Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1226/1.8.1996 Κοινοποίηση διατάξεων του Π.Δ. 218/1996 "Οργανισμός του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)"


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-08-1996 ]
Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΠΟΛ.1226/1.8.1996
Κοινοποίηση διατάξεων του Π.Δ. 218/1996 "Οργανισμός του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)"
Κοινοποίηση διατάξεων του Π.Δ. 218/1996 "Οργανισμός του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)"
1088265/967/Α0006/ΠΟΛ. 1226/1.8.1996

1. Οπως σας είναι γνωστό, με τις διατάξεις του Ν.2343/1995 "Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 211/Α/11.10.1995), που σας κοινοποιήθηκε με την αριθμ. 1143430/1378/0006Β/ΠΟΛ. 1328/22.12.1995 εγκύκλιο του Υπουργείου μας, συστήθηκε στο Υπουργείου
Οικονομικών υπηρεσία με τον τίτλο "Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)" υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών και της οποίας προϊσταται Ειδικός Γραμματέας.


2. Με το Π.Δ. 218/1996 "Οργανισμός του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)" που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 168/Α'/24.7.1996, καθορίσθηκαν τα θέματα οργάνωσης, εσωτερικής διάρθρωσης, κατανομής αρμοδιοτήτων, στελέχωσης και λειτουργίας των επιμέρους υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε., καθώς και οι καταργούμενες
διωκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των παραπάνω υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. και παύσης λειτουργίας των καταργούμενων υπηρεσιών, θα οριστεί με σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

3. Τα θέματα κανονισμού λειτουργίας του Σ.Δ.Ο.Ε., δικαιωμάτων και καθηκόντων των υπαλλήλων αυτού, θα καθορισθούν με άλλο Προεδρικό Διάταγμα, που προωθείται για έκδοση.

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ. 218/1996):

α) Το Σ.Δ.Ο.Ε. διαρθρώνεται σε Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες.

β) Η Κεντρική Υπηρεσία του Σ.Δ.Ο.Ε. συγκροτείται από το Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε. και τις εξής Διευθύνσεις και Τμήματα αυτών:

- Δ/νση Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων και Δίωξης
Τμήμα Αξιοποίησης Δεδομένων, Τεκμηρίωσης & Ανάλυσης
Τμήμα Επιχειρησιακών Σχεδίων Ελέγχων & Δίωξης Φοροδιαφυγής
Τμήμα Επιχειρησιακών Σχεδίων Ελέγχων & Δίωξης Λαθρεμπορίου
Τμήμα Επιχειρησιακών Σχεδίων Ελέγχων & Δίωξης Ναρκωτικών & Οπλων
Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Συντονισμού

- Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Αμοιβαίας Συνδρομής και Επανελέγχου
Τμήμα Νομικής Υποστήριξης
Τμήμα Συντονισμού & Υποστήριξης Μέσων Δίωξης

γ) Συστήνεται μία υπηρεσία Σ.Δ.Ο.Ε. επιπέδου Διεύθυνσης σε κάθε Διοικητική Περιφέρεια (δηλαδή 13 υπηρεσίες συνολικά σε όλη τη χώρα) με τίτλο "Περιφερειακή Διεύθυνση...." συμπληρούμενο με το όνομα της οικείας Διοικητικής Περιφέρειας (π.χ. Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής).

- Ως έδρες των παραπάνω Περιφερειακών Διευθύνσεων ορίσθηκαν η Θεσσαλονίκη, η Κομοτηνή, η Κοζάνη, τα Ιωάννινα, η Λάρισα, η Κέρκυρα, η Πάτρα, η Λαμία, η Τρίπολη, η Μυτιλήνη, η Ρόδος, το Ηράκλειο και το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Αθηνών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιά.

- Ορισμένα Τμήματα των παραπάνω Περιφερειακών Διευθύνσεων θα λειτουργούν σε άλλες πόλεις και ειδικότερα:
Της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ένα Τμήμα Δράσης θα λειτουργεί στην Καβάλα και το Τμήμα Ναρκωτικών Οπλων και Θαλασσίων Ελέγχων θα λειτουργεί στην Αλεξανδρούπολη.
Της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Ηπείρου, ένα Τμήμα Δράσης και το Τμήμα Ναρκωτικών, Οπλων & Θαλασσίων Ελέγχων θα λειτουργεί στην Ηγουμενίτσα.

Της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Θεσσαλίας ένα Τμήμα Δράσης και το Τμήμα Ναρκωτικών, Οπλων & Θαλασσίων Ελέγχων θα λειτουργεί στο Βόλο. Της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Πελοποννήσου, ένα Τμήμα Δράσης και το Τμήμα Ναρκωτικών, Οπλων & Θαλασσίων Ελέγχων θα λειτουργεί στην Καλαμάτα.

δ) Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, διαρθρώνονται στις εξής Υποδιευθύνσεις και Τμήματα, η κάθε μία:

- Υποδ/νση Ελέγχων & Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
Τμήμα Προγραμματισμού & Συντονισμού Ελέγχων & Δίωξης
Τμήμα Ειδικών Ελέγχων & Ερευνών
Τμήματα Δράσης (15 τμήματα η Περ. Δ/νση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής και 10 τμήματα η Περ.
Δ/νση Κεντρ. Μακεδονίας)

- Υποδ/νση Δίωξης Ναρκωτικών, Οπλων & Θαλασσίων Ελέγχων
Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών & Οπλων
- Τμήμα Θαλασσίων Ελέγχων
- Υποδ/νση Διοικητικής Υποστήριξης

Τμήμα Διοικητικού & Μέσων Δίωξης

Τμήμα Δικαστικού & Διαδικασιών

- Τμήμα Διαχείρισης Δεδομένων και Τηλεπικοινωνιών
(Αυτοτελές Τμήμα της Περιφερειακής Διεύθυνσης)

ε) Οι λοιπές Περιφερειακές Διευθύνσεις Σ.Δ.Ο.Ε. διαρθρώνονται στα εξής τμήματα και γραφεία η κάθε μία:

Τμήματα Ελέγχων & Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
(3 τμήματα η κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση)

Τμήμα Ναρκωτικών, Οπλων & Θαλασσίων Ελέγχων
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Διαχείρισης Δεδομένων & Τηλεπικοινωνιών
Γραφείο Δικαστικού

στ) Καταργούνται η Διεύθυνση Ελέγχου Οικονομικού Εγκλήματος, η ΥΠ.Ε.Δ.Α. και τα παραρτήματα αυτής, οι Ε.Υ.Τ.Ε. και τα Παραρτήματα αυτών, καθώς και το Τμήμα Λοιπών Μέσων Δίωξης της Διεύθυνσης Ελέγχου Τελωνείων και οι αρμοδιότητες αυτών θα ασκούνται από το Σ.Δ.Ο.Ε.

- Οι αρμοδιότητες της ΔΙ.Π.Ε.Α. Αθηνών και Θεσσαλονίκης, που αφορούν τον τομέα της δίωξης, περιέρχονται στο Σ.Δ.Ο.Ε.

- Τα τμήματα της Διεύθυνσης Ελέγχων Τελωνείων: Δίωξης Λαθρεμπορίου & Λοιπών Παραβάσεων, Δίωξης Ναρκωτικών & Οπλων και Πληροφοριών Cis-Scent θα ασκούν τις αρμοδιότητές τους, μόνο σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις, που χειρίζονται τα Τελωνεία.

5. Οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών, στις οποίες κοινοποιείται το παρόν, με αντίγραφο του ΦΕΚ 168/Α/24.7.96 (στο οποίο δημοσιεύθηκε το Π.Δ.218/1996), παρακαλούνται:

α) Να φροντίσουν να λάβουν γνώση του εγγράφου αυτού και του περιεχομένου του Π.Δ.218/1996, ενυπόγραφα, όλοι οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας τους και

β) να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες, κατά λόγο αρμοδιότητά τους.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης