ΠΟΛ.1096/31.7.2003

Διευκρινήσεις σχετικά με την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με βάση Τιμολόγια ή Τιμολόγια-Δελτία Αποστολής, που εκδίδονται σε περισσότερα από δύο αντίτυπα .

31 Ιούλ 2003

Taxheaven.gr
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2003
Α.Π. :1071058/4898/573/Β0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΝΣΗ 14 η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1096

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις σχετικά με την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με βάση Τιμολόγια ή Τιμολόγια-Δελτία Αποστολής, που εκδίδονται σε περισσότερα από δύο αντίτυπα .

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 1108398/6533/486/Β0014/ΠΟΛ.1266/23.11.2001 εγκυκλίου, με την οποία δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με το θέμα και με αφορμή πολλά ερωτήματα από ΔΟΥ, συνεταιριστικές οργανώσεις, επιχειρήσεις που αγοράζουν αγροτικά προϊόντα και μεμονωμένους αγρότες, όσον αφορά τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος για την επιστροφή του ΦΠΑ για τη χρήση του 2002, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Κατά τις χρήσεις των ετών 2002 και 2003 διαπιστώθηκε ότι, συνεχίστηκε, από τις επιχειρήσεις που αγοράζουν αγροτικά προϊόντα, η έκδοση και η παράδοση στους αγρότες αντιτύπων Τιμολογίων και Τιμολογίων - Δελτίων Αποστολής, που εκδίδονται σε περισσότερα από δύο αντίτυπα, με λανθασμένη ένδειξη, όπως «για τον πελάτη», «για το λογιστήριο», αντί των ορθών ενδείξεων «για τον αγρότη» ή «για τον παραγωγό», με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με βάση τα στοιχεία αυτά.

2. Υπενθυμίζεται ότι με την πιο πάνω εγκύκλιο (ΠΟΛ.1266/23.11.2001) διευκρινίστηκε ότι γίνονται δεκτά ως δικαιολογητικά επιστροφής για τη χρήση του έτους 2000 και στο εξής, αντίτυπα των στοιχείων αυτών που φέρουν τις ενδείξεις «για τον πωλητή» ή «για τον προμηθευτή», καθόσον αποδέκτης στην περίπτωση αυτή είναι ο αγρότης και εφόσον βέβαια δεν έχει γίνει κατά την επιστροφή του ΦΠΑ παράλληλα χρήση αντιτύπου με άλλη ένδειξη.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, δεδομένου ότι οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δεν ευθύνονται για τα στοιχεία που τους έχουν παραδοθεί από τους αγοραστές των προϊόντων τους και προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επιστροφή του ΦΠΑ με βάση τα στοιχεία αυτά, γίνονται δεκτά για τις χρήσεις των ετών 2002 και 2003 ως δικαιολογητικά και αντίτυπα των ανωτέρω στοιχείων τα οποία φέρουν τη λανθασμένη ένδειξη «για τον πελάτη» ή «για το λογιστήριο», εφόσον όμως διαπιστωθεί ότι ο αποδέκτης αγρότης των στοιχείων αυτών δεν έχει κάνει χρήση άλλου αντιτύπου για την επιστροφή του ΦΠΑ με τους κατ' αποκοπή συντελεστές.
Για την αποφυγή καταστρατηγήσεων, σε κάθε περίπτωση που υποβάλλονται ως δικαιολογητικά αντίτυπα με την ένδειξη «για τον πελάτη» ή «για το λογιστήριο», με αρχική ή συμπληρωματική αίτηση - δήλωση επιστροφής, συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του αγρότη με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει κάνει χρήση άλλου αντιτύπου του συγκεκριμένου στοιχείου.

4. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου για συμπληρωματική αίτηση - δήλωση επιστροφής στην οποία περιλαμβάνονται και αντίτυπα στοιχείων που φέρουν τις ως άνω αναφερόμενες λανθασμένες ενδείξεις, η αίτηση - δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά στο φορέα στον οποίο υποβλήθηκε και η αρχική, δηλαδή στην αρμόδια ΔΟΥ ή στον συνεταιρισμό.
Οι συνεταιρισμοί υποχρεούνται κατά την υποβολή στις ΔΟΥ των συμπληρωματικών αιτήσεων - δηλώσεων, να συνυποβάλλουν βεβαίωση τους ότι στην αρχική αίτηση - δήλωση επιστροφής του ΦΠΑ αγροτών δεν έχουν συμπεριληφθεί αντίτυπα των προσκομιζομένων με τις συμπληρωματικές αιτήσεις - δηλώσεις φορολογικών στοιχείων αγοράς αγροτικών προϊόντων με άλλη ένδειξη.


Taxheaven.gr