Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1224/30.7.1996 Κοινοποίηση διατάξεων του Π.Δ/τος 211/1996 "Σύσταση Οικονομικών Επιθεωρήσεων"(Α166)

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1224/30.7.1996
Κοινοποίηση διατάξεων του Π.Δ/τος 211/1996 "Σύσταση Οικονομικών Επιθεωρήσεων"(Α166)


ΠΟΛ.1224/30.7.1996 Κοινοποίηση διατάξεων του Π.Δ/τος 211/1996 "Σύσταση Οικονομικών Επιθεωρήσεων"(Α166)

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Κοινοποίηση διατάξεων του Π.Δ/τος 211/1996 "Σύσταση Οικονομικών Επιθεωρήσεων" (Α'166)
1087775/964/0006Α/ΠΟΛ. 1224/30.7.1996

1. Οπως σας έχουμε ενημερώσει με σχετική εγκύκλιό μας αριθ. 1143430/1378/0006Β/22.12.95 (ΠΟΛ.1238), στο Υπουργείο Οικονομικών συστήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α'/11.10.1995) Υπηρεσία με τον τίτλο "Οικονομική Επιθεώρηση", υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών, καθώς και ιδιαίτερος κλάδος προσωπικού με τον τίτλο "Οικονομικοί Επιθεωρητές".

Οι κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες της Οικονομικής Επιθεώρησης συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης.

2. Με το Π.Δ.167/1996 (ΦΕΚ 128/Α'/20.6.1996), που σας κοινοποιήθηκε με την αριθμ. 1073281/820/0006Α/25.6.96 (ΠΟΛ.1190), εγκύκλιό μας, έγινε η οργάνωση των κεντρικών υπηρεσιών της Οικονομικής Επιθεώρησης και ειδικότερα:

α) Εγινε συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, η οποία περιλαμβάνει:

- Τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών

- Τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Δημοσίων Διαχειρίσεων, Νομικών Προσώπων και Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Κ.Ο.).

- Τη Διεύθυνση Προσωπικού Επιθεώρησης και

- Τις Οικονομικές Επιθεωρήσεις

β) Εγινε η οργάνωση (εσωτερική διάρθρωση σε Τμήματα) και καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των τριών πρώτων Διευθύνσεων (κεντρική υπηρεσία) της Οικονομικής Επιθεώρησης, οι οποίες άρχισαν να λειτουργούν από 21.7.1996.

3. Με το Π.Δ.211/1996 "Σύσταση Οικονομικών Επιθεωρήσεων", που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 166/22.7.1996 τεύχος Α' και του οποίου αντίγραφο σας επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωσή σας, ρυθμίστηκαν τα παρακάτω θέματα και έγιναν οι εξής κύριες μεταβολές:

α) Συστήθηκε μία Οικονομική Επιθεώρηση, επιπέδου Διεύθυνσης στην έδρα κάθε διοικητικής περιφέρειας (δηλαδή 13 Οικονομικές Επιθεωρήσεις σε όλη τη χώρα), με τίτλο "Οικονομική Επιθεώρηση..." συμπληρούμενο με το όνομα της οικείας Περιφέρειας (π.χ. Οικονομική Επιθεώρηση Αττικής) και με κατά τόπον αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των νομών της αντίστοιχης διοικητικής περιφέρειας.

β) Ορίστηκε η εσωτερική διάρθρωση κάθε Οικονομικής Επιθεώρησης ως εξής:

- Η Οικονομική Επιθεώρηση Αττικής διαρθρώνεται σε τέσσερις Υποδιευθύνσεις (Αθηνών, Πειραιά, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής) και της Κεντρικής Μακεδονίας σε δύο Υποδιευθύνσεις (Θεσ/νίκης και υπολοίπου Κεντρικής Μακεδονίας). Οι Υποδιευθύνσεις ασκούν τις αρμοδιότητες της οικείας Οικον. Επιθεώρησης μέσα στα όρια της αντίστοιχης Νομαρχίας, της Υποδ/νσης υπολοίπου Κεντρικής Μακεδονίας που τις ασκεί στα όρια των λοιπών Νομαρχιών της οικείας Περιφέρειας πλην της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης (δηλαδή στις Νομαρχίες Σερρών, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας και Πιερίας).

- Οι Υποδιευθύνσεις των δύο παραπάνω Οικονομικών Επιθεωρήσεων (Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας) και οι λοιπές ένδεκα (11) Οικον. Επιθεωρήσεις, διαρθρώνονται σε τρεις τομείς η καθεμία (Τομέα Επιθεώρησης Υπηρεσιών, Τομέα Επιθεώρησης Διαχειρίσεων Εθνικών Κληροδοτημάτων και Τομέα Επιθεώρησης Δημοσίων Διαχειρίσεων, Νομικών Προσώπων και Δ.Ε.Κ.Ο.), οι οποίοι (τομείς) δεν είναι οργανικές μονάδες, αλλά κύκλος αρμοδιοτήτων της οικείας Οικονομικής Επιθεώρησης.

γ) Καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των Οικονομικών Επιθεωρήσεων και η κατανομή τους στους παραπάνω Τομείς Επιθεώρησης.

δ) Ορίστηκε η οργανική σύνθεση προσωπικού κάθε Οικονομικής Επιθεώρησης (κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα) και οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια μετάταξης υποψηφίων στον κλάδο των Οικονομικών Επιθεωρήσεων. (Επισημαίνουμε ότι, με το διάταγμα αυτό καθιερώθηκαν αντικειμενικά κριτήρια επιλογής υποψηφίων με μόρια - συντελεστές βαρύτητας κατά κριτήριο).

ε) Καταργούνται οι επιμέρους Οικονομικές Επιθεωρήσεις που λειτουργούσαν μέχρι τώρα (Ειδικές Επιθεωρήσεις Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Ειδικές Επιθεωρήσεις Τελωνείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Διευθύνσεις Επιθεώρησης και Συντονισμού Δ.Ο.Υ. και οι Επιθεωρήσεις Τελωνείων).
Ο χρόνος λήξης της λειτουργίας των παραπάνω επιμέρους Επιθεωρήσεων και έναρξης λειτουργίας των νέων Οικονομικών Επιθεωρήσεων (άρθρο 2 του Ν.2343/95 και Π.Δ.211/1996) θα οριστεί με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες θα κοινοποιηθούν και σε σας όταν εκδοθούν.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών, στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος:

α) Να μεριμνήσουν, για να λάβουν γνώση αυτής και του περιεχομένου του Π.Δ.211/96, ενυπόγραφα, όλοι οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας τους και

β) Να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες, κατά λόγο αρμοδιότητας της υπηρεσίας τους.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης