Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1203/10.7.1996 Διευκρινίσεις σχετικά με τον προσδιορισμό της εμπορικής αμοιβής για υποχρέους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του v.2238/1994 (ομόρρυθμες εταιρίες κ.τ.λ.) που λόγω λύσης ή μετατροπής ή συγχώνευσής τους, υπέβαλαν δηλώσεις αποτελεσμάτων άρθρου 64 του v.2238/1994 πριν από τις 30.5.1996


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-07-1996 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1203/10.7.1996
Διευκρινίσεις σχετικά με τον προσδιορισμό της εμπορικής αμοιβής για υποχρέους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του v.2238/1994 (ομόρρυθμες εταιρίες κ.τ.λ.) που λόγω λύσης ή μετατροπής ή συγχώνευσής τους, υπέβαλαν δηλώσεις αποτελεσμάτων άρθρου 64 του v.2238/1994 πριν από τις 30.5.1996


 Αθήνα 10 Ιουλίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1079270/1587/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1203

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με τον προσδιορισμό της εμπορικής αμοιβής για υποχρέους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994 (ομόρρυθμες εταιρίες κτλ.) που λόγω λύσης ή μετατροπής ή συγχώνευσής τους, υπέβαλαν δηλώσεις αποτελεσμάτων άρθρου 64 του ν.2238/1994 πριν από τις 30.5.1996.

ΣΧΕΤ: Η 1062661/1322/Α0012/ΠΟΛ. 1171/30.5.1996 διαταγή μας.

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

Α. Εμπορική Αμοιβή


1. Με την 1062661/1322/Α0012/ΠΟΛ. 1171/30.5.1996 διαταγή μας διευκρινίστηκε ότι η εμπορική αμοιβή που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των εμπορικών επιχειρήσεων που κλείνουν τη διαχείρισή τους από 1.1.1996 έως 31.12.1996 ανέρχεται στο ποσό των 2.100.000 δραχμών για τις επιχειρήσεις που ασκούν εμπορία και των 2.730.000 δραχμών για τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες.

2. Μετά την έκδοση της ανωτέρω διαταγής, στην πράξη διαπιστώθηκε ότι πολλές ομόρρυθμες, ετερρόρυθμες εταιρίες, κοινοπραξίες και λοιπά υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994, λόγω διάλυσης, συγχώνευσης ή μετατροπής τους, πριν από την ημερομηνία έκδοσης (30.5.1996) της πιο πάνω διαταγής μας, είχαν υποβάλλει δηλώσεις αποτελεσμάτων άρθρου 64 του Ν.2238/1994, με προσδιορισμό της εμπορικής αμοιβής στο ποσό του 1.900.000 δρχ. ή 2.470.000 δρχ. κατά περίπτωση, όπως αυτό ίσχυε για τη χρήση 1995.

3. Κατόπιν των ανωτέρω όσοι από τους υποχρέους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994, λόγω λύσης ή συγχώνευσης ή μετατροπής υπέβαλαν τις κατά το νόμο αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος μέχρι την ημέρα που εκδόθηκε η 1062661/1322/Α0012/ΠΟΛ. 1171/30.5.96 διαταγή μας, για τα εισοδήματά τους χρήσης 1996 και προσδιορίστηκαν αυτά με βάση το αντικειμενικό σύστημα αλλά ως εμπορική αμοιβή ελήφθη, το ποσό του 1.900.000 δρχ. ή 2.470.000 δρχ., αντί του ορθού ποσού των 2.100.000 δρχ. ή 2.730.000 δρχ. αντίστοιχα, που εφαρμόζεται για τα εισοδήματα χρήσης 1996, θα πρέπει να κληθούν εγγράφως και επί αποδείξει, για να υποβάλλουν συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέσα σ' ένα μήνα από της ειδοποιήσεώς τους, η οποία πρέπει να γίνει αμέσως.

4. Για τις συμπληρωματικές αυτές δηλώσεις και με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα οι αρχικές δηλώσεις, γίνονται δεκτά τα εξής:

α) Επί της διαφοράς του εισοδήματος που θα προκύψει, θα υπολογιστεί επιχειρηματική αμοιβή, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

β) Στο ποσό της διαφοράς του φόρου που θα προκύψει με τη συμπληρωματική δήλωση δεν θα επιβληθούν πρόσθετοι φόροι και αυτοτελή πρόστιμα.

γ) Το ποσό της διαφοράς του φόρου που θα προκύψει θα καταβληθεί σε δύο ίσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της συμπληρωματικής δήλωσης και η δεύτερη τον αμέσως επόμενο μήνα.

5. Σε περίπτωση μη υποβολής της συμπληρωματικής δήλωσης, μετά την παρέλευση της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας, οι προαναφερθέντες πρόσθετοι φόροι και τα πρόστιμα θα επιβάλλονται και θα υπολογίζονται κανονικά από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αρχικής εμπρόθεσμης δήλωσης.

Β. Τιμή ζώνης - Συντελεστής Εμπορικότητας

1. Οπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των εμπορικών επιχειρήσεων λαμβάνεται υπόψη η τιμή ζώνης και ο συντελεστής εμπορικότητας που ισχύουν στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

2. Κατά συνέπεια, στις δηλώσεις αποτελεσμάτων άρθρου 64 του Ν.2238/1994 που υποβάλλονται από υποχρέους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου από 1.1.1996 και κατά τη διάρκεια του έτους 1996 λόγω λύσης ή μετατροπής ή συγχώνευσής τους, το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος θα πρέπει να έχει υπολογισθεί με βάση τις τιμές ζώνης και τους συντελεστές εμπορικότητας που ισχύουν την 1.1.1996, οι οποίες ενδεχόμενα να είναι διαφορετικές λόγω αναπροσαρμογής κ.τ.λ. από τις αντίστοιχες τιμές που ίσχυαν την 1.1.1995.

3. Σε όσες περιπτώσεις έχουν ήδη υποβληθεί τέτοιες δηλώσεις με τιμές που ίσχυαν την 1.1.1995 αντί του ορθού των τιμών που ισχύουν την 1.1.1996, θα πρέπει να κληθούν άμεσα εγγράφως και επί αποδείξει οι υπόχρεοι να υποβάλουν συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος επί των οποίων όμως θα καταλογισθούν πρόσθετοι φόροι και αυτοτελή πρόστιμα, καθόσον στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας μας.

4. Τέλος, σε όσες περιπτώσεις έχουν ήδη υποβληθεί δηλώσεις, στις οποίες το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος έχει υπολογιστεί τόσο σε εσφαλμένο ποσό εμπορικής αμοιβής, όσο και με εσφαλμένη τιμή ζώνης ή συντελεστή εμπορικότητας, θα εφαρμοσθεί η διαδικασία που αναφέρεται παραπάνω για τη διόρθωση της εμπορικής αμοιβής, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές αφενός συνυπάρχει και υπαιτιότητα της Υπηρεσίας μας και αφετέρου δεν είναι τεχνικά δυνατός ο επιμερισμός της φορολογητέας ύλης για την επιβολή των κυρώσεων.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης