ΠΟΛ.1213/17.7.1996

Αντικατάσταση της δημοσιονομικής μνήμης των φορολογικών ταμειακών μηχανών, λόγω βλάβηςΣχόλια:


17 Ιούλ 1996

Taxheaven.gr
 Αθήνα 17 Ιουλίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1084365/178/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1213

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση της δημοσιονομικής μνήμης των φορολογικών ταμειακών μηχανών, λόγω βλάβης.

Ι. Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται τελευταία στην Υπηρεσία μας, σχετικά με τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη διαδικασία αντικατάστασης της δημοσιονομικής μνήμης των φ.τ.μ. λόγω βλάβης και ειδικότερα στις περιπτώσεις που αναφέρεται αδυναμία ανάγνωσης της μνήμης, καθορίζουμε τη διαδικασία, που
πρέπει να ακολουθείται, για την παραλαβή της μνήμης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., αφού ληφθούν υπόψη τα κατωτέρω:


α) Με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές των φ.τ.μ. (Α.Υ.Ο. 1659/104/20.6.88/ΦΕΚ 497Β' - βλέπε υποδείγματα) από το δελτίο "Ζ" προκύπτουν κάθε φορά, μεταξύ των άλλων, τα τελευταία δεδομένα της δημοσιονομικής μνήμης. Ειδικότερα προκύπτει το προοδευτικό (σωρρευτικό) ποσό ακαθαρίστων εσόδων και τα ποσά Φ.Π.Α., από την
έναρξη λειτουργίας της φ.τ.μ. μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του συγκεκριμένου "Ζ".

β) Σκοπός της παραλαβής της μνήμης από τις Δ.Ο.Υ. είναι η εξασφάλιση του φορολογικού ελέγχου από τυχόν καταστρατηγήσεις που μπορεί να έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της χρησιμοποίησης της φ.τ.μ. (π.χ. μη εμφάνιση εσόδων, παρεμβάσεις και μηδενισμοί μη δικαιολογημένοι κ.λπ.).
Ετσι για την επίτευξη του σκοπού αυτού πρέπει:

1) Να προσκομίζεται έγγραφη τεχνική αναφορά της κατασκευαστικής - εισαγωγικής επιχείρησης, περί μη δυνατότητας ανάγνωσης της φορολογικής μνήμης.

2) Να συντάσσεται από τον υπόχρεο (χρήστη), κατάσταση σε δύο αντίτυπα, ως το συνημμένο υπόδειγμα, από την οποία να προκύπτουν για κάθε ημερομηνία λήξης φορολογικής περιόδου Φ.Π.Α. (τέλος μήνα ή διμήνου κατά περίπτωση), ο αύξων αριθμός του "Ζ", η αντίστοιχη ημερομηνία και το ενταμιευθέν ποσό τζίρου. Ειδικά στην ημερομηνία λήξης κάθε χρήσης (31/12 ή 30/6), καθώς και στην τελευταία ημερομηνία λειτουργίας της φ.τ.μ., στην κατάσταση, εκτός των ως άνω δεδομένων, πρέπει να αναφέρονται και τα ποσά Φ.Π.Α., κατά συντελεστή, (τα οποία ομοίως λαμβάνονται από τα "Ζ" των ημερομηνιών αυτών).

3) Η κατάσταση προσκομίζεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μαζί με τα αναφερόμενα σ' αυτήν ημερήσια δελτία "Ζ". Στη συνέχεια ο αρμόδιος υπάλληλος διενεργεί αντιπαραβολικό έλεγχο της κατάστασης με τις εγγραφές των δελτίων "Ζ" και αφού διαπιστώσει την ακρίβεια αυτών, παραδίδει το ένα αντίτυπο στο φορολογούμενο και το άλλο το τοποθετεί στο αρχείο του Κ.Β.Σ.

ΙΙ) Στις ανωτέρω περιπτώσεις, διαπίστωσης τύπων φ.τ.μ., που βεβαιώνεται αδυναμία ανάγνωσης της μνήμης από τις επιχειρήσεις, που έχουν λάβει την άδεια καταλληλότητας, θα πρέπει να αναγγέλονται αυτές εγγράφως, άμεσα στην Υπηρεσία μας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. που λαμβάνει γνώση του γεγονότος, προκειμένου να εξετασθεί από την Επιτροπή (του άρθρου 7 Ν.1809/88) η τυχόν επιβολή κυρώσεων (ανάκληση άδειας κ.λπ.) δεδομένου ότι οι τελευταίες (επιχειρήσεις), είναι υποχρεωμένες από το νόμο (Α.Υ.Ο. 1659/104/20.6.88 ΦΕΚ 497 Β', εδάφ. τελευταίο
της παρ. 2.3.3. σελ. 9) να έχουν στην κατοχή τους "ειδική συσκευή", η οποία θα προβαίνει σε ανάγνωση των δεδομένων της δημοσιονομικής μνήμης στις περιπτώσεις που η ίδια η φ.τ.μ. αδυνατεί να κάνει ανάγνωση, εξαιτίας κάποιας βλάβης.


Taxheaven.gr