Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1204/5.7.1996 Αγορά μέσω της Δ.Ε.Η. λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης από τους καταναλωτές της Κρήτης


Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-07-1996 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1204/5.7.1996
Αγορά μέσω της Δ.Ε.Η. λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης από τους καταναλωτές της Κρήτης


Αθήνα 5 Ιουλίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1067688/514/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1204

ΘΕΜΑ: "Αγορά μέσω της Δ.Ε.Η. λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης από τους καταναλωτές της Κρήτης"

1. Η Δ.Ε.Η. με το έγγραφό της 51002/13.6.1996 μας γνώρισε τα εξής:


α. Η Κρήτη αντιμετωπίζει σοβαρά ενεργειακά προβλήματα και ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, με αποτέλεσμα σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και στην οικονομία της.

β. Η Δ.Ε.Η. στα πλαίσια ενός μακροπρόθεσμου στόχου της για εξοικονόμηση ενέργειας ξεκινά από την Κρήτη, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Κρήτης και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση την εφαρμογή προγράμματος εξοικείωσης των καταναλωτών στη χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης (Ηλεκτρονικούς) σε αντικατάσταση των ήδη χρησιμοποιούμενων κοινών λαμπτήρων πυρακτώσεως.

γ. Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει την εφάπαξ αποστολή από τη ΔΕΗ ειδικού κουπονιού μαζί με τον τρέχοντα λογαριασμό ρεύματος σε όλους τους καταναλωτές της Κρήτης.
Με το κουπόνι αυτό, στο οποίο αναγράφονται και τα στοιχεία του καταναλωτή από την ΔΕΗ, μπορεί να προμηθευτεί από οποιοδήποτε εμπορικό κατάστημα (Ηλεκτρολογικού Υλικού, Ηλεκτρολόγοι, Super Market, κ.λπ.) από 1 έως 4 λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης με την επίδειξη της Αστυνομικής του ταυτότητας.

δ. Το κουπόνι έχει δύο αποκόμματα ένα "ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ", που υπογράφεται και βάζει τη σφραγίδα του ο πωλητής κατά την παράδοση των λαμπτήρων (ως αποδεικτικό στοιχείο παραλαβής των λαμπτήρων) και ένα "ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ" που υπογράφει ο καταναλωτής και αναγράφονται τα στοιχεία της Αστυνομικής του Ταυτότητας (ως αποδεικτικό στοιχείο παράδοσης των λαμπτήρων).

ε. Ο πωλητής θα εισπράττει από τα κατά τόπους γραφεία της ΔΕΗ το ποσό της αξίας των χορηγουμένων λαμπτήρων, με την έκδοση τιμολογίου στο όνομα της ΔΕΗ, στο οποίο θα επισυνάπτει τα αποκόμματα των κουπονιών μαζί με τα αντίστοιχα κομμάτια των κουτιών των λαμπτήρων που έχουν το σήμα της ΔΕΗ και το σειριακό αριθμό τους.

στ. Στη συνέχεια η ΔΕΗ θα εισπράξει από τον πελάτη της, μέσω του λογαριασμού ρεύματος, την αξία των λαμπτήρων πλέον Φ.Π.Α., σε έξι (6) άτοκες διμηνιαίες δόσεις.

2. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι πρόκειται για επαναλαμβανόμενες πωλήσεις από τα καταστήματα λιανικής προς την Δ.Ε.Η. και κατ' εντολή αυτής παράδοση των αγαθών σε τρίτους, σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης.

4. Εξάλλου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι:

"Για τις χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που επαναλαμβάνονται κάθε ημέρα ή και κατά αραιότερα χρονικά διαστήματα μέσα στον ίδιο μήνα, προς τον ίδιο επιτηδευματία ή πρόσωπο των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού, ο πωλητής επιτηδευματίας μπορεί, αντί της έκδοσης τιμολογίου για κάθε
πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, να τηρεί κατάσταση κατά αγοραστή - πελάτη, στην οποία καταχωρείται για κάθε πώληση αγαθών ή για κάθε παροχή υπηρεσιών ή ημερομηνία παράδοσης των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών, το είδος, η ποσότητα και η αξία των αγαθών ή το είδος των υπηρεσιών και το ποσό της αμοιβής που
συμφωνήθηκε. Με βάση τα δεδομένα της κατάστασης αυτής εκδίδεται το τιμολόγιο το αργότερο μέχρι τη δεκάτη ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του μήνα εκείνου που αφορά, στο οποίο δεν απαιτείται αναλυτική περιγραφή, εφόσον η πιο πάνω κατάσταση συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, ένα των οποίων επισυνάπτεται στο τιμολόγιο. Η κατάσταση αυτή δεν απαιτείται όταν τα δεδομένα αυτής προκύπτουν από τα πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 του Κώδικα αυτού ή όταν το τιμολόγιο που εκδίδεται περιέχει αναλυτικά όλα τα δεδομένα που απαιτούνται από τις κατ' ιδίαν διατάξεις".

5. Κατόπιν των ανωτέρω και αφού λάβαμε υπόψη μας την περιγραφόμενη διαδικασία, η οποία εξασφαλίζει τις ελεγκτικές επαληθεύσεις, την ανάγκη εφαρμογής και επιτυχίας του προγράμματος αυτού, εγκρίνουμε να εκδίδεται προς την Δ.Ε.Η., από κάθε επιτηδευματία (κατάστημα) πώλησης των λαμπτήρων αυτών, ένα για κάθε μήνα θεωρημένο Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής για όλες τις παραδόσεις του μήνα αυτού. Στο στοιχείο αυτό θα αναγράφονται, εκτός των άλλων, ο συνολικός κατ' είδος αριθμός των παραδοθέντων λαμπτήρων κατ' εντολή της Δ.Ε.Η. καθώς και ο συνολικός αριθμός των κουπονιών που αντιστοιχεί στις παραδόσεις αυτές.
Το Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής μπορεί να εκδίδεται με ημερομηνία την τελευταία ημέρα του μήνα, για όλες τις παραδόσεις που έχουν γίνει στο μήνα αυτό και να συντάσσεται το αργότερο μέχρι της δέκα του επομένου μηνός. Αυτονόητο είναι ότι επιτρέπεται να εκδοθεί και σε μικρότερα χρονικά διαστήματα (π.χ. εβδομάδα, δεκαήμερο, κ.λπ.). Η έγκριση αυτή ισχύει με την προϋπόθεση ότι κάθε κατάστημα πώλησης θα διαφυλάσσει τα κουπόνια ως φορολογικά στοιχεία, δεδομένου ότι αντικαθιστούν στην προκειμένη περίπτωση στοιχεία οριζόμενα από τον Κ.Β.Σ.

6. Τέλος, εφόσον τους λαμπτήρες παραλαμβάνει επιτηδευματίας από τα καταστήματα πώλησης, τους οποίους στη συνέχεια εξοφλεί αυτούς μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η., τότε ως δικαιολογητικό στοιχείο για την καταχώρηση των εξόδων αυτών θα χρησιμοποιεί τους αντίστοιχους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης