Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1200/9.7.1996 Φορολογική μεταχείριση της επιβάρυνσης από προαγορά συναλλάγματος, που πραγματοποιήθηκε για την εξόφληση υποχρεώσεων από δάνειο σε συνάλλαγμα


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-07-1996 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1200/9.7.1996
Φορολογική μεταχείριση της επιβάρυνσης από προαγορά συναλλάγματος, που πραγματοποιήθηκε για την εξόφληση υποχρεώσεων από δάνειο σε συνάλλαγμα


Αθήνα 9 Ιουλίου 1996
Αριθ. Πρωτ.:1079370/10435/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η - 15η
ΤΜΗΜΑΤΑ : Β ΄ - Α΄

ΠΟΛ.: 1200

ΘΕΜΑ: "Φορολογική μεταχείριση της επιβάρυνσης από προαγορά συναλλάγματος, που πραγματοποιήθηκε για την εξόφληση υποχρεώσεων από δάνειο σε συνάλλαγμα".

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν, σχετικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:


1. Με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2238/1994 ορίζονται, μεταξύ των άλλων οι δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, των οποίων τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται λογιστικώς.

2. Κατά την δικαστηριακή και τη διοικητική νομολογία, που έχει διαμορφωθεί για τις παραπάνω διατάξεις, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, τα οποία αποκτούνται σε μία διαχειριστική περίοδο, εκπίπτουν οι δαπάνες οι οποίες βαρύνουν την ίδια διαχειριστική περίοδο.

Νοούνται δε ως βαρύνουσες μία διαχειριστική περίοδο δαπάνες, εκείνες οι οποίες προκύπτουν και αναλογούν σ' αυτή τη διαχειριστική περίοδο, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι είναι βέβαιες και εκκαθαρισμένες, αδιάφορα αν η καταβολή τους, πραγματοποιείται εντός της ίδιας διαχειριστικής περιόδου ή σε επόμενη ή επόμενες αυτής. Τα παραπάνω στηρίζονται στην αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων και ισχύουν για όλες τις δαπάνες του άρθρου 31 του Ν.2238/1994, με εξαίρεση εκείνες για τις οποίες ορίζεται διαφορετικός χρόνος έκπτωσης, όπως π.χ. οι φόροι, τέλη και δικαιώματα που βαρύνουν τις επιχειρήσεις, τα οποία εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα αυτών που αποκτούν κατά τη διαχειριστική περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η καταβολή των φόρων, τελών και δικαιωμάτων, ανεξάρτητα ποιά διαχειριστική περίοδο βαρύνουν κατά την ως άνω έννοια.

3. Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου προβαίνει σε καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση όλων
των στοιχείων της επαγγελματικής του περιουσίας. Η αποτίμηση πραγματοποιείται όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του Κ.Β.Σ., σύμφωνα με τις οποίες, ειδικότερα, οι απαιτήσεις, οι υποχρεώσεις και τα διαθέσιμα, που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα, αποτιμώνται σε δραχμές με το ποσό που προκύπτει από τη μετατροπή του ξένου νομίσματος με βάση την επίσημη τιμή του κατά την ημέρα της απογραφής. Περαιτέρω, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κ.Β.Σ., οι συναλλαγματικές διαφορές, που προκύπτουν κατά την αποτίμηση σε δραχμές των απαιτήσεων και των λοιπών υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, καταχωρούνται σε ιδιαίτερους λογαριασμούς προβλέψεων κατά ξένο νόμισμα με παραπέρα διάκριση σε προερχόμενες από βραχυπρόθεσμες (εκείνες που η προθεσμία εξόφλησής του λήγει μέχρι το τέλος της επόμενης διαχειριστικής περιόδου) και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, και όταν προέρχονται από βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, τα χρεωστικά υπόλοιπα των πιο πάνω λογαριασμών προβλέψεων στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου μεταφέρονται σε αποτελεσματικό λογαριασμό της κλειόμενης διαχειριστικής περιόδου, ενώ τα πιστωτικά υπόλοιπα σε αποτελεσματικό λογαριασμό της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.

4. Εμπορική επιχείρηση, η οποία τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., έλαβε δάνειο σε συνάλλαγμα από τράπεζα, το οποίο υποχρεούται να εξοφλήσει εντός της επόμενης διαχειριστικής περιόδου από εκείνη κατά την οποία το έλαβε. Για την εξόφλησή του πραγματοποίησε εντός της ίδιας διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία το έλαβε προαγορά συναλλάγματος με καθορισμένη και αμετάβλητη τη δραχμική αξία του. Ενόψει αυτών των δεδομένων προκύπτουν τα εξής ζητήματα:

α) Ποιός θα είναι ο τρόπος αποτίμησης της συγκεκριμένης σε συνάλλαγμα υποχρέωσης της επιχείρησης κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία έλαβε το δάνειο.

β) Ποιός θα είναι ο τρόπος μεταχείρισης της προκύπτουσας από την αποτίμηση αυτής της υποχρέωσης χρεωστικής διαφοράς.

5. Είναι προφανές ότι σκοπός των προαναφερομένων διατάξεων του Κ.Β.Σ., σχετικά με την αποτίμηση των απαιτήσεων, των υποχρεώσεων και των διαθέσιμων, που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα, είναι η εμφάνιση αυτών στον ισολογισμό με την πραγματική δραχμική αξία τους την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού. Στην εξεταζομένη περίπτωση, λόγω της κατά τα πιο πάνω προαγοράς συναλλάγματος, η δραχμική αξία της υποχρέωσης της επιχείρησης από το σχετικό δάνειο αφενός είναι καθορισμένη και αφετέρου αμετάβλητη. Κατά συνέπεια, σ' αυτή τη δραχμική αξία πρέπει να εμφανισθεί η συγκεκριμένη υποχρέωση σε ξένο νόμισμα, δεδομένου ότι έχει μετατραπεί ουσιαστικά σε δραχμές. Περαιτέρω, η επιβάρυνση (χρεωστική διαφορά) της επιχείρησης, η οποία προέκυψε από την προαγορά συναλλάγματος, δεν μπορεί να μεταφερθεί ολόκληρη σε αποτελεσματικό λογαριασμό της κλειόμενης διαχειριστικής περιόδου της. Επομένως, σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας των
χρήσεων, στον πιο πάνω λογαριασμό πρέπει να μεταφερθεί μόνο το τμήμα της χρεωστικής διαφοράς που βαρύνει την κλειόμενη διαχειριστική της περίοδο, δηλαδή εκείνο που προέκυψε και αναλογεί στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία προαγοράς συναλλάγματος μέχρι και την ημερομηνία λήξης της κλειόμενης διαχειριστικής περιόδου της.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης