ΠΟΛ.1190/25.6.1996

Κοινοποίηση διατάξεων του αριθμ. 167/96 Π.Δ/τος: Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.284/88 "Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών" (Α 128) και Συγκρότηση Γενικών Διευθύνσεων (Α 128)Σχόλια:


25 Ιούν 1996

Taxheaven.gr


Κοινοποίηση διατάξεων του αριθμ. 167/96 Π.Δ/τος: Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.284/88 "Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών" (Α' 128) και Συγκρότηση Γενικών Διευθύνσεων (Α' 128)
1073281/820/0006Α/ΠΟΛ. 1190/25.6.1996

1. Σας κοινοποιούμε το αριθμ. 167/96 Π. Διάταγμα:


Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 284/88 "Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών" (Α' 128) και συγκρότηση Γενικών Διευθύνσεων, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 128/Α'/20.6.1996, για να λάβετε γνώση και για τις δικές σας απαραίτητες ενέργειες κατά λόγο αρμοδιότητας (όπως επιλογή προϊσταμένων και στελέχωση των Υπηρεσιών, στέγαση αυτών, παραλαβή αρχείου, έκδοση οδηγιών κ.λπ.).

2. Με το διάταγμα αυτό και στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν.2343/95 για την αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου, επέρχονται οι κατωτέρω μεταβολές και ρυθμίσεις:

Α. Συστήνονται οι Διευθύνσεις:

α) Τελών και Ειδικών Φορολογιών,

β) Σχεδιασμού και Συντονισμού Φορολογικών Ελέγχων,

γ) Μητρώου,

δ) Τεχνικών Υπηρεσιών,

ε) Επιθεώρησης Υπηρεσιών,

στ) Επιθεώρησης Δημοσίων Διαχειρίσεων, Ν.Π. και Δ.Ε.Κ.Ο. και

ζ) Προσωπικού Επιθεώρησης.

Β. Συστήνονται τα εξής Αυτοτελή Γραφεία:

α) Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και

β) Γραφείο Διεθνών Σχέσεων

Γ. Ειδικότερα στις συνιστώμενες Υπηρεσίες, περιέρχονται ή ανατίθενται οι εξής κύριες αρμοδιότητες:

α) Στη Διεύθυνση Τελών και Ειδικών Φορολογιών, περιέρχονται οι αρμοδιότητες του καταργούμενου Τμήματος Λοιπών Φορολογιών της Διεύθυνσης Φ.Π.Α. και Ειδικών Φορολογιών.

β) Στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Συντονισμού Φορολογικών Ελέγχων, περιέρχονται οι αρμοδιότητες της καταργούμενης Διεύθυνσης Ελέγχων.

γ) Στη Διεύθυνση Μητρώου, ανατίθενται αρμοδιότητες χάραξης στρατηγικής απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), παροχής οδηγιών για τη χρήση ενιαίων διαδικασιών, τήρησης μητρώου και για τη διενέργεια επαληθεύσεων με διασταύρωση φορολογικών στοιχείων.

δ) Στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, περιέρχονται οι αρμοδιότητες του καταργούμενου Τμήματος Στέγασης και Συντήρησης Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Οικονομικού.

ε) Στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών, ανατίθενται αρμοδιότητες προγραμματισμού τακτικών και εκτάκτων επιθεωρήσεων των Υπηρεσιών του Υπουργείου και επεξεργασίας των εκθέσεων των επιθεωρήσεων.

στ) Στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων (Ν.Π.) και Δημοσίων Διαχειρίσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ), ανατίθενται αρμοδιότητες διενέργειας επιθεωρήσεων στα Ν.Π.Δ.Δ., στις δημόσιες διαχειρίσεις, καθώς και στα Ν.Π.Ι.Δ. και στις ΔΕΚΟ.

ζ) Στη Διεύθυνση Προσωπικού Επιθεώρησης, ανατίθενται αρμοδιότητες σε θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των οικονομικών επιθεωρητών.

η) Στο αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, περιέρχονται οι αρμοδιότητες του Γραφείου Μέριμνας Ενημέρωσης της Βουλής και των Υπηρεσιών του Υπουργείου του Τμήματος Νομοθετικού Συντονισμού της καταργούμενης Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποιήσεων.

θ) Στο Αυτοτελές Γραφείο Διεθνών Σχέσεων, περιέρχονται οι αρμοδιότητες της καταργούμενης Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων.

Δ. Καταργούνται οι Διευθύνσεις:

α) Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποιήσεων,

β) Διεθνών Σχέσεων και

γ) Ελέγχων.

Ε. Καταργούνται τα Τμήματα:

α) Λοιπών Φορολογιών της Διεύθυνσης ΦΠΑ και Ειδικών Φορολογιών,

β) Στέγασης και Συντήρησης Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Οικονομικού.

ΣΤ. Γίνεται υπαγωγή Τμημάτων σε άλλες Διευθύνσεις:

α) Το Τμήμα Φορολογικών Θεμάτων της καταργούμενης Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων υπάγεται ως Δ' τμήμα με τίτλο "Τμήμα Αποφυγής Διπλής Φορολογίας" στη Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος.

β) Στο Τμήμα Κωδικοποίησης Τελωνειακής Νομοθεσίας της καταργούμενης Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποιήσεων υπάγεται ως Δ' τμήμα με τον ίδιο τίτλο στη Διεύθυνση Προσωπικού Τελωνείων.

Ζ. Συγκροτούνται οι Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.2343/95, εκτός της υπό στοιχείο ε' του ιδίου άρθρου και της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.2390/96 Γενικής Διεύθυνσης, η οποία συγκροτήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.2390/96.

Η. Ρυθμίζονται τα θέματα επιλογής Προϊσταμένων των νέων οργανικών μονάδων. Ορίζονται οι κλάδοι προσωπικού, από τους οποίους θα επιλέγονται οι προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και αυτοτελών γραφείων, που συνιστώνται με το διάταγμα αυτό.

Θ. Γίνεται προσωρινή (μεταβατική) υπαγωγή υπηρεσιών σε Γενικές Διευθύνσεις:

Ειδικότερα:

α) Η ΥΠΕΔΑ και τα παραρτήματά της στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και

β) η ΕΥΤΕ, τα παραρτήματά της και οι Διευθύνσεις Παρακολούθησης και Ελέγχου Αυτοκινήτων (ΔΙΠΕΑ) στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης.
Η υπαγωγή των δύο υπηρεσιών θα ισχύσει μέχρι την έκδοση και εφαρμογή του Π.Δ/τος της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν.2343/95 (Οργανισμός Σ.Δ.Ο.Ε.).

γ) Οι υφιστάμενες Υπηρεσίες Επιθεώρησης στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης μέχρι την έκδοση και εφαρμογή του Π.Δ/τος της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.2343/95 (Οικονομική Επιθεώρηση).

Ι. Ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων του Π.Διατάγματος:

Η ισχύς των διατάξεων του διατάγματος αυτού αρχίζει ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή του (δηλαδή στις 20.7.1996), εκτός του χρόνου έναρξης λειτουργίας της Οικονομικής Επιθεώρησης και της κατάργησης των υφιστάμενων υπηρεσιών επιθεώρησης, ο οποίος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 2 του Ν.2343/95 ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr