Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.71/10.3.1987 ΠΟΛ.71/10.3.1987


Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-03-1987 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.71/10.3.1987
Διαδικασία και προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παράδοσης αγαθών που εξάγονται στο εξωτερικό και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την εξαγωγή των αγαθών.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 10 Μάρτη 1987
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αρ.Πρωτ.: Π.1701/1600
1) ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φ.Π.Α. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 71

2) Δ/ΝΣΗ 4η (ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ) ΤΜΗΜΑ Α΄


ΘΕΜΑ: Διαδικασία και προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παράδοσης αγαθών που εξάγονται στο εξωτερικό και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την εξαγωγή των αγαθών.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη τις κατωτέρω διατάξεις του Ν. 1642/1986 «για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125 Α΄) όπως ισχύουν:

α) των περιπτώσεων α, ε και στ της παραγράφου 1 του άρθρου 20,

β) της παραγράφου 2 του άρθρου 20 και

γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 58

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1

Δεν επιβαρύνονται με φόρο προστιθέμενης αξίας οι παραδόσεις αγαθών που γίνονται από υποκείμενο στο φόρο πωλητή - εξαγωγέα, που ασκεί δραστηριότητα στο εσωτερικό της χώρας ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του εξαγωγέα, σε αγοραστή κάτοικο εξωτερικού.

Για την απαλλαγή του προηγούμενου εδαφίου, η παράδοση θα αποδεικνύεται:

α) Από το θεωρημένο από τη μεσολαβούσα Τράπεζα τιμολόγιο πώλησης που θα εκδοθεί από τον πωλητή - εξαγωγέα προς του αγοραστή - λήπτη εξωτερικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ. Στο τιμολόγιο αυτό εκτός των στοιχείων του αγοραστή θα αναγράφονται και τα αγαθά που εξήχθησαν κατ΄ είδος, ποιότητα, ποσότητα και αξία, καθώς και η ένδειξη «ΕΞΑΓΩΓΗ - ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.».

β) Από μοναδικό κυρωμένο αντίγραφο (ακριβές) του κατά περίπτωση τελωνειακού παραστατικού, από το οποίο και θα αποδεικνύεται η πραγματοποίηση της εξαγωγής των αγαθών που αναγράφονται στο συγκεκριμένο τιμολόγιο της προηγούμενης παραγράφου. Το αντίγραφο αυτό θα χορηγείται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΑ».

Αρθρο 2

Για παραδόσεις αγαθών, τα οποία στη συνέχεια θέτονται από τον αγοραστή σ΄ ένα από τα τελωνειακά καθεστώτα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν.1642/1986, με σκοπό την εξαγωγή τους, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των με αριθμ. Τ.5370/43/1986 και Δ.1320/91/1996 αποφάσεών μας.

Αρθρο 3

Προκειμένου για παραδόσεις αγαθών, από υποκείμενο στο φόρο σε αγοραστή - εξαγωγέα με σκοπό την άμεση εξαγωγή τους στο εξωτερικό, αναστέλλεται η καταβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας από τον αγοραστή - εξαγωγέα στον προμηθευτή των αγαθών. Για την αναστολή καταβολής του φόρου, ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία:

1. Ο προμηθευτής παραδίδει στον αγοραστή - εξαγωγέα τα προς εξαγωγή αγαθά με θεωρημένο «δελτίο αποστολής» ή «δελτίο αποστολής - τιμολόγιο» ή «τιμολόγιο», στο οποίο εκτός των άλλων θα αναγράφονται και,

α) τα κλήρη στοιχεία του αγοραστή - εξαγωγέα και ο αριθμός του φορολογικού του μητρώου,

β) η αρμόδια Οικονομική Εφορία για τη φορολογία του αγοραστή - εξαγωγέα,

γ) το είδος, η ποσότητα, η αξία και ο φόρος που αναλογεί στην αξία των παραδιδομένων αγαθών. Δεν απαιτείται η αναγραφή στο εκδιδόμενο δελτίο αποστολής της αξίας και του φόρου που αναλογεί σ΄ αυτή, δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά θα αναγράφονται στο αντίστοιχο τιμολόγιο που θα εκδόσει ο προμηθευτής μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ.

δ) ο αριθμός μητρώου του εξαγωγέα στο οικείο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

2. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής, ο αγοραστής - εξαγωγέας υποχρεούται να προσκομίσει στον προμηθευτή των αγαθών μέσα σε 20 (είκοσι) μέρες, από την έκδοση του οριστικού τιμολογίου της πώλησης, κυρωμένο από την αρμόδια για την εξαγωγή τελωνειακή αρχή, ακριβές μοναδικό φωτοαντίγραφο του σχετικού τελωνειακού παραστατικού, από το οποίο θα πρέπει να προκύπτουν η πραγματοποίηση της εξαγωγής, τα στοιχεία του προμηθευτή, καθώς και η εξαχθείσα ποσότητα κατ΄ είδος. Το κυρωμένο αυτό αντίγραφο του τελωνειακού παραστατικού θα φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α.» ή «ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΦΟΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α.», κατά περίπτωση, ως Απ. Υπ. Οικονομικών αριθ. Π.1701/1600/10.3.1987.

3. Όταν ο αγοραστής - εξαγωγέας, προσκομίσει μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου το προβλεπόμενο τελωνειακό παραστατικό της εξαγωγής στον προμηθευτή των αγαθών, ο προμηθευτής εκδίδει πιστωτικό σημείωμα, επ΄ ονόματι του αγοραστή - εξαγωγέα, για έκπτωση του φόρου που αναλογεί στην αξία της εξαχθείσας ποσότητας των αγαθών, όπως η αξία αυτή προκύπτει από το οριστικό τιμολόγιο πώλησης που εξέδωσε προς τον αγοραστή - εξαγωγέα, αναγράφοντας την ένδειξη «ΕΚΠΤΩΣΗ Φ.Π.Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΟΥ Νο..... ΩΣ Απ. Υπ. Οικονομικών αριθ. Π.1701/1600/10.3.1987. Στη συνέχεια ο προμηθευτής επισυνάπτει το σχετικό τελωνειακό παραστατικό που του προσκόμισε ο αγοραστής - εξαγωγέας, στο στέλεχος του πιστωτικού σημειώματος που εκδίδει, σαν δικαιολογητικό της έκπτωσης αυτής του φόρου. Επίσης ο προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε 10 (δέκα) μέρες από την έκδοση του πιστωτικού σημειώματος να αποστείλει στον Οικονομικό Έφορο της φορολογίας του αγοραστή - εξαγωγέα, ακριβές αντίγραφο του πιστωτικού αυτού σημειώματος.

4. Εάν ο αγοραστής εξαγωγέας δεν προσκομίσει στον προμηθευτή των αγαθών, μέσα στην προθεσμία της παραπάνω παραγράφου 2 το προβλεπόμενο τελωνειακό παραστατικό, υποχρεούται να καταβάλλει στον προμηθευτή του το φόρο προστιθέμενης αξίας που έχει αναγραφεί στο τιμολόγιο αγοράς των αγαθών. Στην περίπτωση αυτή, ο αγοραστής - εξαγωγέας δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή του φόρου αυτού, κατά το μέρος που δεν μπορεί να συμψηφιστεί στην προσωρινή δήλωση απόδοσης του φόρου της συγκεκριμένης φορολογικής περιόδου που πραγματοποιήθηκε η εξαγωγή, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν. 1642/1986 και με τη διαδικασία που καθορίζεται με σχετική απόφασή μας.

5. Η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή κατά τη χορήγηση του υπό της παραπάνω παραγράφου 2 προβλεπόμενου κυρωμένου μοναδικού αντιγράφου του σχετικού τελωνειακού παραστατικού και προς αποφυγήν επαναχορήγησης όμοιων, ενεργεί πράξη στο πρωτότυπο του παραστατικού αυτού για τη χορήγηση του σχετικού φωτοαντιγράφου, αναφέροντας και το σκοπό της χορήγησης.

Αρθρο 4

Σε κάθε περίπτωση αναστολής καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας από τον αγοραστή - εξαγωγέα στον πωλητή - προμηθευτή των αγαθών, ο προμηθευτής υποχρεούται στην απόδοση του φόρου αυτού στο Δημόσιο μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 1642/1986, θεωρουμένης ως γενομένης της καταβολής του φόρου αυτού από τον αγοραστή - εξαγωγέα στον προμηθευτή κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου πώλησης του προμηθευτή.

Αρθρο 5

1. Δεν επιβαρύνονται με φόρο προστιθέμενης αξίας:

α) Οι υπηρεσίες Διεθνών Μεταφορών, εφόσον η διεθνής φορτωτική που εκδίδεται από τον ενεργούντα τη μεταφορά θεωρείται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή της εξαγωγής και από το Τελωνείο εξόδου για την πραγματοποίηση της εξαγωγής.

β) Οι αμοιβές που λαμβάνουν τα γραφεία Διεθνών Μεταφορών (Διαμεταφορείς) για τη διαμεσολάβησή τους στις Διεθνείς Μεταφορές, εφόσον από τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται από αυτά, προκύπτει σαφώς ότι αφορούν αγαθά που εξήχθησαν με βάση τη θεωρημένη από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή «διεθνή φορτωτική», ακριβές φωτοαντίγραφο της οποίας υποχρεούνται να επισυνάπτουν στο στέλεχος του εκδιδόμενου από αυτά φορολογικού στοιχείου. (τιμολογίου ή φορτωτικής κατά περίπτωση).

γ) Τα πραγματοποιούμενα έσοδα λόγω εξαγωγής, τόσο από εκείνον που ενήργησε την εξαγωγή για λογαριασμού τρίτου που θα πραγματοποιήσει ο κύριος των αγαθών που εξήχθησαν (παραγγελέας), εφόσον ο παραγγελιοδόχος επισυνάψει στην εκκαθάριση που θα εκδόσει προς τον παραγγελέα, ακριβώς μοναδικό φωτοαντίγραφο του σχετικού τελωνειακού παραστατικού, από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα των αγαθών και ο πραγματικός κύριος αυτών προ της εξαγωγής των.

Η Τελωνειακή Αρχή της εξαγωγής ενεργεί τη σχετική θεώρηση στο τελωνειακό παραστατικό της εξαγωγής ή στο εκδιδόμενο φορολογικό στοιχείο του παρέχοντος τις υπηρεσίες, κατά περίπτωση, αφού διαπιστώσει ότι πράγματι τα στοιχεία αυτά αφορούν πραγματοποιηθείσα συγκεκριμένη εξαγωγή. Στην πράξη της θεώρησης θα αναγράφεται (σε κάθε περίπτωση) και ο αριθμός του σχετικού τελωνειακού παραστατικού, που εκδόθηκε για την εξαγωγή των συγκεκριμένων αγαθών, για τα οποία προσφέρθηκε η συγκεκριμένη υπηρεσία.

2. Για τις λοιπές υπηρεσίες των περιπτώσεων ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 1642/1986, η απαλλαγή παρέχεται με έκπτωση του φόρου που αναλογεί στην αμοιβή αυτών, από τυχόν φόρο εκροών και σε περίπτωση αδυναμίας έκπτωσης (μερικής ή ολικής) με επιστροφή (του φόρου), σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ίδιου Νόμου και με τη διαδικασία που ορίζεται με σχετική απόφασή μας.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης