Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. Πρωτ.: 1130277/ΕΞ/2010-0016/5.10.2010 Ρύθμιση άρθρου 14 ν. 3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α')

Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 1164257/ΕΞ/0016/30-11-2010 και την απόφαση Δ16Α 1093861 ΕΞ 4.7.2011.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-10-2010 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αρ. Πρωτ.: 1130277/ΕΞ/2010-0016/5.10.2010
Ρύθμιση άρθρου 14 ν. 3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α')

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2010
Αρ. Πρωτ.: 1130277/ΕΞ/2010-0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η  ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
TMHMA: A'
Τηλ.: 210 3635480
210 3635963
210 3635439
2) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
19η Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Δ’
Τηλ.: 210 6987458
 
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10               
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ                                  ΘEMA: Ρύθμιση άρθρου 14 ν.3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α’)


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3888/2010, όπως ισχύουν (ΦΕΚ 175 Α’/30 Σεπτεμβρίου 2010) και ιδιαίτερα της παρ.7 με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει: α) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οφειλέτης που έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, μπορεί να υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα της παραγράφου 1, β) τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οφειλέτες μπορούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις της παραγράφου 1 μετά την 29η Οκτωβρίου 2010, για χρέη που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και γ) τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση βεβαιωμένων αλλά μη ληξιπρόθεσμων οφειλών και δ) τις προϋποθέσεις χορήγησης και διάρκειας ισχύος του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας στους οφειλέτες που είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν.δ.356/1974 (ΦΕΚ 90 Α’).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α’) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α’) και τις διατάξεις του άρθρου 18 ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α’) καθώς και τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134 Β’/1999), όπως ισχύει σήμερα.

4. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αντίθετα επιδιώκεται η άμεση αύξηση των εσόδων


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Το ποσό της χορηγούμενης έκπτωσης των πρόσθετων φόρων ή τελών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση α της παρ.1 του αρθρ.14 ν.3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α’), προσδιορίζεται μετά από υπηρεσιακό σημείωμα του δικαστικού τμήματος προς το αρμόδιο τμήμα βεβαίωσης της ίδιας Δ.Ο.Υ. ή εφόσον πρόκειται για άλλη υπηρεσία αποστολή του ίδιου σημειώματος με τηλεομοιοτυπία, η οποία υποχρεούται να απαντήσει αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας για το ακριβές ποσό του πρόσθετου φόρου ή τέλους που έχει βεβαιωθεί με το συγκεκριμένο χρηματικό κατάλογο και για το οποίο ζητείται η εφάπαξ πληρωμή.
   
Μετά την καταβολή, το τμήμα εσόδων συντάσσει ατομικό φύλλο έκπτωσης είτε μεμονωμένο ανά οφειλέτη είτε συγκεντρωτικό, κατά τις διατάξεις του άρθρου 107 του π.δ.16/1989 και προβαίνει στην οίκοθεν διαγραφή των πρόσθετων φόρων και τελών για τα οποία έχει χορηγηθεί έκπτωση.

2. Ο οφειλέτης που έχει υπαχθεί σε ρύθμιση της παρ.1 του άρθρ.14 ν.3888/2010 μπορεί να επιλέξει την υπαγωγή του σε άλλη ρύθμιση της ίδιας παραγράφου με περισσότερες δόσεις για το υπόλοιπο μόνο προς καταβολή ποσό, οπότε δικαιούται απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για το ποσό αυτό, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση.

3. Ο οφειλέτης που έχει υπαχθεί με ρύθμιση σε πολλές μηνιαίες δόσεις έχει το δικαίωμα να επιλέξει νέα ρύθμιση, με λιγότερες μηνιαίες δόσεις, οπότε τυγχάνει απαλλαγής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής για το υπόλοιπο ποσό με το ποσοστό που ορίζεται στη ρύθμιση της νέας επιλογής του.

4. Ο οφειλέτης που έχει ζητήσει την καταβολή των οφειλών του με δόσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν.3888/2010, καταβάλει την πρώτη δόση αλλά μέσα στην προθεσμία της εφάπαξ εξόφλησης καταβάλει και όλες τις υπόλοιπες δόσεις δικαιούται απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Εάν η καταβολή του συνόλου της οφειλής πραγματοποιηθεί εντός πέντε ημερών από την υποβολή της αίτησης δικαιούται και έκπτωση των πρόσθετων φόρων και τελών, όπως ορίζεται στην περίπτωση α της παραγράφου 1.

5. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.

6. Σε οφειλέτες που δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση της παρ. 1 του αρθρ. 14 του ν. 3888/2010 μέχρι 29 Οκτωβρίου 2010 παρέχεται η δυνατότητα να υπαχθούν μεταγενέστερα :
α) εφόσον ζητήσουν να υπαχθούν σε πρόγραμμα δόσεων των περιπτώσεων β έως και στ των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 14 ν. 3888/2010, πρέπει να καταβάλουν το οφειλόμενο ποσό σε δόσεις επιβαρυμένες με προσαύξηση ένα τοις εκατό (1%) ανά μήνα, των οποίων ο αριθμός θα είναι ίσος ή μικρότερος με τις εναπομείνασες δόσεις της ρύθμισης του ν. 3888/2010 κατά την ημερομηνία της υπαγωγής τους, λαμβανομένων υπόψη και των ελαχίστων ποσών με βάση τις διατάξεις. Η χορήγηση έκπτωσης επί των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής υπολογίζεται σύμφωνα με τις δόσεις του ως άνω προγράμματος ρύθμισης που θα επιλεγεί.
β) εφόσον ζητήσουν να εξοφλήσουν εφάπαξ, πρέπει να καταβάλουν το σύνολο των οφειλών τους με απαλλαγή ποσοστού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 29.10.10, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στο μήνα της εξόφλησης του προγράμματος ρύθμισης, όπως προκύπτει, ανεξαρτήτως ελαχίστου ποσού δόσης, και με την επιβάρυνση της προσαύξησης του ένα τοις εκατό (1%) ανά μήνα.

(Η παράγραφος 6 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση 1164257/ΕΞ/0016/30-11-2010)

(Η περίπτωση α' της παραγράφου 6 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 της απόφασης Δ16Α 1093861 ΕΞ 4.7.2011)


7. Οφειλέτες οι οποίοι έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση της παρ.1 του ιδίου άρθρου και απολέσουν αυτήν λόγω συνδρομής των προϋποθέσεων της παρ.3 του ίδιου άρθρου, δύνανται να ζητήσουν την υπαγωγή τους σε νέα ρύθμιση της παρ.1 για το υπολειπόμενο ποσό κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

8. Στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλα τα χρέη τα οποία έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι 30.09.2010.
Επίσης δύνανται να υπαχθούν μετά από επιλογή του οφειλέτη:

α) όσα έχουν βεβαιωθεί μέχρι 30.09.2010 και δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα.

β) όσα τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή.

γ) όσα τελούν σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή σε νομοθετική ρύθμιση.

9. Οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής επί των οποίων προσδιορίζονται οι απαλλαγές της παρ.1 του άρθρ.14 του ν.3888/2010, είναι αυτές που έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης της ρύθμισης. Οι υπόλοιπες δόσεις μετά την απαλλαγή, επιβαρύνονται με προσαύξηση ένα τοις εκατό (1%) ανά μήνα.

(Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 9 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση 1164257/ΕΞ/0016/30-11-2010)


10. Στους οφειλέτες που είναι συνεπείς στη ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 3888/2010 και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρ. 26 του ν.1882/1990, όπως ισχύει, χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., μηνιαίας ισχύος, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8, της Α.Υ.Ο. 1109793/6134−11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134 Β΄/ 1999), όπως ισχύει.

(Η παράγραφος 10 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 της απόφασης Δ16Α 1093861 ΕΞ 4.7.2011)


Η παρούσα απόφαση, που ισχύει από 5-10-2010, να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.    

      
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ         


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Φορολογία Εισοδήματος

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης