Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ.8 Τροποποίηση των άρθρων 334, 336, 340 και 342 του Κεφαλαίου 27 ΦΑΡΜΑΚΑ της Α.Δ. 7/2009 όπως ισχύει

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-09-2010 ]

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ.8
Τροποποίηση των άρθρων 334, 336, 340 και 342 του Κεφαλαίου 27 ΦΑΡΜΑΚΑ της Α.Δ. 7/2009 όπως ισχύει

Αθήνα,  01/09/2010
Αρ. Πρωτ. Α3 - 2306

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'

Tαχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20
Τ.Κ.: 101 81
Πληροφορίες : Ν. Δημητρακόπουλος
Τηλέφωνο     : 210 3840153   
FAX              : 210 3805009
                                                                                      

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ.8

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση των άρθρων 334, 336, 340 και 342 του Κεφαλαίου 27 ΦΑΡΜΑΚΑ της Α.Δ. 7/2009 όπως ισχύει»


Έχοντας υπόψη:

1.    Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

2.    Το Ν.Δ. 96/1973, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.784/1978, το Ν.1316/1983 (ΦΕΚ 3/Α/11.1.1983) και το Ν.1965/1991 (ΦΕΚ 146/Α/29.9.1991), το Ν.1969/2091 (ΦΕΚ 167/Α/30.10.1991), το Ν.2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/20.03.02), το Ν.3408/2005 (ΦΕΚ 272/Α/4.11.05), το Ν.3730/2008 (ΦΕΚ 262/Α/23.12.2008), το Ν.3790/2009 (ΦΕΚ 143/Α/7.08.2009), N.3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/26.1.2010), το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53A/31.03.2010) και το Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90 Α/17-6-2010).

3.    Το Ν.Δ. 136/1946 (ΦΕΚ Α298) «Αγορανομικός Κώδικας».

4.    Το Π.Δ. 397/1988 "Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου" όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

5.    Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου  Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής  Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο  Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

6.    Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

7.    Το Ν.2026/1992, άρθρο 4 παράγραφος 1 (ΦΕΚ 43/Α/23.3.1992) περί θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης.

8.    Το  Ν.3408/2005,  άρθρο 13 (ΦΕΚ 272/Α/4.11.2005).

9.    Το Ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/06.08.2004) «Θέματα Δημόσιας Διοίκησης».

10.    Το Ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α΄65/06-05-2010), «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο».

11.    Την Α.Δ. 07/09 «Περί Κωδικοποιήσεως Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι και την 14.5.09», όπως ισχύει καθώς και τις Αγορανομικές Διατάξεις 08/09 και 2/10.

12.    Την από 01/09/10 σύμφωνη γνώμη της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

13.    Το γεγονός, ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


Αποφασίζουμε


ΑΡΘΡΟ 1

Τροποποίηση της Αγορανομικής Διάταξης 07/2009


1. To αρθ. 334 της Αγορανομικής Διάταξης 07/2009, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:


«Άρθρο 334
Φαρμακευτικά προϊόντα παραγόμενα στην Ελλάδα
1. Για φαρμακευτικά προϊόντα που έχουν εγκριθεί και τιμολογούνται στην ελληνική αγορά και δεν είναι εγκεκριμένα και τιμολογημένα στα κράτη-μέλη της ΕΕ, η τιμή τους θα καθορίζεται βάσει κοστολογίου στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι δαπάνες παραγωγής και συσκευασίας για κάθε μορφή και συσκευασία, οι δαπάνες Διοίκησης - Διάθεσης – Διάδοσης καθοριζόμενες από αντίστοιχους επικαιροποιημένους ανά διετία πίνακες, οι οποίοι υπολογίζονται με βάση τα αντίστοιχα μέσα έξοδα του κλάδου.
Δεν θεωρούνται στοιχεία κόστους τα παρακάτω:
α. Τόκοι υπερημερίας.
β. Φόροι προσωπικοί (π.χ. εισοδήματος κ.λ.π.)
γ. Έξοδα για παραβάσεις διατάξεων που ισχύουν.
δ. Τιμές δραστικών ουσιών οιουδήποτε προμηθευτή (πλην ερευνητού δραστικής ουσίας) υψηλότερες της τιμής πώλησης από τον ερευνητή οίκο.
ε. Προμήθειες τρίτων και λοιπά έξοδα που δεν σχετίζονται με την παραγωγή και διάθεση των φαρμακευτικών προϊόντων.

2. Για εκείνα τα φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία έχει αναπτυχθεί έρευνα δραστικής ουσίας ή φαρμακοτεχνικής μορφής ελληνικής κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας και για τα οποία υφίστανται κλινικές φαρμακοκινητικές μελέτες και άδεια κυκλοφορίας του ΕΟΦ, στη διαμόρφωση του κοστολογίου θα λαμβάνεται επιπλέον υπόψη και η αξία νέων επενδύσεων, το κόστος έρευνας και ανάπτυξης της δραστικής ουσίας ή φαρμακοτεχνικής μορφής, καθώς και η αποτίμηση της τεχνογνωσίας. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις παρεμφερών φαρμακοτεχνικών μορφών.

3. Το ανώτατο ποσοστό καθαρού κέρδους ορίζεται σε 8,5% και υπολογίζεται στο συνολικό κόστος εκτός αποσβέσεων, τόκων και κέρδους τρίτων για φασόν.»


2. To αρθ. 336 της Αγορανομικής Διάταξης 07/2009, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:


«Άρθρο 336
Έρευνα τιμών πώλησης - Καθορισμός τιμών φαρμακευτικών προϊόντων

1. Οι τιμές πώλησης των φαρμακευτικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (Γ.Γ.Ε), μετά τη διεξαγωγή έρευνας στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) στα οποία κυκλοφορεί το φαρμακευτικό προϊόν και λαμβάνεται υπόψη η τιμή πώλησης προς χονδρέμπορο. Η τιμή αυτή προκύπτει από το μέσο όρο των τριών (3) χαμηλότερων αντιστοίχων τιμών του φαρμακευτικού προϊόντος στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), στα οποία υφίστανται και ανακοινώνονται επίσημα στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), για τις οποίες υφίστανται επίσημα στοιχεία, ανακοινώνονται με το 1Ο Δελτίο Τιμών κάθε χρόνο. Για τον καθορισμό της τιμής, απαιτείται το φαρμακευτικό προϊόν, να έχει λάβει τιμή στην ίδια μορφή και περιεκτικότητα, σε τρία (3) τουλάχιστον από τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικά για τα χαρακτηρισμένα βάσει της άδειας κυκλοφορίας τους ως ορφανά φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς και για τα παράγωγα αίματος, η Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων γνωμοδοτεί τόσο για τη μέθοδο καθορισμού τιμής, όσο και για την τιμή τους.

2. Τα στοιχεία για τον υπολογισμό της τιμής κάθε φαρμακευτικού προϊόντος είναι τα εξής: α) η δραστική ουσία του φαρμακευτικού προϊόντος, β) η φαρμακοτεχνική μορφή, γ) η περιεκτικότητα σε δραστική ουσία στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης ανά φαρμακευτικό προϊόν, δ) η συσκευασία του φαρμακευτικού προϊόντος, ε) o υπεύθυνος κυκλοφορίας ή δικαιούχος σήματος του φαρμακευτικού προϊόντος, στ) το όνομα του φαρμακευτικού προϊόντος, η) η κατηγοριοποίηση των φαρμακευτικών προϊόντων σύμφωνα με το σύστημα Ανατομικής Θεραπευτικής Χημικής κατηγοριοποίησης (ATC) του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, θ) η χονδρική τιμή, ή/και η λιανική τιμή ή/και η τιμή διάθεσης προς χονδρεμπόρους (ex-factory) του φαρμακευτικού προϊόντος, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των στοιχείων σε κάθε κράτος – μέλος της Ε.Ε.

3. Το Τμήμα Τιμών Φαρμάκων, της Διεύθυνσης Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων και Φαρμάκων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (Γ.Γ.Ε.), συλλέγει τα ανωτέρω στοιχεία για την τιμολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων από τις επίσημες πηγές των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), όπως αρμόδια υπουργεία ή άλλες επίσημες αρχές και φορείς. Η πρόσβαση στις εν λόγω πηγές συλλογής των στοιχείων γίνεται μέσω εξειδικευμένων ηλεκτρονικών ιστοτόπων των επίσημων πηγών κάθε κράτους – μέλους της Ε.Ε. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται εφικτή η πρόσβαση μέσω ιστοτόπων των αρμοδίων υπουργείων ή άλλων επίσημων αρχών και φορέων, ή η συλλογή των ανωτέρω στοιχείων από τις πηγές αυτές δεν είναι πλήρης, τότε τα πλήρη ή τα λοιπά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό της τιμής των φαρμακευτικών προϊόντων αναζητούνται από το Τμήμα Τιμών Φαρμάκων, της Διεύθυνσης Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων και Φαρμάκων της Γ.Γ.Ε., με τη δυνατότητα συνδρομής του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) ή και του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ), από αντικειμενικά αξιόπιστες πηγές. Πριν την έκδοση του σχετικού Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, η αρμόδια υπηρεσία της ΓΓΕ δημοσιεύει τις πηγές των τιμών στον διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ.Ε.

4. Με βάση τα στοιχεία της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, το Τμήμα Τιμών Φαρμάκων της Διεύθυνσης Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων και Φαρμάκων της Γ.Γ.Ε προβαίνει σε αντιστοίχηση των φαρμακευτικών προϊόντων που έχουν εγκριθεί και τιμολογούνται στην ελληνική αγορά με τα φαρμακευτικά προϊόντα που έχουν εγκριθεί και τιμολογούνται στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Για την αντιστοίχηση αυτή λαμβάνονται σωρευτικά υπόψη τα κριτήρια β), γ) και στ) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του ως άνω κριτηρίου στ), χρησιμοποιούνται σωρευτικά τα κριτήρια α), β), γ) και ε). Μετά την εφαρμογή των διαδικασιών της ανωτέρου παραγράφου, ακολουθεί ο εντοπισμός των φαρμακευτικών προϊόντων που έχουν εγκριθεί και τιμολογούνται στα κράτη – μέλη της Ε.Ε. και τα οποία αντιστοιχούν απόλυτα ως προς το κριτήριο δ της παρ.2 του παρόντος άρθρου με τα φαρμακευτικά προϊόντα που έχουν εγκριθεί και τιμολογούνται στην ελληνική αγορά. Σε περίπτωση που δεν εντοπίζονται τέτοια φαρμακευτικά προϊόντα σε κάποια χώρα, τότε εντοπίζονται φάρμακα με διαφορετική συσκευασία στα οποία γίνεται σύγκριση και αναγωγή, με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ.3 και 4 του αρ. 342 της παρούσας. Για την αντιστοίχιση και σύγκριση των φαρμακευτικών προϊόντων που έχουν εγκριθεί και τιμολογούνται στην ελληνική αγορά, με τα φαρμακευτικά προϊόντα που έχουν εγκριθεί και τιμολογούνται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), δεν λαμβάνονται υπόψη συσκευασίες οι οποίες υπερβαίνουν το τετραπλάσιο της αντίστοιχης ελληνικής συσκευασίας του ίδιου φαρμακευτικού προϊόντος, με εξαίρεση τα φαρμακευτικά προϊόντα της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/26.01.2010). Η ανωτέρω παράγραφος δεν εφαρμόζεται για την αντιστοίχιση και την σύγκριση των ενεσίμων φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και στις περιπτώσεις όπου η συσκευασία του φαρμακευτικού προϊόντος, όπως έχει εγκριθεί και τιμολογείται στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μοναδική και ισούται ή υπερβαίνει το τετραπλάσιο της αντίστοιχης ελληνικής συσκευασίας του ίδιου φαρμακευτικού προϊόντος.

5. Για την μετατροπή τιμών φαρμακευτικών προϊόντων από άλλο νόμισμα σε ευρώ (€), αναφορικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία έχουν εγκριθεί και τιμολογούνται στα κράτη – μέλη της Ε.Ε. που δεν μετέχουν στην Ευρωζώνη, το Τμήμα Τιμών Φαρμάκων της Διεύθυνσης Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων και Φαρμάκων της Γ.Γ.Ε χρησιμοποιεί τις επίσημες συναλλαγματικές ισοτιμίες του ευρώ με τα άλλα εθνικά νομίσματα, όπως αυτές προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώνει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) την πρώτη εργάσιμη ημέρα του διμήνου που προηγείται της έκδοσης του σχετικού Δελτίου Τιμών Φαρμάκων.

6. Για τη διενέργεια της έρευνας ζητείται από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις η υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου φύλλου έρευνας τιμών φαρμάκων - υπεύθυνη δήλωση στο οποίο περιλαμβάνονται: α) τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) στα οποία κυκλοφορεί το φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο ζητείται ο καθορισμός της τιμής, β) η ονομασία, η συσκευασία, η δραστική ουσία, η περιεκτικότητα σε δραστική ουσία, η κατηγοριοποίηση των φαρμακευτικών προϊόντων σύμφωνα με το σύστημα Ανατομικής Θεραπευτικής Χημικής κατηγοριοποίησης (ATC) του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας και η φαρμακοτεχνική μορφή με τις οποίες κυκλοφορεί το εν λόγω φαρμακευτικό προϊόν. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην ανωτέρω υπηρεσία και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

7. Η τιμή των φαρμακευτικών προϊόντων επανεξετάζεται και ανατιμολογείται από την Υπηρεσία τρεις (3) φορές το χρόνο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.1, 2, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου. Για το σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις αποστέλλουν φύλλα έρευνας τιμών φαρμάκων – υπεύθυνες δηλώσεις όπως περιγράφονται στην παρ.6 του παρόντος άρθρου, χωρίς να περιλαμβάνουν τιμές, σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, το αργότερο σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του εκάστοτε Δελτίου Τιμών Φαρμάκων στον ιστότοπο της Γ.Γ.Ε.

8. Όποιες επιχειρήσεις αποκρύπτουν ή αρνούνται να παράσχουν ή παρέχουν ανακριβή ή αναληθή στοιχεία και πληροφορίες, τιμωρούνται με πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο της διαφοράς μεταξύ της τιμής που προκύπτει από τα στοιχεία που υποβάλλει η φαρμακευτική εταιρεία και της τιμής που καθορίζεται από την Υπηρεσία, επί την πωληθείσα ποσότητα του φαρμακευτικού προϊόντος και για όσο διάστημα ίσχυσε η εγκριθείσα τιμή. Η επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, είναι ανεξάρτητη από την αξίωση των ασφαλιστικών ταμείων για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν από την ανωτέρω διαφορά τιμών του φαρμακευτικού προϊόντος.»

3. Η παρ. 1 του αρθ. 340 της Αγορανομικής Διάταξης 07/2009, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για τον καθορισμό της τιμής των φαρμάκων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΕΑ), ή τη μεταβολή της τιμής τους, απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης. Οι εν λόγω αιτήσεις, υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία της ΓΓΕ ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], το αργότερο σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του εκάστοτε Δελτίου Τιμών Φαρμάκων στον ιστότοπο της Γ.Γ.Ε.»
 
4. Η παρ.6 του αρθ. 342 της Αγορανομικής Διάταξης 07/2009, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Οι τιμές που εγκρίνονται δημοσιεύονται σε Δελτίο Τιμών Φαρμάκων, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων. Παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερομένους αφού λάβουν γνώση των προτεινόμενων τιμών, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την επομένη της συνεδρίασής της Επιτροπής Τιμών, να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους για τις προκύπτουσες τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων. Το διάστημα αυτό παρατείνεται κατά δύο (2) εργάσιμες ημέρες στα Δελτία Τιμών Φαρμάκων κατά τα οποία επανεξετάζονται και ανατιμολογούνται οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων. Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων εξετάζονται και λαμβάνονται υπόψη κατά την έκδοση τυχόν διορθωτικού Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες.»

ΑΡΘΡΟ 3

1. Για την εξοικονόμηση δαπανών των ασφαλιστικών ταμείων ενόψει της επικείμενης εφαρμογής του καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων, καθώς και για την ομαλή προσαρμογή της αγοράς στο νέο τρόπο τιμολόγησης των φαρμακευτικών προϊόντων, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας και μέχρι 31/03/2011, οι μέγιστες μεταβολές στις τιμές χονδρικής των φαρμακευτικών προϊόντων που θα προκύψουν από την έκδοση του 04/2010 Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα ποσοστά ανά τιμή που ορίζονται στην ακόλουθη κλίμακα:

Χονδρική Τιμή Φαρμακευτικού Προϊόντος όπως ίσχυε μέχρι την έκδοση του 01/2010 Δελτίου Τιμών Φαρμάκων

Ανώτατο όριο Ποσοστού μείωσης Τιμών Φαρμακευτικών Προϊόντων έναντι της Τιμής όπως ίσχυε μέχρι την έκδοση του 01/2010 Δελτίου Τιμών Φαρμάκων

Ανώτατο όριο Ποσοστού αύξησης Τιμών Φαρμακευτικών Προϊόντων έναντι της Τιμής όπως ίσχυε μέχρι την έκδοση του 01/2010 Δελτίου Τιμών Φαρμάκων

Έως 3€

-15%

+10%

Από 3,01€ έως 5€

-20%

+10%

Από 5,01€ έως 10€

-25%

+5%

Από 10,01€ έως 15€

-30%

+5%

Από 15,01€ έως 40

-35%

+5%

Από 40,01€ έως 50

-40%

+5%

Από 50,01 και άνω

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αρ. 336, 337, 338 και 342 του Αγορανομικού Κώδικα (δεν ισχύει ανώτατο όριο ποσοστού μείωσης)

+5%
ΑΡΘΡΟ 4


Η παρούσα Α.Δ. να ανακοινωθεί στον Ημερήσιο τύπο και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την επομένη της ανακοίνωσης της στον Ημερήσιο Τύπο.


Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΛΟΥΚΑ Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης