχρονα με την αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σημειώματος ή επί του υπολοίπου (πλην της προκαταβολής) στην ημερομηνία καταβολής της αμέσως επόμενης δόσης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

α) Η έκπτωση του 10% επειδή θα υπολογίζεται επί του υπολοίπου ποσού που θα απομένει μετά την προκαταβολή θα εισάγεται ως ποσό και όχι ως ποσοστό.

β) Σε περίπτωση που το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι μικρότερο ή ίσο των 500 δεν χορηγείται η έκπτωση 10% και καταβάλλεται εφάπαξ με την αποδοχή του εκκαθαριστικού σημειώματος.

γ) Σε καμία περίπτωση το 20% που θα καταβάλλεται δεν θα είναι μικρότερο των 500 ευρώ.

3. Ο τρόπος καταβολής των φόρων έχει ως εξής:

α) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής που προκύπτει από το Εκκαθαριστικό Σημείωμα (ΦΠΑ+Εισόδημα) είναι μέχρι 5.000€ τότε το υπόλοιπο ποσό (πλην της προκαταβολής που καταβάλλεται άμεσα) θα πληρωθεί σε 6 ίσες μηνιαίες δόσεις, (συνολικά 7 δόσεις μαζί με την δόση της προκαταβολής).
Σημείωση: Το ποσό δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 500€, με εξαίρεση την τελευταία δόση.

β) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής που προκύπτει από το Εκκαθαριστικό Σημείωμα (ΦΠΑ+Εισόδημα), είναι πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, καταβάλλεται σε οκτώ (8) ίσες μηνιαίες δόσεις (συνολικά 9 δόσεις μαζί με την δόση της προκαταβολής).

γ) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής που προκύπτει από το Εκκαθαριστικό Σημείωμα (ΦΠΑ+Εισόδημα), είναι πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και μέχρι δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, καταβάλλεται σε δώδεκα (12) ίσες μηνιαίες δόσεις (συνολικά 13 δόσεις μαζί με την δόση της προκαταβολής).

δ) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής που προκύπτει από το Εκκαθαριστικό Σημείωμα (ΦΠΑ+Εισόδημα), είναι πάνω από δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, καταβάλλεται σε δεκαοκτώ (18) ίσες μηνιαίες δόσεις (συνολικά 19 δόσεις μαζί με την δόση της προκαταβολής).

ε) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής που προκύπτει από το Εκκαθαριστικό Σημείωμα(ΦΠΑ+Εισόδημα), είναι πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, καταβάλλεται σε είκοσι τέσσερις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις (συνολικά 25 δόσεις μαζί με την δόση της προκαταβολής).

Π.χ.Έστω το ποσό που προκύπτει για όλες τις χρήσεις από Φ.Π.Α. είναι 10.000€και από Εισόδημα είναι 20.000€.
Σύνολο: 30.000€ (αρχικό συνολικό ποσό)

Επειδή το αρχικό συνολικό ποσό είναι πάνω από 20.000€ τότε θα καταβληθεί ως εξής :

- σε δόσεις
Εάν ο φορολογούμενος επιλέξει την καταβολή του ποσού της περαίωσης σε δόσεις, τότε άμεσα με την αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σημειώματος, θα καταβάλει το 20% (ως προκαταβολή).

Θα εκδοθούν 2 διπλότυπα, (όπως αναλυτικά περιγράφεται στην επόμενη ενότητα) ένα για ΦΠΑ με ποσό : 2.000€, ένα για Εισόδημα με ποσό 4.000€.

Τα υπόλοιπα ποσά, πλην της προκαταβολής θα καταβληθούν σε 24 ίσες μηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση καταβολής των υπολοίπων δόσεων μέσα στην προθεσμία καταβολής της 1ης δόσης (2η στην οφειλή), παρέχεται έκπτωση ποσοστού (10%) δέκα τοις εκατό στο υπόλοιπο μετά την προκαταβολή (δηλ. 2.400 ευρώ, δηλ. 800 ευρώ Φ.Π.Α. και 1.600 ευρώ Εισόδημα).

- εφάπαξ
Εάν ο φορολογούμενος επιλέξει τη καταβολή του ποσού της περαίωσης σε μία δόση (εφάπαξ) με την αποδοχή του εκκαθαριστικού σημειώματος, τότε άμεσα με την αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σημειώματος θα καταβάλει ολόκληρο το ποσό με την έκπτωση 10% (30.000-20%=24.000*10%=2.400 ευρώ η έκπτωση).

Άρα θα εκδοθούν 2 διπλότυπα, (όπως αναλυτικά περιγράφεται στη επόμενη ενότητα) ένα για ΦΠΑ με ποσό : 9.200€ και ένα για Εισόδημα με ποσό 18.400€.

Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΠΛΟΤΥΠΩΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Από το υποσύστημα Εσόδων/ Εντός Συναλλαγής/ Εισπράξεις, επιλέγετε το πρόγραμμα "Οίκοθεν - Δήλωση - Ε.Δ.Ε" και καταχωρείτε στην αντίστοιχη οθόνη τα παρακάτω:

1. ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3888/2010 ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ.

•    Είδος Είσπραξης: Δήλωση
•    Τύπος πηγής : 5 (ΕΙΣΟΔΗΜΑ)
•    Είδος Φόρου : 1191 (ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ν.3888/2010)

Επιλέγετε το πλήκτρο "Προτεινόμενοι ΚΑΕ"
Φωτίζοντας τον ΚΑΕ που εμφανίζεται (644) και πατώντας το πλήκτρο "Μεταβολή F10" εμφανίζεται η οθόνη "Εισαγωγή Στοιχείων ΚΑΕ" όπου πληκτρολογείτε το ποσό που θα εισπραχθεί : Το ποσό προκαταβολής σε περίπτωση πληρωμής σε δόσεις ή σε περίπτωση ολικής εξόφλησης, το ποσό που προκύπτει από την περαίωση Εισοδήματος αφού έχει αφαιρεθεί το ποσό της έκπτωσης.

ΑΦΜ Οφειλέτη : χχχχχχχχχ

Ποσό πληρωμής : Το ποσό που θα πληρώσει άμεσα ο φορολογούμενος (ίδιο με το ποσό που καταχωρήσατε στον ΚΑΕ).

Επιλέγετε το πλήκτρο "Λοιπά Στοιχεία Είσπραξης" και στο πεδίο Παρατηρήσεις της αντίστοιχης οθόνης θα καταχωρήσετε τα οικονομικά έτη που περαιώνονται σύμφωνα με το ν.3888/2010

Ποσό βεβαίωσης : Σαν ποσό βεβαίωσης πρέπει να καταχωρήσετε το συνολικό ποσό περαίωσης από Εισόδημα.

Εάν το ποσό καταβάλλεται εφάπαξ και χωρίς έκπτωση , τότε επιλέγετε το πλήκτρο "Νέο - F2" και ολοκληρώνεται η διαδικασία έκδοσης διπλοτύπου.

Σε περίπτωση που το ποσό πληρωμής είναι διαφορετικό του ποσού βεβαίωσης (εφάπαξ με έκπτωση ή δόσεις), πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθούν τα "Στοιχεία βεβαίωσης" στην αντίστοιχη οθόνη ως ακολούθως:

Τελευταία Εργάσιμη
Περιοδικότητα : 1
Αριθμός Δόσεων : Στο συγκεκριμένο πεδίο θα συμπληρώσετε τον αριθμό δόσεων που δικαιούται ο φορολογούμενος βάσει του συνολικού ποσού της περαίωσης: π.χ. για ποσά μέχρι 15.000€ σε 13 δόσεις (12 δόσεις + 1 για την προκαταβολή).

•    Επισήμανση 1
Ο αριθμός των δόσεων πρέπει να έχει ήδη προσδιοριστεί επί του αρχικού συνολικού ποσού της περαίωσης (Φ.Π.Α & Εισόδημα ) και βάσει του περιορισμού ότι το ελάχιστο ποσό δόσης (Φ.Π.Α & Εισόδημα) δεν θα είναι μικρότερο των 500€ ( με εξαίρεση την τελευταία δόση για ποσά αρχικής οφειλής έως 5.000 ευρώ).

•    Επισήμανση 2
Σε περίπτωση με το διπλότυπο που εκδίδετε εξοφλείται όλο το ποσό με έκπτωση τότε στο πεδίο Αριθμός Δόσεων θα εισάγετε πάντα το 1.

Ημερομηνία Πρώτης Δόσης : Τρέχουσα Ημερομηνία
Δεν εισάγετε Ελάχιστο ποσό Δόσης
Δεν εισάγετε ποσοστό Έκπτωσης
Ποσό έκπτωσης: Εισάγετε το ποσό έκπτωσης υπολογισμένο επί του υπολοίπου ποσού (πλην της προκαταβολής).
Ημερομηνία Ισχύος Έκπτωσης:

α) Εάν εξοφλείται όλο το ποσό με την αποδοχή του σημειώματος, η ημερομηνία ισχύος έκπτωσης θα είναι η τρέχουσα.

β) Εάν καταβάλλεται η προκαταβολή, η ημερομηνία ισχύος έκπτωσης θα είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα.

Με την επιλογή του πλήκτρου 'Υπολογισμός Δόσεων " θα εμφανιστούν οι δόσεις όπως υπολογίστηκαν από το σύστημα. Στην περίπτωση καταβολής σε δόσεις στο ποσό Α' δόσης θα εμφανιστεί το ποσό που θα εισπραχθεί με το συγκεκριμένο διπλότυπο ( το 20% της προκαταβολής ) και το υπόλοιπο ποσό εμφανίζεται αναλυμένο στις δόσεις και στην περιοδικότητα που ορίστηκαν.

Εφόσον διαπιστώσετε ότι όλα τα στοιχεία που έχετε εισάγει είναι σωστά, επιλέγετε το πλήκτρο "OK- F8" και επανέρχεστε στην πρώτη οθόνη όπου με το πλήκτρο "Νέο- F2" δημιουργείτε και εκτυπώνετε το διπλότυπο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
α) Για ποσά συνολικής οφειλής (Εισόδημα & Φ.Π.Α.) κάτω των 3.750 ευρώ, πρέπει να υπολογίζετε τις δόσεις σύμφωνα με τον κανόνα της ελάχιστης δόσης των 500 ευρώ με εξαίρεση την τελευταία, όταν επιλέγεται ο τρόπος καταβολής σε δόσεις.

Π.χ. έστω συνολικό ποσό σημειώματος 2.520 ευρώ (εισόδημα 2.000 ευρώ και Φ.Π.Α. 520 ευρώ).

Προκαταβολή:
504 ευρώ (εισόδημα 400 ευρώ και Φ.Π.Α. 104 ευρώ) που θα είναι η πρώτη δόση την τρέχουσα ημερομηνία.
Υπόλοιπες δόσεις: 2.016 ευρώ (το υπόλοιπο)/500 (ελάχιστη δόση)=4,03 (αρ. δόσεων). Επειδή όμως υπάρχει η εξαίρεση της τελευταίας δόσης, οι υπόλοιπες δόσεις θα είναι πέντε (5)+μία (1) η προκαταβολή άρα έξι δόσεις (6) συνολικά και θα δημιουργηθούν ως εξής :

Πρώτη δόση (20%) = 104 ευρώ για το Φ.Π.Α.( 400 ευρώ για το διπλότυπο του εισοδήματος).
Δεύτερη δόση=102 ευρώ για το Φ.Π.Α.( 398 ευρώ για το εισόδημα).
Τρίτη δόση = 102 ευρώ για το Φ.Π.Α.( 398 ευρώ για το εισόδημα ).
Τέταρτη δόση=102 ευρώ για το Φ.Π.Α.( 398 ευρώ για το εισόδημα ).
Πέμπτη δόση = 102 ευρώ για το Φ.Π.Α.( 398 ευρώ για το εισόδημα ).
Έκτη δόση= 8 ευρώ για το Φ.Π.Α.( 8 ευρώ για το εισόδημα ).

Επισημαίνεται, ότι η εισαγωγή των ποσών της κάθε δόσης θα γίνεται από τον υπάλληλο με το πλήκτρο Μεταβολή-F10.

β) Πριν την επιλογή του "Νέο -F2" πρέπει να είστε σίγουροι ότι έχετε εισάγει όλα τα στοιχεία σωστά διότι σε περίπτωση λάθους απαιτούνται χρονοβόρες και πολύπλοκες διαδικασίες για την ακύρωση των διπλοτύπων και της βεβαίωσης. Αν διαπιστώσετε οποιοδήποτε λάθος μην προβείτε σε διόρθωση, πατήστε " Καθαρισμός - F6" και ξεκινήστε την διαδικασία της έκδοσης του διπλοτύπου από την αρχή.

2. ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3888/2010 ΑΠΟ Φ.Π.Α.

Για την έκδοση του διπλοτύπου για το ποσό που προκύπτει από την περαίωση του Φ.Π.Α., θα ακολουθήσετε τα βήματα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 1 με την διαφορά ότι ο Τύπος πηγής στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 4 (Φ.Π.Α.), σαν Είδος Φόρου θα εισαχθεί ο κωδικός 2152 (Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ν. 3888/2010) και ο ΚΑΕ που έχει συσχετισθεί σε αυτό το είδος φόρου είναι ο 1643.

Γ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ (ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ)

Μετά το τέλος της συναλλαγής με το κοινό, από το τμήμα των Εσόδων πραγματοποιούνται οι διαδικασίες κλεισίματος ημέρας (7 βήματα) με τις οποίες οριστικοποιούνται (επικυρώνονται ) οι Χρηματικοί Κατάλογοι που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας από τα επικυρωμένα (από τον Ταμία ) διπλότυπα. Οι συγκεκριμένοι Χρηματικοί Κατάλογοι δημιουργούνται αυτόματα, τόσο για τα ποσά που προκαταβλήθηκαν σαν Α' δόση, όσο και για τις υπόλοιπες δόσεις, οι οποίες θα παρακολουθούνται και θα εισπράττονται από το τμήμα των Εσόδων, όπως τα βεβαιωμένα χρέη.

Δ. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΩΝ ΔΙΠΛΟΤΥΠΩΝ

1. Εάν έχει εκδοθεί κάποιο λανθασμένο διπλότυπο (λάθος Α.Φ.Μ. , λάθος ποσό ή λάθος δόσεις) και δεν έχει επικυρωθεί από τον Ταμία.

Στη περίπτωση αυτή κάνετε πράξη ακύρωσης πάνω στο διπλότυπο και εκδίδετε νέο με τα σωστά δεδομένα.

Προς αποφυγή λάθους επικύρωσης διπλοτύπου πρέπει να ενημερώσετε τον ταμία για το λανθασμένο διπλότυπο.

Στο τέλος της ημέρας τα άκυρα διπλότυπα πρέπει να παραδοθούν στον Προϊστάμενο Εσόδων της Δ.Ο.Υ. ή σε όποιον έχει οριστεί από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. σας.

Η διαδικασία της "Διαχείρισης Ανεπικύρωτων Εντολών Ταμία " που πραγματοποιείται στο τέλος της ημέρας "κλαδεύει" όλα τα άκυρα διπλότυπα καθώς και τις αντίστοιχες βεβαιώσεις που είχαν δημιουργηθεί κατά την έκδοση του διπλοτύπου.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τις περιπτώσεις που ενώ έχει εκδοθεί σωστά το διπλότυπο, ο φορολογούμενος αποχώρησε από τη Δ.Ο.Υ. χωρίς να το πληρώσει.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να ειδοποιηθεί ο φορολογούμενος να επιστρέψει άμεσα το ανεξόφλητο διπλότυπο, ώστε να ακυρωθεί με πράξη και αρχειοθετηθεί.

2. Στις περιπτώσεις λανθασμένης επικύρωσης διπλοτύπου από τον ταμία και αν το λάθος εντοπιστεί την ίδια ημέρα πριν την "Ημερήσια Ενημέρωση λογιστικής", το διπλότυπο μπορεί να ακυρωθεί βάσει των οδηγιών της Ομάδας Εσόδων του TAXIS με Θέμα «Οδηγίες για την ακύρωση ήδη επικυρωμένων από το ταμείο παραστατικών είσπραξης», με αρ. πρωτ.:4015381/5993/0030/26/09/2008.

Εάν το λάθος εντοπιστεί την επομένη μέρα αφού έχει "τρέξει" η "Ημερήσια Ενημέρωση Λογιστικής", οι διορθώσεις θα γίνονται σε συνεννόηση με την ομάδα Εσόδων του TAXIS.

3. Σε περίπτωση που κατά την έκδοση καταστραφεί το διπλότυπο ή τυπωθεί σε λάθος παραστατικό, δεν δημιουργούμε νέο, αλλά προβαίνουμε στην επανεκτύπωση του ήδη δημιουργημένου διπλοτύπου ως εξής:

α) Εάν γνωρίζουμε τον Α/Α διπλοτύπου που δημιουργήθηκε, τον καταχωρούμε στο αντίστοιχο πεδίο του πίνακα που περιέχει τα "Βασικά Στοιχεία Είσπραξης", ακολούθως επιλέγουμε το πλήκτρο "Ανάκτηση - F3" που εμφανίζει όλα τα στοιχεία του διπλοτύπου και τέλος επιλέγοντας το πλήκτρο "Εκτύπωση- F8" εκτυπώνεται εκ νέου το ίδιο διπλότυπο.

β) Σε περίπτωση που δεν γνωρίζουμε τον Α/Α του διπλοτύπου που θέλουμε να επανεκτυπώσουμε χρησιμοποιούμε την βοήθεια του ? που βρίσκεται στον πίνακα " Βασικά Στοιχεία Είσπραξης". Στην οθόνη που εμφανίζεται συμπληρώνουμε τον Α.Φ.Μ του φορολογούμενου, τύπο είσπραξης 230 (Δήλωση), Ημερομηνία Είσπραξης την τρέχουσα.

Επιλέγουμε το πλήκτρο "Ευρετήριο" και το διπλότυπο εμφανίζεται ςττην οθόνη.

Στην αρχική οθόνη θα εμφανιστεί συμπληρωμένος ο Α/Α του διπλοτύπου, και με "Ανάκτηση- F3"
και " Εκτύπωση - F8" επανεκτυπώνουμε το διπλότυπο.

Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

1. Σε ημερήσια βάση μετά το τέλος της συναλλαγής με το κοινό και αφού έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες κλεισίματος του τμήματος Εσόδων (και η Ημερήσια Ενημέρωση Λογιστικής ) θα τυπώνετε την "Ημερήσια Κατάσταση Εισπράξεων Εκδότη" από τις "Εισπράξεις" που βρίσκονται στα "Εντός Συναλλαγής".

Στην συγκεκριμένη οθόνη στο πεδίο του εκδότη συμπληρώνετε τον κωδικό χρήστη και επιλέγετε το πλήκτρο "Εκτύπωση -F8". Στην κατάσταση που θα εκτυπωθεί περιλαμβάνονται όλα τα έγκυρα και τα άκυρα διπλότυπα που εκδόθηκαν για Περαίωση.

2. Επίσης σε τακτά χρονικά διαστήματα που εσείς θα επιλέξετε, μπορείτε από το Υποσύστημα Εσόδων-Εκτυπώσεις-Λοιπές, να επιλέγετε την λειτουργία «Συγκεντρωτική Κατάσταση Χρεών», όπου εισάγετε την περίοδο και το αντίστοιχο είδος φόρου της περαίωσης που επιθυμείτε και δίνετε εκτύπωση (η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε είδος φόρου της περαίωσης).

Η κατάσταση αυτή εμφανίζει τις επιχειρήσεις στις οποίες έχει γίνει βεβαίωση Χ.Κ. (είτε από την Δ.Ο.Υ. είτε από την Γ.Γ.Π.Σ.) στα είδη φόρου της περαίωσης, ώστε να έχετε πληροφόρηση σχετικά με τις επιχειρήσεις που έχουν αποδεχτεί το σημείωμα περαίωσης και τα αντίστοιχα ποσά βεβαίωσης και είσπραξης.

ΣΤ. ΦΟΡΜΑ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΠΛΟΤΥΠΩΝ.

Από την εφαρμογή " Περαίωση Εκκρεμών Υποθέσεων Φορολογικών Υποθέσεων Ν.3888/2010 " στην εκτύπωση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων θα περιέχεται ο τρόπος έκδοσης των διπλοτύπων, την οποία και σας προτείνουμε να την χρησιμοποιείτε. Η εικόνα αυτή θα έχει την παρακάτω μορφή:

  ΦΠΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΤΥΠΟΣ ΠΗΓΗΣ   4 5
ΚΩΔΙΚΟΙ ΦΟΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ   2152 1191
ΚΑΕ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1643 0,00  
644  

0,00

ΠΟΣΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ   0 0
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ   0 0
ΕΚΠΤ. 2ης ΔΟΣΗΣ   0,00 0,00
ΠΟΣΟ 2ης ΔΟΣΗΣ   0,00 0,00
ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ   0,00 0,00


Έτσι για παράδειγμα : Έστω το ποσό που προκύπτει για όλες τις χρήσεις από Φ.Π.Α. είναι 10.000€
Και από Εισόδημα είναι 20.000€

Σύνολο: 30.000€ (αρχικό συνολικό ποσό)

Η παραπάνω φόρμα θα έχει ως εξής (Δόσεις): 

  ΦΠΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΤΥΠΟΣ ΠΗΓΗΣ   4 5
ΚΩΔΙΚΟΙ ΦΟΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ   2152 1191
ΚΑΕ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1643 2.000,00  
644  

4.000,00

ΠΟΣΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ   10.000,00 20.000,00
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ   25 25
ΕΚΠΤ. 2ης ΔΟΣΗΣ   800,00 1.600,00
ΠΟΣΟ 2ης ΔΟΣΗΣ   333,33 666,67
ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ   333,41 666,59Και σε εφάπαξ καταβολή

  ΦΠΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΤΥΠΟΣ ΠΗΓΗΣ   4 5
ΚΩΔΙΚΟΙ ΦΟΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ   2152 1191
ΚΑΕ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1643 9.200,00  
644  

18.400,00

ΠΟΣΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ   10.000,00 20.000,00
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ   1 1
ΕΚΠΤ. 1ης ΔΟΣΗΣ   800,00 1.600,00Προσοχή:
Να δίνετε μεγάλη προσοχή στη χρησιμοποίηση των νέων ειδών φόρων της περαίωσης, ώστε να εξάγονται σωστά στατιστικά στοιχεία από την Γ.Γ.Π.Σ. τα οποία θα αποστέλλονται στη Πολιτική και Υπηρεσιακή ηγεσία του Υπουργείου.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και πληροφορία.

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 4ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΑΝΗ ΠΕ/Α


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης