ΠΟΛ.1215/19.7.1996

Τρόπος φορολογίας των κοινοπραξιών πλοίων και των κοινοπρακτούντων μελών

19 Ιούλ 1996

Taxheaven.gr
Αθήνα 19 Ιουλίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1083741/4536/1292/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Α/Ι
2. Δ/ΝΣΗ 15Η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΟΛ.: 1215

ΘΕΜΑ: Τρόπος φορολογίας των κοινοπραξιών πλοίων και των κοινοπρακτούντων μελών.

Εχοντας υπόψη:


1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν.1642/86, όπως ισχύει:

α) Του άρθρου 2, περίπτωση α'
β) Του άρθρου 8, παράγραφος 1
γ) Του άρθρου 31, παράγραφος 1
δ) Του άρθρου 54, παράγραφος 2
ε) Του άρθρου 58, παράγραφος 3

2. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992).

α. Του άρθρου 2 παράγραφος 2, όπως ισχύει
β. Του άρθρου 12 παρ. 7
γ. Του άρθρου 38, περίπτωση γ', υποπερίπτωση γη'

3. Την αριθμ. 411/24.1.1996 Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

4. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Αποφασίζουμε

Αρθρο 1

1. Οι Κοινοπραξίες πλοίων που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 186/92 (Κ.Β.Σ.) και εκμεταλλεύονται πλοία της εμπορικής ναυσιπλοϊας, (πλόες εσωτερικούς ή εξωτερικούς), ιδιοκτησίας τους ή ιδιοκτησίας τρίτων, ανεξάρτητα από τη νομική προσωπικότητα του κατόχου τους, υποχρεούνται να υποβάλλουν περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 31 του Ν.1642/86. Την ίδια υποχρέωση έχουν και τα κοινοπρακτούντα μέλη αυτών ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή.

Αρθρο 2

1. Οι Κοινοπραξίες του προηγουμένου άρθρου υποχρεούνται να εκδίδουν, για κάθε μέλος τους, θεωρημένη ειδική εκκαθάριση, το αργότερο μέχρι τη δεκάτη ημέρα κάθε μήνα και με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα. Αμέσως μετά την έκδοσή της αποστέλλεται στο μέλος που αφορά και αποτελεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., το φορολογικό στοιχείο κτήσης του μερίσματος για το μέλος και απόδοσης για την Κοινοπραξία.

2. Στην εκκαθάριση, της προηγούμενης παραγράφου, εκτός από τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 12 του Κ.Β.Σ., αναγράφονται ακόμη:

α) Ο Α.Φ.Μ. το όνομα ή η επωνυμία του μέλους και η νομική του μορφή, ο αριθμός νηολογίου και το όνομα του πλοίου προκειμένου περί συμπλοιοκτησίας, πέραν δε των ανωτέρω, θα αναγράφονται ακόμη τα πλήρη στοιχεία των μελών της (ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ. κ.τ.λ.) και του νόμιμου εκπροσώπου της.

β) Το σύνολο των πάσης φύσεως εκροών (εσόδων) και του φόρου που αναλογεί σ' αυτές.

γ) Το σύνολο των πάσης φύσεως ιδίων αυτής εισροών (δαπανών) και ο φόρος τις επιβάρυνε (σημειώνεται ότι σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ίδια δαπάνη της Κοινοπραξίας δαπάνη που ενεργεί για συγκεκριμένο μέλος της και εφόσον τα φορολογικά στοιχεία έχουν εκδοθεί στο όνομά του).

δ) Τα υπόλοιπα των προς διανομή εκροών και Φ.Π.Α. και

ε) Το ποσό μερίσματος και φόρου που αναλογεί σ' αυτό.
στ) Το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο, δηλαδή η αρνητική διαφορά φόρου μεταξύ φόρου εκροών και φόρου εισροών (συμπεριλαμβανομένων του μερίσματος και του αναλογούντος σ' αυτό φόρο) της Κοινοπραξίας κατανέμεται στα μέλη ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην Κοινοπραξία και συνεπώς θα εμφανίζει (η Κοινοπραξία) μηδενικό αποτέλεσμα στις σχετικές δηλώσεις Φ.Π.Α. δηλώνοντας το ποσό του πιστωτικού υπολοίπου στον κωδ. 417 (έντυπο 050-Φ.Π.Α. 1996) (αφαιρούμενα ποσά του φόρου εισροών τους) της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.

Αρθρο 3

1. Η Κοινοπραξία του άρθρου 1 της απόφασής μας αυτής, στην περιοδική δήλωση, που υποχρεούται να υποβάλλει, θα περιλαμβάνει:

α) Ως εκροές, το σύνολο των πάσης φύσεως εσόδων της, της φορολογικής περιόδου που αφορά και τον αναλογούντα φόρο.

β) Ως εισροές, την αξία των ιδίων αυτής δαπανών και τον αναλογούντα σ' αυτές εκπιπτόμενο φόρο της ίδιας φορολογικής περιόδου.

γ) Το ποσό του αποδοθέντος στα μέλη της, μερίσματος και του φόρου, που αναλογεί σ' αυτό και απεδόθη σ' αυτά βάσει των εκκαθαρίσεων του προηγουμένου άρθρου.

Η διαφορά φόρου που προκύπτει βάσει της παραπάνω δήλωσης, αν είναι θετική καταβάλλεται στο δημόσιο, αν είναι αρνητική (πιστωτικό υπόλοιπο) κατανέμεται στα μέλη για συμψηφισμό ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής των μελών στην κοινοπραξία.

2. Κάθε μέλος της Κοινοπραξίας, ανεξάρτητα από τη νομική του μορφή, στην περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. που υποβάλλει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.1642/86, περιλαμβάνει στις μεν εκροές του:

α) το συνολικό ποσό του μερίσματος που έλαβε, με βάση τις εκκαθαρίσεις της φορολογικής περιόδου που εκδόθηκαν στο όνομά του από την Κοινοπραξία, και το φόρο που αναλογεί σ' αυτές.

β) Τα έσοδα που πραγματοποίησε στην ίδια φορολογική περίοδο από άλλες δραστηριότητες (λ.χ. έσοδα ΜΠΑΡ, εστιατορίου κ.τ.λ.) καθώς και το φόρο αυτών, στις δε εισροές του τις πάσης φύσεως δαπάνες-αγορές, καθώς και το φόρο αυτών που εκπίπτει.

γ) Το μέρος του πιστωτικού υπολοίπου που αναλογεί στο μέλος της κοινοπραξίας ανάλογα με τη συμμετοχή του, βάσει της εκκαθάρισης που του εξέδωσε η Κοινοπραξία.

Το ποσό αυτό θα αναγράφεται στα προστιθέμενα ποσά του φόρου εισροών στον κωδ. 403 (έντυπο 050 - Φ.Π.Α. 1996) της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.

Αρθρο 4

α) Η απόφαση αυτή, που ισχύει για πράξεις που ρυθμίζονται με αυτήν και θα πραγματοποιηθούν μετά την 1.8.1996, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β) Με την έναρξη ισχύος της παρούσας παύει να ισχύει η αριθμ. 1052352/3219/0014/ΠΟΛ. 1156/12.7.1990 Α.Υ.Ο.


Taxheaven.gr