Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αρ.68/28.7.2010 Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις των άρθρων 53-62 του Ν 3863/2010 (ΦΕΚ115Α/15- 7- 2010)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-08-2010 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αρ.68/28.7.2010
Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις των άρθρων 53-62 του Ν 3863/2010 (ΦΕΚ115Α/15- 7- 2010)


ΑΘΗΝΑ   28/7/2010   
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/133/74481

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ             
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ
(ΟΑΕΕ)
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                      
Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ                                                                                        
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ                                           

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18                                       
ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ                                                           
ΤΗΛΕΦ: 210 5229978                                        
FAX: 210 5285599                                                   


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 68

ΘΕΜΑ : «Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις των άρθρων  53-62 του Ν 3863/2010 (ΦΕΚ115Α/15- 7- 2010)».                                                                                     
                         

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις των άρθρων 53-62 του Ν 3863/2010 καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 19 του Ν 3833/2010 και ορίζονται νέοι όροι τμηματικής εξόφλησης.
   
Συγκεκριμένα, παρέχεται η ευχέρεια, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου, της τμηματικής καταβολής ή της εφάπαξ εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις. Στις οφειλόμενες εισφορές συμπεριλαμβάνονται και ποσά που εισπράττονται από τον ΟΑΕΕ για λογαριασμό τρίτων.
   
Κατωτέρω παραθέτουμε οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων.


1. Υπαγωγή στη ρύθμιση

   
Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ για πάσης φύσεως οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές μετά την εγγραφή τους στα μητρώα του Οργανισμού με την υποχρέωση υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.   
   
Εάν μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση διαπιστωθούν οφειλές που δεν έχουν συμπεριληφθεί σε αυτή, θα πρέπει να εξοφληθούν εφάπαξ μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έγγραφη ενημέρωση του ασφαλισμένου περί της οφειλής, διαφορετικά εντάσσονται αυτεπαγγέλτως στην υφιστάμενη ρύθμιση με ανακαθορισμό του ποσού των υπολειπόμενων δόσεων . Αν διαγραφεί μέρος της οφειλής, οι δόσεις αναπροσαρμόζονται οίκοθεν από το αρμόδιο όργανο.
   
Στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και όσοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με άλλες διατάξεις, με την προϋπόθεση ότι  με αίτησή τους θα ζητήσουν την διακοπή της προηγούμενης ρύθμισης και για το μέρος της οφειλής που δεν έχει εισπραχθεί υπολογιζόμενο με τις τρέχουσες εισφορές τα αντίστοιχα τέλη καθυστέρησης και τις λοιπές επιβαρύνσεις.
    
Στις περιπτώσεις αυτές οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές του υπολειπόμενου χρονικού διαστήματος θα υπολογιστούν με τις τρέχουσες τιμές και πρόσθετα τέλη κατά τα γνωστά. Για το λόγο αυτό οι ασφαλισμένοι θα πρέπει απαραιτήτως να ενημερώνονται αναλυτικά για το ύψος της υπολειπόμενης οφειλής τους καθώς και για τους όρους της νέας ρύθμισης στην οποία θα ενταχθούν.
   
Δεν ρυθμίζονται εισφορές από αυτασφάλιση, αναγνώριση στρατιωτικής θητείας, κλπ., καθώς και οφειλές από περιπτώσεις θεομηνιών όπου η ρύθμιση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2556/1997.
   
Με τη διάταξη αυτή μπορούν να ρυθμισθούν και οφειλές θανόντων ασφαλισμένων, διαφορές ΛΑΦΚΑ και οφειλές ασφαλισμένων που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση, αν δεν έχουν αποδώσει όλα τα αναγκαστικά μέτρα ή άλλα μέτρα που ισχύουν.


2. Αρμόδια Όργανα


   
Αρμόδια Όργανα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές, πρόσθετα τέλη, πρόστιμα και λοιπές επιβαρύνσεις, για ποσά:
α) μέχρι και ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ είναι οι Προϊστάμενοι των οικείων Περιφερειακών Τμημάτων ΟΑΕΕ,
β) για ποσά οφειλής που υπερβαίνουν τις ογδόντα χιλιάδες ευρώ είναι η Ειδική Επιτροπή Εσόδων του Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης, που θα συσταθεί στη Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων.
    
Η Ειδική Επιτροπή Εσόδων πέραν της ρύθμισης των οφειλών που υπερβαίνουν τις ογδόντα χιλιάδες, μπορεί επιπλέον, μετά από αίτημα του ασφαλισμένου και ανεξαρτήτως ποσού οφειλής, εφόσον αυτός είναι συνεπής στους όρους της ρύθμισης και δεν οφείλει τρέχουσες εισφορές, να αποφασίζει αιτιολογημένα για :
- Τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας για οποιαδήποτε αιτία, εκτιμώντας ελεύθερα το ύψος του παρακρατούμενου ποσού χωρίς περιορισμό.
- Την επαναφορά στη ρύθμιση, σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της απόφασης για λόγους ανωτέρας βίας.
   
Έως την έναρξη λειτουργίας της ως άνω Επιτροπής τα αιτήματα των οφειλετών θα εξετάζονται από τους αρμόδιους Δ/ντες των Περιφερειακών Δ/νσεων του ΟΑΕΕ.


3. Υποβολή αίτησης- Δικαιολογητικά

   
Για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σχετική αίτηση στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ, το οποίο αφού λάβει υπόψη το σύνολο της απαιτητής οφειλής κρίνει επί του αιτήματος ή διαβιβάζει αυτό στην Ειδική Επιτροπή Εσόδων  ή μέχρι τη σύσταση αυτής στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση.
   
Η αίτηση συνοδεύεται:

1. Από παράβολο που έχει καταβληθεί υπέρ του ασφαλιστικού φορέα και έχει επισυναφθεί της αιτήσεως το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης. Το ποσό του παραβόλου που πρέπει να καταβληθεί είναι ίσο:
α) Με πενήντα (50) ευρώ για οφειλή μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
β) Με εκατό (100) ευρώ για οφειλές από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) ευρώ μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
γ) Με εκατόν πενήντα (150) ευρώ για οφειλές από εκατό χιλιάδες ένα (100.001) ευρώ μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.
δ) Με διακόσια (200) ευρώ για οφειλές από εκατόν πενήντα χιλιάδες ένα (150.001) ευρώ μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.
ε) Με διακόσια πενήντα (250) ευρώ για οφειλές από διακόσιες χιλιάδες ένα (200.001) ευρώ μέχρι διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.
στ) Με τριακόσια (300) ευρώ για οφειλές  από διακόσιες πενήντα χιλιάδες ένα (250.001) ευρώ  μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.
ζ) Με τετρακόσια (400) ευρώ για οφειλές από τριακόσιες χιλιάδες ένα (300.001) ευρώ και άνω.

2. Οικονομικά στοιχεία όπως αντίγραφα εκκαθαριστικών Δ.Ο.Υ και φορολογικών δηλώσεων, Ισοζύγιο Αναλυτικού Καθολικού τελευταίου μήνα, Ισολογισμό τελευταίου χρόνου καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που θα διευκολύνει στην διαμόρφωση της γνώμης των οργάνων.
   
Στην περίπτωση που η αίτηση πρέπει να διαβιβαστεί στην Ειδική Επιτροπή Εσόδων του Υπουργείου ή στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση του ΟΑΕΕ μέχρι τη σύσταση αυτής, θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από :

3. Πληροφοριακό δελτίο περί του ποσού της οφειλής, των ληφθέντων αναγκαστικών και άλλων μέτρων, τις κατά καιρούς προηγούμενες ρυθμίσεις και την τήρηση ή μη των όρων αυτών, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου απαραίτητου για την διαμόρφωση γνώμης.

4. Εισήγηση του Προϊστάμενου του αρμόδιου Περιφερειακού Τμήματος για το υποβληθέν αίτημα.

   
Παρατήρηση: Το παράβολο που συνοδεύει την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση εισπράττεται στην εσωτερική Υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ με γραμμάτιο είσπραξης. Το γραμμάτιο, στο οποίο αναγράφεται η αιτιολογία «παράβολο για υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν 3863/2010» καταχωρείται στις ημερήσιες Ονομαστικές Καταστάσεις Καταβαλλόντων (Ο.Κ.Κ.) σε ιδιαίτερη στήλη ως «Λοιπά Παράβολα» (κωδικός εσόδου 4229).


4. Τρόποι εξόφλησης

   
α. Με εφάπαξ καταβολή
   
   
Δίνεται η δυνατότητα της εφάπαξ εξόφλησης, με έκπτωση επί των πρόσθετων τελών. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι 15 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους θα παρέχεται έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών. Η παραπάνω έκπτωση (80%) παρέχεται  και στους ασφαλισμένους που έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν 3833/2010. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 15 Οκτωβρίου θα παρέχεται έκπτωση 40% επί των πρόσθετων τελών.
    
Οι ασφαλισμένοι που θα επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών πρέπει να καταβάλουν το σύνολο της οφειλής τους μέχρι τον επόμενο μήνα από την έκδοση της απόφασης ρύθμισης. Στην περίπτωση που στο χρονικό διάστημα από την έκδοση της απόφασης μέχρι την εμπρόθεσμη καταβολή εκδοθεί και δίμηνο με τρέχουσες εισφορές, αυτό απαραιτήτως θα πρέπει να εξοφληθεί εμπρόθεσμα διαφορετικά θα επέρχεται απώλεια της ρύθμισης.
    
β. Εξόφληση με δόσεις
     
β1. Μηχανογραφικά

   
Για οφειλές από 800 € και μέχρι και ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ δίνεται η δυνατότητα της τμηματικής εξόφλησης της συνολικής οφειλής σε δεκαοχτώ (18) κατ΄ ανώτατο όριο διμηνιαίες δόσεις και έκπτωση επί των πρόσθετων τελών.
   
Για οφειλές από ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ και πάνω που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ειδικής Επιτροπής Εσόδων ρυθμίζονται σε είκοσι τέσσερις (24) κατ΄ ανώτατο όριο διμηνιαίες δόσεις και έκπτωση επί των πρόσθετων τελών.
    
Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι 15 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους θα παρέχεται έκπτωση 60% επί των πρόσθετων τελών. Η παραπάνω έκπτωση (60%) παρέχεται  και στους ασφαλισμένους που έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση ή έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν 3833/2010. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 15 Οκτωβρίου θα παρέχεται έκπτωση 20% επί των πρόσθετων τελών.
   
Το ποσό της κάθε διμηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 200 €.
   
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση των ασφαλισμένων που θα επιλέξουν την τμηματική εξόφληση είναι η καταβολή της πρώτης δόσης το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος. Για τη συγκεκριμένη διαδικασία θα δοθούν πληροφορίες από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Στην περίπτωση που στο χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος και μέχρι την εμπρόθεσμη καταβολή εκδοθεί και δίμηνο με τρέχουσες εισφορές, αυτό απαραιτήτως θα πρέπει να εξοφληθεί εμπρόθεσμα διαφορετικά θα επέρχεται απώλεια της ρύθμισης.
   
Τα ποσά της μείωσης των πρόσθετων τελών στην περίπτωση της τμηματικής καταβολής επιμερίζονται ισόποσα σε όλες τις δόσεις.
   
Η είσπραξη των διμηνιαίων δόσεων θα γίνεται μαζί με τις αντίστοιχες τρέχουσες εισφορές.
 
Εκπρόθεσμη καταβολή δόσεων
   
Εάν ο ασφαλισμένος αδυνατεί να καταβάλει την προβλεπόμενη δόση μαζί με τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές δύναται να καταβάλει αυτές εντός τεσσάρων (4) μηνών ( ήτοι εντός δύο (2) δίμηνων ) από την ημερομηνία λήξης της εμπρόθεσμης καταβολής της παραπάνω δόσης και των αντίστοιχων τρεχουσών  εισφορών. Στην περίπτωση αυτή, τα επόμενα ένα ή δύο δίμηνα, θα περιλαμβάνουν μόνο τις τρέχουσες εισφορές χωρίς ποσό δόσης. Τα δίμηνα που έχουν μόνο τρέχουσες εισφορές θα πρέπει απαραιτήτως να καταβληθούν εμπρόθεσμα διαφορετικά θα επέρχεται απώλεια του δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης.
   
Εάν η ταχυπληρωμή με την καθυστερούμενη δόση και τις αντίστοιχες τρέχουσες εισφορές εξοφληθεί μέσα στην προθεσμία των τεσσάρων μηνών τότε η ρύθμιση θα συνεχισθεί και στην ταχυπληρωμή του επόμενου διμήνου θα συμπεριληφθεί η επόμενη διμηνιαία δόση, παρατείνοντας το 36μήνο ή το 48μήνο, τόσους μήνες όσοι είναι οι μήνες της καθυστέρησης καταβολής της δόσης.
   
Η δυνατότητα καθυστέρησης καταβολής δόσεων και των αντίστοιχων τρεχουσών εισφορών  παρέχεται μέχρι και τρεις φορές κατά τη διάρκεια της ρύθμισης.
   
Για να συνεχισθεί η ρύθμιση σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει, μετά από κάθε επιτρεπτή καθυστέρηση, οι ταχυπληρωμές που θα εκδοθούν για τα επόμενα τέσσερα (4) δίμηνα και οι οποίες θα έχουν δόσεις και τρέχουσες εισφορές να εξοφληθούν εμπρόθεσμα. Εντός του παραπάνω οκταμήνου είναι δυνατή η εκπρόθεσμη καταβολή δόσης και τρέχουσας εισφοράς έως το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν που καθίσταται απαιτητή. Αυτή η εκπρόθεσμη καταβολή επιτρέπεται για μία μόνο δόση σε κάθε οκτάμηνο. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται και στους ασφαλισμένους που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση του Ν 3833/2010 και τηρούν τους όρους αυτής.
   
Ανακεφαλαιώνοντας:
- Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι η καταβολή της πρώτης δόσης.
- Εκπρόθεσμη καταβολή διμήνου με μόνο τρέχουσες εισφορές επιφέρει απώλεια της ρύθμισης.
- Επιτρέπεται μέχρι 3 φορές εκπρόθεσμη εξόφληση διμηνιαίας δόσης και των αντίστοιχων τρεχουσών εισφορών μέχρι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής.
- Μετά την καταβολή των εκπρόθεσμων δόσεων και των αντίστοιχων εισφορών θα πρέπει να εξοφληθούν εμπρόθεσμα τα επόμενα τέσσερα (4) δίμηνα που θα έχουν δόσεις και τρέχουσες εισφορές, με δυνατότητα καθυστέρησης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα μιας μόνο διμηνιαίας δόσης με τις αντίστοιχες τρέχουσες εισφορές.  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
   
Έστω ασφαλισμένος υποβάλλει αίτηση για εξόφληση των  οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών σε 18 διμηνιαίες δόσεις την 4/8/2010. Ο ασφαλισμένος δύναται να ρυθμίσει μέχρι και το 3ο δίμηνο του 2010. Οι δόσεις θα διαμορφωθούν ως κάτωθι:


  ΔΟΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΟΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
  ΕΙΣΦΟΡΑ  ΚΑΤΑΒΟΛΗ
  1η 4ο δίμηνο/2010 30/9/2010 10η 1Ο δίμηνο/2012 31/3/2012
  2η 5ο δίμηνο/2010 30/11/2010 11η 2ο δίμηνο/2012 31/5/2013
  3η 6ο δίμηνο/2010 31/1/2011 12η 3ο δίμηνο/2012 31/7/2012
  4η 1ο δίμηνο/2011 31/3/2011 13η 4ο δίμηνο/2012 30/9/2012
  5η 2ο δίμηνο/2011 31/5/2011 14η 5ο δίμηνο/2012 30/11/2012
  6η 3ο δίμηνο/2011 31/7/2011 15η 6ο δίμηνο/2012 31/1/2013
  7η 4ο δίμηνο/2011 30/9/2011 16η 1ο δίμηνο/2013 31/3/2013
  8η 5ο δίμηνο/2011 30/11/2011 17η 2ο δίμηνο/2013 31/5/2013
  6ο δίμηνο/2011 31/1/2012 18η 3ο δίμηνο/2013 31/7/2013
Περίπτωση 1η
   
Έστω ότι ο ασφαλισμένος αδυνατεί να καταβάλλει την 6η δόση της ρύθμισης μαζί με τις τρέχουσες εισφορές του 3ου διμήνου του 2011, η οποία πρέπει να εξοφληθεί μέχρι την 31/7/2011. Η δόση αυτή δύναται να καταβληθεί μέχρι την 30/11/2011. Αν αυτή εξοφληθεί την 30/8/2011, τότε το 4ο δίμηνο του 2011 θα εκδοθεί χωρίς ποσό δόσης και θα πρέπει απαραιτήτως να εξοφληθεί εμπρόθεσμα διαφορετικά θα υπάρχει απώλεια δικαιώματος. Η 7η δόση της ρύθμισης θα αποτυπωθεί στο 5ο δίμηνο του 2011 και οι δόσεις πλέον θα διαμορφωθούν:


  ΔΟΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΟΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
  ΕΙΣΦΟΡΑ  ΚΑΤΑΒΟΛΗ
  1η 4ο δίμηνο/2010 30/9/2010 10η 2ο δίμηνο/2012 31/5/2013
  2η 5ο δίμηνο/2010 30/11/2010 11η 3ο δίμηνο/2012 31/7/2012
  3η 6ο δίμηνο/2010 31/1/2011 12η 4ο δίμηνο/2012 30/9/2012
  4η 1ο δίμηνο/2011 31/3/2011 13η 5ο δίμηνο/2012 30/11/2012
  5η 2ο δίμηνο/2011 31/5/2011 14η 6ο δίμηνο/2012 31/1/2013
  6η 3ο δίμηνο/2011 31/7/2011 15η 1ο δίμηνο/2013 31/3/2013
  ------- 4ο δίμηνο/2011 30/9/2011 16η 2ο δίμηνο/2013 31/5/2013
  7η 5ο δίμηνο/2011 30/11/2011 17η 3ο δίμηνο/2013 31/7/2013
  8η 6ο δίμηνο/2011 31/1/2012 18η 4ο δίμηνο/2013 30/9/2013
  9η  1Ο δίμηνο/2012 31/3/2012      
Τα (4) δίμηνα που θα ακολουθήσουν την εκπρόθεσμη καταβολή θα πρέπει να καταβληθούν εμπρόθεσμα, ήτοι δυνατότητα για εκ νέου τετράμηνη καθυστέρηση δόσης θα έχει από το 3ο δίμηνο του 2012 που θα συμπεριλαμβάνει και την 11η δόση. Εντός του οκταμήνου που ακολουθεί την εκπρόθεσμη καταβολή υπάρχει δυνατότητα καθυστέρησης μιας δόσης μαζί με την τρέχουσα εισφορά μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν που κατέστη απαιτητή. Ήτοι δύναται π.χ. να καθυστερήσει η καταβολή της 9η δόσης μέχρι την 30/4/2012.

   
Περίπτωση 2η

Έστω ότι ο παραπάνω ασφαλισμένος κατέβαλε την 6η δόση της ρύθμισης την 30/11/2011. Τότε το 4ο δίμηνο του 2011 και το 5ο δίμηνο του 2011 θα εκδοθούν χωρίς ποσό δόσης και θα πρέπει απαραιτήτως να εξοφληθούν εμπρόθεσμα διαφορετικά θα υπάρχει απώλεια δικαιώματος. Η 7η δόση της ρύθμισης θα αποτυπωθεί στο 6ο δίμηνο του 2011 και οι δόσεις πλέον θα διαμορφωθούν:


  ΔΟΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΟΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
  ΕΙΣΦΟΡΑ  ΚΑΤΑΒΟΛΗ
  1η 4ο δίμηνο/2010 30/9/2010 9η 2ο δίμηνο/2012 31/5/2013
  2η 5ο δίμηνο/2010 30/11/2010 10η 3ο δίμηνο/2012 31/7/2012
  3η 6ο δίμηνο/2010 31/1/2011 11η 4ο δίμηνο/2012 30/9/2012
  4η 1ο δίμηνο/2011 31/3/2011 12η 5ο δίμηνο/2012 30/11/2012
  5η 2ο δίμηνο/2011 31/5/2011 13η 6ο δίμηνο/2012 31/1/2013
  6η 3ο δίμηνο/2011 31/7/2011 14η 1ο δίμηνο/2013 31/3/2013
  ------- 4ο δίμηνο/2011 30/9/2011 15η 2ο δίμηνο/2013 31/5/2013
  -------- 5ο δίμηνο/2011 30/11/2011 16η 3ο δίμηνο/2013 31/7/2013
  7η 6ο δίμηνο/2011 31/1/2012 17η 4ο δίμηνο/2013 30/9/2013
  8η  1Ο δίμηνο/2012 31/3/2012 18η  5ο δίμηνο/2013 30/11/2013Τα (4) δίμηνα που ακολουθούν την εκπρόθεσμη καταβολή θα πρέπει να εξοφληθούν εμπρόθεσμα, ήτοι δυνατότητα για εκ νέου τετράμηνη καθυστέρησης δόσης θα έχει από το 4ο δίμηνο του 2012 που θα συμπεριλαμβάνει και την 11η δόση. Εντός του οκταμήνου που ακολουθεί την εκπρόθεσμη καταβολή η εξόφληση μιας δόσης με την αντίστοιχη τρέχουσα εισφορά μπορεί να καθυστερήσει μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν που κατέστη απαιτητή, π.χ. η 8η δόση μαζί με την εισφορά του 1ου διμήνου του 2012 δύναται να καταβληθεί μέχρι την 30/4/2012.
   
Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις η διάρκεια της ρύθμισης παρατείνεται τόσους μήνες όσοι και οι μήνες της καθυστέρησης.

β2. Με χειρόγραφη ρύθμιση

  
Για οφειλές μέχρι και ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ παρέχεται η δυνατότητα της τμηματικής εξόφλησης της συνολικής οφειλής μέχρι τριάντα έξι (36) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με έκπτωση επί των πρόσθετων τελών.
   
Οφειλές από ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ και πάνω που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ειδικής Επιτροπής Εσόδων ρυθμίζονται σε σαράντα οχτώ (48) μηνιαίες δόσεις κατ΄ ανώτατο όριο και έκπτωση επί των πρόσθετων τελών.
   
Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι 15 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους θα παρέχεται έκπτωση 60% επί των πρόσθετων τελών. Η παραπάνω έκπτωση (60%) παρέχεται  και στους ασφαλισμένους που έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση ή έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν 3833/2010. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 15 Οκτωβρίου θα παρέχεται έκπτωση 20% επί των πρόσθετων τελών.
   
Η μηναία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ποσού των εκατό (100) ευρώ.   
   
Για να καθορισθεί το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης θα αφαιρείται από τη συνολική οφειλή το ποσοστό της έκπτωσης (20% ή 60%) στα πρόσθετα τέλη.
  
Η κάθε μηνιαία δόση θα καταβάλλεται στην εσωτερική υπηρεσία του αρμόδιου Περιφερειακού Τμήματος και θα πρέπει απαραιτήτως πριν την καταβολή αυτής να ελέγχεται η εμπρόθεσμη καταβολή των τρεχουσών εισφορών μέσω της ταχυπληρωμής.
    
Ο ασφαλισμένος μπορεί να καθυστερήσει την εξόφληση δόσης μέχρι και τέσσερις (4) συνεχόμενους μήνες και να συνεχίσει την καταβολή της επόμενης κατά σειρά δόσης από τον επόμενο μήνα της καθυστερημένης εξόφλησης. Οι 36 ή οι 48 μήνες εξόφλησης της ρύθμισης παρατείνονται τόσους μήνες όσοι είναι οι μήνες της καθυστέρησης της καταβολής της δόσης. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέχρι και τρεις φορές κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, με την προϋπόθεση ότι μετά την καθυστερημένη δόση πρέπει να καταβάλλονται εμπρόθεσμα οι δόσεις  για οκτώ (8) συνεχόμενους μήνες κάθε φορά. Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών. Εντός του παραπάνω οκταμήνου είναι δυνατή η εκπρόθεσμη καταβολή δόσης έως το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν που είναι απαιτητή. Η παραπάνω εκπρόθεσμη καταβολή επιτρέπεται για μία δόση σε κάθε οκτάμηνο. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ασφαλισμένους που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση του Ν 3833/2010.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
   
Έστω ότι ασφαλισμένος υποβάλλει αίτημα για ρύθμιση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών σε 36 δόσεις την 7/8/2010. Οι δόσεις του εν λόγω ασφαλισμένου θα διαμορφωθούν ως κάτωθι:


  ΔΟΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΟΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΟΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ
  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
  1η 30/9/2010 13η 30/9/2011 25η 30/9/2012
  2η 31/10/2010 14η 31/10/2011 26η 31/10/2012
  3η 30/11/2010 15η 30/11/2011 27η 30/11//2012
  4η 31/12/2010 16η 31/12/2011 28η 31/12/2012
  5η 31/1/2011 17η 31/1/2012 29η 31/1/2013
  6η 28/2/2011 18η 28/2/2012 30η 28/2/2013
  7η 31/32011 19η 31/3/2012 31η 31/3/2013
  30/4/2011 20η 30/4/2012 32η 30/4/2013
  31/5/2011 21η 31/5/2012 33η 31/5/2013
  10η 30/6/2011 22η 30/6/2012 34η 30/6/2013
  11η 31/7/2011 23η 31/7/2012 35η 31/7/2013
  12η 31/8/2011 24η 31/8/2012 36η 31/8/2013Έστω ότι ο ασφαλισμένος αδυνατεί να καταβάλλει την 11η δόση στις 31/7/2011. Η δόση αυτή δύναται να καταβληθεί μέχρι την 30/11/2011.      
    
Έστω ότι ο ασφαλισμένος καταβάλλει την 11η δόση την 31/8/2011. Τότε οι δόσεις θα διαμορφωθούν :

  
  ΔΟΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΟΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΟΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ
  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
  1η 30/9/2010 13η 31/10/2011 25η 31/10/2012
  2η 31/10/2010 14η 30/11/2011 26η 30/11//2012
  3η 30/11/2010 15η 31/12/2011 27η 31/12/2012
  4η 31/12/2010 16η 31/1/2012 28η 31/1/2013
  5η 31/1/2011 17η 28/2/2012 29η 28/2/2013
  6η 28/2/2011 18η 31/3/2012 30η 31/3/2013
  7η 31/32011 19η 30/4/2012 31η 30/4/2013
  30/4/2011 20η 31/5/2012 32η 31/5/2013
  31/5/2011 21η 30/6/2012 33η 30/6/2013
  10η 30/6/2011 22η 31/7/2012 34η 31/7/2013
  11η 31/8/2011 23η 31/8/2012 35η 31/8/2013
  12η 30/9/2011 24η 30/9/2012 36η 30/9/2013Οι οχτώ δόσεις που έπονται της εκπρόθεσμης καταβολής θα πρέπει να εξοφληθούν εμπρόθεσμα, δηλαδή η 12η, 13η, 14η, 15η, 16η, 17η, 18η και 19η. Αυτονόητο είναι ότι όλες οι τρέχουσες εισφορές θα πρέπει να καταβάλλονται εμπρόθεσμα διαφορετικά επέρχεται απώλεια της ρύθμισης.
   
Έστω ότι ο ασφαλισμένος αδυνατεί να καταβάλλει την 14η δόση την 30/11/2011. Αυτή θα πρέπει απαραιτήτως να εξοφληθεί την 30/12/2011 μαζί με την 15η δόση διαφορετικά η ρύθμιση θα απολεσθεί.
    
Ο ασφαλισμένος δικαιούται νέα τετράμηνη παράταση δόσης από την 20η δόση και μετά.
   
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η έκπτωση των τελών καθυστέρησης που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 53-62 του Ν 3863/2010 δεν δύναται να εφαρμοστεί στις προσαυξήσεις που επιβάλλονται λόγω εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.


5. Απώλεια δικαιώματος

  
Εάν ο ασφαλισμένος απολέσει ολοκληρωτικά το δικαίωμα της τμηματικής εξόφλησης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση για ρύθμιση, μετά από ένα (1) χρόνο από την έκδοση της πρώτης απόφασης. Το δωδεκάμηνο αρχίζει από το μήνα καταβολής της πρώτης δόσης.
   
Συγκεκριμένα απώλεια δικαιώματος επέρχεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

Εφάπαξ εξόφληση

α) Από τη μη καταβολή της συνολικής οφειλής μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση της απόφασης ρύθμισης.
β) Από τη μη καταβολή τρεχουσών εισφορών .

Τμηματική καταβολή

α) Από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή τρεχουσών εισφορών.
β) Από τη μη καταβολή του ποσού της ταχυπληρωμής που συμπεριλαμβάνει τρέχουσα εισφορά και δόση εντός του τετραμήνου στην περίπτωση παράτασης δόσης.
γ) Από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή των τεσσάρων (4) επόμενων συνεχόμενων διμηνιαίων εισφορών και δόσεων με δυνατότητα καθυστέρησης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα μιας μόνο διμηνιαίας δόσης με τις αντίστοιχες τρέχουσες εισφορές, στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης.
δ) Στην τέταρτη (4) εκπρόθεσμη καταβολή δόσης σύμφωνα με τα ανωτέρω.
   
Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να εκδοθεί νέα απόφαση ρύθμισης πριν τη παρέλευση του 12μήνου εάν ο οφειλέτης καταβάλει το ποσό των τριών (3) δόσεων, ήτοι θα γίνεται αναπροσδιορισμός του ποσού της οφειλής και θα προσδιορίζονται οι νέες δόσεις σύμφωνα με τη αίτηση του ασφαλισμένου. Από αυτές οι τρεις θα προκαταβάλλονται. Η μία δόση θα συμψηφίζεται με το ποσό της πρώτης δόσης και οι υπόλοιπες με τις τελευταίες δόσεις.
   
Σε κάθε περίπτωση απώλειας δικαιώματος οι οφειλόμενες εισφορές καθίστανται άμεσα απαιτητές στο σύνολο τους  και υπολογίζονται με το τρέχον κάθε φορά ασφάλιστρο και τα αντίστοιχα προβλεπόμενα τέλη καθυστέρησης και λοιπές επιβαρύνσεις.


6. Χορήγηση βεβαίωσης ταμειακής ενημερότητας

   
Στους ασφαλισμένους που έχουν υπαχθεί στην ρύθμιση κατά τα ανωτέρω (υποβολή αίτησης, κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, καταβολή παραβόλου και πρώτης δόσης, έκδοση απόφασης) χορηγείται βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας Ν 3863/2010 διάρκειας ενός (1) μηνός (ως συνημμένο υπόδειγμα) υπό την προϋπόθεση ότι η ρύθμιση τηρείται έναντι όλων των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης στην οποία υπάγεται ο ασφαλισμένος.
   
Με δεδομένο ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στην ρύθμιση και την έκδοση της σχετικής απόφασης είναι η καταβολή της πρώτης δόσης, στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιθυμεί άμεσα να του χορηγηθεί ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει να καταβάλει, άμεσα και μόνο στα ΕΛΤΑ την πρώτη δόση και να επιστρέψει στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ  την απόδειξη πληρωμής.
   
Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας διάρκειας ενός μηνός που χορηγείται στους ασφαλισμένους που έχουν υπαχθεί στην εν λόγω ρύθμιση, χορηγείται για θεώρηση περιορισμένου αριθμού βιβλίων και στοιχείων σύμφωνα και με το αριθ.πρ. Φ10035/15868/909/1-7-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης.


Α. Λήψη χρημάτων από Τράπεζες ή Πιστωτικά Ιδρύματα
  
   
Στο πλαίσιο της ανωτέρω ρύθμισης αποφασίζεται από τα αρμόδια Όργανα των ασφαλιστικών φορέων η επιβολή ποσοστού παρακράτησης για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, για είσπραξη χρημάτων από τράπεζες ή Πιστωτικά Ιδρύματα, με ελάχιστο ποσοστό 2%.
  
Σε πρώτη φάση και μέχρι να οριστούν τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα καθορίζονται τα ποσοστά παρακράτησης και τα οποία θα λάβετε με νεώτερη οδηγία, ως ποσοστό παρακράτησης ορίζεται το 5%.
   
Για τη χορήγηση βεβαίωσης για λήψη χρημάτων από Τράπεζες ή Πιστωτικά Ιδρύματα εντός του μήνα από την έκδοση της απόφασης ρύθμισης, εκτός του ανωτέρω ποσοστού παρακράτησης θα παρακρατείται και το ποσό της οφειλόμενης τρέχουσας δόσης όπως αυτή θα έχει ορισθεί στην απόφαση υπαγωγής στην ρύθμιση.
   
Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης για τη χορήγηση βεβαίωσης για λήψη χρημάτων από τις Τράπεζες εκτός του ανωτέρω ποσοστού θα παρακρατείται το διπλάσιο ποσό δόσης, το οποίο θα συμψηφίζεται με τις τελευταίες δόσεις, όπως αυτές ορίζονται στην σχετική απόφαση ρύθμισης.
   
Το ποσό της παρακράτησης θα αποδίδεται στον ΟΑΕΕ με έκδοση επιταγής σε διαταγή ΟΑΕΕ, την οποία ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καταθέσει στο Περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ προκειμένου να θεωρείται ενήμερος.
   
Μετά από τρεις (3) μήνες από την έκδοση της απόφασης της ρύθμισης εφόσον τα μηνιαία ποσά από παρακρατήσεις είναι μεγαλύτερα του 50% της μηνιαίας δόσης το ελάχιστο ποσοστό παρακράτησης ορίζεται στο 2%.
   
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον ασφαλισμένο προς το Περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ.
   

Β. Είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων των επιχειρήσεων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμίδας, δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, δημόσιας ή κοινής ωφελείας και γενικά επιχειρήσεις και Οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των πιο πάνω.
   
Για τη χορήγηση βεβαίωσης για είσπραξη χρημάτων από τα παραπάνω πρόσωπα εντός του μήνα από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση, εφόσον το ποσό της εκκαθαρισμένης απαίτησης υπερβαίνει τις 3.000 € η παρακράτηση είναι το διπλάσιο ποσό της δόσης, το οποίο μπορεί να συμψηφίζεται με το ποσό της πρώτης δόσης και το υπόλοιπο ποσό με τις τελευταίες κατά σειρά δόσεις.
    
Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, για τη χορήγηση βεβαίωσης για λήψη χρημάτων από τα παραπάνω πρόσωπα, θα παρακρατείται το διπλάσιο ποσό δόσης το οποίο θα συμψηφίζεται με τις τελευταίες δόσεις, όπως αυτές ορίζονται στην σχετική απόφαση ρύθμισης.
   
Το ποσό της παρακράτησης θα αποδίδεται στον ΟΑΕΕ με έκδοση επιταγής σε διαταγή ΟΑΕΕ, την οποία ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καταθέσει στο Περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ προκειμένου να θεωρείται ενήμερος.
   
Σε περίπτωση μη είσπραξης των ποσών των ανωτέρω περιπτώσεων ο ασφαλισμένος δεν θεωρείται ενήμερος για τη ρύθμιση.


Θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας - Υποψήφιοι συνταξιούχοι.

   
Για τον τρόπο αντιμετώπισης των ασφαλισμένων που θα υπαχθούν στη ρύθμιση των οφειλόμενων εισφορών βάσει των διατάξεων των άρθρων 53-62 του Ν 3863/2010 και θα υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση ή θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας ή για χορήγηση σύνταξης, θα ακολουθήσουν οδηγίες από τις αρμόδιες Δ/νσεις Παροχών Ασθενείας και  Συντάξεων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Ο Οργανισμός παρά τη συμμόρφωση του οφειλέτη με την παρούσα ρύθμιση διατηρεί το δικαίωμα:
α) Να δίνει εντολές παρακράτησης μέρους ή συνόλου της χρηματικής απαίτησης του ασφαλισμένου κατά τρίτων προσώπων, για την είσπραξη της οποίας ζητείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.
β) Να προβαίνουν σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του ασφαλισμένου κατά του φορέα και μέχρι του ύψους των ληξιπρόθεσμων οφειλών του.

2. Για την εφαρμογή των όσων ορίζει η παρ. 10 εδάφιο β θα ακολουθήσουν οδηγίες μετά τις διευκρινήσεις που θα δοθούν από το αρμόδιο Υπουργείο.

3. Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών (άρθρο 60 του Ν 3863/2010).

4. Οφειλόμενες εισφορές κάτω των 100 ευρώ διαγράφονται με πράξη του Προϊστάμενου του Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν 2972/2001,  ο οποίος εφαρμόζεται πλέον και στους λοιπούς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, εφόσον δεν επιτεύχθηκε η είσπραξη τους μέσα σε δέκα έτη από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκαν.

5. Υπάρχει η δυνατότητα καταβολής ποσού έναντι της οφειλής  σε όσους ασφαλισμένους επιθυμούν να μειώσουν το ποσό των δόσεων.
     
Επειδή οι όροι της παρούσας ρύθμισης διαφέρουν από τις προηγούμενες διατάξεις για ρύθμιση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, εφιστούμε την προσοχή στους Προϊστάμενους των Περιφερειακών Τμημάτων του ΟΑΕΕ, οι οποίοι σε συνεργασία με τους «πυρήνες» θα πρέπει να ενημερώσουν πλήρως τους υπαλλήλους της μονάδας τους, ώστε να δίνονται οι απαραίτητες διευκρινήσεις στους ασφαλισμένους για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων. Για την πληρέστερη ενημέρωση αυτών, σε κάθε ασφαλισμένο που υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση με τις διατάξεις του Ν 3863/2010 θα πρέπει να δίνεται το συνημμένο έντυπο με τις οδηγίες.
   
Της παρούσης να λάβουν ενυπόγραφα όλοι οι υπηρετούντες υπάλληλοι στην μονάδα σας.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
                                                                                             
Ακριβές Αντίγραφο
Η Πρ/νη Τμ. Γραμματείας
Ι. ΜΑΡΙΑ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης