Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1217/29.7.1996 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 12 του Ν.2328/1995, όπως ισχύει


Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-07-1996 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1217/29.7.1996
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 12 του Ν.2328/1995, όπως ισχύει
Αθήνα 29-7-1996

Αρ. Πρωτ.: 1086567/40/Τ. & Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ι.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1217
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
- ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
Τμήμα Α
- ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ.15)
Τμήμα Β
- ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ (Δ.16)
Τμήμα Α
Β. ΚΕΠΥΟ
- Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ.30)
Τμήμα Β
ΙΙ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ.
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΙΙΙ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Μ.Μ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α'

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ &
ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 12 του ν.2328/1995, όπως ισχύει


1. Τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 12 του Ν.2328/1995 (ΦΕΚ Α' 159), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 του Ν.2429/1996 (ΦΕΚ Α' 155).

2. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γη' της περίπτωσης γ' του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ Α' 84) "περί Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων".

3. α) Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.1989/1991 (ΦΕΚ Α' 192).

β) Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12, 14, 15 και 17 του Α.Ν. 248/1967 (ΦΕΚ Α' 243).

γ) Τις διατάξεις των άρθρων 2-8 του Ν.Δ.1344/1973 (ΦΕΚ Α' 36) και τις διατάξεις των άρθρων 6 και 15 του Ν.1866/1989 (ΦΕΚ Α' 222).

4. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν.2328/1995, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 του Ν.2429/1996.

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1

Υποβολή τιμοκαταλόγων - Στοιχεία τιμολογίων

1. Ο τιμοκατάλογος, με βάση τον οποίο υπολογίζεται το αγγελιόσημο και ο ειδικός φόρος επί των διαφημίσεων των μέσων ενημέρωσης, κατά περίπτωση, (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες, περιοδικά) υποβάλλεται σε τρία (3) τουλάχιστον αντίτυπα από κάθε μέσο ενημέρωσης στην αρμόδια για τη φορολογία του, Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) κάθε έτος, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε έτους και ισχύει για το επόμενο έτος. Με πράξη της αρμόδιας ΔΟΥ επί των αντιτύπων αυτών πιστοποιείται η ημερομηνία κατάθεσης.
Ενα (1) αντίτυπο του τιμοκαταλόγου παραμένει στην αρμόδια ΔΟΥ και τα υπόλοιπα δύο (2) αντίτυπα παραδίδονται στον υπόχρεο. Ο υπόχρεος, εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή υποχρεούται να αποστείλει ένα (1) αντίτυπο του τιμοκαταλόγου στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ).

Στην περίπτωση που εντός του έτους επέλθει μεταβολή του τιμοκαταλόγου υποβάλλεται νέος (πλήρης) τιμοκατάλογος επί του οποίου σημειώνεται διακεκριμένα κάθε επελθούσα μεταβολή. Ο νέος τιμοκατάλογος ισχύει από την ημερομηνία ισχύος που ορίζεται σ' αυτόν και πάντως όχι πριν από την κατάθεσή του στην αρμόδια ΔΟΥ.
Κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν.2328/1995 ο τιμοκατάλογος υποβάλλεται το αργότερο μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 1996 και ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1997 εφόσον δεν μεταβληθεί. Μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 1996 υποβάλλονται και οι τιμοκατάλογοι που ίσχυσαν για το χρονικό διάστημα από 1.1.1996 μέχρι και 9.7.1996.

2. Στο τιμολόγιο αναγράφονται, πέρα των στοιχείων που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ.186/1992) και τα εξής:

α) τα πλήρη στοιχεία του διαφημιζομένου καθώς και του διαφημιστή όταν αυτό εκδίδεται στο όνομα του διαφημιστή που μεσολαβεί κατ' εντολή του διαφημιζόμενου,

β) ο αριθμός των διαφημιστικών μηνυμάτων, η έκταση ή η χρονική διάρκειά τους,

γ) η χρονική περίοδος μετάδοσης ή καταχώρησής τους,

δ) η κατηγορία σελίδων ή η ζώνη ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού προγράμματος,

ε) η τιμή και οι τυχόν εκπτώσεις κατά τον τιμοκατάλογο,

στ) το ποσό του αγγελιοσήμου διακεκριμένα ως πληροφοριακό στοιχείο, το οποίο δεν θα καταχωρείται στα βιβλία.

Στην περίπτωση που το τιμολόγιο εκδίδεται στο όνομα του διαφημιστή που μεσολαβεί, αντίγραφο ή αντίτυπο αυτού, με τη σφραγίδα και την υπογραφή του εκδότη, αποστέλλεται από τον τελευταίο στο διαφημιζόμενο, μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την έκδοσή του.

3. Ως αποδεικτικό δαπάνης για την καταβολή του ειδικού φόρου και του αγγελιοσήμου θεωρείται το παραστατικό καταβολής αυτών.

Αρθρο 2

Καταβολή του αγγελιοσήμου και του ειδικού φόρου

Κάθε ημερολογιακό δίμηνο και μέχρι την 20ή ημέρα του μήνα που ακολουθεί το δίμηνο καταβάλλεται από το διαφημιζόμενο ή εφόσον μεσολαβεί διαφημιστής κατ' εντολή του διαφημιζόμενου, από το διαφημιστή, ο μεν ειδικός φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε Τράπεζες συμβεβλημένες με αυτό το δε αγγελιόσημο σε Τράπεζες συμβεβλημένες με το ΤΣΠΕΑΘ και ΕΔΟΕΑΠ, κατά περίπτωση. Για την καταβολή των ποσών αυτών εκδίδονται δύο (2) παραστατικά της Τράπεζας, ένα (1) για τον ειδικό φόρο και ένα (1) για ένα αγγελιόσημο. Από την Τράπεζα χορηγούνται σε κάθε υπόχρεο δύο (2) αντίγραφα του κάθε παραστατικού από τα οποία το ένα (1) επισυνάπτεται στο σχετικό τιμολόγιο που λαμβάνει ο υπόχρεος για τη συγκεκριμένη διαφήμιση και το άλλο αποστέλλεται στον
εκδότη του τιμολογίου και το οποίο πάντως πρέπει να έχει περιέλθει σ' αυτόν το αργότερο μέχρι την 25η ημέρα του μήνα της καταβολής, για την ενημέρωση του ημερολογίου διαφημίσεων και την επισύναψή του στο σχετικό τιμολόγιο. Στις περιπτώσεις αμφισβήτησης ως προς την απαλλαγή των υποχρέων από την καταβολή των παραπάνω επιβαρύνσεων προσκομίζεται βεβαίωση που εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ ή το ΤΣΠΕΑΘ κατά περίπτωση.

α. Καταβολή του ειδικού φόρου

Προκειμένου να καταβληθεί ο ειδικός φόρος επί των διαφημίσεων που προβάλλονται από την τηλεόραση, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στην Τράπεζα πλήρως συμπληρωμένο με ευθύνη του και υπογεγραμμένο έντυπο σημείωμα ανά τιμολόγιο, όπως το συνημμένο υπόδειγμα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
απόφασης. Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται στην τηλεοπτική επιχείρηση, η οποία προβάλλει τη διαφήμιση, μαζί με την έκδοση του τιμολογίου. Η συμπλήρωση τελεί υπό τον έλεγχο του υποχρέου για απόδοση του φόρου, ο οποίος έχει και την ευθύνη. Για την καταβολή μπορεί να χρησιμοποιείται και φωτοτυπία του εντύπου αυτού ή του υποδείγματος ή τυπωμένο μηχανογραφικά με την ίδια μορφή.

Για την καταβολή του ειδικού φόρου επί των διαφημίσεων χρησιμοποιούνται τα παραστατικά των τραπεζών, τα οποία αποτελούν "ένδειξη καταβολής" του αναγραφόμενου επ' αυτών ποσού και τα οποία εκδίδονται ανά έντυπο σημείωμα.
Στα παραστατικά αυτά αναγράφονται υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία:

(1) Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του εκδότη του τιμολογίου.

(2) Ο ΑΦΜ του διαφημιζόμενου υπόχρεου.
Στην περίπτωση, όμως, που μεσολαβεί διαφημιστής αντί του ΑΦΜ του διαφημιζόμενου αναγράφεται ο ΑΦΜ του διαφημιστή.

(3) Ο αριθμός του τιμολογίου και η ημερομηνία έκδοσης αυτού.

(4) Το ποσό του φόρου.

Η καταβολή του ειδικού φόρου με τα παραστατικά των Τραπεζών ελέγχεται και διαπιστώνεται από τις αρμόδιες ΔΟΥ ύστερα από τη διασταύρωση στοιχείων που θα γίνεται από το Κέντρο Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕΠΥΟ). Καταβολές ποσών που δεν επαληθεύονται από τη διασταύρωση αυτή δεν αναγνωρίζονται από το Δημόσιο και ενεργείται έρευνα από αρμόδιο Επιθεωρητή για τη διαπίστωση της γνησιότητας αυτών.

Οι Τράπεζες θα εισπράττουν τα ποσά του ειδικού φόρου που αναγράφονται επί των σχετικών σημειωμάτων, όπως αυτά συμπληρώνονται από τους υποχρέους προς καταβολή, χωρίς να προβαίνουν σε έλεγχο της ορθής και εμπρόθεσμης καταβολής, θα ελέγχουν, όμως, τη συμπλήρωση αυτών με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Επί εκπρόθεσμης καταβολής οι Τράπεζες θα εισπράττουν μόνο το ποσό του ειδικού φόρου που αντιστοιχεί στην αξία του τιμολογίου και οι προσαυξήσεις θα καταλογίζονται σε βάρος του διαφημιζόμενου ή του διαφημιστή, κατά περίπτωση, με πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ και θα εισπράττονται από αυτή. Οι Τράπεζες σε καμιά περίπτωση δεν ενεργούν επιστροφή "αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών φόρου". Η διαπίστωση της "αχρεώστητης καταβολής" γίνεται από την αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας του υποχρέου.

Για την επιστροφή αυτή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου. Η αίτηση, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, διαβιβάζεται από την αρμόδια ΔΟΥ στη ΔΟΥ που καταθέτουν οι Τράπεζες τα εισπραττόμενα ποσά, η οποία με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν από τη διασταύρωση των στοιχείων, προβαίνει στη σύνταξη Ατομικού Φύλλου Εκπτωσης (ΑΦΕΚ). Μετά την εκκαθάριση αυτού, το ποσό του ειδικού φόρου που επιστρέφεται στέλνεται με χρηματικό γραμμάτιο στην αρμόδια ΔΟΥ για να καταβληθεί στο δικαιούχο.

Ποσά προς επιστροφή δεν μπορούν να προταθούν σε συμψηφισμό στις Τράπεζες με υποχρεώσεις καταβολής φόρου διαφήμισης που γεννώνται από άλλες διαφημίσεις.

β. Διασταύρωση εισπράξεων ειδικού φόρου

Οι τράπεζες που εισπράττουν τον ειδικό φόρο διαβιβάζουν, μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού διμήνου και μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη του διμήνου, στο ΚΕΠΥΟ μαγνητικές ταινίες με τα στοιχεία των εισπράξεων που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια του διμήνου.

Τα χαρακτηριστικά των αποδεκτών μέσων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή των εισπράξεων του διμήνου σε μαγνητική μορφή έχουν όπως περιγράφονται στους τρεις (3) τύπους εγγραφών (records) με την κωδική ονομασία File 02.

γ. Καταβολή του Αγγελιοσήμου

1. Το αγγελιόσημο που αντιστοιχεί στις διαφημίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 του Ν.2328/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 του Ν.2429/1996, κατατίθεται από τους υπόχρεους σε ειδικούς λογαριασμούς που τηρούνται σε Τράπεζα ή σε Τράπεζες και ειδικότερα, το προερχόμενο α) από διαφημίσεις της τηλεόρασης σε λογαριασμό με τίτλο "Ειδικός Λογαριασμός Αγγελιοσήμου σε λογαριασμό με τίτλο "Ειδικός Λογαριασμός Αγγελιοσήμου Ραδιοφωνικών Σταθμών Ν.2328/1995" (ΕΛΑΤΣ), β) από διαφημίσεις του Ραδιοφώνου σε λογαριασμό με τίτλο "Ειδικός Λογαριασμός Αγγελιοσήμου Ραδιοφωνικών Σταθμών Ν.2328/1995" (ΕΛΑΡΣ),

γ) από διαφημίσεις περιοδικού τύπου σε λογαριασμό με τίτλο "Ειδικός Λογαριασμός Αγγελιοσήμου Περιοδικού Τύπου Ν.2328/1995" (ΕΛΑΠΤ) και δ) από διαφημίσεις του ημερήσιου τύπου σε λογαριασμό με τίτλο "Ειδικός Λογαριασμός Αγγελιοσήμου Ημερήσιου Τύπου Ν.2328/1995" (ΕΛΑΗΤ).
Για την Τράπεζα ή τις Τράπεζες που θα κατατίθεται το αγγελιόσημο θα αποφασίζει, για μεν το αγγελιόσημο των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών καθώς και το αγγελιόσημο του περιοδικού τύπου, το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών-Θεσ/νίκης (ΤΣΠΕΑΘ), για δε το αγγελιόσημο του ημερήσιου τύπου, ο Ενιαίος
Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ).

Ο υπόχρεος για την κατάθεση του αγγελιοσήμου οφείλει να προσκομίζει στην Τράπεζα πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο ειδικό έντυπο του ΤΣΠΕΑΘ, όταν πρόκειται για αγγελιόσημο τηλεοπτικών σταθμών, ραδιοφωνικών σταθμών και περιοδικού τύπου, ή του ΕΔΟΕΑΠ, όταν πρόκειται για αγγελιόσημο ημερήσιου τύπου, όπως τα συνημμένα υποδείγματα Β, Γ, Δ και Ε, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης. Τα έντυπα αυτά, τα μέσα ενημέρωσης, θα τα προμηθεύονται από το ΤΣΠΕΑΘ ή τον ΕΔΟΕΑΠ κατά περίπτωση. Ακόμη, ο υπόχρεος για κατάθεση μπορεί να χρησιμοποιεί φωτοαντίγραφα των παραπάνω εντύπων καθώς και μηχανογραφικά έντυπα αρκεί αυτά να αποτελούν πιστή αντιγραφή των εντύπων που χορηγεί το ΤΣΠΕΑΘ ή ο ΕΔΟΕΑΠ.
Το ανωτέρω ειδικό έντυπο συμπληρώνεται από το μέσο ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε η διαφήμιση, αφορά ένα (1) συγκεκριμένο τιμολόγιο και παραδίδεται στον υπόχρεο για κατάθεση μαζί με την έκδοση του σχετικού
τιμολογίου, ο οποίος αφού ελέγξει την ορθότητα της συμπλήρωσης υπογράφει τούτο, ως υπεύθυνος για την κανονική απόδοση του αγγελιοσήμου που αντιστοιχεί στο τιμολόγιο που αναγράφεται σ' αυτό.
Η Τράπεζα θα εισπράττει το ποσό του αγγελιοσήμου, όπως αυτό αναγράφεται στο ειδικό έντυπο, χωρίς να προβαίνει σε έλεγχο της ορθής και εμπρόθεσμης καταβολής, θα ελέγχει όμως εάν έχει συμπληρωθεί το ειδικό έντυπο με όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
Το ειδικό έντυπο με βάση το οποίο έγινε η κατάθεση του αγγελιοσήμου δεν επιστρέφεται στον καταθέτη αλλά παραμένει στο αρχείο της Τράπεζας.

2. Στο παραστατικό κατάθεσης του αγγελιοσήμου θα πρέπει να αναγράφονται από την Τράπεζα τα εξής στοιχεία:

α) Το ποσό αγγελιοσήμου που καταβάλλεται.

β) Η ημερομηνία κατάθεσης.

γ) Ο αριθμός του Ειδικού Λογαριασμού αγγελιοσήμου που πιστώνεται.

δ) Ο κωδικός αριθμός της κατηγορίας αγγελιοσήμου (ραδιόφωνο, τηλεόραση, περιοδικός ή ημερήσιος τύπος) καθώς και ο κωδικός αριθμός του μέσου ενημέρωσης που έγινε η διαφήμιση.

ε) Ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου στο οποίο αντιστοιχεί το αγγελιόσημο.

3. Στο παραπάνω παραστατικό, δύναται ο υπόχρεος για την απόδοση του αγγελιοσήμου να αναγράφει ιδιοχείρως την επωνυμία του, μετά την παραλαβή του από την Τράπεζα.

4. Οι εκδοτικές επιχειρήσεις ημερήσιων ή μη εφημερίδων ή περιοδικών που εισπράττουν και αποδίδουν αγγελιόσημο σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν.2328/1995, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 του Ν.2429/1996, για τα επί πληρωμή καταχωρούμενα δημοσιεύματα που δεν αποτελούν διαφήμιση (όπως π.χ. ισολογισμοί, μικρές αγγελίες, διακηρύξεις), υποχρεούνται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα να υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις στον ΕΔΟΕΑΠ και στο ΤΣΠΕΑΘ κατά περίπτωση, για τα έσοδα από τις καταχωρήσεις που πραγματοποίησαν τον προηγούμενο μήνα, συντεταγμένες σύμφωνα με τον τύπο που θα καθορίσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες των παραπάνω ασφαλιστικών οργανισμών.

5. Τα πρόσθετα τέλη και οι προσαυξήσεις που προβλέπονται από την παρ. 9 του άρθρου 12 του Ν.2328/1995, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 του Ν.2429/1996, κατατίθενται από τους υπόχρεους σε αντίστοιχους λογαριασμούς ανά κατηγορία αγγελιοσήμου που τηρούνται στη συμβεβλημένη με το ΤΣΠΕΑΘ και τον
ΕΔΟΕΑΠ Τράπεζα, διάφορους εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 1 εδ. 1 της παρούσης απόφασης.

6. Η Τράπεζα σε καμία περίπτωση δεν ενεργεί επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος αγγελιοσήμου χωρίς έγγραφη εντολή του ΤΣΠΕΑΘ ή του ΕΔΟΕΑΠ. Η διαπίστωση της "αχρεώστητης καταβολής" καθώς και η επιστροφή στον δικαιούχο του σχετικού ποσού, γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΤΣΠΕΑΘ, για αγγελιόσημο τηλεοπτικού σταθμού, ραδιοφωνικού σταθμού και περιοδικού τύπου ή με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ για αγγελιόσημο ημερήσιου τύπου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου που θα συνοδεύεται από δικαιολογητικά αποδεικνύοντα την αχρεώστητη καταβολή.
Ποσά προς επιστροφή δεν συμψηφίζονται με οφειλές αγγελιοσήμου που προέρχονται από την πραγματοποίηση άλλων διαφημίσεων για τις οποίες εκδόθηκαν νέα τιμολόγια.

δ. Διασταύρωση εισπράξεων αγγελιοσήμου

Στο τέλος κάθε μήνα η Τράπεζα υποχρεούται να επισυνάπτει στην ανάλυση κάθε λογαριασμού αγγελιοσήμου (EXTRAIT) που θα αποστέλλεται στο ΤΣΠΕΑΘ ή στον ΕΔΟΕΑΠ, αναλυτικές καταστάσεις, στις οποίες θα φαίνονται οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον συγκεκριμένο μήνα, χωριστά για κάθε μέσο ενημέρωσης και θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

Ι. Ο κωδικός του μέσου στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διαφήμιση.

ΙΙ. Ο αύξοντας αριθμός τιμολογίου και η ημερομηνία έκδοσης αυτού.

ΙΙΙ. Το ποσό του αγγελιοσήμου που εισπράχθηκε ανά τιμολόγιο.

IV. Η ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η κατάθεση.

V. Το κατάστημα της Τράπεζας στο οποίο έγινε η συναλλαγή.

Ειδικά για τον ΕΔΟΕΑΠ τα στοιχεία συναλλαγής θα χορηγούνται ανά μήνα από την τράπεζα και σε μαγνητικά μέσα.

Αρθρο 3

Τήρηση και υποβολή Βιβλίου Ημερολογίου Διαφημίσεων

1.α. Τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν.2328/1995, όπως ισχύει, μέσα ενημέρωσης, για τις από τη δημοσίευση του Ν.2429/1996 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (10.7.1996) διαφημίσεις, υποχρεούνται να τηρούν τριπλότυπο αναλυτικό ημερολόγιο διαφημίσεων (εξωλογιστικό) θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ, στο οποίο να εμφανίζονται ανά ημέρα ή ανά έκδοση οι διαφημίσεις που πραγματοποιούνται.
Στο ημερολόγιο αυτό αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και ο ΑΦΜ του διαφημιστή και του διαφημιζομένου, το προϊόν ή η υπηρεσία που διαφημίζεται, η αξία με βάση τον τιμοκατάλογο και ο αριθμός, η σειρά και η ημερομηνία του τιμολογίου, η αξία του τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ, τα στοιχεία των παραστατικών που εκδόθηκαν για την καταβολή του φόρου και του αγγελιοσήμου (Αριθμός παραστατικού, ημερομηνία, κωδικός και επωνυμία της Τράπεζας, ποσό φόρου και ποσό αγγελιοσήμου). Οταν εκδίδεται τιμολόγιο για περισσότερες της μιας
διαφήμισης τότε η συνολική αξία του τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ αναγράφεται μόνο στην τελευταία καταχώρηση, ενώ στις προηγούμενες αναγράφεται μόνο ο αριθμός και η ημερομηνία του τιμολογίου. Ανάλογα αναγράφονται και τα δεδομένα των παραστατικών καταβολής.

Επίσης, αναγράφεται και ο ακριβής χώρος ή θέση ή χρόνος κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η διαφήμιση, καθώς και κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών. Στην περίπτωση, κατά την οποία ο υπόχρεος απαλλάσσεται του ειδικού φόρου διαφημίσεων ή του αγγελιοσήμου θα αναγράφεται η ένδειξη "απαλλαγή" και η προβλέπουσα αυτή απαλλακτική διάταξη ή η σχετική βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ ή του ΤΣΠΕΑΘ, κατά περίπτωση.
Σε κάθε σελίδα του ημερολογίου εμφανίζονται τα προοδευτικά αθροίσματα για τις αξίες των τιμολογίων, του φόρου και του αγγελιοσήμου. Στο ημερολόγιο αναγράφονται εντύπως ή με σφραγίδα ή με τη χρήση ηλεκτρονικού
υπολογιστή τα πλήρη στοιχεία του επιτηδευματία ο οποίος εκμεταλλεύεται τα μέσα ενημέρωσης και επιπλέον ο αύξων αριθμός εκμετάλλευσης και ο εμπορικός τίτλος του συγκεκριμένου μέσου (π.χ. ραδιόφωνο "Η Φωνή", Τηλεόραση "Η Φωνή" κ.τ.λ.).

Επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται περισσότερα από ένα μέσα ενημέρωσης, υποχρεούνται στην τήρηση του παραπάνω ημερολογίου ξεχωριστά για το καθένα από τα μέσα αυτά.
Η ενημέρωση των κατά περίπτωση δεδομένων του βιβλίου αυτού γίνεται εντός πέντε (5) ημερών:

α) από την καταχώρηση ή τη μετάδοση της διαφήμισης,

β) από την έκδοση του τιμολογίου και γ) από τη λήψη του παραστατικού καταβολής του φόρου και του αγγελιοσήμου.
Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή η ενημέρωση αυτή επιτρέπεται να γίνει μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 1996.

Η εκτύπωση του ημερολογίου διαφημίσεων, όταν αυτό τηρείται μηχανογραφικά, γίνεται μέσα στο μήνα που ακολουθεί κάθε ημερολογιακό δίμηνο που μεταδόθηκαν ή καταχωρήθηκαν οι διαφημίσεις, με την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή ή άμεση εκτύπωση σε αθεώρητο χαρτί του ημερολογίου αυτού, μόλις αυτό ζητηθεί από τον έλεγχο.

Για τη μη τήρηση ή κατά διάφορο τρόπο τήρηση, για τη μη ενημέρωση ή εκπρόθεσμη ενημέρωση του ημερολογίου αυτού ή γενικά για παραβάσεις ή παρατυπίες αναγόμενες στην εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) όπως αυτές ισχύουν.

1β. Το μέσο ενημέρωσης υποβάλλει για κάθε ημερολογιακό δίμηνο και μέσα στον επόμενο μήνα από τη λήξη του διμήνου ένα (1) αντίτυπο του καθενός τηρούμενου ημερολογίου διαφημίσεων στη ΔΟΥ της έδρας και ένα (1) στο ΤΣΠΕΑΘ ή στον ΕΔΟΕΑΠ, κατά περίπτωση.

Ειδικά για τη ΔΟΥ οι υπόχρεοι οι οποίοι τηρούν το ημερολόγιο αυτό μηχανογραφικά, υποβάλλουν ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων στα οποία περιέχονται όλα τα δεδομένα του ημερολογίου αυτού.

2. Η μη τήρηση των διατάξεων που αναφέρονται στον τρόπο και τον χρόνο έκδοσης και στο περιεχόμενο των τιμολογίων καθώς και στη σύνταξη και υποβολή στη ΔΟΥ, το ΤΣΠΕΑΘ και τον ΕΔΟΕΑΠ των προβλεπομένων καταστάσεων, δηλώσεων μικρών αγγελιών και κοινωνικών και ημερολογίων συνιστά παράβαση του Κ.Β.Σ. Στην
περίπτωση που η παράβαση αναφέρεται σε μη υποβολή ή ανακριβή ή πλημελλή ή εκπρόθεσμη υποβολή στο ΤΣΠΕΑΘ και στον ΕΔΟΕΑΠ των προβλεπομένων καταστάσεων, δηλώσεων και ημερολογίων, το πρόστιμο επιβάλλεται από την αρμόδια ΔΟΥ της έδρας του παραβάτη, μετά από σχετικό σημείωμα του ΤΣΠΕΑΘ.

3. Τα χαρακτηριστικά των αποδεκτών μέσων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή του ημερολογίου σε μαγνητική μορφή έχουν ως εξής:

Αρθρο 4

Απόδοση των εισπράξεων από τις Τράπεζες - Αμοιβή των Τραπεζών

α. Του ειδικού φόρου επί των διαφημίσεων
Η είσπραξη του ειδικού φόρου επί των διαφημίσεων για τα έτη 1996 και 1997 ανατίθεται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και ενεργείται από τα κατά τόπους καταστήματα αυτής.

Τα ποσά που εισπράττονται από τα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας κατά τη διάρκεια εκάστου ημερολογιακού μήνα αποδίδονται από το Κεντρικό Κατάστημα αυτής στη ΔΟΥ Γενικών Εσόδων Αθηνών τη δεκάτη έκτη (16η) ημέρα του επόμενου μήνα της είσπραξης. Αν η 16η ημέρα είναι αργία η απόδοση γίνεται την επόμενη εργάσιμη.
Η απόδοση των χρημάτων γίνεται με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου που συνοδεύεται από σημείωμα της Τράπεζας σε δύο (2) αντίγραφα, στο οποίο αναφέρονται το συνολικό ποσό των εισπράξεων και ο μήνας που αφορούν.
Το ένα (1) αντίγραφο του σημειώματος παραμένει στη ΔΟΥ και το δεύτερο θεωρείται από αυτή και παραδίδεται στην Τράπεζα.
Η ανωτέρω ΔΟΥ με την παραλαβή της επιταγής και του σημειώματος εκδίδει ισόποσο αποδεικτικό είσπραξης τύπου Α στο όνομα της Τράπεζας για την εισαγωγή των εσόδων αυτών στον κρατικό προϋπολογισμό (ΚΑΕ 1353 με αιτιολογία "ΕΦΚ 30% στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση").
Σε περίπτωση που από τη διασταύρωση των στοιχείων, που θα ενεργηθεί από το ΚΕΠΥΟ προκύψει καθυστέρηση απόδοσης των εισπράξεων από την Τράπεζα, διεξάγεται έρευνα από αρμόδιο Επιθεωρητή και με πράξη αυτού καταλογίζεται στην Τράπεζα ο οφειλόμενος τόκος υπερημερίας.

β. Του αγγελιοσήμου

Ι) Η είσπραξη του αγγελιοσήμου επί των διαφημίσεων που αναφέρονται στο άρθρο 12 του Ν.2328/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 του Ν.2429/1996 για τα έτη 1996-1997 ανατίθεται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και ενεργείται από τα κατά τόπους καταστήματα αυτής.

ΙΙ) Η απόδοση στους δικαιούχους του αγγελιοσήμου επί των διαφημίσεων γίνεται από την Τράπεζα στην οποία κατατίθεται, ύστερα από εντολή του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών - Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ) για το αγγελιόσημο των τηλεοπτικών σταθμών, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου, ή του ΕΔΟΕΑΠ για το αγγελιόσημο του ημερήσιου τύπου, τον επόμενο μήνα μετά από κάθε ημερολογιακό δίμηνο π.χ. οι εισπράξεις των μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου εντός του μηνός Μαρτίου, οι εισπράξεις των μηνών Μαρτίου-Απριλίου εντός του μηνός Μαϊου κ.ο.κ.

ΙΙΙ) Η αμοιβή της Τράπεζας για την είσπραξη του αγγελιοσήμου και την απόδοση στους δικαιούχους, καθορίζεται σε τριακόσιες πενήντα (350) δραχμές ανά συναλλαγή πλέον των νομίμων επιβαρύνσεων και παρακρατείται στο τέλος κάθε μήνα από τους ειδικούς λογαριασμούς αγγελιοσήμου ανάλογα με τις συναλλαγές εκάστου. Οι λογαριασμοί του αγγελιοσήμου είναι έντοκοι με επιτόκιο ίσο με το εκάστοτε οριζόμενο από την Εθνική Τράπεζα ως βασικό για καταθέσεις ταμιευτηρίου.
Οι λογαριασμοί αυτοί πιστώνονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεση, εφόσον η κατάθεση γίνεται τοις μετρητοίς ή με επιταγές της Εθνικής Τράπεζας ή άλλων Τραπεζών της ίδιας πόλης και μετά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες εφόσον η κατάθεση γίνεται με επιταγές άλλων Τραπεζών άλλης πόλης εκτός εάν μπορούν να
αγοραστούν μέσω ΠΗΣΕ, οπότε και στην περίπτωση αυτή θα πιστώνονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Αρθρο 5

Απόδοση ειδικού φόρου και αγγελιοσήμου για το χρονικό διάστημα 1.1.1996 μέχρι 9.7.1996

Ειδικός φόρος

Ο οφειλόμενος ειδικός φόρος που αντιστοιχεί στις τηλεοπτικές διαφημίσεις που έγιναν από 1.1.1996 μέχρι και 9.7.1996 θα αποδοθεί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος συγκεντρωτικά μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 1996 με τη συμπλήρωση από τον υπόχρεο ειδικού εντύπου, όπως το συνημμένο υπόδειγμα ΣΤ, χωρίς προσαύξηση ή
άλλη κύρωση.

Το έντυπο αυτό θα συνοδεύεται από ενιαία συγκεντρωτική κατάσταση για όλο το ανωτέρω χρονικό διάστημα, όπως το συνημμένο υπόδειγμα ΙΑ.

Η κατάσταση αυτή θα συνταχθεί σε τέσσερα (4) αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο θα παραμείνει στην Τράπεζα και τα τρία θα παραδοθούν στον καταβάλλοντα ο οποίος θα τα υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών από την καταβολή στη ΔΟΥ της έδρας, εκ των οποίων το ένα υπογράφεται και επιστρέφεται σ' αυτόν τα δε δύο παραμένουν στη
ΔΟΥ.

Η ΔΟΥ θα αποστείλει το ένα αντίγραφο αυτών στο ΚΕΠΥΟ. Η απόδοση των ποσών αυτών από την Εθνική Τράπεζα στο Δημόσιο θα γίνει με τη διαδικασία που αναφέρεται στην περίπτωση α' του άρθρου 4 της παρούσης απόφασης οπωσδήποτε μέχρι 16 Σεπτεμβρίου 1996 και για τυχόν εκπρόθεσμες καταβολές τη 16η ημέρα του επόμενου
μήνα της είσπραξης. Αν η 16η ημέρα είναι αργία η απόδοση γίνεται την επόμενη εργάσιμη.

Για τα ποσά του ειδικού φόρου που έχουν ήδη παρακατατεθεί στο ΤΠΚΔ υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας από τον υπόχρεο η σχετική κατάσταση που αναφέρθηκε ανωτέρω στο άρθρο αυτό σε τρία (3) αντίτυπα. Το ένα επιστρέφεται θεωρημένο στον ενδιαφερόμενο και δύο παραμένουν στη ΔΟΥ η οποία στη συνέχεια αποστέλλει στο ΚΕΠΥΟ το ένα εξ αυτών.

Μέχρι 10 Σεπτεμβρίου υποβάλλονται από τις τηλεοπτικές επιχειρήσεις στην αρμόδια ΔΟΥ αντίγραφα των ημερολογίων διαφημίσεων που αφορούν το χρονικό διάστημα 1.1.1996 μέχρι και 9.7.1996.

Στην περίπτωση που δεν τηρήθηκε το ημερολόγιο διαφήμισης υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ συγκεντρωτική κατάσταση όπως το συνημμένο υπόδειγμα ΙΒ για τις διαφημίσεις που έγιναν από το μέσο με ανάλυση των διαφημιζομένων ή των διαφημιστών κατά περίπτωση. Η κατάσταση υποβάλλεται εις τριπλούν (ένα αντίγραφο
επιστρέφεται θεωρημένο στον ενδιαφερόμενο και δύο παραμένουν στη ΔΟΥ εκ των οποίων το ένα αποστέλλεται στο ΚΕΠΥΟ). Για την καταβολή μπορεί να χρησιμοποιούνται και φωτοτυπίες των εντύπων του άρθρου αυτού ή των υποδειγμάτων ή τυπωμένα μηχανογραφικά με την ίδια μορφή.

Αγγελιόσημο

Α) Το αγγελιόσημο που αντιστοιχεί στις διαφημίσεις που πραγματοποιήθηκαν από τα Μ.Μ.Ε. την χρονική περίοδο 1.1.-9.7.1996 κατατίθεται στην Εθνική Τράπεζα από τους υπόχρεους για κατάθεση, διαφημιστή ή διαφημιζόμενο κατά περίπτωση, μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 1996.

Καταβολή που γίνεται μετά την ημερομηνία αυτή, επιβαρύνεται με τις προσαυξήσεις και τις κυρώσεις που επιβάλλονται με το άρθρο 12 του Ν.2328/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 του Ν.2429/1996.

Για την κατάθεση του αγγελιοσήμου που ανάγεται στην ανωτέρω χρονική περίοδο, ο υπόχρεος για την κατάθεση οφείλει να προσκομίζει στην Τράπεζα πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο ειδικό έντυπο του ΤΣΠΕΑΘ, όταν πρόκειται για αγγελιόσημο Τηλεοπτικών Σταθμών, Ραδιοφωνικών Σταθμών και περιοδικού Τύπου ή του ΕΔΟΕΑΠ, όταν πρόκειται για αγγελιόσημο Ημερήσιου Τύπου, όπως τα υποδείγματα Ζ, Η, Θ και Ι, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

Τα ειδικά αυτά έντυπα οι υπόχρεοι θα τα προμηθεύονται από το ΤΣΠΕΑΘ.

Μαζί με το έντυπο θα προσκομίζεται στην Τράπεζα από τον υπόχρεο υπογεγραμμένη συγκεντρωτική κατάσταση, ξεχωριστή για κάθε κατηγορία αγγελιοσήμου (Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Περιοδικός Τύπος και Ημερήσιος Τύπος), στην οποία θα αναγράφονται ανά ΜΜΕ τα εξής:

Ι. Η επωνυμία του μέσου ενημέρωσης στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διαφήμιση.

ΙΙ. Ο συνολικός αριθμός των τιμολογίων που έχουν εκδοθεί για τις πραγματοποιηθείσες διαφημίσεις της παραπάνω χρονικής περιόδου.

ΙΙΙ. Το συνολικό ποσό του αντιτίμου των διαφημίσεων αυτών.

IV. Το συνολικό ποσό του αναλογούντος αγγελιοσήμου.
Η κάθε μία από τις παραπάνω συγκεντρωτικές καταστάσεις θα υποβάλλεται σε τρία (3) αντίγραφα από τα οποία το ένα θα παραμένει μαζί με το ειδικό έντυπο καταθέσεων στο αρχείο της Τράπεζας και τα άλλα δύο θα επιστρέφονται θεωρημένα στον υπόχρεο, ο οποίος εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή τους υποχρεούται να αποστείλει το ένα εξ αυτών στο ΤΣΠΕΑΘ ή στον ΕΔΟΕΑΠ, κατά περίπτωση.

Κατά την κατάθεση του αγγελιοσήμου, η Τράπεζα υποχρεούται να χορηγεί στον καταθέτη δύο (2) αντίγραφα του παραστατικού καταθέσεως, για κάθε κατάσταση, συμπληρωμένα με τα εξής στοιχεία:

Ι. Το ποσό του αγγελιοσήμου που καταβάλλεται.

ΙΙ. Τον αριθμό του Ειδικού Λογαριασμού που πιστώνεται.

ΙΙΙ. Την επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του υπόχρεου.

Η Τράπεζα θα εισπράττει το ποσό του αγγελιοσήμου, όπως αυτό αναγράφεται στο ειδικό έντυπο, χωρίς να προβαίνει σε έλεγχο της ορθής και εμπρόθεσμης καταβολής, θα ελέγχει όμως εάν έχει συμπληρωθεί το ειδικό έντυπο με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, καθώς και αν το κατατιθέμενο ποσό αγγελιοσήμου είναι ισόποσο με το αναγραφόμενο στη συγκεντρωτική κατάσταση.

Β) Για τη διασταύρωση της εισπράξεως του αγγελιοσήμου που ανάγεται στη χρονική περίοδο από 1.1.96 έως και 9.7.1996 η Τράπεζα υποχρεούται στο τέλος κάθε μήνα να επισυνάπτει στην ανάλυση κάθε λογ/σμού αγγελιοσήμου (EXTRAIT) που θα αποστέλλεται στο ΤΣΠΕΑΘ ή στον ΕΔΟΕΑΠ, αναλυτικές καταστάσεις στις οποίες θα αναγράφονται κατά ημερομηνία το ονοματεπώνυμο του υπόχρεου όπως αυτό αναφέρεται στο ειδικό έντυπο καταθέσεως, το ποσό του αγγελιοσήμου που κατατέθηκε καθώς και το κατάστημα συναλλαγής της Τράπεζας. Επίσης υποχρεούται να χορηγεί αντίγραφα των συγκεντρωτικών καταστάσεων που ευρίσκονται στο αρχείο της σε περίπτωση που της ζητηθούν από το ΤΣΠΕΑΘ ή τον ΕΔΟΕΑΠ.

Τα μέσα ενημέρωσης υποχρεούται μέχρι την 10.9.1996 να αποστείλουν στο ΤΣΠΕΑΘ ή στον ΕΔΟΕΑΠ, κατά περίπτωση, αντίγραφα των ημερολογίων διαφημίσεων που τήρησαν την παραπάνω χρονική περίοδο.

Σε περίπτωση που δεν τήρησαν ημερολόγιο, υποβάλλουν, με ευθύνη τους εντός της ίδιας ημερομηνίας, υπογεγραμμένη αναλυτική κατάσταση τιμολογίων κατά πελάτη στην οποία θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

α. Η επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του πελάτη (διαφημιστή ή διαφημιζομένου).

β. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του πελάτη.

γ. Η Διεύθυνση του πελάτη.

δ. Ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.

ε. Η αξία της διαφήμισης που αναφέρεται στο τιμολόγιο.

στ. Το αγγελιόσημο που αναλογεί στην αξία του τιμολόγιο.

ζ. Το άθροισμα της αξίας των διαφημίσεων που αναγράφονται στα τιμολόγια.

η. Το άθροισμα του αγγελιοσήμου.

θ. Η επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του διαφημιζόμενου, σε περίπτωση που το τιμολόγιο εκδίδεται στο όνομα της διαφημιστικής εταιρίας. Επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται περισσότερα από ένα μέσα ενημέρωσης, υποχρεούνται να συντάξουν διαφορετικές αναλυτικές καταστάσεις για κάθε ένα από τα μέσα αυτά.

Γ) Για το αγγελιόσημο που ανάγεται στη χρονική περίοδο 1.1.996 έως 9.7.1996 και έχει παρακατατεθεί ή πρόκειται να παρακατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υποβάλλονται από τους υπόχρεους, μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 1996, στο ΤΣΠΕΑΘ ή στον ΕΔΟΕΑΠ, κατά περίπτωση, συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων συμπληρωμένες με τα στοιχεία που καθορίζονται στο εδάφιο Α' της παραγράφου αυτής.

Αρθρο 6

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης