Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1202/8.7.1996 Κοινοποίηση της αριθμ. 293/96 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. που αφορά τη νόμιμη συγκρότηση της Επιτροπής εκτιμητών αγοράς ακινήτων Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 52 παρ. 2 του Π.Δ.715/79) και της Επιτροπής καθορισμού μισθώματος για τις κυκλοφοριακές συνδέσεις πρατηρίων κ.λπ. με το επαρχιακό δίκτυο (άρθρο 11 παρ. 2 του Π.Δ.143/89)


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-07-1996 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1202/8.7.1996
Κοινοποίηση της αριθμ. 293/96 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. που αφορά τη νόμιμη συγκρότηση της Επιτροπής εκτιμητών αγοράς ακινήτων Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 52 παρ. 2 του Π.Δ.715/79) και της Επιτροπής καθορισμού μισθώματος για τις κυκλοφοριακές συνδέσεις πρατηρίων κ.λπ. με το επαρχιακό δίκτυο (άρθρο 11 παρ. 2 του Π.Δ.143/89)
Κοινοποίηση της αριθμ. 293/96 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. που αφορά τη νόμιμη συγκρότηση της Επιτροπής εκτιμητών αγοράς ακινήτων Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 52 παρ. 2 του Π.Δ.715/79) και της Επιτροπής καθορισμού μισθώματος για τις κυκλοφοριακές συνδέσεις πρατηρίων κ.λπ. με το επαρχιακό δίκτυο (άρθρο 11 παρ. 2 του
Π.Δ.143/89)
1059781/705/Α0006/ΠΟΛ. 1202/8.7.1996

1.- Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθμ. 293/96 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αφορά το παραπάνω σε περίληψη θέμα, η οποία έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών Γ.Ανωμερίτη με την από


2.7.1996 σχετική επισημειωματική πράξη του.

2.- Σύμφωνα με την γνωμοδότηση:

α) Στην Επιτροπή Εκτιμητών της παρ. 2 του άρθρου 52 του Π.Δ.715/79 για την αγορά ακινήτου από Ν.Π.Δ.Δ., θα συμμετέχει ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται το ακίνητο ή υπάλληλος της ίδιας Δ.Ο.Υ., που ορίζεται απ' αυτόν (και όχι ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας).

β) Στην Επιτροπή καθορισμού μισθώματος για τις κυκλοφοριακές συνδέσεις πρατηρίων κ.λπ. εγκαταστάσεων με το επαρχιακό οδικό δίκτυο των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 11 του Π.Δ.143/89, θα συμμετέχει ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η συγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση.

γ) Τα παραπάνω μέλη των Επιτροπών αυτών, δεν απαιτείται να υποδεικνύονται ορίζοντας από την Δ/νση Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών προς την αρμόδια για τον ορισμό των μελών αυτής Υπηρεσία του οικείου δημόσιου φορέα γιατί προσδιορίζονται ευθέως από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 52 του Π.Δ.715/79 και της παρ. 2 του άρθρου 11 του Π.Δ.143/89.

Αρ.Γνωμ.: 293/1996
Περίληψη Ερωτήματος: Ερωτάται 1)

α. Αν στις επιτροπές εκτιμητών αγοράς ακινήτων ΝΠΔΔ σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 2 Π.Δ.715/79 θα συμμετέχει εκπρόσωπος της ΔΟΥ ή της Κτηματικής Υπηρεσίας τόσο σε περίπτωση συναρμοδιότητας ΔΟΥ και Κτηματικών Υπηρεσιών όσο και σε περίπτωση μη συναρμοδιότητάς τους.

β. Ποιός θα υποδεικνύει τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών στην επιτροπή του άρθρου 52 Π.Δ.715/79 (η Δ/νση Οργάνωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ή η Περιφερειακή Υπηρεσία αυτού - ΔΟΥ ή Κτηματική Υπηρεσία).

2) Αν στην επιτροπή του άρθρου 11 παρ. 2 του Π.Δ.143/89 θα συμμετέχει ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ ή της Κτηματικής Υπηρεσίας.

Επί του τεθέντος ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε ως ακολούθως:

Ια. Στο Π.Δ.715/1979 "περί του τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών" ορίσθηκε στο άρθρο 52 παρ. 2 ότι: "Το διοικούν το Ν.Π.Δ.Δ. συλλογικόν όργανον δια της περί αγοράς
ακινήτου αποφάσεώς του, ορίζει επιτροπήν εκτιμητών εκ δύο μηχανικών ή υπομηχανικών του Ν.Π.Δ.Δ. ή όπου τούτο δεν είναι δυνατόν, εκ μηχανικών ή υπομηχανικών του Δημοσίου ή ετέρων Ν.Π.Δ.Δ. και ενός Οικονομικού Εφόρου ή υπαλλήλου της Οικονομικής Εφορίας της περιφερείας εν ή κείται το ακίνητον προτεινομένων απάντων τούτων παρά των προϊσταμένων των αρμοδίων υπηρεσιών προς υποβοήθησιν του έργου της Επιτροπής διενεργείας του διαγωνισμού".

β. Στο Π.Δ.551/1988 "Οργανισμός Νομαρχιών, (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)" ορίσθηκε στο άρθρο 444 παρ. 6 ότι: "Οι Κτηματικές Υπηρεσίες χειρίζονται και τα θέματα εκμετάλλευσης ιχθυοτροφείων, λατομείων, ακινήτων γενικά και λοιπών θεμάτων περιουσίας άλλων Υπουργείων ή Νομικών Προσώπων, τα οποία έχουν ανατεθεί στις Οικονομικές Εφορίες. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Κτηματικών Υπηρεσιών, τα θέματα αυτά χειρίζονται οι Δ.Ο.Υ. στις οποίες έχουν συγχωνευτεί οι οικείες καθ' ύλην Οικονομικές Εφορίες".

γ. Στο Ν.1828/89 "Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις" ορίσθηκε στο άρθρο 32 ότι: "Επιτρέπεται όπως με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών παρατείνεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών και περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, που έχουν συσταθεί με προεδρικά διατάγματα, καθώς και να καθορίζεται ο χρόνος έναρξης ή λήξης λειτουργίας των κατά τις κείμενες διατάξεις συνιστωμένων Υπηρεσιών με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών.
Επίσης με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών επιτρέπεται να καθορίζεται μερικά ή ολικά ή κατά τόπο και καθ' ύλη αρμοδιότητα των κατά το προηγούμενο εδάφιο υπηρεσιών". Σε εκτέλεση του ως άνω άρθρου εκδόθηκαν οι υπ' αριθ.

1097469/1463/000Α/30.10.1991, 1113854/1346/0006Α/16.11.1992,
1054549/382/0006Α/13.4.1993, 1139773/1075/0006Α/11.11.1993,
1118361/1067/0006Α/19.10.1994, 1123803/199/0006Α/7.4.1995,
1054468/500/0006Α/5.5.1995, 1077402/740/0006Α/29.6.1995 και
1115298/1252/0006Α/12.10.1995

αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών, με τις οποίες ορίσθηκε ότι οι κατά την 31.3.1989 αρμόδιοι για θέματα Δημόσιας Περιουσίας, Απαλλοτριώσεων, Εθνικών Κληροδοτημάτων και Στεγάσεων Δημοσίων Υπηρεσιών, προϊστάμενοι ΔΟΥ καθίστανται συναρμόδιοι για τα θέματα αυτά με τους προϊσταμένους των Κτηματικών Υπηρεσιών μέχρι 31.12.1996 εκτός από ορισμένες Κτηματικές Υπηρεσίες, που αναφέρονται ρητώς στις ως άνω αποφάσεις, για τις οποίες ορίσθηκε ρητά ότι παύει να ισχύει η συναρμοδιότητα από ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο.

5. Στο Π.Δ.284/88 "Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών" ορίσθηκε στο άρθρο 8 (Δ6 Δ/νση Οργάνωσης) παρ. 2 ότι: "Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Οργάνωσης αναφέρεται στα πιο κάτω θέματα, που κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της, ως εξής:

α) Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης .... Η εισήγηση για ορισμό εκπροσώπων στα Διοικητικά Συμβούλια των ΝΠΔΔ, Επιτροπές, Συμβούλια και άλλα Συλλογικά Οργανα ή Ομάδες εργασίας άλλων Υπουργείων, ΝΠΔΔ και Οργανισμών ...." και στο άρθρο 146 παρ. 2 ότι: "Από την έναρξη λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. τα μη φορολογικά αντικείμενα των αντίστοιχων Οικονομικών Εφοριών περιέχονται προσωρινά στις Δ.Ο.Υ. μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Νομαρχιακών Κτηματικών Υπηρεσιών. Τελική Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Κτηματικών Υπηρεσιών ορίζεται η 31η Ιουλίου 1989".

Ε. Στο Β.Δ.465/70 "περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών" στο άρθρο 21 παρ. 7, όπως η παράγραφος αυτή αντικατεστάθηκε από το άρθρο 11 παρ. 2 του Π.Δ.143/1989, ορίσθηκε ότι: "Η άδεια κυκλοφοριακής σύνδεσης των πρατηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του άρθρου 24 του παρόντος διατάγματος, όπως η διάταξη αυτή κάθε φορά ισχύει, χορηγείται με την προϋπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες τους θα καταβάλουν ετήσιο μίσθωμα για την προσωρινή χρήση της έκτασης που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του δημοσίου και είναι αναγκαία για την προσπέλαση και εκμετάλλευση των πρατηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων ........ Το μίσθωμα καθορίζεται κάθε δύο χρόνια με πρακτικό Επιτροπής που αποτελείται από τον Οικονομικό Εφορο, τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και τον Διευθυντή Γεωργίας του Νομού, βεβαιώνεται σαν έσοδο του Νομαρχιακού Ταμείου από την Επιτροπή αυτή, εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων εσόδων. Ο καθορισμός του μισθώματος γίνεται με βάση την κατηγορία του δρόμου, το πλάτος και το κυκλοφοριακό φόρτο αυτού, καθώς και τη θέση, τη γεωγραφική περιοχή, την παραχωρούμενη έκταση και την αντίστοιχη αξία της κυκλοφοριακής σύνδεσης και υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, την οποία εξυπηρετεί η κυκλοφοριακή σύνδεση......

ΙΙ. Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι:

α) ο νομοθέτης με την θέσπιση της συμμετοχής στην επιτροπή εκτιμητών του άρθρου 52 παρ. 2 Π.Δ.715/79, του
Οικονομικού Εφόρου (ή υπαλλήλου της Οικονομικής Εφορίας κατόπιν ορισμού του από τον Οικονομικό Εφορο της περιφερείας στην οποία βρίσκεται ακίνητο, που πρόκειται ν' αγορασθεί από το Ν.Π.Δ.Δ.) απέβλεψε στην υποβοήθηση του έργου της επιτροπής διενεργείας του διαγωνισμού αγοράς ακινήτου από το Ν.Π.Δ.Δ. και κυρίως στον καλύτερο δυνατό προσδιορισμό της πραγματικής (αγοραίας) αξίας του ως άνω ακινήτου προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέρονται του Ν.Π.Δ.Δ., πράγμα που μπορεί να επιτευχθεί κατά τον σκοπό του νομοθέτου (ratio Legis), αποτελεσματικά με βάση τα συγκριτικά στοιχεία, που διαθέτει η Οικονομική Εφορία λόγω της ενασχόλησής της με τα αντικείμενα της φορολογίας εισοδήματος, φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων και φορολογίας κληρονομιών και της εντεύθεν συσσώρευσης εμπειρίας και κυρίως συγκριτικών στοιχείων. Γι' αυτό μετά την συγχώνευση των Οικονομικών Εφοριών από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) ο σκοπός του νομοθέτου επιτυγχάνεται πλήρως με την συμμετοχή του προϊσταμένου της ΔΟΥ της περιφερείας, όπου βρίσκεται το ακίνητο, ή του υπ' αυτού οριζομένου υπαλλήλου.

Ως οικονομικός Εφορος νοείται κατά την ως άνω διάταξη ο προϊστάμενος της έχουσας γενική αρμοδιότητα Οικονομικής Εφορίας (ήδη ΔΟΥ) και όχι ο προϊστάμενος των εχουσών ειδική αρμοδιότητα προς προστασία των δημοσίων κτημάτων αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών (Οικονομικών Εφοριών Δημοσίων Κτημάτων και ήδη Νομαρχιακών Κτηματικών Υπηρεσιών). Η συμμετοχή στην ως άνω επιτροπή του Προϊσταμένου της ΔΟΥ ή του υπαλλήλου που θα ορισθεί από αυτόν αντί του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας ή του υπ' αυτού οριζομένου υπαλλήλου επιβάλλεται όχι μόνο από τον σκοπό θέσπισης της ως άνω διάταξης αλλά και από την διαπίστωση (βλ. Γν.ΝΣΚ 661/92) ότι η αιτία έκδοσης των ως υπουργικών αποφάσεων, δυνάμει των οποίων οι ΔΟΥ κατέστησαν συναρμόδιες με τις νεοσύστατες Κτηματικές Υπηρεσίες για θέματα "δημόσιας περιουσίας Απαλλοτριώσεων, Εθνικών Κληροδοτημάτων, Δημοσίων Υπηρεσιών" ("μη φορολογικά αντικείμενα") συνίσταται
στη μη ικανοποιητική προς το παρόν λειτουργία των κτηματικών Υπηρεσιών, λόγω μη ανεύρεσης καταλλήλων κτιρίων για την στέγασή τους και της μη έγκαιρης στελέχωσής τους με το απαιτούμενο αριθμητικό και κατάλληλο προσωπικό, αιτία, που δεν έχει ακόμη αρθεί, αφού η ως άνω συναρμοδιότης διατηρήθηκε, έστω μερικώς, μέχρι 31.12.96. Η ως άνω διαζευκτική ή συντρέχουσα αρμοδιότης (βλ. ΣτΕ 1447/85, ΝΣΚ 661/92, Ε.Σπηλιωτόπουλος, Διοικητικό Δίκαιο παρ.140), που αφορά θέματα άσκησης αρμοδιοτήτων, δημόσιας περιουσίας κ.λπ. δεν αλλοιώνει τον σκοπό θέσπισης της ως άνω διάταξης του άρθρου 52 παρ. 2 Π.Δ.715/79 σχετικά με την επιλογή από τον νομοθέτη του καταλληλοτέρου προσώπου από πλευράς Υπ.Οικονομικών προς υποβοήθηση του έργου της ως άνω επιτροπής. Η έλλειψη συναρμοδιότητας (για όσες περιοχές έπαυσε αυτή σύμφωνα με τις εν αρχή αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών, να ισχύει) δεν επηρεάζει το ανωτέρω συμπέρασμα, αφού ο σκοπός θέσπισης της ως άνω διάταξης προσδιορίζει ποιός θα συμμετάσχει στην ως άνω επιτροπή (ο προϊστάμενος της ΔΟΥ κ.λπ. ή της κτηματικής Υπηρεσίας) και όχι η συναρμοδιότης ή μη των υπηρεσιών αυτών.

β. Από την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 Π.Δ.715/79 προσδιορίζεται ευθέως ότι αρμόδιος κατά τα ανωτέρω, είναι ο Οικονομικός Εφορος της "περιφερείας εν ή κείται το ακίνητο" ή ο υπ' αυτού ως προϊσταμένου της αρμοδίας Οικονομικής Εφορίας οριζόμενος υπάλληλος, γι' αυτό και παρέλκει η υπόδειξη κατά τ' ανωτέρω του προϊσταμένου της ΔΟΥ ή του ως άνω υπαλλήλου από την Δ/νση Οργάνωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας (άρθρο 8 παρ. 2 Π.Δ.284/88) του Υπ.Οικονομικών.

γ. Για τους αυτούς ως άνω εκτιθεμένους λόγους στην επιτροπή του άρθρου 11 παρ. 2 Π.Δ./τος 143/89, που εκδόθηκε μετά την θέσπιση από το Π.Δ.551/1988 των Κτηματικών Υπηρεσιών, η οποία έχει τις προαναφερθείσες αρμοδιότητες και στην οποία συμμετέχει ο Οικονομικός Εφορος, θα πρέπει να συμμετέχει ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ (και όχι ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας) ως δυνάμενος να αξιολογήσει καλύτερα από κάθε άλλο, λόγω των συγκριτικών μισθωτικών στοιχείων που κατέχει, τις μισθωτικές συνθήκες της περιοχής, όπου είναι η κυκλοφοριακή σύνδεση, λαμβάνοντας βέβαια υπ' όψη και τα ειδικά κριτήρια που καθορίζονται από τον Νόμο. Ως Προϊστάμενος της ΔΟΥ, που θα συμμετέχει στην ως άνω επιτροπή, αν και δεν ορίζεται ρητώς, προκύπτει όμως σαφώς από τον σκοπό θέσπισης της ως άνω διάταξης, που αποβλέπει στην καλύτερη επιτέλεση του έργου της επιτροπής αυτής, νοείται ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η συγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση. Παρέλκει επομένως και σ' αυτήν την περίπτωση ο ορισμός του Προϊσταμένου της ΔΟΥ από την Δ/νση Οργάνωσης Τμ.Α' του Υπ. Οικονομικών.

IV. Οθεν στα τεθέντα ερωτήματα προσήκει η ανωτέρω αναλυτική απάντηση.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης